Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: -Regulace obecně -Specifický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: -Regulace obecně -Specifický."— Transkript prezentace:

1 Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: -Regulace obecně -Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví – trh vždy není dostatečným samoregulačním nástrojem

2 Důvody státní regulace vyplývá z charakteru pojišťovací služby služba finančního charakteru asymetrie informace na pojistných trzích dochází k časovému rozdílu mezi placením pojistného a výplatou pojistného plnění

3 Cíle státní regulace v pojišťovnictví Ochrana klientů pojišťoven Stabilizace činnosti subjektů na pojistném trhu Transparentnost činností subjektů působících na pojistném trhu

4 Možná podoba regulace Regulace vstupu do odvětví Určení povinných pojištění a jejich podoby Regulace podoby pojistných produktů Regulace ceny pojištění Regulace technických podkladů pro činnost pojišťoven Regulace investování pojišťoven Regulace účetnictví pojišťoven Sledování finanční situace pojišťoven a dalších subjektů pojistného trhu

5 Obsah regulace 1.Právní předpisy 2.Dohled nad pojišťovnictvím 3.Instituce na ochranu pojištěných

6 Pojišťovací legislativa upravuje zejména následující oblasti: Vztah mezi pojistníkem a pojistitelem Činnost pojišťovacích institucí –Vznik a zánik pojišťoven –Pravidla hospodaření pojišťoven Existenci a činnost orgánu státního dohledu Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a dalších subjektů na pojistném trhu Povinná pojištění Zdanění v pojišťovnictví

7 Evropské směrnice z oblasti pojišťovnictví Směrnice je právní akt stanovující cíl, který musí členské země EU splnit, mohou se rozhodnout jak, každý stát implementuje obsah do svých zákonů. Určují základní pravidla, zákony jednotlivých států z nich vycházejí.

8 Základní pojišťovací zákony v ČR Občanský zákoník Zákon o pojišťovnictví Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Zákon o pojištění odpovědnosti za škody při provozu vozidla

9 Úprava pojistné smlouvy Od 1.1.2014 v Občanském zákoníku Taxativní určení obsahu pojistné smlouvy – povinnosti pojistníka a pojistitele v souvislosti se sjednáním pojistné smlouvy, pojistný zájem Průběh pojištění – přerušení, zánik, porušení povinností, pojistná plnění Členění pojištění na pojištění obnosová a škodová Vymezení specifik jednotlivých odvětví pojistných produktů Vymezení lhůt uplatňovaných při provozování pojistných produktů

10 Zákon o pojišťovnictví Vymezení podmínek pro výkon pojišťovací služby a obsahu pojišťovací služby Vymezení právních forem podnikání v pojišťovnictví Členění pojištění na pojištění životní a neživotní Vymezení základních pravidel pro činnost pojišťoven: solventnost, technické rezervy, investování Vymezení činnosti, práv a povinností orgánu státního dohledu v pojišťovnictví

11 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Vymezení obsahu zprostředkovatelské a likvidační činnosti Kategorizace poj. zprostředkovatelů Vymezení podmínek pro činnost zprostředkovatelů a likvidátorů Existence registru, podmínky zapsání do regustru

12 Právní předpisy upravující povinná pojištění Zákon upravující povinné pojištění odpovědnosti za škody při provozu vozidel Vyhláška upravující povinné zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání (zákon o úrazovém pojištění) Právní předpisy upravující určité specifické činnosti, se kterými je spojena povinnost sjednat pojištění (např. pojištění cestovních kanceláří, pojištění lékařů, auditorů,…)

13 Daňové zákony Upravují zdanění týkající se pojistných produktů –daňová zvýhodnění –zdanění pojistných plnění u některých produktů Upravují zdanění pojišťovací činnosti (daň z příjmů, sektorová daň)

14 Návrhy na uplatnění sektorové daně – daně z předepsaného pojistného Varianty: Daň z neživotního pojištění (předpokl.sazba 7-8% z před.pojistného v neživotním poj. bez poj. úrazu a nemoci, např. Nizozemí) Daň z nepovinného neživotního pojištění (předpokl.sazba 10 % z neživot.poj. bez povinných pojištění) Daň z povinného pojištění (základem daň z před. Pojistného všeho povinného pojištění, předpokl.sazba 20-25 %, např. Chorvatsko, Švédsko) Daň z rizikového pojištění (předpokl.sazba 4-5%, základ daně vedle neživot. pojištění také rizikové životní poj.) Daň z celkového pojistného (předpokl.sazba cca 3%, sporné, že stát někde podporuje a současně zdaňuje)

15 Příspěvek placený z předepsaného pojistného v povinném ručení do fondu zábrany (od roku 2014) 3 % z předepsaného pojistného Rozdělení prostředků fondu: 60 % hasiči 15 % policie 15% integrovaný záchranný systém 10 % BESIP

16 Dohled v pojišťovnictví Vykonává Česká národní banka v rámci tzv. konsolidovaného dohledu (vedle dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy a kapitálovým trhem) Hlavním úkolem chránit zájmy pojištěných

17 Vývoj dohledu 1991 – Ministerstvo financí jako orgán státního dozoru 2000 – Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění na Ministerstvu financí 2006 – dohled na pojišťovnictvím Česká národní banka (strukturovaný jednotný dohled nad finančním trhem) 2008 – funkcionální dohled nad finančním trhem vykonávaný Českou národní bankou

18 Činnost orgánu dohledu Povolovací činnost –ve vztahu k pojistitelům - licence –ve vztahu k ostatním subjektům pojistného trhu (zprostředkovatelé, likvidátoři) - registrace Schvalovací činnost Notifikační činnost Kontrolní činnost Udělování sankcí Ostatní činnosti - informace o pojistném trhu

19 Kontrolní činnost dodržování právních předpisů, soulad provozovaných činností s uděleným povolením, hospodaření pojišťovny (zajišťovny) z hlediska zajištění splnitelnosti jejích závazků, způsob tvorby a použití technických rezerv, finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, solventnost pojišťovny nebo zajišťovny, plnění opatření vydaných orgánem státního dohledu, způsob vedení administrativních a účetních postupů.

20 Kontrolní činnost materiální dohled – sledování pojistných produktů finanční dohled – sledování finanční stability pojišťovny

21 Kontrolní činnost na dálku na místě

22 Opatření při zjištěných nedostatcích v hospodaření pojišťovny požadovat změnu fyzické osoby, která má účast na řízení pojišťovny (zajišťovny) nebo ve vedení pojišťovny (zajišťovny), rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního kapitálu pojišťovny, nařídit zpracování a předložení ozdravného plánu, zavést nucenou správu, pozastavit pojišťovně (zajišťovně) oprávnění k uzavírání pojistných (zajistných) smluv, které se může týkat části nebo celkové povolené činnosti, nařídit pojišťovně převést pojistný kmen na jinou pojišťovnu, odejmout pojišťovně (zajišťovně) povolení k provozování pojišťovací (zajišťovací) činnosti

23 Instituce na ochranu pojištěných Instituce státního dohledu Pojišťovací ombudsma Komise na ochranu pojištěných v rámci asociací pojišťoven Komise na ochranu pojištěných jako součást pojišťoven

24 Instituce na ochranu spotřebitele v pojišťovnictví v ČR ČNB – Samostatný odbor na ochranu spotřebitele Kancelář finančního arbitra (rozhodování sporů mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění) Česká obchodní inspekce (rozhodování sporů v rámci neživotního pojištění) Česká asociace pojišťoven

25 Zájmové sdružení pojišťoven (28 řádných členů - a 3 se zvláštním statutem – EGAP, ČKP, AIDA) Prosazování zájmů členských pojišťoven (podíl na trhu 98 %) Postupy proti pojistným podvodům Informační zdroje pro veřejnost Odborné vzdělávání Řešení rozporů

26 Pojistný podvod jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny je posuzován jako trestný čin podle § 250a trestního zákona – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let Příklady podvodného jednání: zamlčování podstatných údajů úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.) úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost pojištění již poškozené věci jako nové (např. havarovaného vozidla)

27 SVIPO (systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech)systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech Registr pojistných událostí z oblasti pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla a havarijního pojištění Identifikuje podezřelé události a předává informaci pojišťovnám


Stáhnout ppt "Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: -Regulace obecně -Specifický."

Podobné prezentace


Reklamy Google