Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality Kvalita ve veřejné správě a její oceňování Pavel Ryšánek člen Rady kvality ČR, ředitel Národního informačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality Kvalita ve veřejné správě a její oceňování Pavel Ryšánek člen Rady kvality ČR, ředitel Národního informačního."— Transkript prezentace:

1 Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality Kvalita ve veřejné správě a její oceňování Pavel Ryšánek člen Rady kvality ČR, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality (NIS-PK) předseda sdružení pro oceňování kvality (SOK)

2 Rada kvality ČR Charakteristika: Ustavena usnesením vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory kvality- garant MPO Výkonný orgán: Národní informační středisko podpory kvality (NIS-PK) Odborný garant programů Rady: Česká společnost pro jakost (ČSJ) Výkonný orgán programů kvality: Sdružení pro oceňování kvality (SOK)

3 Sdružení pro oceňování kvality Charakteristika: Nezisková, nezávislá organizace. Sdružení podnikatelských subjektů podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Organizace pověřená Radou kvality ČR realizovat programy Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

4 Aktivity SOK: Značka kvality pro oceňování výrobků a služeb „CZECH MADE“. Značka kvality pro oceňování produktů, které vyrábějí, balí nebo kompletují osoby se zdravotním postižením „Práce postižených“. Národní cena kvality ČR. Národní cena ČR za společenskou odpovědnost. Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality

5 CZECH MADE nejstarší značka kvality, uděluje se od roku 1993. Je určena jak pro výrobky, tak i služby. PRÁCE POSTIŽENÝCH Touto značkou jsou označovány výrobky, které vyrábí, kompletují nebo balí osoby se zdravotním postižením. Je určena i pro služby. Obě značky splnily požadavky na zařazení do Programu Česká kvalita – vždy ověřuje třetí, nezávislá strana Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality

6 PROGRAMY NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR 1. Programy dle modelu excelence EFQM START START PLUS EXCELENCE 2. Program CAF Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality

7 Modely Národní ceny kvality České republiky Podnikatelský sektor: START START PLUS EXCELENCE Veřejný sektor: START START PLUS EXCELENCE CAF

8 Model EFQM 2010

9 Model START Určen pro organizace,které se rozhodly zabývat se kvalitou a chtějí se zlepšovat Metoda: sebehodnocení Jsou využity principy modelu EFQM Sebehodnotící zpráva se zpracovává formou odpovědí na otázky dotazníku Sebehodnocení slouží ke zjištění „profilu firmy“

10 Model START Profil organizace (max. 100 bodů)

11 Model START PLUS Určen zvláště pro malé a střední organizace, i pro držitele certifikace ISO 9001, které se chtějí dále zlepšovat Model umožní zjištění (pomocí sebehodnocení) silných stránek a příležitostí ke zlepšování a přijetí opatření k trvalému zlepšování Principy modelu – sebehodnocení a benchmarking Sebehodnotící zpráva se zpracovává formou odpovědí na otázky dotazníku Hodnotí: vyškolení hodnotitelé SOK Hodnotí se: PŘEDPOKLADY A VÝSLEDKY POZOR! Jednodušší jak CAF

12 Model START PLUS Hodnocení předpokladů Posuzují se: PŘÍSTUP, APLIKACE, MĚŘENÍ a ZLEPŠOVÁNÍ Hodnocení výsledků Posuzují se: TRENDY a CÍLE

13 Modely START,START PLUS hodnocení uchazečů START Posuzování 1 den na místě Osvědčení: PERSPEKTIVNÍ FIRMA START PLUS 1.Hodnocení sebehodnotící zprávy uchazeče 2.Hodnocení na místě od 1 dne Osvědčení: (175 -250 bodů) PERSPEKTIVNÍ FIRMA Nad 250 bodů: ÚSPĚŠNÁ FIRMA

14 Úplný Model Excelence EFQM Nejvyšší ocenění, jaké lze v oblasti kvality získat Plnému modelu odpovídá i Národní cena kvality ČR Sebehodnotící zpráva – 32 stran, organizace formuluje sama předpoklady a následně výsledky 9 kritérií, 30 subkritérií Hodnocení na místě 3. stranou

15 THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (Společný hodnotící rámec) Tento model byl vyvinut Evropským institutem pro veřejnou správu. Je určen jen pro organizace veřejného sektoru. Model je obdobný jako model EFQM (9 kritérií, předpoklady a výsledky). Spolupráce Rady kvality ČR s MVČR Do Národní ceny ČR v modelu CAF se mohou přihlásit pouze organizace, která v Ceně ministra vnitra získala druhý, tzv. stříbrný stupeň ocenění. NEVÝHODA: Cena ministra vnitra – bezplatná, Národní cena – poplatky. Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality

16 UPOZORNĚNÍ ! Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality Ke konci roku 2010 vydalo NIS-PK novou publikaci: Aplikační příručka Společného hodnotícího rámce (modelu CAF) pro úřady územních samosprávných celků Číslo publikace: 50 Zpracoval kolektiv autorů: Baláš, Cvejnová, Loskot, Mravcová, Orálková, Šmíd, Triner, Vrbová

17 Účast organizací veřejného sektoru na aktivitách SOK (od roku 2003): Národní cena kvality ČR – model Excelence…17 Národní cena – model CAF….24 Národní cena – model STAT PLUS…3 ( 20+3) Národní cena ČR za společenskou odpovědnost…3 (6+3) Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality

18 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost (CSR – Corporate Social Responsibility) určena pro organizace: podnikatelského sektoru veřejného sektoru Je vyvinuta originální česká metodika hodnocení – KORP. Zásady: ověřování probíhá ve třech úrovních: Ekonomika Enviroment Sociální odpovědnost Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality

19 Společenská odpovědnost organizací Aktivita Rady kvality ČR a Moravskoslezského kraje Cena hejtmana za společenskou odpovědnost Určeno: Pro firmy i organizace veřejného sektoru v kraji ve třech kategoriích Informace: Připravuje se Charta společenské odpovědnosti obcí MS kraje

20 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ (CSR) VE VEŘEJNÉM SEKTORU Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality

21 Společenská odpovědnost organizací Vznik této aktivity - USA – 2. polovina 20. století (pro podnikatelský sektor) NEJEN PRODUKCE VÝROBKŮ A SLUŽEB, ALE I: PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODPORA ROZVOJE SPOLEČENSTVÍ (REGIONU) ŘEŠENÍ I SOCIÁLNÍCH A SPOLEČENSKÝCH ASPEKTŮ NOVÁ ROLE PODNIKŮ: Posun od pohledu „PROFIT ONLY“ (pouze zisk) k tzv. Tři „P“ – PEOPLE – PLANET – PROFIT (lidé, planeta, zisk) ZNAMENÁ TO: fungování firmy s ohledem na tzv. TRIPLE – BOTTOM – LINE tedy nejen ekonomický růst, ale řešení i environmentálních a společensko sociálních aspektů podnikání

22 společenská odpovědnost organizací CSR-Řada definic (příklady): CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. (Evropská unie, Zelená kniha 2001) CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. (Nevládní organizace Business for Social Responsibility

23 Společenská odpovědnost organizací TRIPLE –BOTTOM-LINE: tři pilíře CSR ekonomika, environment, sociální odpovědnost Legislativní požadavky CSR

24 společenská odpovědnost organizací Otázka: Je vhodné zabývat se společenskou odpovědností i ve veřejném sektoru, veřejné právě? Náš názor - ANO

25 Co CSR od veřejné správy očekává? Uvědomění si vlastní společenské odpovědnosti: Závazek úřadu přispívat sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu rozvoji společnosti, a to nad úroveň požadovanou zákonem. CSR je koncept, kdy se úřady otevřeně hlásí ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti, a který vychází z předpokladu, že žádný úřad nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí (komunitu, sociální situaci zaměstnanců apod.). A naopak zájmové skupiny ovlivňují úspěšnost úřadu.

26 Model CSR chápe úřad jako odpovědného partnera v oblasti rozvoje ekonomiky, podpory ŽP a lidí Ekonomika ÚŘAD ŽP Lidé EU ZAMĚSTNANCI PODNIKY NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBČANÉ STÁTNÍ SPRÁVA ………. Trojí zodpovědnost - celkové chování úřadu by mělo být vnímáno na základě kombinovaného přispění k ekonomické prosperitě, environmentální kvalitě a společenskému rozvoji. Pavel Ryšánek STAKEHOLDERS

27 Jak prosazování principů CSR může úřadům prospět: Ochrana a budování image úřadu Posilování odpovědnosti vůči občanům Zlepšování vztahů s okolím (se zájmovými skupinami) Zapojení občanů do přímého řešení věcí veřejných Snížení nákladů na řízení rizik – zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout se rizikovým faktorům Hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou praxí,úspory plynoucí z kvalitnějšího řízení) Personální marketing a udržení kvalitních zaměstnanců Objektivní porovnávání a průkaznost dosažených výsledků (benchmarking a reporting)- posílení transparentnosti Příležitost pro synergii cílů rozvoje regionu s rozvojovými cíli podnikatelů a neziskových organizací Zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců Vyšší spokojenost občanů

28 CSR není pouze pro soukromý sektor! PŘÍNOSY CSR PRO SOUKROMÝ SEKTOR dobrá pověst firmy, posílení věrnosti značce dobrá image úřadu a posílení věrohodnosti a transparentnosti rozhodovacího procesu atraktivita firmy pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance atraktivita úřadu pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance zvýšená loajalita a produktivita stávajících zaměstnanců vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků a z ní plynoucí dlouhodobé vazby vyšší spokojenost občanů a z ní plynoucí trvalý dlouhodobý rozvoj oblasti a zapojení občanů a soukromých subjektů do správy věcí veřejných lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány lepší vztahy s okolím a soukromými subjekty odlišení se od konkurence v očích spotřebitelů lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány možnost benchmarkingu, objektivní porovnání s podobnými úřady, průkaznost dosažených výsledků PŘÍNOSY CSR PRO VEŘEJNÝ SEKTOR úspory nákladů (risk management, úspory spojené s ekologickou praxí, kvalitnější zaměstnanci aj.) hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou praxí, kvalitnější management, risk management, aj.)

29 Životní cyklus CSR je procesem neustálého zlepšování – platí i pro veřejný sektor (viz CAF) 1. STRATEGIE 2. IMPLEMENTACE 3. VYHODNOCENÍ Analýza zájmových skupin Porovnání se subjekty podobného charakteru - benchmarking Rozvoj Tvorba strategie Řízení organizace a kontrola Klíčové ukazatele výkonu Implementace strategie - souhra Řízení změny Průběžné vyhodnocování Reporting, analýza slabých míst Záruky a informování Při realizaci CSR je nutné postupovat obdobně jako u CAF

30 Přístup veřejnosti ke Corporate Social Responsibility Organizace jednající v souladu s Corporate Social Responsibility se těší uznání společnosti Corporate Social Responsibility je v souladu s vládní Strategií realizace Smart Administration v období 2007–2015: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Výzkum etického chování Velká Británie: Česká republika: 54,3% 38,2% Neetické postupy jsou dlouhodobě nevýhodné Neetické postupy jsou dlouhodobě výhodné 82,1% 10,3%

31 Děkuji za pozornost Kontakty: Sdružení pro oceňování kvality Ing. Pavel Ryšánek, Klára Fousková Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 www.sokcr.cz cena@sokcr.cz Tel: +420 221 082 236 (237, 639) Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality


Stáhnout ppt "Rada kvality ČR Sdružení pro oceňování kvality Kvalita ve veřejné správě a její oceňování Pavel Ryšánek člen Rady kvality ČR, ředitel Národního informačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google