Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace - učitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace - učitel."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace - učitel

2 Kalkulace Kalkulační členění nákladů používáme, jestliže chceme stanovit celkové vlastní náklady na jednotku výkonu. Kalkulace vlastních nákladů znamená vyčíslení vlastních nákladů na jednotku výkonu (výrobek, službu).

3 Rozlišujeme: Předběžnou kalkulaci Výsledná kalkulace
sestavuje se před zahájením výroby (před začátkem sledovaného období), podkladem jsou normy spotřeby přímých nákladů a rozpočty nepřímých nákladů. Výsledná kalkulace sestavuje se po ukončení výroby, popř. po skončení sledovaného období, podkladem jsou údaje z účetnictví

4 Kalkulační vzorec nákladů
1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby 5. Zásobovací režie 6. Správní režie Vlastní náklady výkonu 7. Odbytové (prodejní) náklady Úplné vlastní náklady výkonu 8. Zisk Prodejní cena bez DPH

5 Kalkulace Přímým materiál – základní materiál, který přechází do hodnoty výrobku a který lze přímo zjistit na kalkulační jednici Přímé mzdy - které lze přímo zjistit na kalkulační jednici (mzda výrobních dělníků) Ostatní přímé náklady jsou všechny ostatní náklady, které lze přímo zjistit na kalkulační jednici, např. je to pojistné podniku z přímých mezd výrobních dělníků. Výrobní režie jsou společné (režijní) náklady, které vznikají ve výrobním středisku (např. odpisy výrobních strojů, jejich opravy, spotřeba energie ve výrobní dílně atd.)

6 Kalkulace Zásobovací režie jsou společné (režijní) náklady spojené se zásobováním podniku a skladováním materiálu (např. přeprava materiálu, mzda skladníka ve skladu materiálu atd.) Správní režie jsou společné (režijní) náklady, které vznikají ve správě podniku jako celku (např. mzdy THP, náklady na výpočetní techniku, telefonní hovory, poštovné atd.) Odbytové náklady jsou společné náklady spojené s prodejem a skladováním výrobků.

7 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
Přímé náklady se v předběžných kalkulacích stanoví na kalkulační jednici podle technickohospodářských norem (normy spotřeby materiálu, norem spotřeby času u výrobních dělníků).

8 Příklad: Podnikatel si chce vypočítat přímé náklady na výrobu jednoho výrobku. Norma spotřeby materiálu činí 2,3 m, cena 1 m materiálu je 390 Kč. Dle výkonové normy času bude potřeba na výrobu 1 stolu 7 hod. práce , hodinový mzdový tarif činí 85 Kč. Vypočítejte přímé náklady na 1 výrobek.

9 Řešení: Přímý materiál = (390 * 2,3) = 897 Kč
Přímé mzdy = (85 * 7) = 595 Kč

10 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
U režijních nákladů se nejprve stanoví jejich celkový objem (tj. vychází se z rozpočtů), z něhož se má vypočítat podíl připadající na příslušné kalkulační jednice. Používají se různé způsoby, např. kalkulace dělením, kalkulace dělením pomocí poměrových čísel a kalkulace přirážková.

11 Početní technika kalkulace
Rozlišujeme: Kalkulace dělením kalkulace prostým dělením kalkulace dělením s poměrovými čísly Kalkulace přirážková

12 Kalkulace prostým dělením
Používá se při výrobě jednoho druhu výrobků. Režijní náklady se dělí počtem výrobků.

13 Příklad: Firma plánuje vyrobit jeden druh výrobku v celkovém množství 20 000 ks. Rozpočet výrobní režie činí 520 000 Kč, správní režie 80 000 Kč. Řešení: Výrobní režie na jednici výkonu =  000 / 20 000 = 26 Kč Správní režie na jednici výkonu =  000 / 20 000 = 4 Kč

14 Kalkulace prostým dělením
Příklad: Firma plánuje vyrobit 4 000 ks výrobků (jeden druh). Norma spotřeby přímého materiálu činí 550,--, přímé mzdy 320,-- na 1 ks. Rozpočtovaná výrobní režie 1 200 000,--, správní režie 840 000,--. Sestavte předběžnou kalkulaci výrobku na úrovni vlastních nákladů výkonu.

15 Řešení: 1. Přímý materiál 550,-- 2. Přímé mzdy 320,--
3. Výrobní režie 300,-- (1 200 000,-- / 4 000 ks) Vlastní náklady výroby  170,-- 4. Správní režie ,-- (840 000,-- / 4 000 ks) Vlastní náklady výkonu  380,--

16 Kalkulace dělením s poměrovými čísly
Používá se tehdy, jestliže se firma zabývá výrobou několika druhů stejnorodých výrobků (liší se pouze např. velikostí nebo hmotností). Režijní náklady vypočítáme pomocí poměrových čísel (čísla vyjadřují poměr mezi náklady na jednotlivé druhy výrobků). Pro výpočet si jako základ zvolíme jeden z výrobků (podle významu nebo množství, který dostane číslo 1) na který se přepočte výroba všech ostatních výrobků pomocí poměrových čísel.

17 Příklad: Podnik plánuje příští čtvrtletí výrobu tří druhů stejnorodých výrobků, které se odlišují pouze velikostí. Výrobek Velikost Plánovaný objem výroby A 2,4 m 8 000 ks B 2,8 m 6 000 ks C 2,0 m  000 ks Rozpočtová výrobní režie pro všechny druhy výrobků činí 980 000,--. Základnou byl zvolen výrobek C.

18 Řešení: Výpočet poměrových čísel: Výpočet režijních nákladů
Výrobek A 2,4 / 2 = 1,2 Výrobek B 2,8 / 2 = 1,4 Výrobek C / 2 = 1 Výpočet režijních nákladů Výrobek A 8 000 x 1,2 = 9 600 Výrobek B 6 000 x 1,4 = 8 400 Výrobek C 10 000 x 1 = 10 000 Celkem Výrobní režie na 1 ks = 980 000 / 28 000 = 35,-- Rozdělení nákladů: Výrobek A 9 600 x 35 = 336 000,-- Výrobek B 8 400 x 35 = 294 000,-- Výrobek C 10 000 x 35 = 350 000,-- Celkem  000,--

19 Příklad: Tiskárna vydává učebnice účetnictví, a to (Účetnictví 1. díl, 2. díl a 3. díl), které se liší pouze obsahem a rozsahem stránek. Společné režijní náklady činí 209 000 Kč. Základním výrobkem je - Účetnictví 1. díl. Učebnice Množství v ks Počet stran Účetnictví 1. díl 12 000 120 Účetnictví 2. díl 10 000 150 Účetnictví 3. díl 9 000 180

20 Řešení: Účetnictví 1. díl = 120/120 = 1 Účetnictví 2. díl = 150/120 = 1,25 Účetnictví 3. díl = 180/120 = 1,5 Účetnictví 1. díl = 12 000 * 1 = Účetnictví 2. díl = 10 000 * 1,25 = Účetnictví 3. díl = 9 000 * 1,5 = 13 500 Celkem Režijní náklad na 1 ks učebnice = 209 000/ = 5,5 Kč Rozpočet nákladů: Účetnictví 1. díl = 12 000 * 5,5 = 66 000,-- Účetnictví 2. díl = 12 500 * 5,5 = 68 750,-- Účetnictví 3. díl = 13 500 * 5,5 = 74 250,-- Celkem  000,--

21 Úloha: Podnik má ve 4. čtvrtletí 2009 vyrobit tři druhy výrobků, které jsou vyrobeny ze stejného materiálu a liší se pouze rozměrem. Za základní výrobek se považuje výrobek A. Rozměry výrobků v cm: výrobek A = 10 cm, B = 12 cm, C = 17 cm. Plánovaná výroba činí: výrobek A ks Výrobek B ks výrobek C ks Rozpočtovaná výrobní režie pro všechny výrobky činí Kč. Vypočítejte VR na 1 ks všech druhů výrobků.

22 Kalkulace přirážková Používá se při výrobě různorodých výrobků.
Režijní náklady na kalkulační jednici se stanoví pomocí přirážky, vyjadřující poměr těchto nákladů k rozvrhové základně. Rozvrhovou základnu si stanoví firma sama. Rozvrhová základna může být v peněžním vyjádření (např. přímý materiál, přímé mzdy, celkové přímé náklady) nebo v naturální podobě (např. strojové hodiny, normohodiny práce dělníků).

23 1. Pokud je rozvrhová základna peněžní, počítáme režijní přirážku v % z této základny
Výpočet režijní přirážky p = rozpočtová režie / rozvrhová základny x 100

24 Příklad: Podnik vyrábí dva druhy nákladově různorodých výrobků. U výrobku A předpokládá výrobu 5 000 ks, u výrobku B 3 000 ks. Přímé náklady na 1 ks jsou následující: Výrobek A – přímý materiál 130,--, přímé mzdy 100,-- Výrobek B – přímý materiál 180,--, přímé mzdy 130,-- Rozpočtová výrobní režie činí 979 000,--, správní režie 712 000,--. Rozvrhovou základnou pro obě režie jsou přímé mzdy. Sestavte předběžnou kalkulaci obou výrobků.

25 Řešení: Přirážka výrobní režie = 979 000
979 000 100 x 5  x 3  * 100 = 110 % k přímým mzdám Přirážka správní režie = 712 000 100 x 5  x 3  * 100 = 80 % k přímým mzdám

26 Předběžná kalkulace Kalkulační položka výrobek A výrobek B Přímý materiál 130, ,-- Přímé mzdy 100, ,-- Výrobní režie (110 % k p. mzdám) 110, ,-- Vlastní náklady výroby 340, ,-- Správní režie (80 % k p. mzdám) 80, ,-- Vlastní náklady výkonu 420, ,--

27 Příklad: Firma vyrábí 2 druhy výrobků, a to kalhoty (800 ks) a sukně (500 ks) s těmito náklady: Kalhoty přímý materiál 200 Kč, přímé mzdy 230 Kč Sukně přímý materiál 160 Kč, přímé mzdy 190 Kč Společný rozpočet výrobní režie – 60 000 Kč, správní režie – 12 000 Kč. Rozvrhovou základnou je přímý materiál. Sestavte předběžnou kalkulaci na úrovni vlastních nákladů výkonu

28 Řešení: Rozvrhová základna = (800 * 200) + (500 * 160) = 160   000 = 240 000 Přirážka výrobní režie = (60 000 / 240 000) * 100 = 25 % k přímému mater. Přirážka správní režie = (12 000 / 240 000) * 100 = 5 % k přímému mater. Předběžná kalkulace Kalkulační položka kalhoty sukně Přímý materiál , ,--Přímé mzdy , ,-- Výrobní režie (25 % k přímému mater.) 50, ,-- Vlastní náklady výroby , ,-- Správní režie (5 % k přímému mater.) , ,-- Vlastní náklady výkonu 490, ,--

29 2. Pokud je rozvrhová základna naturální, počítá se režijní sazba v Kč na jednotku rozvrhové základny Výpočet režijní sazby s = rozvrhová režie / rozvrhová základna

30 Příklad Podnik vyrábí dva druhy nákladově různorodé výrobky. U výrobku A předpokládá výrobu 5 000 ks, u výrobku B 3 000 ks. Rozpočet výrobní režie činí 1 935 000,--. Rozvrhovou základnou je spotřeba strojových hodin, na výrobek A je potřeba 2,5 hod a na výrobek B je potřeba 3 hod.

31 Řešení: Rozvrhová základna =
5 000 * 2,5 + 3 000 * 3 = 21 500 stroj. hodinu Sazba výrobní režie = 1 935 000 / 21 500 = 90 Kč na 1 stroj. hodinu Výrobní režie na výrobek A = 90 * 2,5 = 225,-- Výrobní režie na výrobek B = 90 * 3 = ,--

32 Úkol: Firma vyrábí dva různorodé výrobky. Výrobek A spotřebuje 4 strojové hodiny, výrobek B 1,5 strojové hodiny. Firma chce vyrobit 2 000 ks výrobků A a 3 000 ks výrobků B. Rozpočet výrobní režie činí 600 000 Kč. Rozvrhovou základnou je spotřeba strojových hodin.

33 Řešení: Rozvrhová základna =
(2 000 * 4) + (3 000 * 1,5) = 8  = 12 500 stroj. hod Sazba výrobní režie na 1 stroj. hod = = 600 000 / 12 500 = 48 Kč / 1 stroj. hod Výrobní režie na výrobek A = 48 * 4 = 192,-- Kč Výrobní režie na výrobek B = 48 * 1,5 = 72,-- Kč


Stáhnout ppt "Kalkulace - učitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google