Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je Bible přesná? Hodnověrnost textu Starého zákona Většina pramenů a obrázků převzata z knihy: Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je Bible přesná? Hodnověrnost textu Starého zákona Většina pramenů a obrázků převzata z knihy: Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell,"— Transkript prezentace:

1 Je Bible přesná? Hodnověrnost textu Starého zákona Většina pramenů a obrázků převzata z knihy: Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell, Josh McDowell Ministry, 1999/2006 Jiné zdroje jsou uvedeny přímo pod příslušným textem

2 Kritikové Bible tvrdí, že historie Židů, sepsaná v Bibli, byla utvořena až okolo roku 700 př.n.l., aby dodala vážnost Izraelskému království a je do značné míry legendarizována. Mimo jiné např. uvádí, že Mojžíšovy knihy nenapsal Mojžíš, ale několik jiných, pozdních autorů. Oproti nim stojí učenci, kteří zastávají teorii původního autorství a tvrdí, že Bible přesně odráží dějiny bez jejich zkreslování

3 Svitek Tóry s ukazovátkem „Jad“, en.wikipedia.org

4 Udělejme proto bibliografickou zkoušku textu Starého zákona, zda obstojí podle metod textové kritiky Archeologické nálezy budou probrány v druhé prezentaci

5 Zachovalé dokumenty může Bible obstát při zkoumání bibliografickými metodami? Giovanní de Rossi (1784-1788) – 731 známých úryvků rukopisů Starého zákona 90. léta 19. století – objevy v káhirské geníze (skladišti) pod kostelem sv. Michala 1947 – svitky od Mrtvého moře, Kumrán – pochází z let 100-31 př.n.l., tedy před údajným pozměněním některých starozákonních textů křesťany Kenyon, OBAM, 43 Archer, SOT, 63

6 Svitek s úryvkem Žalmů, Kumrán http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/deadseascrolls_lg.html

7 Zachovalé dokumenty Codex Babylonicus Petropolitanus (1008 n.l.) – nejstarší zachovaný kompletní rukopis Starého zákona Leningradský kodex proroků (916 n.l.) Káhirský kodex (895 n.l.) – nejstarší zachovaný mazoretský text Kenyon, OBAM, 43 Archer, SOT, 63

8 Mazoreti - Mazoreti byli skupinou židovských učenců, kteří v letech 500-950 n.l. vytvořili konečnou podobu textu Starého zákona – následně již další zásahy do textu nebyly - doplnili do té doby používaný souhláskový text o samohlásky a přízvuky, které se do té doby předávaly jen ústní tradicí (mazora) - právě toto (že hebrejština nezachycovala samohlásky písmem) vedlo kritiky k tvrzení, že text, který máme nyní my, není validní - jiné samohlásky totiž mohly dát slovům jiný význam

9 Izaiášův svitek z jeskyně č. 1, Kumrán, cca 120 př.n.l. http://www.artknowledgenews.com/Great_Isaiah_Scroll.html

10 Výsledek Porovnáním svitků od Mrtvého moře a nejstarších mazoretských textů – > 95% shoda – zbylých pět procent se týká převážně odlišného hláskování – např. ze 166 slov Izaiáše 53. kapitoly je po tisíci letech sporné jen jedno slovo (tři písmena), které nemění význam textu Burrows, TDSS, 304, Archer, SOT, 23-25

11 Výsledek Pro srovnání: Egyptská kniha mrtvých – její 15. kapitola v Papyru z Ani (napsán za 18. dynastie) a Turínském papyru (26. dynastie) má vložené nebo vynechané celé odstavce a smysl některých odstavců se významně liší

12 Biblické jména jako měřítko může také posloužit zachování jmen cizích a izraelských králů – 26 jmen cizích králů z Bible bylo potvrzeno jinými dokumenty a nálezem pomníku oněch králů – tyto jména jsou v souladu s fonetickými pravidly platnými v době psaní židovských spisů – opačně: některá jména izraelských králů jsou doložitelná v asyrských dokumentech se stejným hláskováním jména (např. krále Jehú) – celkem ve 144 případech z egyptštiny, asyrštiny, babylónštiny a moábštiny do hebrejštiny a v 40 případech opačně důkazy ukazují, že jména jsou v Bibli zachována s minimálními odchylkami Wilson, OIT, 64 - 71

13 Izraelský král Jehú se klaní před asyrským Salmanassarem III., Černý Obelisk, 841 př.n.l., en.wikipedia.org

14 Jiné dokumenty Tvrzení, že současný text Starého zákona, je maximálně shodný s původními rukopisy, je podpořeno i nehebrejskými dokumenty, např.: – Septuaginta (řecký překlad SZ, zhotovený za vlády Ptolemia II. Filadelfa (285-246 př.n.l. v Egyptě) – Hexapla – biblický text, zhotovený Origenem v letech 240- 250 n.l., kde v šesti sloupcích vedle sebe píše text v původní hebrejský text, ve druhém původní hebrejský text přepsaný řeckými písmeny, ve třetím sloupci doslovný Akvilův překlad, ve čtvrtém idiomatická revize Symachova překladu, v šestém řecká revize Theodontiova překladu – žel text není celý a je zapsán bez diakritických značek Geiger, Kahle, Kenyon

15 Jiné dokumenty – Samaritánský Pentateuch – nejstarší zachovaný rukopis pochází cca z 1150 n.l., předpokládá se však, že SP byl napsán okolo roku 500-400 př.n.l., revidován v době Makabejského povstání – Aramejské targumy – parafráze Starého zákona do aramejštíny, vzniklé od 100 př.n.l. do 700 n.l. Byly to spíše interpretace, výklady, jejich text nebyl závazný na rozdíl od hebrejského kánonu, který byl uzavřen okolo r. 90 n.l. v rabínským koncilem v Jamnii – Mišna (200 n.l. – výběr ústních zákonů – Gemara (200 n.l., 500 n.l.) – palestinská a babylonská, rozšířený komentář Mišny – Midraš – homiletická interpretace, výklad textu Bruce, BP, 133 Giesler, GIB 502

16 Samaritánský Pentateuch http://onthemainline.blogspot.com/

17 Jak je to možné? Židé k starozákonnímu text přistupovali s obrovskou úctou a vypracovali komplikovaný systém ochranných pravidel a kontrol proti písařským omylům –např. se sčítala písmena v jednotlivých kapitolách, na jednotlivých stránkách a v celém spisu –písaři měli zakázáno psát jakékoli písmeno z paměti, museli se na ně napřed vždy podívat do originálu –rukopis četlo následně vždy několik osob, přičemž bylo předčítáno z originálu. Pokud se našlo jediné chybné písmeno, rukopis se neopravoval, ale vyhazoval nebo použil jako čítanka v některé z rabínských škol, neměl však autoritu Písma

18 Jak je to možné? Mazoreti měli pevně definovaná pravidla pro přepisování: –1) svitek pro synagogu musel být napsán na kůži čistého zvířete –2) svitek musel být zhotovený pravověrným Židem –3) k svázání se mohlo použít jen střívko z čistých zvířat –4) každý svitek musel obsahovat určitý počet sloupců, jednotný pro celý rukopis

19 Jak je to možné? –5) délka každého sloupce nesměla být kratší než 48 a delší než 60 řádků, šířka musela být třicet písmen –6) celá kopie musela být řádkovaná, pokud bylo tři či více slov mimo řádek, byl rukopis bezcenný –7) písmena musela být psána černou barvou podle příslušného receptu, ostatní barvy byly zakázány –8) jen exemplář, kde se písař neodchýlil ani v nejmenším od původního textu, byl uznán za oficiální a autentickou kopii

20 Jak je to možné? –9) striktní zákaz psaní čehokoli zpaměti, pravidlo vizuální kontroly –10) mezi dvěma souhláskami musela být mezera o šířce alespoň nitě –11) mezi dvěma úseky mezera o šíři 9 písmen –12) mezi dvěma knihami mezera 3 řádky –13) 5 knih Mojžíšových muselo souhlasit přesně po řádcích –14) přepisovač musel mít na sobě kompletní židovský oděv

21 Jak je to možné? –15) musel se před přepisováním celý umýt –16) před psaním Božího jména musel pero vždy čerstvě namočit –17) pokud jej kdokoli oslovil, byť sám král, musel napřed dopsat Boží jméno, teprve potom se na něj mohl obrátit Davidson, HTOT, 89

22 http://cheekytour.blogspot.com/ Praky z Lakšíše

23 http://cheekytour.blogspot.com/ Taylorův hranol popisující rebelii krále Ezechiáše proti Sancheribovi, paralelní text k 2. Královské 19. kapitole

24 http://biblearcheology.com Stratigrafický průřez vykopávkami Jerišských hradeb


Stáhnout ppt "Je Bible přesná? Hodnověrnost textu Starého zákona Většina pramenů a obrázků převzata z knihy: Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell,"

Podobné prezentace


Reklamy Google