Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika certifikace budov Ostrava, 14. 2. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika certifikace budov Ostrava, 14. 2. 2013."— Transkript prezentace:

1 Problematika certifikace budov Ostrava, 14. 2. 2013

2 Vývoj legislativního prostředí  Evropská směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov  Evropská směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti  Zákon č.406/2000 Sb. ve znění Zákona č.318/2012 Sb.  Vyhl.č.441/2012 Sb. minimální účinnost při výrobě EE a TE  Vyhl.č.480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku  Vyhl.č.148/2007 Sb. o PENB (…změna od 04/2013)  Vyhl.č.193/2007 Sb. účinnost užití energie při rozvodu tep. energie  Vyhl.č.194/2007 Sb. pravidla pro vytápění konečným spotřebitelům  Vyhl.č.276/2007 Sb. o kontrolách kotlů (…změna od 03/2013)  Vyhl.č.277/2007 Sb. o kontrolách klimatizačních systémů (dtto)  ČSN EN ISO 50 001 – Systém managementu hospodaření s energií

3 Novelizace Zákona č. 406/2000 Sb. Platnost od 1.1.2013  Energetická koncepce (státní, územní)  Státní program na podporu úspor energie a využití OZE  Certifikace stávajících budov (PENB),  Požadavky na výstavbu a rekonstrukce stávajících budov,  Kontroly kotlů a klimatizačních systémů,  Požadavky na energetické specialisty,  Porušení povinností a správní delikty

4 Pojmy a definice  Větší změna dokončené stavby: větší změna dokončené stavby se definuje jako taková změna, při níž je dotčeno více než 25% plochy obálky budovy (obálka budovy je tvořena součtem ploch otvorových výplní, obvodových zdí, střechy a podlahy, tedy ploch ohraničujících budovu od venkovního prostředí)  Celková energeticky vztažná plocha: Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy

5 Pojmy a definice  Energetická náročnost budovy: vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy.  Jmenovitý chladící výkon klimatizačního systému: jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udávaný výrobcem  Ucelená část budovy: byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání  Nákladově optimální úroveň: požadavky na energetickou náročnost budovy, která vede k nejnižším nákladům na investice, údržbu, provoz a likvidaci během životního cyklu

6 Pojmy a definice  Orgán veřejné moci: státní instituce hospodařící s veřejnými prostředky nebo jimi zřízené subjekty.  Budova s téměř nulovou spotřebou energie: budova s velmi nízkou energetickou náročností, kde její potřeba energie je kryta převážně OZE. …dále se zabýváme povinnostmi vyplývajícími pro budovy „orgánů veřejné moci“

7 Průkaz energetické náročnosti (PENB) §7a Povinnost zpracování PENB u: –stávajících budov s celkovou energeticky vztažnou plochou nad 500 m2 od 1. července 2013 a vyvěstit jej na viditelném místě u vstupu do budovy. PENB nemusí být zpracovány pro budovy: – do 50 m2 celkové energetické vztažné plochy, –objektů pro rodinnou rekreaci –průmyslových, výrobních a zemědělských budov do 700 GJ, –budovy užívané pro účely bohoslužeb PENB musí být zpracovány, ale nemusí být splněny požadavky ne energetickou náročnost pro: –budovy, které jsou kulturní památkou, nebo se nachází v památkové zóně

8 Průkaz energetické náročnosti (PENB) - §7a …dále povinnost zpracovat PENB od 1. ledna 2013 platí při: –prodeji (celé) budovy –pronájmu (celé) budovy Pozn.: povinnost certifikace pro ucelené části budovy platí až od 1. ledna 2016. Platnost PENB –Průkaz energetické náročnosti platí 10 let od jeho vyhotovení, pokud se nerealizuje větší změna stavby. Zpracování PENB –Průkaz energetické náročnosti může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním ke zpracování průkazu energetické náročnosti. –V současné době (do 31.3.2013) je možno zpracovávat PENB dle stávající metodiky aniž by byla omezena následná platnost tohoto dokumentu. Tzn., že PENB zpracované před účinností tohoto zákona platí stále do 10 let od jejich zpracování.

9 Energetický audit (EA) - §9 –Energetický audit musí být zpracován u organizací, kde je celková průměrná roční spotřeba energie za poslední dva roky vyšší než 1500 GJ za celek a současně pro samostatné budovy se spotřebou vyšší než 700 GJ na jednu budovu. Pozn.: v praxi to znamená, že pokud je areál sestávající z více budov, kdy celková roční spotřeba je vyšší než 1500 GJ, pak je nutno zpracovat energetický audit, ale pouze na ty budovy, které mají jednotlivé spotřeby nad 700 GJ/rok. Tato podmínka platí už od r.2001 a předpokládá se, že je v drtivé většině splněna, takže nepřináší žádné nové požadavky na plnění dle nového zákona. –Energetický audit může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním ke zpracování energetických auditů. Pozn.: pro energetické audity platí Vyhl.č.480/2012 Sb., povinná opakovatelnost EA zatím není zakotvena. Uvažuje se s 5 letým cyklem

10 Energetický posudek (EP) - §9a –Energetický posudek je dokumentem, který bude využíván při povolování nových staveb, případně větších rekonstrukcí budov se zdrojem tepla nad 200 kW nebo při posouzení proveditelnosti projektů financovaného z dotací (např.ZÚ) Pozn.: pro běžného uživatele budovy, ve které sice je zdroj o výkonu větším než 200 kW, ale nemění se obálka budovy, zdroj nebo účel užívání, tak není nutno zajišťovat jeho zpracování. –Energetický posudek se použije také pro vyhodnocení naplňování parametrů projektů realizovaných z dotací nebo opatření realizovaných na základě doporučení EA –Energetický posudek pokud je, tak musí být vždy součástí PENB –Energetický posudek může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním ke zpracování energetických auditů. Pozn.: pro energetické posudky platí Vyhl.č.480/2012 Sb.

11 Kontroly kotlů a klimatizačních systémů - §6a –Povinnost podrobit své zařízení od výkonu 20 kW. Rozsah a četnost kontrol je dáno samostatným právním předpisem. Pozn.: zatím platí Vyhl.č.276/2007 Sb., ale letos bude nahrazena novým předpisem –Povinnost podrobit své zařízení od výkonu 12 kW. Rozsah a četnost kontrol je dáno samostatným právním předpisem. Pozn.: zatím platí Vyhl.č.277/2007 Sb., ale letos bude nahrazena novým předpisem

12 Regulační a registrující prvky - §7, odst.4 –V rámci snižování energetické náročnosti budov ukládá Zákon vlastníkovi budovy povinnost vybavit své vnitřní tepelné zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Pozn.: tato povinnost není nijak nová, platí od roku 2003 a v současnosti je dána Vyhl.č.194/2007 Sb. –Kromě této povinnosti, která je v platnosti již od roku 2003 Zákon nově ukládá povinnost vybavit své vnitřní tepelné zařízení také přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Pozn.: obojí bude upraveno novým prováděcím předpisem, který bude vydán v průběhu 1. pololetí roku 2013.

13 Co je PENB a na co si dát POZOR!.

14 .

15 Jak správně definovat zadání VZ na PENB Pro oslovení uchazečů na zpracování PENB je možno využít veřejný seznam energetických expertů uvedený na portálu MPO ČR: http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx Při zadávání je vhodné dbát na prověření zkušeností a znalostí jednotlivých uchazečů, a to buď doložením referencí, nebo účastí na aktualizačních školeních, případně také požadavkem na doložení platné licence výpočtového SW. Pozn.: vývoj energetického hodnocení budov zaznamenal v poslední době mnoho výrazných změn, které „občasní“ auditoři nemuseli vůbec zaregistrovat. Jedná se o změny v legislativě, v technických předpisech, softwarech, ale také požadavcích na vzdělání a přeškolování energetických specialistů. Doložení takových informací bude eliminovat důsledky nekvalitního výsledku, který může být až porušením povinností. Přesto, že zákonná povinnost platí již od 1. ledna 2013 a prováděcí vyhláška a metodika zpracování PENB bude účinná až od 1. dubna 2013, je možno zajistit zpracování dle současně platné metodiky, tedy ještě před účinností nové vyhlášky. Výhodou takovéhoto postupu může být pravděpodobné levnější pořízení energetického průkazu.

16 Ceník KEA MSK na PENB Pozn 1: u areálů sestávajících z více než jedné budovy, bude k ceně za celkovou plochu připočtena částka 3 000 Kč za každou další budovu Pozn 2: uvedené ceny jsou cenami Krajské energetické agentury jako neziskové společnosti, která navíc není plátcem DPH, proto při zadávání jiným subjektům je možno předpokládat ceny mírně vyšší Cenu „obvyklou“ je možno porovnat také na portále: http://www.prukazybudov.cz/ Celková energeticky vztažná plocha Cena za PENB [ m2 ][ Kč ] 500 – 1 00010 000 1 000 – 5 00015 000 5 000 – 10 00020 000 10 000 – 20 00030 000 > 20 00050 000

17 Správní delikty - § 12a 100 tis. Kč – zanedbání kontroly kotlů a klimatizačních systémů, předání PENB, apod. 200 tis. Kč – nezpracování PENB, nevybavení vnitřní tepelné hospodářství regulačními a registrujícími prvky apod. 5 mil. Kč – nezpracuje EA nebo EP

18 MPO ČR a Program EFEKT 2013

19

20 Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Baginský  e-mail: info@keamsk.cz  tel.: 597 822 535


Stáhnout ppt "Problematika certifikace budov Ostrava, 14. 2. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google