Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malotřídky společně - EU peníze školám. Fáze administrace žádostí Nejčastější chyby při podávání Projektové žádosti: –Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malotřídky společně - EU peníze školám. Fáze administrace žádostí Nejčastější chyby při podávání Projektové žádosti: –Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci."— Transkript prezentace:

1 Malotřídky společně - EU peníze školám

2 Fáze administrace žádostí Nejčastější chyby při podávání Projektové žádosti: –Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci – sešití, přelepení, podepsání. –Počty žáků –Nepodepsané čestné prohlášení a chybí podpisy na žádosti. –Špatná čísla běžných účtů zřizovatelů – obec, kraj Pro nápravu je nutný DODATEK k Rozhodnutí o přidělení dotace. 2

3 Harmonogram realizace projektu  Počátek realizace  datum rozhodující pro způsobilost výstupů  den stanovený v Rozhodnutí  Doba realizace projektu  pevně stanovená doba 30 měsíců od počátku realizace projektu  Předčasné ukončení projektu - pokud příjemce dotace vytvoří výstupy, ke kterým se zavázal, dříve než za dobu 30 měsíců, může projekt ukončit dříve. Předčasné ukončení projektu musí oznámit jako nepodstatnou změnu. 3

4 Změna nepodstatná - Znamená, že projekt lze pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory. -Dbát na informační povinnost o této skutečnosti: 1. e-mailem poskytovateli podpory 2. písemnou formou neprodleně poskytovateli podpory 3. oznámení v nejbližší monitorovací zprávě  Součástí nepodstatné změny je zdůvodnění v podobě písemného prohlášení, které bude podepsané statutárním zástupcem + označeno razítkem školy, případně bude přiložena dokumentace prokazující změny. Změna kontaktů, sídla, kontaktní osoby, názvu subjektu, statutárního zástupce, předčasné ukončení projektu při naplnění všech výstupů. 4

5 Změna podstatná  Změna výrazněji měnící charakter, či obsah projektu.  Zakládá úpravu právního aktu - dodatek k Rozhodnutí. - Nesmí být provedena dříve, než je schválena Řídícím orgánem (MŠMT) (nejpozději do 30-ti pracovních dnů).  Příjemce o podstatnou změnu žádá písemně. Žádost o podstatnou změnu projektu může být poskytovateli podpory předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu. Změna začátku a ukončení projektu, změny účtů, předčasné ukončení projektu bez naplnění výstupů. 5

6 Archivace  Příjemce je povinen archivovat do roku 2025.  U EU peníze školám nejsou požadavky na pětiletou udržitelnost aktivit po ukončení realizace projektu. Předmět archivace: - Výstupy, které jsou předmětem kontroly na místě (nejlépe v digitální, či ve fyzické podobě). - Projektový záměr školy. - Projektová žádost. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace + dodatky MŠMT. - Kopie monitorovacích zpráv včetně podkladů k doložení MI. 6

7 Monitoring Monitorovací období 6 měsíců –Ode dne počátku realizace, nebo od prvního dne měsíce, v němž začal být projekt realizován. Monitorovací zpráva se předkládá do 30 dnů od ukončení každého monitorovacího období. Monitorovací zpráva se předkládá: –1. V elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit7 –2. V papírové podobě (originál podepsaný statutárním zástupcem) včetně Čestného prohlášení a příloh s prokazovanými výstupy a monitorovacími indikátory na CD či DVD, (v papírové podobě duplikát osvědčení DVPP, potvrzení od realizátora preventivního programu). 7

8 Chybějící, neúplné informace v MZ – na které bude na ZŠ upozorněna –Příjemce je povinen poskytnout doplňující informace do 15 pracovních dnů. –Při nedostatečném doplnění, neposkytnutí informací je schvalovatel oprávněn dát podnět ke kontrole na místě. 8

9 Ředitel školy stvrzuje svým čestným prohlášením pevně připojeným k MZ nejen to, že výstupy byly naplněny v odpovídajícím množství, ale i v požadované kvalitě! 9

10 Způsob zaznamenávání Výstupy i monitorovací indikátory se v každé monitorovací zprávě (MZ) sčítají vždy od počátku realizace projektu. Příklad pro jednu šablonu: Za 1.- 6. měsíc: 1.MZ Za 6.-12. měsíc 2.MZ 15 vzdělávacích materiálů1521 vzdělávacích materiálů 36 20 výukových hodin 2032 výukových hodin 52 5 certifikátů 51 certifikát 6 Soubor výstupů a indikátorů musí být veden tak, aby v další MZ pořadí výstupů logicky navazovalo. 10

11 22.11.2011

12 12 Příklad: individualizace výuky výstupydokladování výstupůkontrola na místěindikátorydokladování MI 72 odučených hodin povinného nebo volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Jedno Čestné prohlášení připojeném k MZ pro všechny výstupy všech šablon!!! Obsah vzdělávání podpořených žáků prokazatelně odlišen a evidován v třídní knize Kritéria dělení žáků do skupin Počet osob - dětí, žáků, Písemný záznam o uskutečněné výuce např. třídní kniha, záznamový arch Seznam žáků podpořené skupiny Záznamový arch, případně kopie třídní knihy v níž budou prokazatelně odlišeny odučené hodiny hrazené z OP VK. VY_číslo šablony_ HODINY_číslo přílohy / Počet žáků SVP zařazených do běžných tříd, podpořených v projektu Ke kontrole na místě podklady, na základě kterých byl žák mezi žáky se SVP zařazen.

13 Co není inovovaný produkt: ‾Vyučovací hodina ‾Nově zakoupené učebnice, pomůcky, vybavení učebny ‾Webové stránky s informací o projektu, zprávy v tisku ‾Stáže, exkurze ‾Prezentace produktů projektu ‾Žákovské práce, které dále neslouží ke vzdělávání ‾Zakoupené, již hotové vzdělávací materiály (pozor na nabídky různých firem ) 13

14 Investiční výdaje - NE Investiční výdaje nelze z projektu hradit, tzn. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40tis.Kč Soubor movitých věcí nad 40tis.Kč 14

15 Neinvestiční výdaje - ANO Neinvestiční výdaje lze z projektu hradit napříč šablonami např.: Dlouhodobý drobný hmotný majetek do 40tis. Kč Výukové materiály Učební pomůcky DVPP 15

16 Účetnictví Dotace je poskytnuta pod účelovým znakem 33123 Při účetní závěrce školy spadne nevyčerpaná dotace do hospodářského výsledku. Následuje přerozdělení do rezervního fondu. Zřizovatel musí umožnit zpětné čerpání – potřeba s ním ovšem v předstihu projednat. Účetní doklady a vedení analytického účetnictví nebudou předmětem kontroly MŠMT, ale kontroly fin. úřadů. 16

17 Naplnění účelu dotace Musí být realizace min. 50% z celkové částky dotace Např.: Pokud bude naplněno pouze 85% požadovaných výstupů, pak je nutné zbývajících 15% z celkové částky dotace vrátit. Upozornění – součástí právního aktu je dodržování pravidel stanovených v příručce – projekt nesmí být outsourcován (činnost není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy) nebo dělán jinak dodavatelsky. Při zjištění porušení se bude odebírat celá dotace. 17

18 Zdroje informací  www.msmt.cz, www.eupenizeskolam.cz  bezplatná informační call linka - 800 228 229 (po-pá 8-16 hod.)  esf@msmt.cz, help_opvk@msmt.cz (technické problémy s aplikací Benefit 7) esf@msmt.czhelp_opvk@msmt.cz  informační e-maily prostřednictvím aplikace Benefit 7 18


Stáhnout ppt "Malotřídky společně - EU peníze školám. Fáze administrace žádostí Nejčastější chyby při podávání Projektové žádosti: –Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google