Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historicita biblických p ř íb ě h ů Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 26. ledna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historicita biblických p ř íb ě h ů Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 26. ledna 2013."— Transkript prezentace:

1 Historicita biblických p ř íb ě h ů Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 26. ledna 2013

2  Mnoho m ě st ze d ř eva a z cementu  Po č etn ě obrovské populace  Neamerické artefakty  Neamerický dobytek  Nep ř i ř aditelné zem ě pisné údaje

3  „Jinými slovy, ž ádná m ě sta z Knihy Mormonovy nebyla nikdy nalezena, ž ádná osoba, místo, národ, ř eka nebo jméno z Knihy Mormonovy nebyly nikdy nalezeny, ž ádné artefakty z Knihy Mormonovy, ž ádné rukopisy Knihy Mormonovy, ž ádné nápisy Knihy Mormonovy … nic, co by mohlo prokázat, ž e Kniha Mormonova je n ěč ím jiným ne ž mýtem nebo výmyslem, nebylo nalezeno.“  Ankerberg, John & Weldon, John: What Do Mormons Really Believe? Eugene (Ore): Harvest House Publ., 2002, s.184.

4

5  Pomocná v ě da biblická  Archeologie omezená na oblasti a kultury, jejich ž výzkum m ůž e osv ě tlit biblické poselství

6  Je Bible v ě rohodným zdrojem historických informací?  „Lze kategoricky prohlásit, ž e ž ádný archeologický nález nikdy nebyl v rozporu s jedinou biblickou zmínkou.“ [Nelson Glueck]  I. Finkelstein a N. A. Silbermann pova ž ují Bibli za pokladnici národní pam ě ti, která byla p ř etvo ř ena do mýt ů, které jsou sm ě sí fakt ů a fikce.

7  Kol. r. 1210 p ř. n. l.  Objevena r. 1896 v Thébách  „Izrael je pustý; jeho setba je zma ř ena.“  Pokládán za nejstarší mimoblickou zmínku o Izraeli  Determinativ (rozlišova č ) „cizí národ”

8  Manfred Görg: Israel in Hieroglyphen. Biblische Notizen 106 (2001), 21– 27.  Úlomek, podstavec sochy?  V Egyptském muzeu v Berlín ě od r. 1913 pod č. 21687  Vyobrazení 3 zajatc ů  Aškalon, Kanán, „Išrael“  18. dynastie (15. – 14. stol.)

9  Deir 'Alla (Jordánsko)  Objeven roku 1967  Nápis na omítce  119 úlomk ů  Kol. r. 800 p ř. n. l.  „Balám syn Beór ů v“

10  Cca 835 p ř. n. l.  Moábský král Méša (zmín ě n ve 2 Kr 3,4)  Vojenské boje s Izraelem a stavební č innost  Objevena r. 1868

11

12  c. 841 p ř. n. l. p ř inesl Jehú asyrskému králi Salmanassarovi III. tribut  Nalezen r. 1846 v Kalchu (dnes Nimrud, Irák)

13  Jediné vyobrazení biblické postavy u č in ě né jejím sou č asníkem; jediné starov ě ké vyobrazení judského krále

14  Sama ř í (8. stol.; dodávky olivového oleje a vína z královských sklad ů )  Lachiš (c. 597; záznamy velitele pevnosti bránící se Babyló ň an ů m) „Ké ž Hospodin (JHVH) zp ů sobí, aby m ů j pán slyšel dnešního dne dobré zprávy … vyhlí ž íme signály z Lachiše, podle všech pokyn ů, které mn ě m ů j pán dal, Azeku však nevidíme.“

15  2 Pa 32, 30 „Chizkijáš zasypal horní vody Gíchónu a svedl je spodem p ř ímo na západ do M ě sta Davidova…“  513 m dlouhý  Spojoval Gíchonský pramen a Šiloašský rybník (rybník Siloe)  Zbudován p ř ed r. 701 p ř. n. l.  Šiloašský nápis  2011 zpochybn ě ní tradi č ní datace... prora ž ení... a taková byla událost prora ž ení. Kdy ž ješt ě... (kopá č i zvedali) motyku jeden proti druhému a zbývalo prorazit ješt ě t ř i lokty... bylo slyšet hlas... jak na sebe volali, (nebo ť ) ve skále byla trhlina (?) zprava doleva... a v den prora ž ení razi č i kopali jeden proti druhému, motyka proti motyce, a tekla voda od pramene k rybníku, 1200 lokt ů. A 100 (?) lokt ů byla výška skály nad hlavou kopá čů...

16  3 verze – Chicago, Londýn („Taylor ů v“) a Jeruzalém  Iz 33 a 36; 2 Kr 18:17; 2 Pa 32:9.  „jako ptáka v kleci“

17  Dva malé svitky  Nalezeny r. 1979  Áronovo po ž ehnání (Nu 6,24-26)  Spory o dataci  2003: Publikovány výsledky výzkumu vedeného na Southern California University  Nejstarší dochovaný text Starého zákona!

18

19  1947-1956: objeveno 11 jeskyní v Kumránu  N ě kolik drobných nález ů na jiných místech Judské poušt ě  Všechny knihy SZ krom ě Ester  3. st. p ř. n. l. – 1. st. n. l.

20 1QIsa a (c. 125 p ř. n.l.)

21  Objeven r. 1961 v Caesareji P ř ímo ř ské (sídlo prefekta provincie Judaea)  Jméno: [PON]TIUS PILATUS  Titul: [PRAEF]ECTUS IVDA[EA]E

22  Vápencová schrána na kosti zem ř elého; kolem r. 63 n. l.  2002 Zve ř ejn ě ní informace o existenci aramejského nápisu  „Ja'akov bar-Josef achuj di-Ješua“  „Jakub, syn Josef ů v, bratr Je ž íš ů v“

23  2003 Negativní stanovisko Izraelského památkového ú ř adu  Zdrcující kritika  2012 Zproš ť ující rozsudek

24  St ř epy z Bét-Šemeše s nápisem Ba‘l (c. 1150- 1100 p ř. n. l.)  Otisk pe č et ě s nápisem Betlém (8. – 7. stol. p ř. n. l.)  Nejstarší zlomek novozákonního textu (1. stol. n. l.) [starší ne ž P52 – na obr.]

25  Ron Wyatt (1933-1999), zdravotní bratr na anesteziologii  Biblické archeologické noviny  Noemova archa, archa úmluvy a jiné p ř edm ě ty ze Šalomounova chrámu, zbytky faraonovy armády na dn ě Rudého mo ř e aj.

26 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Historicita biblických p ř íb ě h ů Biblické školení pracovník ů Č eský T ě šín 26. ledna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google