Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."— Transkript prezentace:

1 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce

2 Praha - Žofín 23.10.20062 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, - potřeba upřesnit některá ustanovení zákona. Novela vyšla pod č. 177/2006 Sb., a je dále novelizována v souvislosti s novým stavebním zákonem – č. 186/2006 Sb., a novelizací zákona živnostenského – č. 214/2006 Sb. Úplné znění novely vyšlo pod č. 406/2006 Sb.

3 Praha - Žofín 23.10.20063 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Obsah novelizace č. 177/2006 Sb. - V zákoně jsou definovány nově a doplněny základní pojmy, s nimiž se v zákoně pracuje. Jedná se zejména o pojmy ze směrnice č. 2002/91. - Územní energetické koncepce – upřesnění působnosti krajů, statutárních měst a obcí a vztahu na Státní energetickou koncepci - Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů – na co mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu - Kontroly kotlů

4 Praha - Žofín 23.10.20064 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost - Kontrola klimatizačních systémů - Energetická náročnost budov - Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami, - průkaz energetické náročnosti budovy, - povinnost vyvěsit průkaz na veřejných budovách, - průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov,při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí.

5 Praha - Žofín 23.10.20065 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost - Energetický audit a energetický auditor - Ochrana zvláštních zájmů – stanovení rozsahu působnosti pro MPO a SEI ve stavebním i územním řízení - Správní delikty

6 Praha - Žofín 23.10.20066 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Stav v tvorbě prováděcích předpisů Vyhláška č. 150/2001 Sb.- v současné době se novelizovat nebude Vyhláška č. 151/2001 Sb. – bude vydána nová, která bude obsahovat i ustanovení o chladu Vyhláška č. 152/2001 Sb. – bude vydána nová vyhláška, měla by obsahovat přílohu o vnitřních výpočtových teplotách z vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vyhláška č. 153/2001 Sb. – bude vydána nová vyhláška – důvodem je soulad terminologie a zavedení přednosti změřených hodnot ztrát před výpočtem Vyhláška č. 372/2001 Sb. – problém je v tom, že dodávka tepla dle EZ zahrnuje i dodávku chladu, zmocnění MMR v EZ však hovoří pouze o rozúčtování vytápění a teplé vody – nutná novela EZ

7 Praha - Žofín 23.10.20067 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Nová vyhláška o kontrole kotlů Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů Vyhláška č. 291/2001 Sb. – bude vydána nová, obsahující metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle směrnice Nová vyhláška o způsobech přezkušování osob, provádějících kontroly kotlů, klimatizačních systémů a zpracovávajících průkazy budov Nová vyhláška o rozsahu působnosti MPO a SEI ve stavebním a územním řízení jako dotčených orgánů státní správy Zrušení vyhlášky o stanovení zdrojů energie, které se hodnotí jako obnovitelné a vyhlášky o kombinované výrobě E a T Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., o územních energetických koncepcí – bude vydáno nové

8 Praha - Žofín 23.10.20068 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Výhled dalších novelizací zákona: Směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů – termín implementace 11. srpna 2007 Směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS – termín implementace 17. května 2008

9 Praha - Žofín 23.10.20069 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů - ekodesign je zásadním faktorem pro integrovanou výrobní politiku - design energetických spotřebičů je rozhodující fází pro znečištění životního prostředí způsobené během životního cyklu výrobků - upřednostňují se alternativní postupy – samoregulace, dobrovolné dohody

10 Praha - Žofín 23.10.200610 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost - spotřebič, který splní požadavky, bude mít označení shody CE - pro hodnocení spotřebičů budou vydány prováděcí předpisy - design výrobků stanoví environmentální aspekty pro a) výběr a použití surovin b) výroba c) balení, doprava a distribuce d) instalace a údržba e) používání f) konec životnosti a likvidace Předpoklad implementace je novelizací § 8 – Energetické štítky zákona o hospodaření a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

11 Praha - Žofín 23.10.200611 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS - směrnice je v souladu se směrnicemi 55 a 55 z roku 2003 o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem - cílem směrnice je podporovat nabídky pro poptávku po energetických službách a vytvářet silnější podněty pro ni - liberalizace energetických trhů vedla ke zvýšení účinnosti a nižším nákladům na straně výroby a distribuce, ne však na straně spotřeby

12 Praha - Žofín 23.10.200612 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost - směrnice se vztahuje na poskytovatele opatření ke zvýšení energetické účinnosti, distributory energie, provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie a na konečné zákazníky - obecný cíl je prostřednictvím národního orientačního cíle úspor ušetřit 9% energie v průběhu příštích 9 let - zajištění cíle prostřednictvím: - propagace energetických služeb a jejich nabídka konečným zákazníkům - propagace nezávisle prováděných energetických auditů - přispívání do fondů a mechanismů financování - dobrovolných dohod nebo bílých certifikátů

13 Praha - Žofín 23.10.200613 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost - odstranění pobídek v sazbách za přenos a distribuci energie, které zvyšují množství přenášené či distribuované energie - zřízení fondů pro poskytování dotací a podpor, otevřených všem poskytovatelům opatření ke zvýšení energetické účinnosti - certifikace budov podle směrnice 91/2002 je rovnocenná energetickému auditu - distributoři či prodejci energie musí v účtech apod. poskytovat vždy aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie, srovnání aktuální spotřeby energie se spotřebou za minulé období, srovnání s průměrným či normalizovaným uživatelem energie stejné kategorie a kontaktní údaje na organizace spotřebitelů, agentury či podobné organizace, kde lze zjistit informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti

14 Praha - Žofín 23.10.200614 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Příklady dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti: - domácností a terciální odvětví – vytápění, chlazení, izolace, ventilace, teplá voda, osvětlení, vaření a chlazení atd. - průmysl – výrobní procesy, stlačený vzduch, kondenzát, automatické a integrované systémy, motory, pohony, větráky, vysoce účinná výroba KVET - doprava - energeticky úsporná vozidla, úprav tlaku vzduchu v pneumatikách, palivové přísady, vysoce kluzné oleje, pneumatiky s nízkým odporem, spolujízda v automobilu, energeticky méně náročné způsoby dopravy, dny bez automobilů - meziodvětvová opatření – standardy, normy, štítky, inteligentní měřící systémy, nařízení, daně, informační kampaně

15 Praha - Žofín 23.10.200615 Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Kontakt: fplechac@sei.gov.czfplechac@sei.gov.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj zákona o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google