Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení HODNOCENÍ programů (systémů) společenské odpovědnosti organizací se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení HODNOCENÍ programů (systémů) společenské odpovědnosti organizací se."— Transkript prezentace:

1 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení HODNOCENÍ programů (systémů) společenské odpovědnosti organizací se zaměřením na veřejný sektor

2 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek CSR-Řada definic (příklady): CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. (Evropská unie, Zelená kniha 2001) CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. (Nevládní organizace Business for Social Responsibility) CSR – Odpovědnost podniků za jejich dopady na společnost (Evropská komise 10/2011) Společenská odpovědnost organizací-hodnocení

3 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Model CSR chápe úřad jako odpovědného partnera v oblasti rozvoje ekonomiky, podpory ŽP a lidí Ekonomika ÚŘAD ŽP Lidé EU ZAMĚSTNANCI PODNIKY NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBČANÉ VEŘEJNÁ SPRÁVA vláda ZÁJMOVÉ SKUPINY (Stakeholders) a Je CSR vhodný model i pro veřejný sektor?

4 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Problémy k řešení: (platí pro veřejný i podnikatelský sektor) jak získat seriozní informace pro veřejnost o společenské odpovědnosti organizací ?

5 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení Ověřovat CSR v organizacích? ANO - Zelená kniha Komise ES, OSN, OECD -Pro zajištění důvěryhodnosti dodržování pravidel chování je potřebná nejen vnitřní, ale i externí kontrola -do ní by se měly zapojit zainteresované strany, např. nevládní organizace, orgány státní správy, odbory, veřejnost (občané) a další

6 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení ZÁKLADNÍ PROBLÉM: Objektivní metoda ověřování Z důvodu potřeby seznámit management organizací s problematikou CSR vydalo ISO normu ISO 26 000 Tato norma je návodem pro realizaci zásad CSR – je ale jen informativní, neslouží k ověřování úrovně CSR Známé metody: OVĚŘOVÁNÍ úrovně CSR CERTIFIKACE systémů CSR

7 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení ZNÁMÉ METODY OVĚŘOVÁNÍ CSR - AA 1000 - anglický standard (nezisková organizace AccountAbility) –externí - Sociální audity několik firem v Anglii (SAN Ltd.-Social Audit Network Belgie (ETHIBEL) –interní monitoring - OECD Guidelines –doporučení pro interní monitoring SYMA 2011

8 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) Program: Sustainable Reporting Guidelines Cíl: napomoci organizacím všech typů sestavit co nejobjektivnější zprávu o CSR v oblastech:  Ekonomické  Environmentální  Sociální Zásady: umožnit komplexní pohled na firmu, odhalit slabá místa, vést manažery k inovacím, ale i jinému než ekonomickému pohledu na firmu, podnítit dialog se stakeholders, poskytnout relevantní informace investorům. Ne filantropie!

9 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení Metoda externího hodnocení CSR zvolená v České republice (KORP) Zásady Tři pilíře CSR - KRITÉRIA Ekonomika Ekologie Sociální odpovědnost Kritéria se dále dělí na : SUBKRITÉRIA Každé subkritérium obsahuje POŽADAVKY Hodnotí se : předpoklady a výsledky (viz CAF) KORP – Základ Národní ceny ČR za CSR

10 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost Vyhlašuje: Rada kvality ČR Realizátor: Sdružení pro oceňování kvality Odborný garant: Česká společnost pro jakost

11 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení Cena hejtmana za společensko odpovědnost Aktivita Rady kvality ČR a Moravskoslezského kraje K následování byli vyzváni všichni hejtmani a Asociace krajů – NEZÁJEM!

12 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení 2. CERTIFIKACE norma SA 8000 (USA –týká se především dětské práce, nucené práce, BOZP. Ale – i v ČR se podle ní certifikuje - požadavky zahraničních zákazníků –nákladné Záměr Rady kvality ČR (2009) vytvořit národní certifikační systém pro CSR pod akreditací ČIA

13 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení ROK 2010 - PROGRAN NÁRODNÍ CERTIFIKACE CSR V ČR VÝCHODISKA: Normy ISO 9001, ISO 14 000, OHSAS Norma ISO 26000 ŘEŠENÍ: Odborná sekce Rady kvality + NIS-PK SPOLUPRÁCE: MPO, ČIA, ÚNMZ,Qualiform, ČSJ TERMÍN: 2010-2012

14 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Norma ISO 26 000 Část 1-Předmět normy,výňatek : Účelem této normy je poskytnou organizacím metodické pokyny týkající se CSR a lze ji používat v rámci aktivit veřejné politiky. Nicméně pro účely smlouvy z Makareše a zřízení Světové obchodní organizace (WTO) se nemá interpretovat jako mezinárodní norma, návod nebo doporučení, ani nemá sloužit jako východisko pro jakoukoliv domněnku, dovozující, že je nějaké opatření v souladu s WTO. Účelem této mezinárodní normy není bránit rozvoji konkrétnějších či náročnějších národních norem, případně norem odlišného typu.

15 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací - hodnocení Projekt národní certifikace CSR v ČR řešení 2011: Dokument-název: Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Dokument je systémovou normou, obsahuje požadavky, které je nutno pro získání certifikátu splnit. Existuje zákonitě podobnost s normami ISO 9001, 14 001 a OHSAS. Má 4 přílohy, které slouží k bližšímu osvětlení některých požadavků.

16 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Systém managementu společenské odpovědnosti Povinnosti organizace: Vytvořit Dokumentovat Implementovat udržovat Neustále zlepšovat systém M-CSR v souladu s požadavky tohoto předpisu a stanovit, jak bude tyto požadavky plnit Musí být stanoven a dokumentován rozsah systému

17 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Požadavky na dokumentaci 1. Obecně: dokumentace musí zahrnovat: Oblast použití Dokumentovaná prohlášení o politice,strategii, cílech a měřítkách systému Programy a projekty Dokumentované postupy a záznamy nezbytné pro plánování, fungování systému a jeho řízení 2. Řízení dokumentů a záznamů Dokumenty musí být řízeny

18 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Odpovědnost managementu Angažovanost a aktivita managementu Politika/strategie CSR Plánování Cíle Programy – projekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Mezinárodní standardy Představitel managementu pro CSR

19 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnoení Zainteresované strany Organizace musí: Identifikovat interní i externí zainteresované strany Znát jejich zájmy, tyto respektovat a reagovat na ně Brát v úvahu schopnosti ZS zapojit se do činnosti organizace Brát v úvahu jejich zájmy a respektovat je Zvažovat pohled ZS na řízení organizace Informace o ZS dokumentovat a udržovat v aktuálním stavu

20 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Aspekty CSR v ekonomické oblasti Organizace se musí zabývat oblastmi: Etika v podnikání Nákup Ekonomická výkonnost Plánování a realizace investic Přímé ekonomické vlivy na komunitu Nepřímé ekonomické vlivy na komunitu Poplatky a sankce Vztahy k zákazníkům, dodavatelům (požadavky)

21 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Aspekty CSR v environmentální oblasti Organizace musí: Identifikovat a hodnotit významnost environmentálních aspektů Musí identifikovat Stávající činnosti a produkty Plánované nové Operativně řídit provoz ve vztahu k ochraně životního prostředí Analyzovat environmentální rizika Plánovat a přijímat env. programy a projekty Sdělovat svoje postupy a požadavky dodavatelům a subdodavatelům Musí řídit provoz s ohledem na vznik odpadů, emisí spotřebu surovin a energií, vzniku rušivých elementů jako hluk, vibrace

22 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Aspekty CSR v sociální oblasti Organizace se musí zabývat oblastmi: Lidská práva Zamezení diskriminace Zaměstnávání a přiměřená práce Rovné příležitosti Podpora komunity Být součástí komunity a podporovat její rozvoj Ochrana spotřebitele Kupř. návody pro obsluhu Podávání úplných informací o produktech Zajistit zamezení nekalých praktik

23 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-certifikace Management zdrojů Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Organizace musí zabezpečit, aby osoby, které pro ni pracují byly způsobilé (vzdělání – záznamy), zkušené a eticky vyspělé. Musí pracovat souhlasu s politikou CSR firmy Musí si být vědomy své odpovědnosti a možných následků porušení pravidel a předpisů Finanční zdroje Firma musí zajistit finanční zdroje pro fungování systému CSR

24 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Komunikace Interní komunikace (dialog se zaměstnanci) Firma musí: zajistit interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi v organizaci Externí komunikace Je povinností firmy pravidelně sdělovat (reportovat) svoje výsledky v oblasti CSR veřejnosti. Ty musí zahrnovat: Politiku a hodnoty v oblasti CSR Významné aktivity Cíle a programy

25 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení Měření, analýza a zlepšování Organizace musí: Vytvářet, implementovat a udržovat záznamy o měření, monitorování a analyzování : spokojenost významných zainteresovaných stran Plnění cílů, ukazatelů výkonnosti a efektivnosti systému CSR v souladu s legislativou Interní audity Provádět v pravidelných termínech Poskytovat informace o funkčnosti systému CSR

26 Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Konference Praha 02/2012 Pavel Ryšánek Společenská odpovědnost organizací-hodnocení HODNOCENÍ programů (systémů) společenské odpovědnosti organizací se."

Podobné prezentace


Reklamy Google