Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady v silniční nákladní dopravě Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady v silniční nákladní dopravě Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy -"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady v silniční nákladní dopravě Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady pro řidiče Doklady, kterými řidič prokazuje svou totožnost, oprávnění řídit motorová vozidla, odbornou a zdravotní způsobilost k práci řidiče v nákladní silniční dopravě, způsobilost ke speciálním druhům přeprav. Dále sem také patří záznamy o činnosti řidiče tj. době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklad totožnosti Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let v případě, že nebyl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům je povinen vlastnit občanský průkaz. Ten slouží jako průkaz totožnosti a na území Evropské unie také jako cestovní doklad. Pro cesty mimo tento prostor musí mít občan cestovní pas, případně, je-li to zapotřebí i cestovní vízum. Od 1.4.2009 jsou vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat obsahujícím dva biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů). Zdroj:http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady- 642319.aspx Občanský průkaz

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řidičský průkaz Veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané. V České republice je vydáván Řidičský průkaz České republiky a Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou. Evropské standardy stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech. Česká republika má toto zapracováno právě do Zák. č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, zejména § 80 a následujících.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti K řízení motorových vozidel na území České republiky opravňují: - řidičský průkaz České republiky, - řidičský průkaz vydaný členským státem EU, - mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluv o silničním provozu (Vídeň 1968 a Ženeva 1949), Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, jde-li o cizince.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řidičský průkaz vydaný platí pro řízení motorových vozidel po dobu - 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, - 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8

9

10

11

12 Rovnocennost řidičských oprávnění Jako držitel řidičského oprávnění na určitou skupinu můžeme dle novely zákona řídit i vozidlo jiné skupiny. Toto zahrnuje § 81. 1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu : a) A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1, b) A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2, c) B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1, d) B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1, e) C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1, f) D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1, g) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E, h) D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E, i) C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E, j) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D. 2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku : a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM, b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1, c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T, d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E, e) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E, f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E. Řidičské oprávnění skupiny AM lze udělit osobě starší 15 let, oprávnění skupiny A1 osobě starší 16 let a oprávnění skupin T nebo B1 osobě starší 17 let jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Další podmínky k udělení řidičského oprávnění Řidičské oprávnění pro a) skupinu D nebo D1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B, b) skupinu C nebo C1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B, c) skupinu B+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B, d) skupinu C+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C, e) skupinu C1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C1, f) skupinu D+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D, g) skupinu D1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D1.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Harmonizované kódy (1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti. (2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5 Vyhl. č. 31/2001 Sb..

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel a pravidelné prohlídky Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat: a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel, e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu. Vstupní lékařské prohlídce je osoba povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené výše, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou výše, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

19 Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel. Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob, které nejsou v pracovněprávním vztahu hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku: a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel. Náklady na dopravně psychologické vyšetření výše uvedené hradí vyšetřované osoby. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky. Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště povinné osoby a u osob, které jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Profesní způsobilost řidiče Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. Musí ho absolvovat pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Nemusí ho absolvovat řidiči vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče, řídí vozidlo, které používá pro vlastní potřeby nebo zemědělský a lesnický traktor.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vstupní školení Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí: a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, d) poskytování služeb a logistiky, e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě, g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích. Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel uvedených v § 46 odst. 2 Zák. č. 247/2000 Sb., zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny D1, D1+E, D a D+E.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2 Zák. č. 247/2000 Sb. Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pravidelné školení Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost, je povinen se účastnit pravidelných školení ve školicím středisku v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah pravidelného školení : 1. Pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi 2. Dopravní předpisy jiných států 3. Teorie zásad bezpečné jízdy 4. Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel 5. Technika současných motorových vozidel 6. Vliv pneumatik na bezpečnost 7. Převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání 8. Základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží 9. Mezinárodní doprava 10. Ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v bodech 3 a 6

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průkaz profesní způsobilosti řidiče Po úspěšném absolvování zkouška obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá: a) řidičský průkaz do kterého zaznamená profesní způsobilost řidiče formou harmonizačního kódu a data do kdy řidič splňuje profesní způsobilost ve tvaru: „95.dd.mm.rrrr“). b) průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou. Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo záznamu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu je 5 let.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Karty řidiče pro digitální tachograf Od 1.5.2006 musí být všechna nově registrovaná vozidla v EU vybavena digitálním tachografem(Nařízení Rady (ES) č. 2135/98) Ten provádí elektronický záznam na kartu řidiče a rovněž uchovává záznam ve své paměti. Data v paměti tachografu jsou uchována nejméně po dobu 365 dní a na kartě řidiče nejméně 28 dní zpětně. V závislosti na kapacitě paměti a objemu uložených dat může být tato doba delší. Paměťová karta řidiče se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty řidiče na dobu platnosti řidičského průkazu. Kartu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (magistrát), v jehož správním obvodu má žadatel trvalý (příp. přechodný) pobyt. Zdroj: Vyhl. č. 124/2007 Sb.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Potvrzení o užívání vozidla se svolením vlastníka Na základě mezinárodní Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), se doporučuje v mezinárodním provozu, osobám, které řídí vozidlo v případě, že na ně není zaregistrováno, mít u sebe důkaz o právu držení vozidla.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osvědčení řidiče pro přepravu nebezpečných věcí Řidič vozidla přepravujícího nebezpečné věci podle Dohody ADR musí být držitel osvědčení, jímž prokazuje, že absolvoval školení a úspěšně složil zkoušku ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Školení - základní kurz - 18 vyučovacích hodin, - specializační kurz - přeprava v cisternách (12 vyučovacích hodin) - přeprava látek a předmětů třídy 1 (8 vyučovacích hodin) - přeprava radioaktivních látek třídy 7 (8 vyučovacích hodin) Platnost tohoto osvědčení je 5 let a poté je zapotřebí absolvovat obnovovací školení a zkoušku.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení se zvířaty. Obsahem kurzu: a) základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle jiných právních předpisů b) příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat, c) zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty, d) zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků. Zdroj: Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 Vyhl. č. 22/2013 Sb.

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata V případě úspěšného splnění zkoušky vydá Ministerstvo zemědělství ČR žadateli průkaz způsobilosti řidiče a průvodce přepravující zvířata.

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání se vztahuje obecně na škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu, za které odpovídá zaměstnanec podle ustanovení zákoníku práce. Další pojistnou ochranou jsou škody pojištěného na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. Toto pojištění plní další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škod uplatňovaných zaměstnavatelem proti pojištěnému – zaměstnanci. Obecně jsou vyloučeny škody způsobená úmyslně, škody na životním prostředí, škody přímo nebo nepřímo způsobené v důsledku válečných událostí, vzpoury nebo stávky apod. Pokud pojištěný má svěřený automobil k výkonu své práce, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé po požití alkoholických nebo omamných látek. Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel má právo vymáhat po zaměstnanci náhradu škody maximálně do výše 4,5 násobku jeho hrubé mzdy. Proto pojišťovny stanovují limity plnění ve svých smlouvách.

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady pro vozidlo Doklady, které musí být při provozu ve vozidle jsou jednak ty, které se vztahují přímo k vozidlu a slouží k identifikaci vozidla, prokazují jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a způsobilost k jednotlivým druhům přeprav a dále sem patří také doklady, které souvisí s dopravcem a prokazují jeho oprávnění k podnikání v dopravě a povolení vstupu jeho vozidel na území cizích států.

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osvědčení o registraci vozidla Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu vozidla, základní technické údaje vozidla, údaje o zaregistrování vozidla a registrační značku přidělenou na vozidlo.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technická prohlídka, měření emisí Zákon č. 56/2001 Sb. říká, že na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. Provozovatel silničního vozidla je povinen jej udržovat v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem. Dále je povinen podrobovat toto vozidlo pravidelným technickým prohlídkám a silniční motorové vozidlo i pravidelnému měření emisí v zákonem stanovených lhůtách.

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pravidelné technické prohlídky Provozovatel silničního vozidla je povinen podrobit technické prohlídce: a) Nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let. b) Nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách. c) nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Od 1.1.2009 je jediným platným dokladem prokazujícím pojištění pouze tzv. „zelená karta“. Pod pojmem „zelená karta“ se rozumí mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení. Zelenou kartou se dokládá sjednané pojištění nejen v České republice, ale i v případě výjezdu vozidla do zahraničí v rámci států uvedených na zelené kartě. Kromě toho také umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti sjednat hraniční pojištění.

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Záznam o dopravní nehodě Od 1.1.2009 došlo ke změně případů, při kterých jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policii. Tato povinnost nově nevzniká v situacích, při nichž nedojde ke zranění nebo usmrcení osob a dále také, pokud není škoda na žádném ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí vyšší než 100 000 Kč a to i v případech, kdy je vozidlo v majetku třetí osoby (leasingová společnost, půjčovna, zaměstnavatel, atd.). Účastníci jsou však v těchto případech povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který poté podepsaný předají pojistiteli. Záznam musí obsahovat údaje o: a) Místě a čase. b) Účastnících a případných svědcích. c) Vozidlech. d) Příčině, průběhu a následcích.

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

41 Koncesní listina V každém vozidle používaném k podnikání v silniční dopravě pro cizí potřebu musí být při jeho provozu doklad, jímž se prokazuje oprávnění k tomuto podnikání (Zák. č. 111/1994 Sb.) Vzhledem k tomu, že silniční nákladní doprava je podle Zák. č. 455/1991 Sb. živnost koncesovaná, je tímto dokladem koncesní listina. Tuto listinu vydá žadateli příslušný Živnostenský úřad na základě vydání kladného stanoviska příslušného dopravního úřadu.

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osvědčení ATP Dohoda ATP se zabývá mezinárodní přepravou zkazitelných potravin specializovanými dopravními a přepravními prostředky. Tyto prostředky musí odpovídat příslušným definicím a normám, což je kontrolováno ve zkušebních stanicích určených příslušným orgánem státní správy země, v níž je vozidlo registrováno. Na základě kladného výsledku se vozidlu vystaví osvědčení, certifikační štítek, který se umisťuje vedle jiných úředně vydaných schvalovacích štítků a na vozidlo se umístí rozlišovací značky. Tyto značky jsou tvořeny velkými tmavomodrými písmeny a číslicemi na bílém podkladě. Nachází se na bocích skříně v blízkosti horních předních rohů. Osvědčení nebo jeho ověřená kopie musí být uložena ve vozidle.

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu některých nebezpečných věcí Vozidlo používané při přepravě nebezpečných věcí musí mít osvědčení o splnění technických požadavků daných Dohodou ADR. Platnost tohoto osvědčení je 1 rok a poté musí projít vozidlo technickou prohlídkou určenou pro tyto účely.

44 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady pro náklad Obchodní zákoník ve svém ustanovení § 611 odst. 1 stanovuje oprávnění dopravce požadovat, aby mu odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu. Na dané ustanovení navazuje vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, která stanovuje označení a náležitosti přepravního dokladu, rovněž jako odpovědnost za v něm provedené nesprávné zápisy. Přepravním dokladem v rámci vnitrostátní silniční nákladní dopravy je přepravní list, jenž doprovází zásilku až do jejího vydání a který odevzdává dopravci zároveň se zásilkou odesílatel.

45 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přepravní list musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: název (jméno) odesílatele a příjemce, obvyklé pojmenování obsahu zásilky a jejího obalu, počet kusů, celkovou váhu zásilky, místo nakládky a místo vykládky, datum a potvrzení převzetí zásilky dopravcem a příjemcem. Nakládá-li se nebo vykládá-li se zásilka na více místech, je odesílatel povinen odevzdat pro každou část zásilky samostatný přepravní list. Do přepravního listu je možné zapsat další přepravním řádem předepsané nebo povolené záznamy. Zápisy v přepravním listě musí být provedeny průpisem a musí být na všech jeho listech dobře čitelné. Dopravci a odesílatelé odpovídají za správnost a úplnost zápisů, které jsou povinni do přepravního listu zapsat.

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 111/1994 Sb. Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon č. 246/1992 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 31/2001 Sb.. Vyhláška č. 341/2002 Sb. Vyhláška č. 277/2004 Sb. Vyhl. č. 22/2013 Sb. Sommer, M. DP TF ČZU, 2013

47 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady v silniční nákladní dopravě Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy -"

Podobné prezentace


Reklamy Google