Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ CHOMUTOV, ZAHRADNÍ 5256 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Libuše Slavíková 2. června 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ CHOMUTOV, ZAHRADNÍ 5256 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Libuše Slavíková 2. června 2016."— Transkript prezentace:

1 ZŠ CHOMUTOV, ZAHRADNÍ 5256 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Libuše Slavíková 2. června 2016

2 Podmínky ve školním roce 2015/16 cca 635 žáků (počet se mění téměř každý týden) ve 27 třídách + 2 přípravné třídy (29dětí) žáků a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - 33% individuálně integrovaní (PPP, SPC) – 35 cizí státní příslušníci – 20 pedagogičtí pracovníci – 37 učitelů, 4 vychovatelky ŠD, 2 pracovnice ŠPP (rozvojový program MŠMT), 7 AP (přepočtené úvazky 5 – KÚ), 1AP pro žáky soc. znevýhodněné (rozvojový program MŠMT), 5 pomocných AP (hrazeno ÚP)

3 Model práce se žáky podpůrný přístup pří výuce – individualizace výuky, podpůrné plány (nově příchozí žáci, cizinci,..), využití AP podpůrné aktivity v rámci výuky i mimo ni – reedukace SPU, individuální výuka Čj pro cizince, rozvoj slovní zásoby, nácvik sociálních dovedností pro žáky s poruchami chování a PAS, doučování, podpůrná skupina pro žáky 6. - 9.tříd, vyšetření profesní orientace, styly učení pro žáky 6. – 8.tříd, přípravné třídy, „předškoláček“, diagnostika – zjišťování klimatu a sociometrie, preventivní a intervenční programy (příspěvek zřizovatele a KÚ), metodické vedení AP, Bálintovská skupina pro pedagogy

4 Plán na příští rok -rozšířit o kurz grafomotoriky pro žáky 1.stupně, -zajistit logopeda – alespoň v rámci „kroužku“, -rozšířit nabídku odpoledních aktivit ( „šablony MŠMT“ – čtenářské kluby, klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem), -podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů – CLIL, tandemová výuka, sdílení zkušeností,

5 Zjišťování klimatu tříd a vztahové sítě Prvním krokem k prevenci i řešení konfliktů je diagnostika třídního klimatu. Zdravé třídní klima znamená především to, že se každé dítě cítí ve třídě příjemně a není mu ubližováno. Diagnostika nám napomůže přesněji určit obtíže, kritické a zdravé vztahy, to, jakým způsobem a kde je třeba začít intervenovat.

6 Nejčastěji používány dotazníky (standardizované a nestandardizované): Dotazník MCI (Fraser) je určen pro žáky 3.–7. ročníků a zjišťuje pohled dětí na svou třídu. Jeho nespornou výhodou je rychlá administrace a rychlé vyhodnocení. Neoznačuje však konkrétní preference dětí ve třídě. Dotazník CES (Mareš) sledující sociální klima ve třídě vychází z předchozího dotazníku MCI, porovnává mínění dětí a pedagogů o situaci ve třídě. Učitele pojímá jako centrální postavu klimatu školní třídy. SO-RA-D (Hrabal, Slavíková, Doležel, Homolová 2004) vychází z morenovské sociometrie. Zkoumá preference dětí, sympatie a atraktivitu. Je snadný pro zadání i pro vyhodnocení (je možné i pomocí sociogramu). Dotazník B-4 a B-3 (Braun) je určen pro žáky ZŠ. Staví proti sobě kladné a záporné body z preferencí ve třídě a zároveň sonduje spokojenost dítěte se třídou. Vyhodnocuje se kvalitativně i kvantitativně, což umožňuje srovnání tříd v jedné škole. Dotazník Naše třída Diagnostiku je třeba vnímat jako užitečný nástroj, který nám umožní lepší orientaci v problému. Je na ni však třeba navázat dalšími postupy práce se třídou tak, aby získané diagnostické údaje skutečně napomohly zkvalitnění práce s třídním kolektivem.

7 Nejčastější důvody, kdy používáme měření klimatu či sociometrii: Prevence – na žádost TU, jak zacílit působení na třídu? Rozklíčování nějakých vztahových potíží v kolektivu a na základě toho nastavení intervence ve třídě Zjišťování začlenění žáků se SVP do třídního kolektivu Jaké informace získáváme díky měření klimatu či sociometrii? Naladění třídy (emoční atmosféra): míra pohody a nepohody ve třídě Bezpečí či nebezpečí ve třídě Spokojenost ve třídě Koheze třídy – soudržnost x rozskupinkování třídy Schopnost sdílení, spolupráce,… Vliv či sympatie žáků, pozice žáků ve třídě Můžeme také zjišťovat učební charakteristiky třídního kolektivu – zájem o výuku, schopnost dodržovat pravidla, motivace žáků

8 Kdo na naší škole diagnostikuje klima a vztahy ve třídě? ŠPP – školní psycholog + školní speciální pedagog + školní metodik prevence Z důvodu bezpečnosti a zachování etiky diagnostiku realizují pouze pracovníci školy, kteří jsou v daných metodách proškoleni K sociometrii potřebujeme informovaný souhlas zákonných zástupců – daří se nám získat v každé třídě potřebný počet 95% souhlasů ZZ, tak aby byly výstupy validní Komu jsou určeny výstupy diagnostiky třídního kolektivu? Žákům v doporučeném rozsahu (pouze dílčí výstupy) Třídnímu učiteli, AP ŠMP, VP a vedení školy Zákonným zástupcům v doporučeném rozsahu (pouze dílčí výstupy – informace o třídě jako celku nikoliv o jednotlivých žácích)

9 V tomto školním roce jsme realizovali sociometrii v následujících třídních kolektivech: 3.ročníky – 1x 4. ročníky – 1x 5.ročníky – 1x 6.ročníky – 3x 7.ročníky – 2x Na základě výstupů diagnostiky intervenční aktivity probíhaly ve 3 třídách.

10 Děkuji za pozornost Libuše Slavíková slavikova@2zscv.cz 474 650 166


Stáhnout ppt "ZŠ CHOMUTOV, ZAHRADNÍ 5256 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Libuše Slavíková 2. června 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google