Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 Ostrava, 25. května.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 Ostrava, 25. května."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 Ostrava, 25. května 2012

2 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Obsah: - OPPS v kostce - Stav Programu po 5. zasedání Monitorovacího výboru – 4. kolo výzvy - Doporučení pro přípravu projektové žádosti - Nejčastější chyby při přípravě projektové žádosti - Role Moravskoslezského kraje v rámci OPPS ČR-PR - Kontakty, užitečné odkazy OPPS ČR – PR 2007 - 2013

3 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 OPPS v kostce úspěšná návaznost na Iniciativu Společenství INTERREG IIIA 2004-2006 jeden z pěti Operačních programů přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 Evropské územní spolupráce, podporován z ERDF kladen větší důraz na menší projekty regionální a místní s přeshraničním významem a na přeshraniční spolupráci partnerů minimálně jeden partner z každé strany hranice, princip Vedoucího partnera (jmenován partnery projektu - kontaktní osoba vůči ŘO) pro účast v Programu je rozhodující místo realizace dopadu projektu = v podporovaném území

4 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013

5 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 OPPS v kostce hranice spolufinancování na 85% ERDF ČR – 5 % ze SR, 10 % vlastní zdroje / PL – 15 % vlastní zdroje finanční rámec projektů – minimální podpora 30 tis. EUR za partnera z ERDF, maximální hranice podpory není stanovena, rozpočet – přiměřený, reálný, opodstatněný výdaje projektu – přiměřené, nezbytné, v souladu s principy hospodárnosti – MPZV partneři projektu předkládají společnou dvoujazyčnou žádost – Benefit7+ věnovat dostatek času přípravě projektu a zpracování žádosti dokumentace - PPŽ, PPP, příručka aplikace Benefit7+ (aktuální verze na www.cz-pl.eu)www.cz-pl.eu

6 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 OPPS v kostce partner - vhodný příjemce podpory – přehled - příloha č. 3 PPŽ Vhodnými partnery jsou právnické osoby, a to veřejnoprávní nebo ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo založené nikoli k dosažení zisku – nezisková (příkl. - stát a jeho organizační složky, kraj / město / obec a jeho organizační složky, příspěvkové organizace, školské právnické osoby zaspané v rejstříku, vysoké školy, komory, nadace, církve, a.s., o.p.s., o.s., zájm. sdružení, veřejné výzkumné instituce, televize, rozhlas, apod. ) partnerství - STS pomáhá při vyhledávání partnerství splnit minimálně dvě ze čtyř povinných kritérií společná příprava, společná realizace, společný personál, společné financování předmět projektu – naplnění cílů a aktivit Prioritní osy → oblasti podpory délka realizace projektu – musí být opodstatněná, přiměřená velikosti a charakteru projektu

7 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Stav programu – 5. zasedání MV – Třinec 15. - 16. 11. 2011

8 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Stav programu – 5. zasedání MV – Třinec 15. - 16. 11. 2011 Rekapitulace tabulky – bez Prioritní osy 3, oblasti podpory 3.3 Fond mikroprojektů a Prioritní osy 4. Technická asistence: Celková alokace162.399.915,-- EUR100 % Schváleno MV152.528.574,13 EUR 93,92 % Zůstatek 9.871.240,87 EUR 6,08 % Termín stanovený MV pro předložení projektových žádostí - 17. 9. 2012 Předpoklad projednání a schválení předložených žádostí MV – 1.Q./2013

9 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 – Posilování dostupnosti Cíl: zlepšení stavu infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko-polském příhraničí – vyčerpáno, bez výzvy Oblast podpory 1.2 – Ochrana životního prostředí Cíl: zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polském příhraničí Aktivity: rozvoj environmentální infrastruktury, infrastruktura a modernizace v oblasti ochrany vodního hospodářství (ČOV, kanalizace, povrchové a podzemní vody), ochrana ovzduší, hospodaření s odpady, péče o přírodu a krajinu, obnova biodiverzity, ochrana půdy,… Oblast podpory 1.3 – Prevence rizik Cíl: Zlepšení bezpečnosti v česko-polském příhraničí – vyčerpáno, bez výzvy

10 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1 – Rozvoj podnikatelského prostředí Cíl: Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polském příhraničí Aktivity: tvorba a rozvoj sítí spolupráce mezi MSP a výzkumnými a vývojovými institucemi, univerzitami a vysokoškolskými zařízeními – síťování, infocentra pro podnikatelskou sféru, poradenské služby a školení pro podnikatele, společné aktivity na přípravu území pro investice, rozvoj ITC pro podporu ekonomické spolupráce v příhraničí,… Oblast podpory 2.2 – Podpora rozvoje cestovního ruchu Cíl: rozšíření nabídky CR v příhraniční oblasti Aktivity: obnova a ochrana kulturního dědictví, budování a modernizace infrastruktury pro CR, přístup k informacím v oblasti CR, podpora integrovaných služeb v oblasti CR,.. Oblast podpory 2.3 – Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání Cíl: zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v česko-polském příhraničí Aktivity: spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, projekty na podporu osob vracejících se na trh práce, zvyšování odborné kvalifikace, kurzy a jazykové dovednosti, studijní programy, výměna zkušeností v oblasti vzdělávání,…

11 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 – Územní spolupráce veřejných institucí Cíl: posilování přeshraničních vazeb institucí poskytujících veřejné služby Aktivity: zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. v rámci socioekonomického rozvoje příhraniční oblasti, spolupráce mezi poskytovateli veřejných služeb, spolupráce SÚC, rozvoj spolupráce NNO poskytováním veřejných služeb, aktivity sdělovacích prostředků poskytujících veřejnou službu v příhraničním regionu, spolupráce mládežnických organizací, škol - výměna studentů, žáků a vědeckých a pedagogických pracovníků,... Oblast podpory 3.2 – Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit Cíl: posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva Aktivity: společné kulturní, společenské projekty a volnočasové aktivity, udržování tradic v příhraniční oblasti, podpora místních společenství při realizaci aktivit,… Oblast podpory 3.3 – Fond mikroprojektů Cíl: Posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva Určeno malým projektům – do 2 tis. EUR do 30 tis. EUR podpory z ERDF za partnera

12 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Doporučení pro přípravu projektové žádosti  znalost programové dokumentace  sledování aktuálních informací na stránkách programu www.cz-pl.euwww.cz-pl.eu  v první fázi konzultace žádostí s Regionálními subjekty (kraje a maršálkovské úřady), poté na STS Olomouc spolu s partnerem  způsobilost výdajů – opodstatněné výdaje, přímo související s projektem  doba realizace projektu – adekvátně zvolit k velikosti projektu (finance, aktivity)  přílohy projektu několikrát zkontrolovat, seřadit za každého partnera dle pokynů PPŽ  uvádět přesný kontakt na kontaktní osobu, resp. uvádět osobu, která je v projektu opravdu zaangažovaná  soulad mezi informacemi v žádosti a přílohách  konkrétně a dobře popsat přeshraniční dopad projektu a spolupráci s partnerem

13 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Doporučení pro přípravu projektové žádosti  žádost odevzdávat v dostatečném předstihu,  webová aplikace Benefit7 www.eu-zadost.cz, dvoujazyčná žádost,www.eu-zadost.cz v případě technických potíží: korinek@crr.cz; molak@crr.czmolak@crr.cz  projekt = provázanost aktivit české a polské strany,  společná česko-polská koncepce projektu, jasný přeshraniční dopad,  rozpočet projektu odpovídající alokaci (konkurují si projekty z celého pohraničí),  důraz na společnou přípravu s partnerem na druhé straně hranice,  vyváženost mezi neinvestičními a investičními výdaji,  výdaje musí být nezbytné pro realizaci cílů projektu,  shodnost jazykových verzí projektové žádosti (raději překládat z polštiny do češtiny - polská jazyková verze je vždy delší),  konzultovat, konzultovat a konzultovat…

14 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Nejčastější chyby při přípravě projektové žádosti  někteří žadatelé se pouze „pokusili předložit žádost“ do Programu, nerespektovali rady na zpracování projektu, případně předloženo bez konzultací  absence společné přípravy a spolupráce partnerů (řešení individuálních potřeb, partnerství „na oko“)  chyby v rozpočtu, přílohách, dokladech o financování  žádost a povinné přílohy bez úředního ověření a bez podpisů pověřenými osobami  neshoda jazykových verzí  nedoložení tabulky pro stanovení Modifikovaného základu pro výpočet podpory

15 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Role Moravskoslezského kraje v rámci OPPS ČR-PR Moravskoslezský kraj vystupuje v OPPS ČR-PR jako Regionální subjekt, jehož zástupci přispívají do Programu zejména prostřednictvím: - podpora potenciálním žadatelům - konzultace při přípravě projektových žádostí - účast na hodnocení projektů - zajišťování regionálního „public relations“ - spolupráce s Řídícím orgánem (MMR ČR), dalšími kraji, STS Olomouc a partnerskými subjekty na polské straně Programu

16 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 OPPS ČR – PR 2007 - 2013 Kontakty, užitečné odkazy Konzultace: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28. října 117, 702 18 Ostrava Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@kr- moravskoslezsky.czjana.bartoskova@kr- moravskoslezsky.cz Bc. Petr Zajac, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@kr-moravskoslezsky.czpetr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz Užitečné odkazy: Stránky Programu - www.cz-pl.euwww.cz-pl.eu Stránky MSK - www.kr-moravskoslezsky.czwww.kr-moravskoslezsky.cz Region Soudržnosti - www.nuts2moravskoslezsko.cz - Cíl 3 Evropská územní spoluprácewww.nuts2moravskoslezsko.cz Metodika způsobilosti výdajů - http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro- koordinaci/Metodicke-rizeni-NSRR/Metodicka-doporuceni/Metodicka-prirucka- zpusobilych-vydaju-pro-pro-proghttp://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro- koordinaci/Metodicke-rizeni-NSRR/Metodicka-doporuceni/Metodicka-prirucka- zpusobilych-vydaju-pro-pro-prog

17 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Děkuji Vám za pozornost Přeji hezký zbytek dnešního dne Bc. Jana Bartošková


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 Ostrava, 25. května."

Podobné prezentace


Reklamy Google