Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 24. 11. 2015 MZ ČR Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 24. 11. 2015 MZ ČR Praha."— Transkript prezentace:

1 PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 24. 11. 2015 MZ ČR Praha

2 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájení Organizační záležitosti Legislativa, ošetřovatelství a aktuality Mgr. Alice Strnadová MZ ČR 20 min. Úhradová vyhláška na rok 2016 včetně zajištění financí na růst platů Ing. Jan Michálek MZ ČR 30 min. Informace ze zasedání hl. sester EU v Lucemburku Veronika Di Cara MZ ČR 15 min Kvalifikační předpoklady pro výkon zdravotnického povolání – problematika přiznávání způsobilostí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Mgr. Eva Karpíšková, MBA MZ ČR

3 PROGRAM JEDNÁNÍ 30 min. Národní registr zdravotnických pracovníků doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. ÚZIS 20 min. Šetření o aktuálním stavu a potřebách personálního zabezpečení NLZP Ing. Bartůňková ÚZIS 15 min Informace z projektu DRG Restart Ing. Bartůňková ÚZIS 15 min Novela zákona č. 96/2004 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů Návrh zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. Akční plán vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Mgr. Lenka Hladíková MZ ČR

4 Mgr. Alice Strnadová, MBA ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Hlavní sestra ČR alice.strnadova@mzcr.cz Informace z MZ ČR

5 Organizační záležitosti  k 19.5.2015 zřízen organizačním řádem v sekci zdravotní péče Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání (ONP), který je členěn na: oddělení vzdělávání (ONP/1) - 6 referentů oddělení uznávání kvalifikací a registru (ONP/2) – 3 referenti + ředitelka a asistentka ředitelky Poznámka: od 1.5.2015 do 18.5.2015 bylo pouze samostatné oddělení)  k 25.5.2015 jmenována hlavní sestrou ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA

6 Žádosti o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti NLZP Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání Praha 24. 11. 2015 Eva Karpíšková

7 Žádosti o PŘIZNÁNÍ  absolvování studia v ČR (MZČR Praha) UZNÁNÍ  absolvování studijního programu mimo ČR (MZČR Brno – UJ) OSVĚDČENÍ  Osvědčení k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu „registrace“ (MZČR – UJ) 7

8 8

9 9

10 Možnosti přiznání odborné způsobilosti § 96 zákona č. 96/2004 Sb.  jiný způsob než je uvedeno v zákoně Čl. VIII zákona č. 189/2008 Sb.  odst. 1 – dodatečně akreditované bc. či mgr. studijní programy  odst. 2 a 3 – adiktolog, zrakový terapeut (přechodné ustanovení) 10

11 Možnosti přiznání specializované způsobilosti  § 56 odst. 7 (po získání odborné způsobilosti) absolventům akreditovaného doktorského nebo mgr., pokud obsah studia odpovídá obsahu specializačního studia  § 57 odst. 7 (po získání odborné a specializované způsobilosti) – absolventům akreditovaného doktorského studia navazujícího na mgr., pokud odpovídá příslušnému specializačnímu programu 11

12 Možnosti vyřízení žádosti Bezpředmětnost JOP - do roku 2009 složili atestační zkoušku Odborná způsobilost – získaná diplomem Neumožnění zákona přiznání odborné způsobilosti na základě studia jiné odborné způsobilosti biomedicínský inženýr x biomedicínský technik ZZ x řidič ZZS přiznání specializované způsobilosti na základě studia v jiném státě než ČR 12

13 Získání odborné způsobilosti 1)vyhláška č. 77/1981 Sb. maturitní vysvědčení PSS  zákon č. 96/2004 Sb. maturitní vysvědčení diplom + vysvědčení o absolutoriu bc. diplom mgr. diplom diplom o získání specializované způsobilosti 13

14  odborná či specializovaná způsobilost jednou získaná je platná např. ARIP dle vyhl. 77/1981 Sb. = Intenzivní péče dle NV č. 31/2010 Sb. (převodní tabulka – příloha č. 2)  doklad o vzdělání (diplom a dodatek k diplomu)  stanoviska MZ – VOŠ, VŠ 14

15 15

16 http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych- stanovisek_4386_3.html 16 Vysoká škola (název, místo) Fakulta Progr am magis terský /bakal ářský Název studijního programu Kód progr amu Obor Číslo oboru AKV O Forma studia prezenč ní /kombin ovaná Stanovisko MZ k výkonu povolání zdravotnické ho pracovníka (souhlasné/n esouhlasné) Poznámk a ke stanovisk u Stanovi sko MZ vydané dne Způsobilo st k výkonu zdravotni ckého povolání (název povolání) Platnos t akredit ace MŠMT do Pozná mka Vysoká škola polytechnická Jihlava Ústav zdravotnických studií bakalářskýOšetřovatelstvíB 5341 Všeobecná sestra 5341R00 9 prezenčnísouhlasné 30.4.2008 všeobecná sestra 1.11.2012 Vysoká škola polytechnická Jihlava Ústav zdravotnických studií- dále Katedra zdravotnických studií bakalářskýOšetřovatelstvíB 5341 Všeobecná sestra 5341R00 9 prezenčnísouhlasné 31.8.2012 všeobecná sestra 1.11.2019 Vysoká škola polytechnická Jihlava Ústav zdravotnických studií- dále Katedra zdravotnických studií bakalářskýOšetřovatelstvíB 5341 Všeobecná sestra 5341R00 9 kombinovanásouhlasné 19.9.2012 všeobecná sestra 1.11.2019 Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra zdravotnických studií bakalářskýOšetřovatelstvíB 5341 Všeobecná sestra 5341R00 9 kombinovanásouhlasné 31.3.2011 všeobecná sestra 1.11.2019

17 Důležité informace 1.http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/stanoviska-pro- akreditaci-na-msmt_3071_3.html - zde stanoviska VOŠ a VŠhttp://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/stanoviska-pro- akreditaci-na-msmt_3071_3.html 2.ezp.mzcr.cz - OZ/SZ žádost 3.nconzo.cz- osvědčení (registr) - uznání mimo ČR eva.karpiskova@mzcr.czeva.karpiskova@mzcr.cz; tel. 224 972 157 Děkuji za pozornost. 17

18 Připravované změny v nelékařských zdravotnických povoláních

19 Technická novela stávajícího zákona č. 96/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů (vyhl. č. 39/2005 Sb., vyhl. č. 55/2011 Sb.) Důvod: harmonizace českého legislativy upravující oblast obecného a sektorového systému uznávání kvalifikací s novelizovanou směrnici 2005/36/ES do 18.1.2016 Legislativní proces:  v PS ČR: novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace novela zákona č. 95/2004 Sb. novela zákona č. 96/2004 Sb.  v Legislativní radě vlády: novela vyhl. č. 39/2005 Sb. novela vyhl. č. 55/2011 Sb.

20 Návrh nového zákona, který má nahradit zákon č.96/2004 Sb.  rozeslán dne 1.6.2015 do vnitřního (vnitrorezortního) připomínkového řízení- možnost připomínkovat návrh zákona do 22.6.2015  Připomínkující místa: Odbory, kraje VZP, Svaz zdravotních pojišťoven profesní sdružení, odborné společnosti (např. ČAS, ČLS JEP, ČLK, Asociace nemocnic, Asociace zdravotnických škol, ……) MŠMT PT RHSD pro zdravotnictví  připomínky vyhodnoceny, ale nevypořádány

21 Informace k vnitřnímu (vnitrorezortnímu) připomínkovému řízení  celkem 1149 připomínek od 72 připomínkujících subjektů  připomínky jsou často protichůdné, vyjádření k variantním řešením taktéž

22 Informace k vnitřnímu (vnitrorezortnímu) připomínkovému řízení  nejvíce připomínek ke vzdělávání a kompetencím všeobecným sester, zdravotnických asistentů  kritizována často dvojkolejnost vzdělávání  nesouhlas s rušením vzdělávání v některých oborech na SZŠ (Asistent zubního technika, laboratorní asistent, nutriční asistent)  značná nejednotnost o celoživotním vzdělávání, kontrole CŽV a registraci NLZP

23 Pracovní skupina pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona  PS pro NLZP zřízena dne 31.7.2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví (příkaz ministra č. 18/2015) Poslání a úkoly PS pro NLZP:  podílení se na řešení odborných problémů souvisejících s výkonem NLZP  vyjadřování se k návrhům právních předpisů týkajících se výkonu a vzdělávání NLZP a připravovaných MZ ČR

24 Pracovní skupina pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona Složení:  2 zástupci MZ ČR  zástupce ČAS  2 zástupci Výboru pro zdravotnictví PS ČR  zástupce Odboru kompatibility ÚV ČR  2 zástupci MŠMT (za VŠ, SŠ a VOŠ)  2 zástupci vzdělavatelů NLZP (1 za VŠ, 1 za SŠ a VOŠ)  zástupce za profesi všeobecné sestry  zástupce Asociace krajů ČR  zástupce odborů

25 Pracovní skupina pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona  PS zasedala 3x (dne 26.11.2015 další termín setkání), hlavním tématem vzdělávání a činnosti všeobecných sester a zdravotnických asistentů ve spojitosti s předložením návrhu nového zákona Výstupy:  nejednotné  ? - zvýší se počet zdravotnických pracovníků změnou vzdělávání, posílením kompetencí?  požadavek zajistit MZ a MŠMT data o aktuálním počtu NLZP, o počtech absolventů ( z toho nastupujících do praxe nebo pokračujících ve studiích). Informace sděleny dnes Ing. Bartůňkovou (ÚZIS)

26 Pracovní skupina pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona Realizace zákona:  shoda, že je nutné předložený návrh zákona ještě upravit (např. v oblasti CŽV, registru, ?? kvalifikačního vzdělávání) Úkoly:  vydefinovat rozsah činností absolventa s maturitní zkouškou, poté zahájit realizaci potřebných kroků v úpravě vzdělávání (stanovisko MŠMT)  analýza CŽV  otázky registru NLZP ze zákona č. 96/2004 Sb.  vytvoření kompetenčního modelu

27 Nový zákon, který nahradí zákon č. 96/2004 Sb.  úkol předložit návrh zákona vládě v 11/15, účinnost – 01/17  zažádáno o odložení úkolu s tím, že úkol předložit návrh zákona bude v legislativním plánu 2016  navrženo MZR - 01/16, předložení vládě - 04/16, účinnost 09/16 Dne 1.10.2015 Konference „Kompetence zdravotních sester v zahraničí a ČR (AHCM Čelákovice) Dne 13.11.2015 Seminář v PS ČR „ Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“ Dne 25.11.2015 – celostátní porada odborářů z nemocnic

28 Realizace „Zdraví 2020“  hlavním výstupem realizace Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 13 akčních plánů  vzaty na vědomí Vládou ČR a odsouhlaseny Zdravotním výborem PS ČR  navrhovaná patření se budou rozpracovávat do projektů, včetně identifikace konkrétních zdrojů financování  AP 10 vzdělávání zdravotnických pracovníků (10b – nelékařští zdravotničtí pracovníci) - navrženo 5 cílů

29 Cíle AP vzdělávání NLZP 1.Zefektivnění péče poskytované nelékařskými zdravotnickými pracovníky. 2.Kontinuální zlepšování přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků na výkon zdravotnického povolání. 3.Zvýšení efektivnosti plánování a podpory NLZP. 4.Zlepšení edukace v oblasti zdraví, prevence nemocí a sebepéče. 5.Zajištění systematického vzdělávání nižšího a středního managementu nelékařských zdravotnických povolání v oblasti vedení, řízení lidí.

30 Kontakt: e-mail: lenka.hladikova@mzcr.cz tel.: 224 972 856 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 24. 11. 2015 MZ ČR Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google