Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová"— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová

2 Zákoník práce Samostatné odvětví práva od roku 1965 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce účinnost od do Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce účinnost od

3 Prováděcí předpisy k ZP NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci NV č. 210/2013 Sb., o minimální mzdě NV č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

4 Prováděcí předpisy NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NV č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 Nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

5 Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce, pokud nelze použít zákoník práce, řídí se občanským zákoníkem, vždy však v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

6 Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Zákoník práce je k Občanskému zákoníku v postavení zvláštního právního předpisu a použití zákoníku práce na pracovněprávní vztahy má vždy přednost.

7 Základní zásady pracovněprávních vztahů zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce spravedlivé odměňování zaměstnance

8 Základní zásady pracovněprávních vztahů řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace

9 Veřejný pořádek Veřejný pořádek je neurčitý právní pojem, který označuje souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti, určité zásady, na kterých celá společnost trvá. (zdroj: D. Hendrych a spol., Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009, heslo Veřejný pořádek). Pojem veřejný pořádek má sloužit jako vodítko pro posouzení, zdali právní jednání je relativně nebo absolutně neplatné.

10 Novelizace zákoníku práce k Pravidlo minimaxu Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. Pojem nepřihlíží se Pojem nepřihlíží se - pojem NOZ. Pokud je v textu zákona řečeno, že se k něčemu nepřihlíží, tak takové jednání neexistuje.

11 Novelizace zákoníku práce k okamžité zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance zákonným zástupcem pracovní smlouva musí být uzavřena písemně odstoupení od pracovní smlouvy

12 Nové ustanovení -zakazuje se postoupit právo na mzdu, odměnu z dohody nebo jejich náhradu -zakazuje se použít právo na mzdu, odměnu z dohody nebo jejich část anebo jejich náhradu k zajištění dluhu. Tento zákaz neplatí, pokud je uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy. Je-li sjednáno, nepřihlíží se k tomu.

13 Nové ustanovení Započtení proti pohledávce na mzdu, odměnu z dohody a náhradu mzdy může být provedeno jen za podmínek, které jsou stanoveny pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. podmínky pro srážky ze mzdy - občanský soudní řád

14 Nové ustanovení Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se pro zaměstnance nejpříznivější. Definice pojmu domácnost Společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

15 Srážky ze mzdy v případech stanovených zákonem dohoda o srážkách ze mzdy (§ 2045 a násl. NOZ) úhrada členských příspěvků

16 Pracovní úrazy Definice Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

17 Pracovní úrazy zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí

18 Nároky z pracovního úrazu Zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu zaměstnanci odpovídá poskytuje náhradu za a) ztrátu na výdělku b) bolest a ztížení společenského uplatnění c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením d) věcnou škodu

19 Pracovní úraz - projednání s odborovou organizací Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

20 Odškodnění pracovních úrazů Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. bodové ohodnocení lékařem na základě posudku hodnota bodu je 120 Kč

21 Pracovní poměr na dobu určitou Nová právní úprava od Opakované uzavírání pracovního poměru 3 x 3 (pracovní poměr na dobu tří let, opakovaně třikrát uzavřen) Příklad: pracovní poměr na dobu určitou uzavřen od do mohu navázat 2x3 (dva pracovní poměry na tři roky)

22 Pracovní poměr na dobu určitou Zaměstnavatel sjedná pracovní poměr na dobu určitou v rozporu se zákonem (např. na dobu pěti let) zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával zaměstnavatel neuzná sjednání pracovního poměru v rozporu se zákonem žaloba k soudu - nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby

23 Pracovní poměr na dobu určitou Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

24 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance podat návrh na přezkum lékařského posudku do 10 pracovních dnů od prokazatelného převzetí posudku lékař nevyhoví – přezkum správním úřadem

25 Dovolená Zaměstnavatel odvolá zaměstnance z dovolené nebo zruší plánovanou dovolenou. Zaměstnavatel hradí náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly.

26 Dohoda o odpovědnosti uzavírá se vždy písemně ne dříve než v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne věku 18 let hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování: - hotovost - ceniny - zboží - zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, se kterými má zaměstnanec možnost osobně disponovat

27 Dohoda o odpovědnosti Zaměstnanec, může odstoupit v těchto případech: - vykonává jinou práci, - je převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, - je-li překládán, - pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení písemného upozornění zaměstnance neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami

28 Dohoda o odpovědnosti Odstoupení je nutné provést písemně a doručit zaměstnavateli (prokazatelně doručit). Prokázat doručení odstoupení od dohody je důležité, neboť dohoda o odpovědnosti zaniká dnem doručení odstoupení, pokud není uvedeno datum pozdější.


Stáhnout ppt "Pracovní právo Ostrava 16. – 17. června 2014 Mgr. Klára Holubová"

Podobné prezentace


Reklamy Google