Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

{ Věrohodnost Bible Mládež Třanovice 20. listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "{ Věrohodnost Bible Mládež Třanovice 20. listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 { Věrohodnost Bible Mládež Třanovice 20. listopadu 2015

2  …Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte…  1 Petr 3,15 (ČSP)

3  1. Důvěryhodnost biblického textu z hlediska jeho přepisu  2. Důvěryhodnost biblického kánonu  3. Důvěryhodnost biblického textu z hlediska jeho obsahu

4 Jak byla psána  Období  Od Mojžíše po ap. Jana (c. 15. st. př. n. l. – 1. st. n. l.)  Materiál  Dřevěné tabulky potažené voskem (např. Ab 2,2)  Papyrus (ze stébel šáchoru papírodárného)  Pergamen (z kůží zvířat)  aj.  Písmo  Hláskové (hebrejské, řecké)  Jazyky  Hebrejština  Aramejština  Řečtina

5 Jak se přepisovala  Masoreti  Punktace  Číselná kontrola  Porovnání svitku Izajáše (125 př. Kr.) a knihy Izajáše z Aleppského kodexu (920 po Kr.):  95% naprostá shoda  5% jiný způsob psaní, spojky a slova bez vlivu na smysl

6 Rukopisy  Iliada  643 rukopisů  kol. 400 let  Cézarovy Zápisky o válce galské  10 rukopisů  kol. 1000 let  Platónovy spisy  7 rukopisů  Kol. 1300 let  Nový zákon  5686 řeckých rukopisů  Více než 19 284 rukopisů překladů (latina, syrština, arménština aj.)  Desetitisíce citátů v dílech církevních otců (např. 7258 citátů v díle Tertuliána, †220)  kol. 50 let

7 Stříbrné svitky z Ketef Hinnom  Dva malé svitky  Nalezeny r. 1979  Áronovo požehnání (Nu 6,24- 26)  Spory o dataci  2003: Publikovány výsledky výzkumu vedeného na Southern California University: 7./6. st. př. n. l.  Nejstarší dochovaný text Starého zákona!

8 Svitky od Mrtvého moře  1947-1956: objeveno 11 jeskyní v Kumránu  Několik drobných nálezů na jiných místech Judské pouště  Všechny knihy SZ kromě Ester  3. st. př. n. l. – 1. st. n. l.

9 Velký Izajášův svitek 1QIsa a (c. 125 př. n.l.)

10 Nejstarší zlomky textu NZ  Papyrus č. P52  Nalezen r. 1934  Uložen v Rylandsově knihovně v Manchestru  18. kapitola Janova evangelia  2012: Daniel Wallace oznámil možný nález zlomku Markova evangelia z 1. století

11 Jak se tiskla a tiskne  UBS: „Scripture Distribution Report”  2011: 381, 2 milionů exemplářů  2012: 405, 5 milionů exemplářů  Knihtisk  1452 Guttenbergova bible (150 exemplářů)  Do r. 1517 bylo vydáno asi 70.000 Biblí a 100.000 Nových zákonů  Před r. 1487 vyšel Dlabačův Nový zákon; r. 1488 Bible pražská

12 Vznik kánonu

13 Spisy SZ  Knihy kanonické  Knihy apokryfní (deuterokanonické)  Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo, aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. (Mt 23, 34-35)  Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ (Lk 24,44)

14 Spisy NZ  Apoštolské autorství nebo uznání (nejstarší kř. spisy)  Beze sporu: 4 evangelia, Skutky, Pavlovy listy, 1 list Janův, Zjevení Janovo  Nejstarší mimobiblické křesť. spisy: Didaché, Hermův pastýř aj.: blízké kánonu  Definitivní potvrzení: 39. velikonoční dopis Athanasiův (367)

15 Historická věrohodnost Bible  „Lze kategoricky prohlásit, že žádný archeologický nález nikdy nebyl v rozporu s jedinou biblickou zmínkou.“ Nelson Glueck (1900–1971)

16 Merenptahova stéla  Kol. r. 1210 př. n. l.  Objevena r. 1896 v Thébách  „Izrael je pustý; jeho setba je zmařena.“  Pokládán za nejstarší mimoblickou zmínku o Izraeli  Determinativ (rozlišovač) „cizí národ”

17 Nápis z Deir 'Alla  Deir 'Alla (Jordánsko)  Objeven roku 1967  Nápis na omítce  119 úlomků  Kol. r. 800 př. n. l.  „Balám syn Beórův“

18 Méšova stéla (Moábský kámen)  Cca 835 př. n. l.  Moábský král Méša (zmíněn ve 2 Kr 3,4)  Vojenské boje s Izraelem a stavební činnost  Objevena r. 1868

19 Černý obelisk  c. 841 př. n. l. přinesl Jehú asyrskému králi Salmanassarovi III. tribut  Nalezen r. 1846 v Kalchu (dnes Nimrud, Irák)  Jediné vyobrazení biblické postavy učiněné jejím současníkem; jediné starověké vyobrazení judského krále

20 Chizkijášův tunel  2 Pa 32, 30 „Chizkijáš zasypal horní vody Gíchónu a svedl je spodem přímo na západ do Města Davidova…“  513 m dlouhý  Spojoval Gíchonský pramen a Šiloašský rybník (rybník Siloe)  Zbudován před r. 701 př. n. l.  Šiloašský nápis... proražení... a taková byla událost proražení. Když ještě... (kopáči zvedali) motyku jeden proti druhému a zbývalo prorazit ještě tři lokty... bylo slyšet hlas... jak na sebe volali, (neboť) ve skále byla trhlina (?) zprava doleva... a v den proražení raziči kopali jeden proti druhému, motyka proti motyce, a tekla voda od pramene k rybníku, 1200 loktů. A 100 (?) loktů byla výška skály nad hlavou kopáčů...

21 Sancheríbův hranol  3 verze – Chicago, Londýn („Taylorův“) a Jeruzalém  Iz 33 a 36; 2 Kr 18:17; 2 Pa 32:9.  „jako ptáka v kleci“

22 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "{ Věrohodnost Bible Mládež Třanovice 20. listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google