Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace občanských poraden Projekt: Otevřené dveře na trh práce v oboru sociálních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace občanských poraden Projekt: Otevřené dveře na trh práce v oboru sociálních služeb."— Transkript prezentace:

1 Asociace občanských poraden Projekt: Otevřené dveře na trh práce v oboru sociálních služeb

2 Realizátor a partneři projektu Realizátor: Asociace občanských poraden Partneři: Univerzita Karlova v Praze Česká asociace pečovatelské služby Zahraniční partneři: Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety Scottish Association of Citizens Advice Bureaux – Citizens Advice Scotland

3 Důvody vzniku projektu Obecný problém se zaměstnaností absolventů škol, nutnost zaměření studia budoucích sociálních pracovníků přímo na posilování pracovních dovedností a kompetencí reagujících na konkrétní potřeby trhu práce, posílení zaměstnavatelnosti absolventů sociálních škol, potřeba zlepšení komunikace a mezi vzdělavateli, studenty/absolventy a zaměstnavateli a její ideální nastavení.

4 Cíle projektu Řešení situace absolventů sociálně orientovaných škol, jejichž znalosti a dovednosti mnohdy nereagují na potřeby zaměstnavatelů v sociálních službách, vypracování a otestování metodiky práce s mladými absolventy sociálních škol při maximálním využití pozitivních přístupů ze zahraničí, nalezení ideálního způsobu propojení institucí vzdělávání a zaměstnávání v sociálních službách v ČR, nastavení spolupráce relevantních organizací a propojování subjektů různého typu k řešení problémů mladých absolventů sociálně orientovaných škol.

5 Výstupy projektu Výměna zkušeností a vytváření dobré praxe: -zapojení českých i zahraničních partnerů -identifikační, analytická a hodnotící fáze -organizace kulatých stolů, workshopů -setkání partnerů v zahraničí -analýza shromážděných materiálů a podkladů -dotazníkové šetření -zapojení expertů v dané problematice, vytvoření strategie a její uplatnění v praxi

6 Výstupy projektu Tvorba modelu spolupráce a metodiky zaměstnávání absolventů: -metodika bude řešit způsob zapojení absolventů na trh práce a postupy zaškolování při jejich nástupu do zaměstnání ve vybraných sociálních službách -model spolupráce se bude týkat nastavení ideální spolupráce mezi sociálními školami a zaměstnavateli ve vybraných regionech

7 Výstupy projektu Pilotní ověření a zavedení nových nástrojů do praxe: -pilotáž bude probíhat na úrovni 3 vybraných krajů – Moravskoslezský, Vysočina, Ústecký -pilotní testování metodiky zaměstnávání absolventů v oboru pečovatelská služba a odborném sociálním poradenství -organizace semináře pro zástupce cílové skupiny organizací pro 30 osob – práce mentor-absolvent v sociálních službách

8 Analýza zaměstnanosti Jedním z výstupů také analýza zaměstnatelnosti cílové skupiny ve Skotsku a na Slovensku Obor sociální práce je na úrovni vysokého školství ve Skotsku definován společnými standardy, určují rozsah znalostí nutných pro získání vysokoškolského diplomu, rozsah studiem získaných dovedností diplomovaných absolventů a rozsah kompetencí, které musí diplomovaný absolvent prokázat.

9 Analýza zaměstnatelnosti Tyto tři stupně standardů jsou součástí šesti okruhů oboru sociální práce. Rozsah teoretických znalostí diplomovaného studenta Znalost sociálních jevů a handicapů jako jsou například rasismus, chudoba, nezaměstnanost, zdravotní postižení, nízké vzdělání, nezaměstnanost, bezdomovectví atd.

10 Analýza zaměstnatelnosti Důsledky špatné sociální situace spojené s trestnou činností, sociálním vyloučením a izolací. Diplomovaný student musí ovládat právní základ v oblasti sociálních služeb, zejména v oblasti bydlení, vzdělávání, zdravotní péče, trestního práva a služeb poskytovaných organizacemi na bázi dobrovolnictví. Je požadována znalost modelů a metod hodnocení různých situací v praxi. Student získá dovednost v účinném navazování kontaktů s jednotlivci a organizacemi k dosažení cílů prostřednictvím písemné, telefonické komunikace nebo mailem. Osvojení účinných metod vyhledávání informací

11 Analýza zaměstnatelnosti prostřednictvím internetu. Schopnost posoudit relevantnost nashromážděných informací z jednotlivých zdrojů. Student získá dovednosti v posouzení faktorů, které mohou být rizikem v sociální práci jako jsou kulturní, rasové a etnické rozdíly, jazykové rozdíly atd. Po úspěšném dokončení studia musí student prokázat tyto kompetence: Schopnost vyhledávat zdroje informací pro řešení

12 Analýza zaměstnatelnosti konkrétního případu či situace. Schopnost spolupracovat s dalšími odborníky pro efektivní práci s klienty Schopnost vyhodnotit informace pro určení nejlepšího postupu Schopnost analyzovat situaci a rizika s ní spojená

13 Analýza zaměstnatelnosti Schopnost práce s jednotlivcem, rodinami, pečovateli, skupinami, tak aby molo dojít k identifikaci jejich očekávání a možnosti činit informovaná rozhodnutí. Absolvent musí prokázat kompetenci v naslouchání lidem, kterým je poskytována služba a jejím opatrovníkům. Musí respektovat jejich zkušenosti a zohledňovat jejich názory.

14 Analýza zaměstnanosti Plánování, realizace, evaluace sociální práce s jednotlivci a rodinami, opatrovníky, skupinami, komunitami a dalšími odborníky psychologických a fyziologických teorií individuálního a sociálního rozvoje identity od dětství až po stáří. Znalost teoretických myšlenek z mezinárodních výzkumů v oblasti sociální

15 Analýza zaměstnatelnosti práce ve vztahu k uvedení do praxe efektivní sociální práce. Znalost konceptů vycházejících z výzkumů teorií sociální práce a dalších oborů, které souvisejí se sociální prací včetně spolehlivosti při uplatňování v praxi. Znalost sítě sociálních služeb, zejména v oblasti vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, trestního práva.

16 Analýza zaměstnatelnosti Znalost sociologických a kriminologických hledisek pro pochopení společenských a strukturních vlivů na lidské chování na individuální, skupinové i komunitní úrovni. Znalost role sociálních pracovníků jako státních zaměstnanců s povinnostmi a odpovědností na ochranu veřejnost

17 Analýza zaměstnatelnosti Rozsah dovedností získaných studiem - Student získá schopnost identifikovat možné překážky vyplývajících z rozdílů např. v kultuře, jazyku, schopností a věku. - Student bude umět použít znalosti rozsahu intervencí a hodnotících procesů. Dokáže navazovat partnerství s organizacemi a lidmi v komunitním kontextu.

18 Analýza zaměstnatelnosti Je schopen plánovat, tak, aby dosáhl efektivně cíle s ohledem na důsledky pro všechny zúčastněné. Při stanovování cílů a konkrétních plánů k jejich dosažení zohledňuje všechny relevantní faktory včetně etických zásad a platné legislativy. Student získá schopnost navazovat partnerství s dalšímí organizacemi a

19 Analýza zaměstnatelnosti jednotlivci k dosažení plánovaných výsledků. získá dovednost v pomáhání lidem při získání a udržení kontroly nad vlastními záležitostmi Rozsah kompetencí - schopnost spolupracovat s jednotlivci, rodinami, opatrovníky, skupinami, komunitami za při respektování jejich

20 Analýza zaměstnatelnosti rozmanitosti, důstojnosti, a soukromí. schopnost strukturované práce, tak aby se při řešení problémů a konfliktů předešlo krizím. schopnost použít metody sociální práce za účelem dosažení změny, udržení stability, podpory nezávislosti. schopnost revidovat a přizpůsobovat plány. Při výkonů své práce monitoruje plnění

21 Analýza zaměstnatelnosti plánuje, koordinuje ostatní zapojené subjekty a dohlíží na uvedení plánů do praxe. V své práci rozvíjí a udržuje podpůrné sítě služeb. Je schopen přijmout okamžitá opatření k řešení chování nebo situací, které představují riziko pro klienty. Plánuje, řídí a přijímá intervence ke změně zjištěného rizikového chování.

22 Analýza zaměstnatelnosti Slovensko Společenské změny po roce 1989 vyvolali potřebu nových legislativních norem v oblasti sociálního zabezpečení, jejichž plnění vyžadovalo odborně erudované sociální pracovníky. Další okolností, která ovlivnila zvýšený zájem uchazečů o studium sociální práce byla skutečnost vyplývající ze zákona NR SR č. 312/2001 o

23 Analýza zaměstnatelnosti státní službě, podle kterého zaměstnanec státní správy musel v rámci výkonu svých odborných činností splnit minimálně minimálně podmínku ukončeného prvního stupně vysokoškolského studia. Jednalo se zejména o zaměstnance okresních úřadů, později úřadů práce, sociálních věcí a rodiny s podmínkou začít studovat dle zákona do konce roku 2005.

24 Analýza zaměstnatelnosti V současnosti slovenské univerzity a vysoké školy využívají systém kreditů ECTS, který je považován za vhodný prostředek na podporu široké studentské mobility. Podpora nevyhnutelné evropské dimenze ve vysokoškolském vzdělávání, zvláště s ohledem na přípravu studijních plánů, spolupráci mezi institucemi, mobilní

25 Analýza zaměstnatelnosti schémata a integrované programy studia, výcviku a výzkumu, je podle našeho názoru stále nedostatečně reflektována výzvou v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků. Nezbytnou součástí přípravy sociálních pracovníků je definování profilu absolventa sociální práce.Slovensko se chce ubírat cestou, tak jak ji formulovala formulovala

26 Analýza zaměstnatelnosti Ústřední rada pro vzdělávání a výcvik sociálních pracovníků ve Velké Británii - CCETSW, která reguluje minimální standardy a kompetence, které absolvent musí získat. Profil absolventa dle CCETSW Sociální pracovník je připraven provádět následující odborné činnosti :

27 Analýza zaměstnatelnosti A. komunikovat a angažovat se B. posuzovat a plánovat C. podporovat a pomáhat k soběstačnosti D. zasahovat a poskytovat služby E. pracovat v organizaci F. rozvíjet profesionální sociální kompetence Uvedené činnosti sociálního pracovníka vyžadují různé úrovně vzdělání.

28 Důležité informace o projektu Období realizace projektu: 1.prosince 2012 – 31. května 2014 Rozpočet projektu: 3 154 730 Kč Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "Asociace občanských poraden Projekt: Otevřené dveře na trh práce v oboru sociálních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google