Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelská etika 7 Corporate Social Responsibility.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelská etika 7 Corporate Social Responsibility."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelská etika 7 Corporate Social Responsibility

2 Společenská odpovědnost podniku Zakořenění ekonomicky, sociálně i ekologicky odpovědných principů do firemních strategií. Základem této žádané změny je oproštění se od stávající společenské role podniku, výstižně reprezentované slovy „profit only“ (pouze zisk), k novému širšímu pohledu na fungování podniku s ohledem na tzv. triple – bottom – line, kdy firma nesleduje pouze vlastní ekonomický prospěch, ale i sociální a environmentální aspekty svého působení.

3 CSR Anglická zkratka CSR je ve většině odborných textů vysvětlována jako zkratka pojmosloví Corporate Social Responsibility. Existují však ještě další dvě možnosti anglického slovního vyjádření akronymu CSR: – Corporate Stakeholders Responsibility – Corporate Sustainable Responsibility

4 Definice CSR Definice CSR Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj (The World Business Council for Sustainable Development) zahrnuje tyto tři různé možnosti výkladu prostředního písmene S ve zkratce CSR: „CSR je závazek podnikání přispívat k trvale udržitelnému rozvoji (sustainability), k práci se zaměstnanci, jejich rodinami, místní komunitou (stakeholders) a společnosti obecně (social) za účelem zlepšení kvality života.“

5 Definice CSR My budeme používat anglická zkratka CSR odpovídající anglickému sousloví Corporate Social Responsibility, v překladu společenská odpovědnost firmy/organizace/podniku. Podle International Business Leaders Forum (IBLF) znamená CSR: otevřené a transparentní podnikání založené na etických hodnotách a respektu k zaměstnancům, komunitám a životnímu prostředí. Přináší dlouhodobé hodnoty vlastníkům i celé společnosti.

6 Definice CSR Evropská unie definovala společensky odpovědné chování firem jako: „dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholders.“ CSR je: dobrovolným aktem, nad rámec zákona v sociální, environmentální a ekonomické oblasti podnikání, mající za následek kultivaci a zlepšení životních, pracovních a environmentálních podmínek zainteresovaných skupin.

7 PŘEDPOKLADY CSR A. CSR předpokládá, že podniky budou jednat eticky a odpovědně, nad rámec zákonných norem. B. Fungující, přínosný a úspěšný koncept CSR vyžaduje strategický přístup. C. Úspěšný koncept CSR předpokládá soulad se stěžejní činností podnikání a je aplikován holisticky ve všech firemních aktivitách. D. Úspěšný koncept CSR vyžaduje soulad s firemní kulturou.

8 A. Předpoklad etického a zodpovědného jednání V ekonomické rovině například uplatňování principů dobré správy společnosti (Corporate Governance), aktivní antikorupční politika firmy, vytváření korektních dlouhodobých vztahů s obchodními partnery a zákazníky. V sociální oblasti se jedná o bezpečnost a zdraví zaměstnanců nad rámec zákona, vzdělávání zaměstnanců, antidiskriminační opatření při přijímání, odměňování a propouštění zaměstnanců. Environmentální oblast konceptu CSR spočívá v plnění standardů ISO1400, zmenšování negativních vlivů na životní prostředí

9 B. strategický přístup 1 Předpokladem úspěšnosti společenské odpovědnosti firmy je strategické zpracování programu CSR a jeho implementace na strategické úrovni. Proces zpracování strategie v oblasti CSR předpokládá několik nezbytných kroků:

10 B. Strategický přístup 2 Definování vizí, poslání, firemních hodnot a etických kodexů. Analýza zainteresovaných skupin (stakeholders) podniku. Analýza potřeb a požadavků zainteresovaných skupin a jejich možností (sfér) vlivu na podnik, jejich potřebnosti a přínosu. Definování konkrétních společensky odpovědných aktivit a projektů pro jednotlivé stakeholders, dle jejich konkrétních potřeb a požadavků s ohledem na jejich potřebnost a přínos.

11 B. Strategický přístup 3 Časový a finanční plán aktivit jednotlivých zájmových skupin a jmenování odpovědné a kontaktní osoby. Integrace konceptu CSR do podnikových procesů. Realizace projektů konkrétní CSR strategie. Kontrola konceptu CSR se zohledněním změn výchozího stavu. Report o výsledcích CSR strategie.

12 C. soulad se stěžejní činností podnikání Odpovědné chování se považuje za integrální součást všech aktivit vyvíjených podnikem. Nelze proto chápat odpovědnost za jakousi nástavbu, která nemá žádný dopad na samotnou podnikatelskou činnost a je pouze „úlitbou veřejnosti“.

13 D. soulad s firemní kulturou Koncept CSR by měl vycházet ze základních firemních hodnot. Pro úspěšné zavedení, realizaci a přijetí CSR přístupu je zcela nezbytná podpora top managementu. Vzhledem k tomu, že top manažeři formulují vizi, poslání, hodnoty a strategii organizace a vytváří firemní kulturu, je vrcholový management stěžejním primárním článkem integrace CSR do podnikových procesů.

14 Carrollův model pojetí odpovědnosti firem Dobrovolná odpovědnostEtická odpovědnostZákonná odpovědnostEkonomická odpovědnost 14

15 Oblasti CSR Zisk Profit Prostředí Planet Lidé People 15

16 Ekonomická oblast-1 Vytvoření etického kodexu popř. jiného podnikového dokumentu, který upravuje podnikatelské chování firmy (Code of Conduct) Transparentnost jednání a chování organizace (Transparency) Uplatňování principů dobrého řízení (Corporate Governance) Podnikání s uplatněním protikorupční politiky (Anticorruption Policy)

17 Ekonomická oblast-2 Vedení dialogu s akcionáři (Shareholders Dialogue) Vymezení pravidel chování k zákazníkům (např. kvalitní a bezpečné produkty a služby) Vymezení pravidel chování k dodavatelům (korektní jednání s dodavateli, např. včasné placení faktur) Odpovědné řízení dodavatelského řetězce (Responsible Supply Chain)

18 Ekonomická oblast-3 Vymezení pravidel chování k investorům. Společensky odpovědné investování (Socially Responsible Investment) Ochrana duševního vlastnictví Etický a sociální marketing, etické a ekologické značky na výrobcích (labelling)

19 Sociální oblast-1 Firemní filantropie, sponzorství a firemní dobrovolnictví. Vedení dialogu se stakeholdery (Stakeholder Dialogue) Podpora rozvoje lidského kapitálu firmy. Dodržování pracovních standardů, ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti zaměstnanců.

20 Sociální oblast-2 Vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců (Work-life Balance). Prosazování rovných příležitostí (dle všech diskriminačních hledisek) a rozmanitosti zaměstnanců (etnické minority, znevýhodnění lidé, starší lidé) a různorodost pracoviště. Zajištění rekvalifikace propuštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění. Poskytování jistoty zaměstnání.

21 Sociální oblast-3 Angažovanost v komunitě. (Community engagement) Rozvoj komunity, ekonomická obnova a rozvoj (zaměstnanost/vzdělanost), kvalita života (sport/kultura/bezpečnost) a místní infrastruktury. Dodržování lidských práv. Zákaz práce dětí.

22 Environmentální oblast Zajištění ekologické výroby, ekologických produktů a ekologických služeb (standardy řady ISO 14000 a EMAS*). Ekologická firemní politika (úspora energií a vody, použití ekologických produktů recyklování, ekologická přeprava). Aktivity vedoucí k ochraně přírodních zdrojů a ke zmenšování dopadů na životní prostředí. *(Systém ekologického řízení a auditu - zkratka z angličtiny Eco-Management and Audit Scheme)

23 CSR podle EU Trh Pracovní prostředí Místní komunita Životní prostředí 23

24 CSR podle EU-2 Původní sociální oblast CSR je nově rozdělena na dvě samostatné oblasti a to na interní pracovní prostředí, kam řadí: zapojování zaměstnanců do procesu rozhodování, nefinanční benefity, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, vyváženost pracovního a osobního života (flexibilní formy práce), 24

25 CSR podle EU-3 rozmanitost na pracovišti (ženy, etnické minority, handicapovaní a starší lidé), zdraví a bezpečnost zaměstnanců, podpora propuštěných zaměstnanců, opatření vůči všem formám diskriminace. 25

26 CSR podle EU-4 místní komunita, kam se řadí: firemní dárcovství (finanční i materiální), firemní dobrovolnictví, poradenství, předávání know how, podpora sociální integrace, vzdělávání občanů, podpora kvality života občanů (sport/kultura), obchodní spolupráce s místními dodavateli, spolupráce se školami, využití sdíleného marketingu (firma a neziskový projekt). 26

27 Přínos implementace CSR-1 CSR SNIŽUJE: náklady rizika podnikání (náklady na risk management) potenciální dohled státu a jeho zákonná opatření transakční náklady (čas, práce a ostatní zdroje vynaložené za účelem uzavření smluv a na řízení firem) 27

28 Přínos implementace CSR-2 CSR zvyšuje: zisk obrat produktivitu hospodárnost kvalitu produktů a služeb přístup k dodatečnému kapitálu (investoři, finanční instituce) image, renomé, důvěryhodnost firmy a obchodní značku 28

29 Přínos implementace CSR-3 loajalitu zákazníků ochranu důvěrných informací schopnost získat a udržet kvalitní zaměstnance konkurenceschopnost hodnotu podniku pro akcionáře pravděpodobnost expanze na zahraniční trhy zkvalitňuje a upevňuje společenské a obchodní vztahy celospolečenský užitek bezpečnost práce 29

30 Business Leaders Forum http://www.csr-online.cz/ Business Leaders Forum (BLF) sdružuje přední české společensky odpovědné firmy. Založeno 1992 Sekce pro studenty: přednášky, stáže, informace o CSR, témata bakalářských a diplomových prací 30


Stáhnout ppt "Podnikatelská etika 7 Corporate Social Responsibility."

Podobné prezentace


Reklamy Google