Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Měření výkonu ekonomiky

2 Přednáška si klade za cíl analyzovat problematiku měření výkonu ekonomiky jako celku, jenž je jedním ze základních předpokladů umožňujících popis a analýzu hospodářství na makroekonomické úrovni. Součástí bude i začlenění vojenských výdajů (výdajů na obranu) v rámci národního účetnictví. Ve výkladu budou charakterizovány základní metody výpočtu makroekonomického výstupu a bude zohledněna složitost jeho měření. V závěru budou presentovány základní makroekonomické identity a bude zodpovězeno, co není obsaženo ve výpočtu hrubého domácího produktu (HDP).

3 Obsah úvod – vymezení cílů vojensko-ekonomické souvislosti potřeba a problematika měření výkonu ekonomiky, historický kontext metody měření výkonu ekonomiky – výdajová metoda vyjádření HDP, důchodová metoda měření výkonu, výrobní (produkční, odvětvová) metoda čistý ekonomický blahobyt, národní bohatství závěr – shrnutí, úkoly pro samostatnou práci

4 Vojensko-ekonomické souvislosti HDP (hrubý domácí produkt) – základna pro srovnávání států ve vynakládání vojenských výdajů veličina: podíl vojenských výdajů na hrubém domácím produktu záleží na ekonomické síle země, ta je vyjádřena velikostí HDP SIPRI: Stockholm International Peace Research Institut, http://www.sipri.org; zde nalezneme statistiky (velikost voj. výdajů v absolutním vyjádření (v mil. USD) a v relativním vyjádření jako podíl voj. výdajů na HDP (v %)http://www.sipri.org

5 Měření výkonu ekonomiky – historický kontext první zájem o měření výkonu ekonomiky: pol. 17. st. – Sir William Petty (1623 – 1687) – detailní průzkum země a bohatství Irska potřeba měřit výkon ekonomiky vzrostla po Velké hospodářské krizi (1929 – 1933) a v době před a v průběhu druhé světové války systém pro měření výstupu ekonomiky rozpracovali rusko-am. ekonom Simon Kuznetz (1901 – 1985) a britský ekonom Richard Stone (1913- 1991), oba obdrželi Nobelovu cenu za ekonomii, R. Stone konkrétně za přínosy v oblasti soustav národních účtů, vytvořil základy pro makroekonomickou analýzu

6 Měření výkonu ekonomiky výstup (výkon) ekonomiky je tokovou veličinou (na rozdíl od stavové veličiny), měří se za určité časové období + problém součtu veškeré finální produkce HDP (hrubý domácí produkt) x HNP (hrubý národní produkt) čistý příjem z majetku v zahraničí (čisté vlastnické důchody ze zahraničí): NPI (Net Property Income), NPI = HNP – HDP PRODUKT/ domácí produkt (DP): vymezen jako tržní hodnota finální produkce za určité časové období – oceněná produkce!!!, nepočítáme do něj čistě peněžní transakce – např. obchody s CP, nepočítáme převody již existujícího majetku a meziprodukty DŮCHOD/ národní důchod (NI): příjmy domácností – odměna za služby VF v jejich vlastnictví

7 Makroekonomický koloběh ve dvousektorové ekonomice DOMÁCNOSTI FIRMY statky a služby výrobní faktory důchody za služby VF platby za statky a služby Tok statků a služeb a tok výrobních faktorů: fyzický (reálný, věcný) a finanční (peněžní) rozměr. 7 Tok výstupů směřujících na trh finální produkce. Tok důchodů domácností za služby VF. produkt důchod

8 8 PRODUKT reálný vs. nominální nominální vs. reálná veličina skutečný vs. potenciální domácí vs. národní hrubý vs. čistý

9 9 DŮCHOD Národní (NI) Osobní (PI) Disponibilní (DI, YD) Spotřeba C = Consumption Úspory S = Savings

10 Metody měření výkonu ekonomiky 1. výdajová metoda HDP jako tržní hodnota finální, realizované produkce – výdaje ekonomických subjektů (domácností, firem, vlády a zahraničí) HDP = C + I B + G + NX (EN) C = výdaje domácností na spotřebu I B = soukromé hrubé domácí investice (I B = I N + I R ) G = vládní výdaje na nákup statků a služeb NX (E N ) = čistý export (export – import)

11 Metody měření výkonu ekonomiky 2. důchodová metoda součet důchodů domácností za služby VF v jejich vlastnictví = národní důchod (NI) národní důchod: mzdy před zdaněním (hrubé mzdy) renty (důchody vlastníkům půdy) zisky firem před zdaněním (hrubé zisky) čisté úroky domácností důchody v podobě příjmů ze samozaměstnání důchod < produkt v důchodu nejsou zahrnuty tyto okolnosti: nepřímé daně amortizace (znehodnocení) kapitálu + další: výrobní dotace, čisté vlastnické důchody ze zahraničí

12 Osobní a disponibilní důchod osobní důchod (PI – Personal Income) zohledňuje: jsou odváděny daně ze zisků firem část zisků firem není rozdělována jsou odváděny platby do fondů sociálního a zdravotního pojištění domácnosti získávají důchody ve formě transferových plateb od státu (např. sociální dávky) sektory kromě domácností získávají či platí úroky osobní důchod = národní důchod – firemní daně – nerozdělené zisky – platby do fondů sociálního a zdravotního pojištění + transferové platby + čisté úroky osobní důchod – osobní důchodové daně = disponibilní důchod domácností (Disposable Income, DI, YD) disponibilní důchod se rozděluje na spotřebu a úspory: DI (YD) = C + S; a získáme ho: DI (YD) = Y – TA – t.Y + TR TA = autonomní daně; t.Y = důchodové daně, TR = transferové platby

13 Metody měření výkonu ekonomiky 3. produkční (výrobní, odvětvová) metoda HDP jako součet hodnot přidaných zpracováním na jednotlivých stupních výroby přidaná hodnota v jednotlivých stadiích výroby představuje skutečný příspěvek k celkovému výstupu, přidaná hodnota se rovná tržní hodnotě produktu mínus náklady na meziprodukty

14 Hodnota přidaná zpracováním v jednotlivých stádiích výroby Stádium výroby Hodnota transakce/ 1 ks Přidaná hodnota/ 1 ks Hodnota meziproduktu/1 ks 1. Farmář pěstuje a prodává pšenici mlynáři0,30 Kč - 2. Mlynář semele a prodává mouku pekaři0,65 Kč0,35 Kč0,30 Kč 3. Pekař peče a prodává preclíky majiteli obchodu 1,30 Kč0,65 Kč 4. Majitel obchodu prodává preclíky spotřebiteli 2,00 Kč0,70 Kč 1,30 Kč Celkem4,25 Kč2,00 Kč-

15 Srovnání metod měření výkonu ekonomiky HDP (v tržních cenách) NX G I + amortizace kapitálu + nepřímé daně + čisté vlastnické důchody ze zahraničí - výrobní dotace součet hodnot přidaných zpracováním (přidaná hodnota sektorů: primárního, sekundárního a terciárního) mzdy před zdaněním, renty, zisky firem před zdaněním, čisté úroky, příjmy ze samozaměstnání = národní důchod (NI) C Výrobní metodaDůchodová metodaVýdajová metoda

16 Co není v HDP obsaženo HDP neobsahuje následující položky: netržní statky kvalita statků a služeb hodnota volného času škody na životním prostředí podzemní (šedá, černá) ekonomika zdraví obyvatel veličina NEW: Net Economic Welfare – čistý ekonomický blahobyt (zachycuje tyto nedostatky)

17 Internetové odkazy Český statistický úřad. Statistiky. Makroekonomické údaje. Dostupné na WWW:.www.czso.cz Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce. Ekonomický výkon. Dostupné na WWW:.www.mfcr.cz Stockholm International Peace Research Institute. Yearbook. Military Expenditures. Dostupné na WWW:.www.sipri.org

18 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V., NOVÝ, J. Makroekonomie I. (pro bakalářské studium). I. díl. Brno: Univerzita obrany, 2008, 125s. ISBN 978-80-7231-278-8. (kapitola „Měření výkonu ekonomiky“) Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

19 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení „Měření výkonu ekonomiky“ 1.Vyhledejte statistiky hrubého domácího produktu na www stránkách Českého statistického úřadu České republiky (htttp://www.czso.cz) – menu Statistiky, Průřezové statistiky – Makroekonomické údaje. Zaměřte se na vývoj nominálního a reálného produktu od začátku časové řady po současnost. Zaznamenejte růsty a poklesy hrubého domácího produktu v běžných a ve stálých cenách. Dále pojednejte o vývoji veličiny tempo růstu reálného produktu (meziroční). Jaký je poslední trend ve vývoji této veličiny? 2.Na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky (http://www.mfcr.cz), menu Veřejný sektor, Prognózy, Makroekonomická predikce – část Tabulky a grafy (C.1 Ekonomický výkon) nalezněte pdf soubor obsahující systém národního účetnictví a rozklad nominálního a reálného HDP ČR na jednotlivé složky pomocí výdajové metody. Pojednejte o vývoji těchto složek v rámci vymezené časové řady (v rámci uplynulého období i predikce Ministerstva financí ČR). Využijte grafického zpracování dokumentu.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google