Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová"— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová holubova.klara@cmkos.cz

2 Zákoník práce Samostatné odvětví práva od roku 1965 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce účinnost od 1. 1. 1966 do 31. 12. 2006 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce účinnost od 1. 1. 2007

3 Prováděcí předpisy k ZP NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci NV č. 210/2013 Sb., o minimální mzdě NV č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

4 Prováděcí předpisy NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NV č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 Nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

5 Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce, pokud nelze použít zákoník práce, řídí se občanským zákoníkem, vždy však v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

6 Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Zákoník práce je k Občanskému zákoníku v postavení zvláštního právního předpisu a použití zákoníku práce na pracovněprávní vztahy má vždy přednost.

7 Základní zásady pracovněprávních vztahů zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce spravedlivé odměňování zaměstnance

8 Základní zásady pracovněprávních vztahů řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace

9 Veřejný pořádek Veřejný pořádek je neurčitý právní pojem, který označuje souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti, určité zásady, na kterých celá společnost trvá. (zdroj: D. Hendrych a spol., Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009, heslo Veřejný pořádek). Pojem veřejný pořádek má sloužit jako vodítko pro posouzení, zdali právní jednání je relativně nebo absolutně neplatné.

10 Novelizace zákoníku práce k 1. 1. 2014 Pravidlo minimaxu Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. Pojem nepřihlíží se Pojem nepřihlíží se - pojem NOZ. Pokud je v textu zákona řečeno, že se k něčemu nepřihlíží, tak takové jednání neexistuje.

11 Novelizace zákoníku práce k 1. 1. 2014 okamžité zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance zákonným zástupcem pracovní smlouva musí být uzavřena písemně odstoupení od pracovní smlouvy

12 Nové ustanovení -zakazuje se postoupit právo na mzdu, odměnu z dohody nebo jejich náhradu -zakazuje se použít právo na mzdu, odměnu z dohody nebo jejich část anebo jejich náhradu k zajištění dluhu. Tento zákaz neplatí, pokud je uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy. Je-li sjednáno, nepřihlíží se k tomu.

13 Nové ustanovení Započtení proti pohledávce na mzdu, odměnu z dohody a náhradu mzdy může být provedeno jen za podmínek, které jsou stanoveny pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. podmínky pro srážky ze mzdy - občanský soudní řád

14 Nové ustanovení Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se pro zaměstnance nejpříznivější. Definice pojmu domácnost Společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

15 Srážky ze mzdy v případech stanovených zákonem dohoda o srážkách ze mzdy (§ 2045 a násl. NOZ) úhrada členských příspěvků

16 Pracovní úrazy Definice Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

17 Pracovní úrazy zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí

18 Nároky z pracovního úrazu Zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu zaměstnanci odpovídá poskytuje náhradu za a) ztrátu na výdělku b) bolest a ztížení společenského uplatnění c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením d) věcnou škodu

19 Pracovní úraz - projednání s odborovou organizací Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

20 Odškodnění pracovních úrazů Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. bodové ohodnocení lékařem na základě posudku hodnota bodu je 120 Kč

21 Pracovní poměr na dobu určitou Nová právní úprava od 1. 1. 2012 Opakované uzavírání pracovního poměru 3 x 3 (pracovní poměr na dobu tří let, opakovaně třikrát uzavřen) Příklad: pracovní poměr na dobu určitou uzavřen od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012 mohu navázat 2x3 (dva pracovní poměry na tři roky)

22 Pracovní poměr na dobu určitou Zaměstnavatel sjedná pracovní poměr na dobu určitou v rozporu se zákonem (např. na dobu pěti let) zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával zaměstnavatel neuzná sjednání pracovního poměru v rozporu se zákonem žaloba k soudu - nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby

23 Pracovní poměr na dobu určitou Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

24 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance podat návrh na přezkum lékařského posudku do 10 pracovních dnů od prokazatelného převzetí posudku lékař nevyhoví – přezkum správním úřadem

25 Dovolená Zaměstnavatel odvolá zaměstnance z dovolené nebo zruší plánovanou dovolenou. Zaměstnavatel hradí náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly.

26 Dohoda o odpovědnosti uzavírá se vždy písemně ne dříve než v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne věku 18 let hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování: - hotovost - ceniny - zboží - zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, se kterými má zaměstnanec možnost osobně disponovat

27 Dohoda o odpovědnosti Zaměstnanec, může odstoupit v těchto případech: - vykonává jinou práci, - je převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, - je-li překládán, - pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení písemného upozornění zaměstnance neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami

28 Dohoda o odpovědnosti Odstoupení je nutné provést písemně a doručit zaměstnavateli (prokazatelně doručit). Prokázat doručení odstoupení od dohody je důležité, neboť dohoda o odpovědnosti zaniká dnem doručení odstoupení, pokud není uvedeno datum pozdější.


Stáhnout ppt "Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová"

Podobné prezentace


Reklamy Google