Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrat Je ž íše Krista Událost, která vše změní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrat Je ž íše Krista Událost, která vše změní."— Transkript prezentace:

1 Návrat Je ž íše Krista Událost, která vše změní

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Vliv učení o blízkém Božím soudu v české reformaci

13

14 Titovi 2, 13 „…blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ „…blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“

15 Centrální téma Bible

16 Jan 3, 16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

17 Jan 14, 1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne“ „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne“

18 Jan 14, 2 „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“ „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“

19 Jan 14, 3 „A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ „A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

20

21

22 2 Timoteovi 4, 7-8 „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce…“ „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce…“

23 2 Timoteovi 4, 8 „…A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ „…A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“

24

25 Matouš 24, 4 „…Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“ „…Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“

26 Matouš 24, 5 „Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“ „Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“

27 Matouš 24, 24 „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

28 Tajné spisy

29

30 2 Korinstkým 11, 13 „…falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.“ „…falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.“

31 2 Korinstkým 11, 14 „ A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;“

32

33

34 Všichni ho uvidí Znaky Kristova příchodu

35 „Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“ „Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“ Matouš 24, 27

36 Zjevení 1, 7 „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko...“ „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko...“

37

38 Skutky 1, 9 „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.“ „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.“

39 Skutky 1, 10-11 „A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli jim:“ „A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli jim:“

40 Skutky 1,11 „…Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ „…Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

41 Lukáš 21, 27 „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“ „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“

42 Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem

43 Matouš 25, 31 „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;“ „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;“

44 Matouš 24, 31 „On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“ „On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“

45 Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem Všichni ho uslyší a spravedliví ožijí Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem Všichni ho uslyší a spravedliví ožijí

46 1 Tes 4, 16 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;“ „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;“

47 Spravedliví budou vzkříšeni Slavný příchod Krista

48 1 Tes 4, 1 7 „potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ „potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

49 Spravedliví budou vzkříšeni Spravedliví budou proměněni Spravedliví budou vzkříšeni Spravedliví budou proměněni Slavný příchod Krista

50 1 Kor 15,51-52 „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“ „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“

51 1 Kor 15, 53 „Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ „Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“

52 Filipským 3, 20-21 „…očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy…“ „…očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy…“

53 Spravedliví budou vzkříšeni Spravedliví budou proměněni Nastane velké zemětřesení Spravedliví budou vzkříšeni Spravedliví budou proměněni Nastane velké zemětřesení Slavný příchod Krista

54 Zjevení 6, 14 „nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.“ „nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.“

55 „Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,“ „Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,“ Zjevení 6, 15

56 „a volali k horám a skalám: ‘Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!‘ “ „a volali k horám a skalám: ‘Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!‘ “ Zjevení 6, 16

57 „Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?“ „Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?“ Zjevení 6, 17

58 Zjevení 16,18 „A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.“ „A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.“

59

60 Matouš 24,30 „...budou lomit rukama všechny čeledi země...“ „...budou lomit rukama všechny čeledi země...“

61

62 Lukáš 21,36 „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

63 Očekávané události

64 Falešní proroci se pokouší klamat Očekávané události

65 Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla

66 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný

67 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý

68 Očekávané události Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Krista budou doprovázet bytosti Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Krista budou doprovázet bytosti

69 Zazní pokyn archanděla Očekávané události

70 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni

71 Očekávané události Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni

72 Očekávané události Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost

73 Očekávané události Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Živí bezbožní budou naříkat Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Živí bezbožní budou naříkat

74 Zemi zničí velké zemětřesení Očekávané události

75 Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných

76 Očekávané události Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných Další vývoj věřících Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných Další vývoj věřících

77 „Nebe se vine jako svitky, země se před ním chvěje a každá hora a ostrov se pohne ze svého místa.“

78

79

80

81 Izajáš 25,9 „…Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil...“ „…Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil...“

82 Izajáš 25,9 „…Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil...“ „…Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil...“

83 Matouš 25,34 „…Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.“ „…Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.“

84


Stáhnout ppt "Návrat Je ž íše Krista Událost, která vše změní."

Podobné prezentace


Reklamy Google