Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Management – jeho podstata a vývoj Ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Management – jeho podstata a vývoj Ročník."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Management – jeho podstata a vývoj Ročník / obor studia:IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 621 Klíčová slova: Management, Max Weber, F.W. Taylor, Henri Fayol Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výkladu učitele pro oblast úvodu do managementu.

2 Management - jeho podstata a vývoj

3 Co je to management ? Vznikl z anglického slova „to manage“: Vést, Řídit, Mít vedoucí funkci, Vědět si rady, Uspět či dosáhnout cíle, Spravovat.

4 Můžeme se setkat s desítkami definic tohoto pojmu: Soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí svých činností, jež je nezbytné k dosažení podnikových záměrů. Je to systém teoretických a praktických řídících znalostí a dovedností, mechanismus řízení organizací a činností, které v něm vykonávají profesionální řídící pracovníci (manažeři).

5 Co je to management ? Management je považován za vědní disciplínu, která ovšem neposkytuje zvratná fakta, ale doporučení, která jsou proměnlivá protože jsou spojena s realitou a ta se neustále mění. Management představuje uspořádaný soubor poznatků, odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání či principy. Opírá se o poznatky z vědních disciplín (ekonomie, matematiky, psychologie, sociologie atd.)

6 Funkce managementu Plánování, Rozhodování, Organizování, Operativní řízení, Kontrolování.

7 Historie a vývoj managementu První teorie managementu se objevují na počátku 20. století. Toto období je označováno za první etapu managementu – „Klasická teorie řízení. Hlavní zásluhu na rozvoji manažerských teorií měla trojice Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol a Max Weber.

8 Klasická teorie řízení Organizaci, firma je zde chápána formálně, jako uzavřený celek, činnost zaměstnanců je určená normami, pravidly, která se musí dodržovat, vše je pod kontrolou.

9 Frederick Winslow Taylor Otevřel cestu k vědeckému pojetí řízení podniku. Doporučoval zavádět principy normování práce a pracovních operací, zajišťovat kvalifikaci zaměstnanců, soustředit se na zvýšení efektivnosti výroby a vyšší produktivitu práce pracujících.

10 Frederick Winslow Taylor Dělníka chápal jako ekonomickou bytost, kterou motivují hlavně peníze. Vytvořil a uplatnil funkční systém řízení oproti liniovému, „liniového“ mistra rozčlenil na 8 funkcí: 4 funkční mistry, úzce specializované (předák, technolog- strojmistr, údržbář, kontrolor), a 4 úředníky plánovacího oddělení (normovač, úředník pro pracovní postupy, instruktor pro stanovení úkolů, disciplinární úředník)

11 Henri Fayol Považován za otce moderní teorie managementu. Zjistil, že průmyslové činnosti lze rozčlenit do šesti skupin: Technické činnosti, Komerční činnosti, Finanční činnosti, Bezpečnostní činnosti, Účetní činnosti, Manažerské činnosti,

12 Věnoval se zejména manažerským činnostem, které se staly obecnými principy managementu: –d–dělba práce, umožňuje specializaci a tím i zvýšení výkonu, –a–autorita – přikazování, moc přimět k poslušnosti; autorita vyplývá jednak z pověření, výkonu funkce a také z inteligence, znalosti, zkušeností, mravních hodnot, schopnosti přikazovat (osobní autorita),

13 Henri Fayol a jeho principy managementu kázeň – podkladem pro zavedení a držení kázně je ujednání mezi podnikem a zaměstnanci, jednotné přikazování, jednotné řízení – Fayol považoval jednotné přikazování a jednotné řízení za významné. To prakticky znamená, oproti teorii Taylora, že pracovník musí dostávat příkazy jen od jednoho vedoucího.

14 podřízení zájmu jednotlivce celku, plat zaměstnanců – má být slušný, má podporovat iniciativu, ale nemá přesahovat rozumnou míru, centralizace – poměr centralizace a decentralizace má být optimální, závisí na kvalitě řídících pracovníků, stupnice hodnot (instanční postup) – komunikace má probíhat ve vertikálním směru vždy po příslušných stupních řízení, tím je zajištěna jednota přikazování,

15 Henri Fayol a jeho principy managementu Pořádek –h–hmotný: „určité místo pro každou věc a každá věc na svém místě“, –s–společenský: „určité místo pro každého, a každý na svém místě“, slušnost – je spojení laskavosti a spravedlnosti, přičemž se nevylučuje přísnost, stálost zaměstnanců – pracovník musí mít dost času pro zapracování. Fayol je toho názoru, že je lepší stálý vedoucí s průměrnými schopnostmi, než vynikající vedoucí, který brzy odejde, iniciativa – jako svoboda pro navrhování a realizaci, je významná pro sestavování a realizaci plánu, jednota personálu – jako soulad mezi zaměstnanci, je silou, zajišťující efektivnost činností podniku.

16 Max Weber Vytvořil ideální typ byrokratické organizace řízení Světu představil své základní teorie: Teorie moci »M»Moc znamená mít možnost přimět někoho, aby něco udělal proti vlastní vůli. »Z»Zavádí pojem panství, kterou rozumí moc založenou na závaznosti vůči autoritě. »R»Rozlišuje 3 druhy panství dle autority: »T»Tradiční, odvozující autoritu z tradice. »C»Charizmatické, založené na osobní autoritě pána a víře v jeho neobyčejné schopnosti. »L»Legální, odvozující od pravidel.

17 »Teorie Byrokracie Rozhodování dle obecných a neosobních pravidel. Stanovení pevných kompetencí jednotlivých pracovníků (úředníků). Hierarchická struktura rozhodování. Odborně školený personál, který je vzhledem k organizaci v zaměstnaneckém poměru.

18 Max Weber »T»Teorie jednání Jednání tradiční (motivováno tradicí) Jednání afektivní (motivováno vášní) Hodnotově racionální jednání (na základě etických, estetických či náboženských motivů) Účelové racionální jednání ( orientované na cíl)

19 Weber a jeho principy v novém pojetí jasná dělba práce, tj. každá funkce musí být obsazena specialistou na danou problematiku, směrnice, pravidla, normy, které popisují veškeré činnosti a úkoly a zajišťujíjejich jednotné a profesionální provádění, souvislý řetěz příkazů, tzn., že existuje jasná pyramida všech funkcí od vrcholového vedení (ředitele, top managementu) až po její nejnižší úroveň. Nadřízení musí mít moc, autoritu. sociální distance, tj. nadřízený musí udržovat určitý odstup vůči svým podřízeným a osobní vztahy se v žádném případě nesmí plést do pracovních záležitostí. Ideální byrokratický vedoucí řídí své podřízené v duchu formalistického, neosobního postoje, bez hněvu, zaujatosti, nestranně. odbornost a loajalita – pracovní postup je založen na výkonu a služebním stáří. Musí také mít sociální jistotu před svévolným propouštěním. Od zaměstnanců se očekává vysoký stupeň loajality vůči firmě zaměstnání na základě smlouvy – byrokratický model nepředpokládal spoluúčast zaměstnanců na správě nebo na vlastnictví firmy.

20 Elton Mayo Považován za ideového zakladatele školy lidských vztahů, Podle jeho teorie jsou interpersonální vztahy nejdůležitějším motivačním faktorem, Prosazoval jednotné požadavky na chování nadřízených a podřízených.

21 Druhá etapa managementu Vzniká ve čtyřicátých letech 20. století Označována jako managerská revoluce V této době vznikají 3 teorie: Teorie pracovních přístupů Teorie systémů Kvantitativní teorie

22 Teorie pracovních přístupů ve společnosti jsou přesně stanovené funkce pracovníků, organizační struktura jsou přesně popsány manažerské funkce v 30. letech byly již popsány Taylorem a Fayolem, ovšem teprve v 50. letech jsou plně funkčně využívány – zasadil se o to Luther Gulic

23

24 Teorie systému Tuto teorii zavedl Chester Barnard Teorie se zakládala na vytvoření systému - celku, (do této doby jsou všechny činnosti podniku členěny) Tvrdil, že správný systém bude fungovat za předpokladu motivace lidí především materiálními prostředky.

25 Kvantitativní teorie Vznikla v 50. a 60. letech, Vše je založeno na tvz. OPERAČNÍM VÝZKUMU – soubor matematicko – statistických metod, které sloužily k řešení rozhodovacích úloh v řídícím systému. Tato teorie nabyla své účinnosti v praxi až s vývojem výpočetní techniky a je stěžejní v současném managementu.

26 Moderní pojetí managementu Vzniká na konci sedmdesátých let V tomto období dochází k rozvoji moderního pojetí řízení podniku Osobnosti moderního managementu »T»Thomas Petezo »A»Abraham Harold Maslow »P»Peter Ferdinand Drucker

27 Peter F. Drucker Jeden z nejvýznamnějších a nejvyhledávanějších poradců v oblasti řízení. Definoval 5 základních druhů řízení: –S–Stanovování cílů, –O–Organizování, –M–Motivování a komunikace, –M–Měření a hodnocení (posouzení kvality a kvantity výsledků, spravedlivé odměňování) –R–Rozvoj pracovníků (integrita pracovníků) VVe své teorii řízení podle cílů (MBO – Management by Objecties) prosadil dohodu mezi manažery a jejich podřízenými na stanovení cílů, podle kterých budou poté hodnoceni.

28 Moderní přístupy managementu Japonský management Disciplinovanost, pracovitost, trpělivost Schopnost využívat a rozvíjet zahraniční inovační náměty Přístupy k řízení Obrácené řízení –S–Snaha o zapojení nižších řídících i výkonných pracovníků do spolurozhodování o problémech a úkolech firmy –K–Konzultační systém, který má vést ke zlepšení rozhodovacího procesu –K–Kolektivní moudrost, management vytrvale naslouchá tomu co podřízení říkají –Ú–Úsilí o nepřetržité zlepšování

29 Moderní přístupy managementu Systém personální práce –S–Snaha o zajištění doživotního zaměstnání u firmy –P–Povyšování a odměňování podle služebních let –D–Důraz na dobré mezilidské vztahy Důraz na požadavky pracovníků –K–Kvalita výrobků, služeb –P–Pohotovost dodávek a služeb Technologické aspekty –Z–Zdokonalování technologické vybavenosti –Ř–Řešení moderních způsobů výroby –P–Příprava nových výrobků

30 Kontrolní otázky: 1.Vysvětlete podstatu managementu? 2.Jaké znáte etapy vývoje managementu? 3.Časově vymezte jednotlivé etapy vývoje managementu a určete min. 2 představitele ke každé době.

31 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1. PITRA, Zbyněk. Základy managementu: (management organizací v globálním světě počátku 21. století). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 350 s. ISBN 978-80- 86946-33-7. ZLÁMAL, Jaroslav, Petr BAČÍK a Jana BELLOVÁ. Management: základy managementu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 104 s. ISBN 978-80-7402-083-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Management – jeho podstata a vývoj Ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google