Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dohoda o náhradě škody Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dohoda o náhradě škody Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková."— Transkript prezentace:

1 Dohoda o náhradě škody Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková

2 Odpovědnost za škodu  Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  Míry zavinění úmyslná nedbalostní

3 Když již škoda vznikla  Zaměstnavatel musí prokázat vinu  Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu. (maximálně čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku) Pokud jde o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku. Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry zavinění.

4 Dohoda o náhradě škody Měla by obsahovat:  jaká škoda se hradí  částka náhrady škody  případné další nároky

5 Dohoda o hmotné odpovědnosti = odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách hodnoty: hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty -Od 18-ti let věku -Písemně

6 Možnosti zproštění se odpovědnosti o hmotné odpovědnosti  Zaměstnanec musí prokázat že: - schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění - že mu bylo zejména zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat

7 Možnosti odstoupení od smlouvy o hmotné zodpovědnosti  vykonává-li jinou práci  je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště  je-li překládán  pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může zaměstnanec také odstoupit:  je-li na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce

8 Předpoklad uzavření dohody  = řádná inventarizace  musí být provedena při: - uzavření dohody o odpovědnosti - jejím zániku - výkonu jiné práce - převedení zaměstnance na jinou práci/pracoviště - přeložení - skončení pracovního poměru.

9 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů  zaměstnanec odpovídá za: ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.  Tyto předměty, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě zvlášť uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů  Od 18-ti let  Písemně

10 Částečná dohoda  Mezi poškozeným a škůdcem může dojít jen k částečné dohodě.  Je například možné a) že škůdce sice připustí svou odpovědnost za způsobenou škodu, ale z různých důvodů nesouhlasí s výší náhrady škody tak, jak ji vůči němu uplatnil poškozený b) škůdce připouští zcela svou odpovědnost za způsobení škody, ale rozhodně popírá, že by výše škody dosahovala výše požadovaném poškozeným.  Není-li možné ani takto vzájemné rozpory překonat, nezbývá poškozenému než se obrátit na soud s příslušnou žalobou o náhradu škody.

11 Dohoda o uznání závazku k náhradě škody Dnešního dne uzavřeli Alfa s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00 IČO 48563251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634, jednající Antonínem Marcipánem (dále jen „Zaměstnavatel“) a Petr Mlynář bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03, r.č. 810516/8961 (dále jen „Zaměstnanec“) Tuto dohodu o uznání závazku k náhradě škody v souladu s § 185 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění 1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 1.1 Zaměstnanec je v pracovním poměru u Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne 12.2.2005 1.2 Zaměstnanec hodlá uznat, že Zaměstnavateli nahradí závazek ve výši 15.000,- Kč z titulu náhrady škody (dále jen „Závazek“) za podmínek stanovených v této smlouvě. 2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU 2.1 Zaměstnanec uznává, že Zaměstnavateli nahradí Závazek v 15-ti měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, splatných vždy k 20. dni příslušného měsíce. 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. V Praze dne 6.4.2006 V Praze dne 6.4.2006 Zaměstnavatel Zaměstnanec __________ Alfa s.r.o. Petr Mlynář jednající Antonínem Marcipánem jednatelem

12 Zdroje:  Zákoník práce  www.ceskenoviny.cz  http://www.edux.cz/aktuality.php?id=298  http://books.google.cz/books?id=Y0xlL59r GzIC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=platebn%C3 %AD+dokument&source=web&ots=yA3VRM Sipn&sig=pyT-7ISvd_PnxxS7ATo- HNvQ1_Q&hl=cs

13 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Dohoda o náhradě škody Jana Urbanová Lucie Chvojková Martina Kakáčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google