Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická schůzka RŠPP – VIP II 23.11.2010 Dr. Anna Kucharská, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická schůzka RŠPP – VIP II 23.11.2010 Dr. Anna Kucharská, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Metodická schůzka RŠPP – VIP II 23.11.2010 Dr. Anna Kucharská, Ph.D.

2 Z formulářů aktivit metodiků speciálních pedagogů září a říjen 2010 Podpora nově zapojeným specialistům Metodická pomoc při zpracování IVP, následné péče (nápravy, stimulační programy) Specialisté ve ŠPP (spolupráce s VP, ŠMP), spolupráce s vedením školy, učiteli, spolupráce s rodiči Sběr dat a zpracování MZ Podpora práce se třídami Podpora v oblasti koncepční práce – zpracování podkladů pro nárokování asistentů pedagoga Dlouhodobá nemocnost specialisty, řešení odchodu specialisty z projektu, hledání nového Kontrola dokumentace, webu Spolupráce s CPIV

3 Metodická zpráva č. 6 I. Aktuální vztah školy a rodiny II. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními Průměrná délka textu 3 strany / 1 školu Minimální délka 2 strany / 1 školu Maximální délka 6 stran / 1 školu

4 I / 1 Spolupráce s rodiči

5 MZ 6 / Vztah rodiny a školy A) Vyjmenujte nejčastější formy spolupráce mezi ŠPP a rodiči Formy Osobní konzultace: na 1. místě v pořadí (83 %) Jak se konzultace uskutečňují, kdo s kým konzultuje? - specialista – rodič (s jedním rodičem, oběma) - specialista – rodič + učitel - specialista – rodič + žák - osobní individuální konzultace specialista – rodič + učitel + žák - osobní individuální konzultace specialista – rjiný člen rodiny (+ učitel + žák) - integrační tým + rodič Další členové dle aktuální potřeby konkrétního „případu“ (OSPOD, zástupci odborného zařízení Déledobější spolupráce, opakované konzultace, sledování pokroků, řešení průběhu poskytované péče (celkem 20%) Telefonická konzultace : 13% na prvním místě v pořadí Mailová korespondence,, internetová poradna, web školy, kapitola věnovaná ŠPP, kde jsou informace o možnostech spolupráce, blog školního specialisty (24%) Písemné informace, osobní pozvánka ke spolupráci, dotazníky, propagační brožury (20%)

6 MZ 6 / Vztah rodiny a školy Třídní schůzky (4 % na prvním místě), třídní setkávání, konzultační dny v rámci školy, mimořádné třídní schůzky svolávané z aktuální potřeby (situace ve třídních vztazích) Spolupráce s rodiči přes učitele a také komunikace přes žáka (ŽK, vzkazy) Účast na intervenčních a reedukačních programech Vřazovací řízení Účast na zápisech, práce s rodiči Účast na úvodních seznamovacích setkání s rodiči (1.ročník, 6. třída, nástup na SŠ) Výchovné komise Účast na Dni otevřených dveří Akce pořádané školou Besedy, přednášky Rodič má možnost před zahájením vyučování zastavit se u školního SPPG, bez ohlášení Rodič má možnost předávání dítěte ve ŠD zastavit se u školního SPPG, bez ohlášení Návštěvy v rodinách (1x), konzultace v přirozeném prostředí (nechodí do školy) – obchod, supermarket, kino ( 1x)

7 MZ 6 / Vztah rodiny a školy Změrnost konzultací: Domluvené, plánované vs. aktuální dle požadavků rodiče, neohlášeně (někde zpravidla) Frekvence: jednorázové vs. opakované Obsahy konzultací: (38 %) -Pro řešení žáků se ZP, ZZ, SZ: integrace IVP, obtíže dětí se ZP, ZZ, SZ, vedení rodiče pro práci s dítětem v domácím prostředí -Pro spolupráci rodiče s učitelem (mediace) -Pro řešení obtíží v rodině (problémy v rodinách, matky samoživitelky, výchovné obtíže související s rodinnou situací, vztahy mezi sourozenci, kontakt s OPD, -Problémy žáka: prospěch, domácí příprava, jak na učení -Problémy žáka: výchovné problémy, prospěch, záškoláctví, nutné rychlé řešení (neodkladnost), účast na výchovných komisích školy, hledání vhodného odborného pracoviště a zajištění kontaktu s tímto pracovištěm -Preventivní setkávání s rodiči (před 1.třídou, v ohrožených skupinách -Profesní poradenství, zejm. žáků se ZP -Odborná literatura, vhodná pracoviště -Přestup na školu Hodnocení spokojenosti se stávajícími formami spolupráce

8 MZ 6 / Vztah rodiny a školy B) Netradiční formy spolupráce s rodiči? Jaké? Co se osvědčilo ? Otázka: Co je netradiční forma spolupráce: - Vzhledem ke škole – tj. nové, dříve nebyly uplatňovány - Netradiční ve vztahu k jiným školám – děláme něco jinak než ostatní? Žádné netradiční formy spolupráce (26 %) : vs. netradiční formy (zbývající počet)

9 MZ 6 / Vztah rodiny a školy Konkrétně: Účast rodičů na reedukačních skupinách ( 15% ), rodičovská skupina pro děti s ADD/ADHD, psychosociálním výcvikem Kurzy pro předškoláky ( 12% ), představení se již v MŠ ( 10% ), schůzky s rodiči před nástupem do školy (1. st. i SŠ) Náslechy v hodinách, účast na práci specialisty s dítětem (8 %) Den otevřených dveří, výjezdové pobyty pro rodiče a žáky s účastí školy, lyžařský výcvik, projekty, adaptační, pobyty, slavnosti školy, vánoční setkávání, společné víkendy, táborák, pracovní dílny aj. Schránka důvěry Představení se rodičům na RS – projít všechny třídy, informovat, dát kontakt Třídní schůzky za účasti žáků s občerstvením Schůzka všech rodičů dané školy s ředitelkou Workshopy pro rodiče (SPU), smlouvy s rodiči Pomůcky, literatura pro zapůjčení, výstavy pomůcek On-line žákovská knížka

10 MZ 6 / Vztah rodiny a školy C) Typické skupiny problémových rodičů, vyhodnocení příčin problémů Otázka: zda bylo vztahováno k práci specialisty, spolupráci nebo víc obecně – vše, co komplikuje vzdělávání, kde je možné problém ve spolupráci předpokládat Rodiče nejsou vnímáni jako problémoví Jde spíš o nutnost motivovat je pro spolupráci, akceptaci odmítnutí spolupráci, nelze spolupracovat za každou cenu, musí se počkat, až budou chtít, vždy jsou dvě strany, zda bude spolupráce možná (8 %) Není zkušenost s problémovými rodiči: spolupráce byla navázána ve všech případech (odpověď postižena ve smyslu prvního chápání otázky) (5 %) Jsou vyjmenovány skupiny problémových rodičů – komplikující vzdělávání i spolupráci na řešení žáka prostřednictvím zapojení školního specialisty (87 %) Nejčastěji: žáci se sociokulturně znevýhodněného prostředí (66 %)

11 Jsou vyjmenovány skupiny problémových rodičů: Rodiče ze sociokulturně odlišného prostředí, neúplných rodin, matky samoživitelky, nezaměstnaní rodiče, ekonimicky slabí, ale i jiná etnika, cizinci Rodiče bez zájmu o dění kolem dítěte, nespolupracující, nekomunikující se školou, nevěnující pozornost problému dítěte Formálně spolupracující, řešící problém v jeho nejvyšší úrovni, pak odpadá zájem, přestanou spolupracovat po přidělení dg. v PPP, ale i rezignující rodiče Přehnaně ambiciózní rodiče, velké nároky na dítě, výkonově zaměření, stresující dítě Rodiče příliš pečující, hypeprotektivní, nekritičtí, neobjektivní, svalující vinu na školu, škola jako protivník, dítě nemá ze strany učitele porozumění Rodiče příliš informovaní, kteří vědí, co dítě potřebuje a vymáhají různé úlevy, zasahuje do práce učitele, příliš informovaní Osobnostně problematičtí rodiče, hysteričtí rodiče, příliš úzkostní, s psychiatrickou dg., problém závislostí, rodiče s nižším nadáním Problém v rodinné situaci - rodiče ve střídané péči o dítě, příp. s novým partnerem, v rozvodovém řízení, v konfliktní situaci Rodiče, podřízení svými rodičům, nekompetentní, zásahy prarodičů do péče o dítě Nedůslední rodiče, nedůvěřiví, odmítající problém dítěte, nezralí Nemající čas na řešení problému dítěte, podnikatelé, příliš zaměstnaní, bohémové Omlouvající,neřešící záškoláctví, tolerující úniky Rodiče přenášející špatnou zkušenost s jinou školou, projikující své problémy

12 I / 2 Vztahová síť školy ve vztahu ke komunikaci o dítěti s rodiči

13 MZ 6 / Vztah rodiny a školy A)Formy a způsoby komunikace o žákovi uvnitř školy Vždy individuální, vychází se z různých možnosti sběru dat, ne vždy se všechny uplatňují Výčet jednotlivých forem Shromažďování informací ŠSP o problémových žácích, monitoring, neformální si „povídání o žácích“ Pravidelné schůzky ŠSP a všech U, ŠSP a TU, ŠSP a pedagogů asistenta, ŠSP a vedení Osobní komunikace ŠSP – U Konzultační hodiny vyučujících, konzultační hodiny ŠSP Telefonické konzultace Žákovské knížky Porady pedagogů, porady vedení školy, metodické porady Náslechy ve třídách, účast na mimoškolních akcích, sledování žáků mimo vyučování Třídní schůzky Výchovné komise Informace z materiálů o žákovi (katalogové listy, IVP, hodnotící zprávy, průběh poskytování péče, zprávy z PPP, „výchovný deník“, kázeňský sešit TU, sešit v třídní knize aj.)

14 MZ 6 / Vztah rodiny a školy B) O čem se dozvídá ŠSP naposled…. Nezaznamenáno, případně jen velmi málo (39 %) Vyučující si chce problém vyřešit sám, dozvídá se jen o těch, které nevyřešil nebo kde se vyskytl problém v komunikaci v průběhu jeho řešení, případně rodiče nesouhlasili s postupy učitele (26% ) Rodiče řeší problém žáka s ředitelem, ten informuje TU a jako poslední je informován specialista (nejčastěji) (22 %) Rodiče si přejí zachovat anonymitu, řeší problém s někým jiným než ŠSP (VP, vedení) – nutno respektovat Nedozví se o problémech, které nejsou v jeho kompetenci – např. profesní poradenství (VP), práce s žáky s poruchami chování (psycholog) Chybí komunikace ve ŠPP, více angažován je VP, nepředá informace ŠSP Není zcela přesně zpracován postup předávání materiálů o dítěti z různých institucí, jsou v rukou rodiče, ten je předá TU a mohou se „ztratit“ – nejsou předány do ŠPP, příp. si ve vezme VP a nepředá ŠSP Někdy i jen prosté zapomenutí, hranice vše pojmout

15 I /3 Přenosy negativních kompetencí

16 MZ 6 / Vztah rodiny a školy Delegování kompetencí na ŠSP Není možné odpovědět, nestalo se. (32 %) Zpravidla se nestává, snažíme se dodržovat vymezené činnosti (22 %) Konkrétní odpovědi (44 %) Nezodpovězeno (0,5 %) KONKRÉTNÍ SITUACE: ŠSP a vedení školy: Školní sppg je vedením školy požádán, aby řešil to, co zpravidla není jeho kompetence začne situaci řešit. Vzápětí se dozvídá, že to není jeho kompetence. Žádost vedení, aby vyřešil spor mezi rodiči a učitelem – vede spíš rodiče jak by se mohli dohodnout, žádá aby ŠSP učiteli domluvil (přístup k žákovi, metody hodnocení, náročnost výuky, komunikace s dítětem aj.) Vedení požaduje zhodnocení „kvality učitele“ (např. pro setrvání ve škole)

17 MZ 6 / Vztah rodiny a školy ŠSP a učitelé Přenášení neúspěchu na PPP – nic tam nenapsali, nemám jak postupovat, neřeším TU požaduje po ŠSP návrh vyšetření v PPP, má pro rodiče větší váhu TU učitel žádá, aby ŠSP domluvil rodičům – je mu to nepříjemné, odborník to umí lépe, případně zajištění lepší klasifikace, tolerance, rodič chápe ŠSP jako nadřízeného Učitel žádá, aby nebyl jiný učitel na žáka – nespravedlivý, přísný, netolerující, neomlouvající – přístupy k žákovi ŠSP a rodiče Jeden z rodičů žádá, aby ŠSP druhému domluvil, zařídil péči v době pobytu u otce, aby se otec s ním učil, aby nebyl druhý rodič tak…. Rodič požaduje omluvy dítěte (zapomínání, pomůcky) Rodič nárokuje sledování „spravedlivé“ klasifikace ŠSP a vnější síť školy OSPOD chtěl, aby ŠSP asistoval při odebrání dítěte – oslovili FOD

18 I / 4 smlouvy s rodiči

19 MZ 6 / Vztah rodiny a školy A) Smlouvy s rodiči Není známo: 0,5 %Nerealizují se : 19 % Realizují se v rámci IVP 24 % Ne smlouva, ale dohoda, písemný souhlas 9 % Generální a individuální souhlasy 0,5% Neuvedeno 0,5 % Výčet oblasti, kde se smlouvy realizují 33 % Při vzdělávání žáků, kteří nesplní kritéria na ZP a potřebují modifikaci přístupů, dokument „Rozvaha“ (jako IVP) a Dohoda – spoluúčast rodiče, Plán rozvoje Smlouvy se dají praktikovat až na SŠ, kdy může ředitel žáka vyloučit, v ZŠ nikoli Účast na canisterapii, logopedii Darovací smlouva mezi rodiči a školou Ne smlouva, ale zápis z jednání s rodiči, k čemu se zavazují oni a co bude zajišťovat škola Podpůrné programy, zapojení rodičů Výuka čj – plán rozvoje Pravidla určuje školní řád

20 MZ 6 / Vztah rodiny a školy B) Co je obsahem, k čemu směřují: Obsahem je konkrétné péče o dítě, v rámci integrace nebo práce před diagnostikou, Případně i tam, kde již byla dg. provedena bez očekávaného závěru Dohodnout pravidla, podíl školy i rodiny na práci, práva a povinnosti Motivovat rodiče – co je psáno, to je dáno, podpisy jako stvrzující akt Aby rodič věděl, že co se děje ve škole, má nějaký rámec povinnosti (zápis z výchovné komise) c) Smysluplnost Zaručena pokud rodič chce, není tlačen Pokus ne nepostupuje formálně Ani „papír“ nezajistí práci s dítětem doma – není vymahatelné, že se na něčem domluvili

21 II Spolupráce ŠPP a ŠPZ

22 MZ 6 / Spolupráce ŠPP a ŠPZ S kým ŠPP spolupracuje? Uváděno: PPP (89 %), SPC (78), SPV (0,5%), jiná zařízení (17%) Hodnocení spolupráce Bez hodnocení, jen výčet (24 %) Deklarovaná dobrá spolupráce (65 %) Formální spolupráce (10 %) Problémy ve spolupráci (1 %) Formy spolupráce Návštěvy SPPG: z PPP 1x měsíčně, za 3 měsíce, 2x do roka aj. Telefonické konzultace, mailová korespondence Osobní jednání Schůzky jednotlivých zainteresovaných (PPP, ŠPP, TU, rodič, žák) ŠSP jako zprostředkovatel mezi školou a PPP/SPC Pomoc a metodické vedení školního metodika prevence Účast na přednáškách pro pracovníky PPP, školy

23 MZ 6 / Spolupráce ŠPP a ŠPZ Pozitiva Zpřesnění kompetencí obou SPPG, dohodnutí na diagnostických nástrojích Participace na řešení obtíží žáků Pracovníci SPC vycházejí ze zkušenosti se žákem ve školním prostředí, náslechy Dříve prodleva v řešení PPP, dnes zlepšení Ochota pracovníků PPP podílet se na řešení Vtahování do dění – přednášky, besedy aj. Negativa Byly zrušeny pravidelné konzultace pracovníka ve škole Zpráva z PPP se musí učitelům vysvětlovat Odtrženost pracovníků PPP od reélného života ve škole, doporučení nejsou vždy reálná Formálnost přístupů PPP Zvyšující se čekací doby v SPC, přetíženost Chyby ve zprávách, „zkopírované“ části textů ve zprávách, u chlapce v ženském rodu aj. Dlouhá čekací doba (5 měsíců), zpráva přes rodiče ještě situaci komplikuje

24 MZ 6 / Spolupráce ŠPP a ŠPZ Oblasti spolupráce ŠPP a ŠPZ problematika vzdělávání žáků se SPV spolupráce při zápisu dětí do 1.tříd – odklady školní zralosti vyšetřování dětí a následné kontroly pomoc pedagogicko-psychologické poradny při tvorbě IVP, kontrola jeho plnění a účinnosti integrací pomoc při případných problémech s již vyšetřenými žáky péče o hraniční žáky nadaní žáci maturita u žáků se SPV zapůjčování pomůcek

25 Hezký den!


Stáhnout ppt "Metodická schůzka RŠPP – VIP II 23.11.2010 Dr. Anna Kucharská, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google