Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informace o EPBDII - implementace do české legislativy 2012 Praha, 9.2.2012 SEVEn, Ing.Petr Zahradník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informace o EPBDII - implementace do české legislativy 2012 Praha, 9.2.2012 SEVEn, Ing.Petr Zahradník"— Transkript prezentace:

1 1 Informace o EPBDII - implementace do české legislativy 2012 Praha, 9.2.2012 SEVEn, Ing.Petr Zahradník petr.zahradnik@svn.cz

2 Rekapitulace EPBD I – hodnocení budovy Smysl EPBD II a její cíle Nové principy požadavků podle EPBD II + pojmy Nová norma ČSN 73 0540-2 Srovnání s Energetickým auditem a štítkem obálky budovy 2 12345

3 3 Rekapitulace EPBD I - hodnocení budovy Dosud podle EPBD I - povinnost –od 1.1.2009 pro stavební řízení; třída C nebo lepší Nové budovy Větší rekonstrukce nad 1000 m2 podl. plochy –Veřejné objekty – nad 1000 m2 mají povinnost vyvěsit průkaz (nikoliv si ho nechat vyhotovit) –Prodej/pronájem – bez povinnosti 1

4 4 Rekapitulace EPBD I - hodnocení budovy Dosud podle EPBD I –bilanční hodnocení – teoretický výpočet spotřeb energie po jednotlivých časových úsecích – bylo volitelné s operativním hodnocením –hodnocení budovy při standardizovaném užívání (je nutné definovat společný základ pro porovnávané budovy- tj. porovnávat porovnatelné) - povinné 1

5 5 Rekapitulace EPBD I - hodnocení budovy Dosud podle EPBD I - povinné –počítá se celková roční dodaná energie, dodaná do budovy přes její systémovou hranici, tj. energetická náročnost budovy –hodnotí se z ní vypočtená měrná spotřeba energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody, osvětlení a pomocné energie v kWh/m2,rok 1

6 6 Rekapitulace EPBD I - hodnocení budovy Dosud podle EPBD I – voleno na národní úrovni –měrná spotřeba energie v kWh/m2.a (na celkovou podlahovou plochu Ac) 1

7 7 Rekapitulace EPBD I - hodnocení budovy Dosud podle EPBD I –písmenná klasifikace 1

8 8 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II Smyslem směrnice je snížit energetickou náročnost budov v celé EU při zohlednění klimatických a dalších místních podmínek, včetně požadavků na vnitřní mikroklima a nákladovou efektivnost za hodnotící období. 2

9 9 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II Smyslem směrnice tedy je zvyšovat energetickou bezpečnost EU – nezávislost na palivech – globální pohled snižovat rizika spojená s případným šokovým růstem cen energie 2

10 10 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II Cílem je tedy nasměrovat členské země EU k plnění cíle „20-20-20“ – „Akční plán pro energetickou účinnost“ –20% snížení spotřeby energie v EU –20% podíl OZE při výrobě energie –…do roku 2020 2

11 11 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II 2

12 12 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II Směrnice oproti původní verzi dále více nabádá věnovat se rekonstrukcím (při množství rekonstrukcí a modernizací vede snáz k dosažení cílů, než novostavby) Je řešen dlouhodobější přístup ke změnám v požadavcích (postupné zpřísňování, nikoliv skokově) – cílem je nešokovat trh a zároveň za změny předem připravit 2

13 13 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií –schválení Parlamentem v 04/2012 (?) –následně vstoupení v platnost –účinnost od 1.1.2013 Novela vyhlášky 148/2007 Sb. o ENB –v současnosti dopracovávání –Dokončení a schválení spolu se zákonem 2

14 14 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II Konkrétnější cíle: Další zvyšování povědomí veřejnosti o energetické náročnosti budov – obecná debata- už tím, že se o EPBD a energetické náročnosti hovoří, se částečně naplňuje smysl Konkrétní hodnotící metodika má mít motivační funkci pro vlastníka objektu – tj. hledat dlouhodobě ekonomicky výhodnější řešení a to vyžadovat (namísto tvrdých požadavků bez vysvětlení) 2

15 15 Změny v legislativě dané směrnicí EPBD II Konkrétnější cíle: Zvýšení informovanosti zvýšením rozsahu působnosti EPBD II –Další (menší) veřejně přístupné budovy - budou muset mít průkaz – povinnost –Měly by se hodnotit i zemědělské a průmyslové stavby –Prodej/pronájem – povinnost - bylo již v EPBD I Zavedení stavby budov s „téměř nulovou spotřebou energie“ do budoucna – povinnost, více dále 2

16 16 Nové principy požadavků podle EPBD II Výpočet referenční budovy - zvoleno Požadavky na nákladově optimální úrovni - povinnost Postupné úpravy požadavků, směřování k budově s „téměř nulovou spotřebou“ („NZEB - Nearly Zerou Energy Building “) – členské státy musí vypracovat plány, jak se postupně dostat na NZEB s mezitermínem v roce 2015 - povinnost 3

17 17 Nové principy požadavků podle EPBD II Výpočet referenční budovy –Hodnocená budova se srovnává s vypočítanou referenční budovou namísto tabulkových hodnot X 3

18 18 Nové principy požadavků podle EPBD II Výpočet referenční budovy –V současnosti probíhá příprava referenčních parametrů - ? Má být stanovena jedna referenční budova nebo více? Příklad Hodnocená b. Ahodnocená b. BReferenční b. Zdroj plynzdroj el. přímotopyjaké parametry? …horší účinnostlepší účinnostref. účinnost XY% … dobrý faktor velmi špatný faktorref. faktor YZpřeměny 3 ?

19 19 Nové principy požadavků podle EPBD II Nákladově optimální úroveň - povinnost Definice EPBD II: –Nákladově optimální úrovní se rozumí úroveň energetické náročnosti, která vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu; –K tomu je v EPBD II definováno, co se má do výpočtu zahrnout – povinnost –„ekonomický životní cyklus“ - volitelný 3

20 20 Nové principy požadavků podle EPBD II Nákladově optimální úroveň –Požadované hodnoty pro hodnocení (tj. limity dané vyhláškou, normou) musí odpovídat nákladovému optimu za hodnotící období – zajistí se na národní úrovni, nikoliv jednotlivě –Nemá tedy nastat situace, že jsou legislativou vyžadovány takové parametry, které jsou ekonomicky nevýhodné –Postup výpočtu nákladového optima je dán EPBD II a normou ČSN EN 15 459 3

21 21 Nové principy požadavků podle EPBD II Nákladově optimální úroveň - princip 3 Ekonomické optimum Celkové náklady [Kč/m 2 ] Primární energie [kWh/m 2, rok] Vstupy do výpočtu metodou celkových nákladů: -Investiční náklady -Každoroční provozní náklady za hodnotící období (energie, údržba, atd.) -Obnovovací náklady na prvky -Zbytková hodnota prvku

22 22 Nové principy požadavků podle EPBD II Nákladově optimální úroveň 3 Příklad ZŠ - Graf celkových nákladů (Kč/m2)

23 23 Nové principy požadavků podle EPBD II Nákladově optimální úroveň Hodnotící období 30 let – volitelně Diskontní sazba 3% + jedna další volitelná Definována inflace, růst cen energií - volitelně Životnost každého relevantního prvku, investice, údržbové náklady Volitelně = stanoveno na základě expertních odhadů a doporučení a z jiných států Vhodnost celého výpočtového systému – podrobný model, nepřesné vstupy ? 3 ?

24 24 Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle EPBD II: budova, jejíž EN je velmi nízká; spotřeba by měla být ve značném rozsahu pokryta z OZE, včetně energie z OZE vyrobené na místě či v okolí podle novely zákona o hospodaření energií: budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů 3

25 25 Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie Harmonogram požadavků podle EPBD II: –zajistit, aby po dni 31.12.2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie; –zajistit, aby do 31.12.2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Podmínka splnění NZEB je vázána na dokončení budovy – nesouhlas po mezirezortním jednání MMR + MPO – jiná definice do zákona 3

26 26 Nové principy požadavků podle EPBD II 3 Příprava - projektování, stavební řízení Realizace 31.12.2020 Požadavek EPBD II ? Kdy začít, abych splnil EPBD II Kdy ? EPBD II Novela zákona Zákonem určený datum = přenesení zodpovědnosti na stát za nedodržení dokončení NZEB Volný termín dokončení

27 27 Nové principy požadavků podle EPBD II Harmonogram požadavků Zavedení nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) do zákona Zajistit u novostaveb budov orgánů veřejné moci od 1.1.2019 splnění požadavků na NZEB ( povinnost ) doložením kladného stanoviska SEI k dokumentaci ke stav.řízení/ohlášení takto : –Od 1.1.2016 u budov nad 1500 m2 –Od 1.1.2017 u budov nad 350 m2 –Od 1.1.2018 u ostatních budov …zvoleno do zákona 3

28 28 Nové principy požadavků podle EPBD II Harmonogram požadavků Zajistit u novostaveb všech budov od 1.1.2021 splnění požadavků na NZEB ( povinnost ) doložením kladného stanoviska SEI k dokumentaci ke stav.řízení/ohlášení takto: –Od 1.1.2018 u budov nad 1500 m2 –Od 1.1.2019 u budov nad 350 m2 –Od 1.1.2020 u ostatních budov …zvoleno do zákona 3

29 29 Definice podlahové plochy podle novely zákona o hospodaření energií Celková energetická vztažná plocha – celkovou energeticky vztažnou plochou se myslí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy 3

30 30 Definice referenční budovy podle novely vyhlášky o ENB výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání jako hodnocená budova, AVŠAK s hodnotami referenčních vlastností uvedených v příloze vyhlášky 3

31 Terminologie 31 3 Potřeba energie Systémová hranice budovy Dodaná energie (spotřeba) Účinnosti zdroje, ztráty potrubí atd. Primární energie vypočítaná přes faktory přeměny Např. elektřina z uhlí – faktor přeměny 3 (tj. na 1 GJ elektřiny je potřeba získat z okolního prostředí 3 GJ v uhlí) Celková primární energie Obnovitelná energie (rozlišuje se, zda je vyrobená na místě nebo zcela mimo) Neobnovitelná primární energie Celková primární energie (zde je započtena obnovitelná energie vyrobená mimo objekt) Obnovitelná primární energie (ta, která je vyrobena v/na/u budovy)

32 32 Nové principy požadavků podle EPBD II Definice požadavků podle návrhu vyhlášky Nové budovy: –Průměrný součinitel Uem, požad. – dle normy –Celková dodaná energie – srovnání s ref. budovou –Využití OZE – celková prim.energie je menší o „X“ podíl OZE oproti ref. budově Dále informativní vyhodnocení dílčích U a dílčích dodaných energií 3

33 33 Nové principy požadavků podle EPBD II Definice požadavků podle návrhu vyhlášky Větší změny dokončených budov nad 70%: –Průměrný součinitel Uem, požad. – dle normy –Celková dodaná energie – srovnání s ref. budovou –Využití OZE – celková prim.energie je menší o „X“ podíl OZE oproti ref. budově Dále informativní vyhodnocení dílčích U a dílčích dodaných energií 3

34 34 Nové principy požadavků podle EPBD II Definice požadavků podle návrhu vyhlášky Jiné změny dokončených budov než ty nad 70% obálky: –Měněné stavební prvky – dílčí U požad. – dle normy –Měněné technické systémy – min.účinnost - dle norem a vyhlášek –Celková dodaná energie – srovnání s ref. budovou –Využití OZE – celková prim.energie je menší o „X“ podíl OZE oproti ref. budově 3

35 35 Nové principy požadavků podle EPBD II Definice pojmů změn budov: EPBD II: –„větší renovace“ – na více než 25% obálky Návrh zákona: –„větší změna dokončené budovy“ - na více než 25% obálky Návrh vyhlášky: –„větší změna dokončené budovy nad 70% celkové plochy obálky budovy“ –„jiná než větší změna a větší zm.d.b. do 70%“ 3

36 36 Nové principy požadavků podle EPBD II Harmonogram požadavků pro stavební povolení nebo ohlášení –od 1.1.2013 – povinná účinnost zákona –Nově stavěné budovy a větší renovace (dosud jen nad 1000m2) - povinnost –„Třída C nebo lepší“ = „splnění požadavků podle vyhlášky“ – zůstává; kontrola SEI –Referenční hodnota stanovená výpočtem –? Jak řešit např. samotnou výměnu oken? 3 ?

37 37 Nové principy požadavků podle EPBD II Harmonogram požadavků povinnost vyvěsit průkaz (současně povinnost ho vyhotovit) u budov orgánů veřejné moci a často veřejností navštěvovaných budov - povinnost –od 1.1.2013 nad 500 m2 –od 1.7.2015 nad 250 m2 –Informativní funkce o stavu objektu + doporučení = není povinnost splnit třídu C 3

38 38 Nové principy požadavků podle EPBD II Harmonogram požadavků povinnost zpracovat průkaz u stáv. bytových a administrativních budov –do 1.1.2015 nad 1500 m2 - zvoleno povinnost zpracovat průkaz u stáv. ostatních budov - zvoleno –do 1.1.2017 nad 1000 m2 –do 1.1.2019 nad 500 m2 –do 1.1.2021 ostatní budovy 3 …ovšem nezvoleno bezdůvodně - dle EPBD II je tlak na hodnocení budov a informování o možnostech snížení ENB

39 39 Nové principy požadavků podle EPBD II Harmonogram požadavků povinnost zpracovat průkaz v případě prodeje nebo pronájmu - povinnost –Informativní funkce o stavu objektu + doporučení = není povinnost splnit třídu C –Tato povinnost byla již v EPBD I –Povinnost vlastníka (nebo SVJ) zajistit –Povinnost informovat v propagačních materiálech –Lze zpracovat pro celou nebo část budovy – ?je to vhodné? Byt nebo celá budova? Je to možné. 3 ?

40 40 Vložit nový PENB 3

41 41 Nové principy požadavků podle EPBD II Zpracování Průkazů ENB Podle EPBD II to musí být „akreditované“ osoby MPO definuje zkoušky, jejich náplň, frekvenci - několikrát ročně provádí zkoušky oprávněné osoby 3

42 42 Nové principy požadavků podle EPBD II Zpracování Průkazů ENB 3 Zkouš ka Energetický auditor (500) Autorizované osoby (10000) Oprávněné osoby pro PENB (800) ENERGE TICKÝ AUDIT Autorizovaných osob v oborech pozemní stavby, technická zařízení staveb, technika prostředí staveb je méně

43 43 Nová norma ČSN 73 0540 -S EPBD II tedy část o U a Uem úzce souvisí, konkrétní nastavení požadavků v této normě není pevně dáno EPBD II, požaduje se ověření nákladového optima 4 EPBD IIPENB Norma ČSN 73 0540 Ověření nákladového optima

44 44 Nová norma ČSN 73 0540 -Požadavky na dílčí U se výrazně nemění -Pro budovy je velmi zpřísněný požadavek na Uem výpočtem přes referenční budovu (nesouvisí s definicí referenční budovy dle novely vyhlášky o ENB) -Pro nové obytné budovy je zároveň stanoven horní limit Uem pevnou hodnotou 4

45 45 Rozdíly mezi EA a PENB 5 Energetický průkaz Energetický Audit (několik novel zákona) PENB podle EPBD II 2000 20072013 PENB podle EPBD I

46 46 Rozdíly mezi EA a PENB Energetický auditPrůkaz energetické náročnosti budovy Vychází z národní legislativyVychází z evropských předpisů (EPBDI and II) Definováno zákonem č.406/2000 Sb. O hospodaření energií Vyhláška 213/2001 (425/2004) Sb. o energetickém auditu Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Od roku 2000Od roku 2007 Pro všechny typy budov možný. Pro veřejné budovy s roční spotřebou energie větší než 1500 GJ povinný. Pro soukromé objekty s roční spotřebou nad 35000 GJ (pravděpodobně bude sníženo na 20000 GJ od roku 2013) povinný. Vyžadován některými dotačními programy. Metodicky možný pro všechny typy budov s výjimkami dle EPBD (zemědělské a průmyslové stavby, stavby s méně než 50m2, budovy užívané méně než 4 měsíce v roce a dočasné budovy). 5

47 47 Rozdíly mezi EA a PENB Energetický auditPrůkaz energetické náročnosti budovy Operativní hodnocení - hodnotí se nejen kvalita budovy a jejích veškerých technických systémů, ale i chování uživatele; Hodnocení je založeno na reálně spotřebovaných množstvích energie (měřená, fakturovaná) energie Bilanční hodnocení - hodnocení standardizovaného užívání – hodnocena kvalita budovy a vybraných technologií souvisejících se samotnou budovou; eliminace vlivu chování uživatele – pro výpočet se uvažují standardizované profily užívání Detailnější hodnocení, veškeré spotřebiče energie, veškeré zdroje jsou vyhodnocovány Vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody, osvětlení a pomocné energie; jiné spotřebiče („zásuvková energie“) se nehodnotí Rozsáhlejší dokument (desítky stran)Průkaz + cca 10 stran protokolu 5

48 48 Rozdíly mezi EŠOB a PENB Energetický štítek obálky budovyPrůkaz energetické náročnosti budovy Podle normy ČSN 73 0540-2Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov hodnotí pouze prostup tepla skrz obalové konstrukce budovy na základě jejich součinitele prostupu tepla U Vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody, osvětlení a pomocné energie; jiné spotřebiče („zásuvková energie“) se nehodnotí hodnotícím ukazatelem je klasifikační ukazatel CI, vycházející z hodnot průměrného součinitele prostupu tepla Uem ve W/m2.K Zatřídění do tříd A-G podle měrné spotřeby energie v kWh/m2,rok Využití – např. povinnou součástí žádostí do OPŽP, prioritní osa 3 (zateplování) Využití – stavební řízení – novostavby a rekonstrukce, veřejné objekty, prodej/pronájem budov 5

49 49 Rozdíly mezi EŠOB a PEN B 5

50 50 Děkuji za pozornost SEVEn, Ing.Petr Zahradník petr.zahradnik@svn.cz


Stáhnout ppt "1 Informace o EPBDII - implementace do české legislativy 2012 Praha, 9.2.2012 SEVEn, Ing.Petr Zahradník"

Podobné prezentace


Reklamy Google