Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná pravidla IROP pro SCLLD ANEB CO POTŘEBUJETE ZNÁT PRO VÝKON ČLENA POVINNÉHO ORGÁNU MAS BRDY Ing. Věra Hronková31. 3. 2016, Jince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná pravidla IROP pro SCLLD ANEB CO POTŘEBUJETE ZNÁT PRO VÝKON ČLENA POVINNÉHO ORGÁNU MAS BRDY Ing. Věra Hronková31. 3. 2016, Jince."— Transkript prezentace:

1 Obecná pravidla IROP pro SCLLD ANEB CO POTŘEBUJETE ZNÁT PRO VÝKON ČLENA POVINNÉHO ORGÁNU MAS BRDY Ing. Věra Hronková31. 3. 2016, Jince

2 Vysvětlení základních pojmů

3  Projekt – ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů, projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem,  Žadatel – subjekt, který oficiálně (stvrzeno elektronickým podpisem) podává žádost o podporu, žadatel není vždy nutně příjemcem dotace,  Příjemce – subjekt, který oficiálně obdrží dotaci,  Právní akt – je v něm stvrzeno poskytnutí/převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci,  Míra veřejné podpory – procentuální podíl způsobilých výdajů, který může být kompenzován prostřednictvím veřejných prostředků.

4 Vysvětlení základních pojmů  Cílová skupina – skupina subjektů nebo osob, na kterou je projekt zaměřen a má z něj užitek po dobu jeho realizace včetně doby udržitelnosti,  Etapa projektu – soubor aktivit, stanovený časovým harmonogramem projektu,  MS 2014+ = Informační a monitorovací systém pro tvorbu projektů v programovém období 2014 – 2020, ve kterém se tvoří, podávají, kontrolují žádosti o podporu, podávají monitorovací zprávy projektů, apod.

5 Vysvětlení základních pojmů  Projekty MAS = integrované projekty, které lze realizovat prostřednictvím integrovaných nástrojů,  Integrované nástroje – integrované územní investice, integrované plány rozvoje území, komunitně vedený místní rozvoj (CLLD),  Řídící orgán (ŘO) – Ministerstvo pro místní rozvoj,  Zprostředkující orgán – Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) – státní příspěvková organizace založená MMR ČR.

6 Vysvětlení základních pojmů  CZV = celkové způsobilé výdaje,  Způsobilé výdaje  Mohou být spolufinancovány z ESIF,  Byly vynaloženy na stanovený účel projektu,  Vznikly v rámci období stanoveném výzvou,  Jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly, která stanovuje ŘO IROP  Podmínky způsobilosti  Věcná způsobilost výdaje,  Přiměřenost výdaje,  Časová způsobilost výdaje,  Místní způsobilost výdaje,  Vykázání výdaje.

7 Vysvětlení základních pojmů  NV = nezpůsobilé výdaje,  Nezpůsobilé výdaje – jedná se o neuznatelné náklady, dotace na projekt tyto náklady nehradí, pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

8 Vysvětlení základních pojmů  Zahájení realizace projektu  Zahájení prací souvisejících s projektem,  Realizace může být zahájena před podáním žádosti o podporu, pokud to umožňuje výzva,  Ukončení realizace projektu  Prokazatelně uzavření všech aktivit na projektu,  Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace projektu, uvedený v právním aktu,  Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu, etapa nemůže být ukončena před tímto datem,  Ukončení financování projektu – závěrečné vyhodnocení akce představuje uzavření administrace projektu.

9 Vysvětlení základních pojmů  Finanční plán projektu – obsahuje informace o budoucích způsobilých výdajích/požadovaných platbách a o tom, co bylo skutečně proplaceno,  Účet projektu – žadatel musí při podání žádosti zadat číslo bankovního účtu, na který mu bude poskytnuta dotace, není stanovena povinnost zřídit zvláštní bankovní účet projektu,  Způsob financování:  Ex-post financování – příjemce požádá o proplacení vynaložených výdajů po skončení etapy,  Kombinované financování – příjemce podává uhrazené i neuhrazené faktury, daňové doklady a další účetní doklady vztahující se k průběhu projektu průběžně; po jejich kontrole obdrží finanční prostředky.

10 Vysvětlení základních pojmů  Monitorování – sledování průběhu projektu  ZoR – zpráva o realizaci projektu,  ZoU – zpráva o udržitelnosti projektu,  ŽoZ – žádost o změnu projektu,  Evaluace – hodnocení  Poskytování údajů o dosažených výsledcích projektů a jejich dopadech na podpořené účastníky,  Vypracování odpovědí v dotazníkových šetřeních,  Spolupráce při evaluačních šetřeních,  Zahájení udržitelnosti  Datum provedení poslední platby dotace ze strany ŘO IROP příjemci,  Doba udržitelnosti trvá pět let.

11 Vysvětlení základních pojmů  Monitorovací indikátor – slouží pro monitorování průběhu, výsledků a výstupů realizace projektů,  Indikátory výstupu – sledování a vyhodnocování prováděných aktivit, které charakterizují konkrétní činnost, zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních jednotkách či počtu kusů, jejich hodnoty jsou závazné,  Indikátory výsledku – indikátory s vazbou na stanovené cíle, vznikají díky činnosti projektu, obsahují informaci o změnách v důsledku vytvořených výstupů, charakterizují je jevy, které lze vyjadřovat spíše v naturálních jednotkách nebo v peněžních jednotkách, jejich hodnoty jsou závazné,  Environmentální indikátory – monitorování dopadu na životní prostředí, cílové hodnoty nejsou závazné.

12 Vysvětlení základních pojmů  Naplnění indikátorů  Datum splnění cílové hodnoty stanovuje žadatel v žádosti o podporu,  Datum je uvedené v právním aktu a pro příjemce je závazné,  Příjemce je povinen udržet dosažené hodnoty indikátorů a zachovat výsledky projektu po dobu pěti let od zahájení doby udržitelnosti,  Pokud příjemce stanovený termín dosažení cílové hodnoty či jeho udržení v době udržitelnosti nedodrží, bude sankcionován.

13 Vysvětlení základních pojmů  Horizontální priority – jedná se o průřezové oblasti politik Evropské unie,  Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – nediskriminace na základě pohlaví, náboženství, rasy, vzdělání, věku, zdravotní stavu, sexuální orientace aj., zohledňování potřeb jednotlivých cílových skupin, podpora znevýhodněných skupin obyvatel – migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol,  Podpora rovnosti mezi muži a ženami – nediskriminace na základě pohlaví,  Udržitelný rozvoj – UR je definován jako rovnováha mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem, důraz kladen a udržitelný rozvoj území, ochranu životního prostředí, účinné a úsporné využívání zdrojů, opatření vedoucí ke zmírňování změny klimatu a poskytování podmínek pro odolnost proti katastrofám a předcházení rizikům.  V žádosti o podporu se popíše vliv a zdůvodnění vlivu projektu na jednotlivé horizontální priority.

14 Vysvětlení základních pojmů  Příjmy projektu  Projekty vytvářející příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení – projekty, které po dokončení realizace vytvářejí čistý příjem, ověření, zda projekt vytváří příjmy – neplatí pro projekty, jejichž CZV nepřesahují 20 mil. Kč – tedy neplatí pro MAS Brdy,  Projekty vytvářející příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení – zkoumá se u projektů, jejichž výdaje přesahují hranici 1 mil. Kč – u MAS Brdy výjimečně,  Projekty s CZV, které jsou rovny nebo nižší než 1 mil. Kč – není vyžadováno zohlednění příjmů.

15 Vysvětlení základních pojmů  Veřejná podpora = státní podpora – státní podpora nebo státní prostředky, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují podniky nebo odvětví výroby

16 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

17 Vyhlášení výzvy  Výzva k podání žádostí o podporu – každá výzva obsahuje informace o podpoře, lhůty pro příjem žádostí o podporu a informace o postupech předkládání a hodnocení žádostí,  Typy výzev:  Průběžná – hodnocení probíhá průběžně, po splnění všech podmínek je příjemcům podpora poskytována v pořadí, v jakém žádost podali a to až do vyčerpání alokace výzvy  Kolová – hodnocení probíhá až po skončení termínu pro předkládání žádostí, podpora je poskytována podle výsledků věcného hodnocení v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů až do vyčerpání alokace výzvy – případ výzev MAS Brdy

18 Výzva MAS  MAS vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí po podporu prostřednictvím MS 2014+,  Výzva obsahuje mj. – kritéria pro hodnocení a výběr projektů a informaci, za bude MAS zpracovávat seznam náhradních projektů pro případ, že požadavky na dotaci všech projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení, převyšující alokaci výzvy,  Změna pravidel výzvy – o změně jsou žadatelé a příjemci informováni stejným způsobem, jakým byla výzva vyhlášena – nelze však provádět tyto změny: snížení alokace výzvy, změna max. a min. výše CZV, změna míry podpory, změna podporovaných aktivit, změna oprávněných žadatelů, posun data ukončení realizace projektu na dřívější datum, posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, změně kritérií pro hodnocení a výběr projektů.

19 Žádost o podporu  Obsahuje:  Název projektu, popis projektu, umístění projektu, cíle projektu, etapy projektu,  Indikátory,  Horizontální principy,  Cílová skupina a její popis,  Subjekty projektu, adresy těchto subjektů a osoby subjektů,  Rozpočet, přehled zdrojů financování, finanční plán,  Klíčové aktivity,  Údaje o veřejných zakázkách,  Čestná prohlášení,  Přílohy a ostatní doložené dokumenty. Předloženou žádost nemůže žadatel během hodnocení a výběru projektů upravovat, pokud žadatel není vyzván k tomu, aby napravil formální nedostatky žádosti. Žadatel v takovém případě pracuje novou verzi, kterou podá stejným způsobem jako původní žádost.

20 Hodnocení a výběr projektů

21 Hodnocení a výběr projektů – schvalování žádosti  1. fáze – hodnocení projektů  Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu – provádí MAS – do 21 pracovních dnů od registrace žádost v průběžné výzvě, nebo do 24 pracovních dnů od konečného termínu pro podání projektů v kolové výzvě; hodnocení probíhá „ano – ne“, přičemž „ne“ znamená nesplnění kritérií pro výběr projektů; výsledkem je vyhověl/nevyhověl.  Případná výzva k doplnění/upřesnění – žadatel je vyzván, lhůty pro posouzení formálních náležitostí projektu se pozastavují do doby, než žadatel zašle doplňující/upřesňující informace, na doplnění má žadatel max. 5 pracovních dnů od data doručení požadavku na doplnění údajů. Možno vyzvat k opakovanému doplnění. Celkově je možné vyzvat žadatele k doplnění maximálně dvakrát.

22 Hodnocení a výběr projektů – schvalování žádosti  Věcné hodnocení projektu – provádí hodnotitelé do 30 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. Každou žádost hodnotí výběrová komise s cílem zajistit maximálně transparentní a objektivní hodnocení žádosti.  Závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD u projektů doporučených k financování, provádí CRR.

23 Hodnocení a výběr projektů – schvalování žádosti  2. fáze – výběr projektů  Výběr projektů  Příprava a vydání právního aktu

24 Hodnocení a výběr projektů – obecná kritéria přijatelnosti  Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy,  Projekt je v souladu s podmínkami výzvy,  Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu,  Projekt respektuje minimální a maximální hranici CZV, pokud jsou stanoveny,  Projekt respektuje limity CZV, pokud jsou stanoveny,  Výsledky projektu jsou udržitelné,  Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP,  Potřebnost realizace projektu je odůvodněná,  Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory,  Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

25 Hodnocení a výběr projektů – kritéria formálních náležitostí  Žádost o podporu je podána v předepsané formě,  Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele,  Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.  Specifická kritéria přijatelnosti – jsou uvedená ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě. Součástí specifických kritérií přijatelnosti integrovaných projektů MAS bude vždy posouzení souladu žádosti o podporu se schválenou strategií CLLD.  Souběžně s kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, resp. se závěrečným ověřením způsobilosti projektů CLLD, provádí samostatným administrativním ověřením CRR a ŘO IROP pro žádosti CRR kontrolu dokumentace k zakázkám, není-li ve výzvě prováděno věcné hodnocení.

26 Hodnocení a výběr projektů – věcné hodnocení  Kritéria věcného hodnocení (preferenční kritéria) navrhuje MAS (resp. výběrová komise, schvaluje programový výbor) a zasílá je ŘO IROP ke kontrole.  Věcné hodnocení provede výběrová komise, po ukončení hodnocení navrhne pořadí žádostí o podporu podle dosaženého počtu bodů, následně valné shromáždění vybere projekty určené k realizaci na základě návrhu výběrové komise. Z jednání valného shromáždění se pořizuje zápis a výstupem je seznam schválených, popř. seznam náhradních projektů. Do seznamu náhradních projektů budou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodů vyčerpání alokace výzvy.

27 Hodnocení a výběr projektů – věcné hodnocení  V případě, že projekt nesplnil kritéria a podmínky hodnocení, je vyřazen z další administrace.  Žadatel může podat žádost o přezkum výsledku každé části hodnocení žádosti o podporu – žádost o přezkum rozhodnutí žadatel podává do 14 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o nesplnění podmínek v jednotlivých fázích hodnotícího procesu – u MAS toto řízení provádí opravná hodnotící komise.

28 Hodnocení a výběr projektů – věcné hodnocení  Právní akt upravuje minimálně:  Informace o příjemci dotace,  Informace o projektu (účel projektu, výše dotace, výstupy a výsledky projektu),  Povinnosti a práva příjemce,  Povinnosti a práva ŘO IROP,  Sankce za nesplnění povinností.

29 Monitorování projektů  Probíhá pomocí ZoR nebo ZoU,  Kontroluje se naplnění monitorovacích indikátorů,  V průběhu udržitelnosti pak musí příjemce podpory vykazovat udržení hodnoty indikátoru,  Nenaplnění nebo překročení závazné cílové hodnoty indikátoru do doby stanovené v právním aktu, může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace.

30 Změny v projektu  Žadatel/příjemce má povinnost oznámit změny, které v průběhu realizace a udržitelnosti projektu nastanou, oznámení provádí prostřednictvím ŽoZ, Neplánované změny je povinen příjemce ohlásit neprodleně, jakmile nastane,  K podstatným změnám integrovaných projektů se vyjadřuje nositel, který posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou SCLLD,  Výběrová komise prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, případně věcného hodnocení – pokud by projekt realizací změny kritéria nesplnit, je taková změna zamítnuta.

31 Změny v projektu  Podstatné změny na projektu – termín ukončení realizace, termín naplnění indikátorů, změny cílových hodnot indikátorů, změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu, ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, změny aktivit, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru, finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESIF.

32 Kontroly na projektu  Forma kontroly:  Administrativní ověření dokumentů – úplnost a správnost,  Monitorovací návštěva,  Veřejnosprávní kontrola na místě – kontrola skutečného stavu se stavem deklarovaným,  Veřejnosprávní administrativní kontrola.  Kontroly dle fáze projektu:  Ex-ante – od podání žádosti o podporu do vydání právního aktu,  Interim – od vydání právního aktu do ukončení financování projektu ze strany ŘO,  Ex-post – provádějí se v období udržitelnosti – v období pěti let od ukončení financování projektu.

33 Kontroly na projektu  Vnější nezávislé kontroly, které provádějí následující orgány:  Nejvyšší kontrolní úřad,  Ministerstvo financí ČR,  Evropská komise,  Evropský účetní dvůr,  Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF),  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),  Orgán finanční správy (OFS).  Kontroly integrovaných projektů: u nás provádí monitorovací výbor MAS Brdy

34 Co musí žadatel dále dodržet?

35 Co musí žadatel dodržet?  Dodržované zásady:  Transparentnost,  Rovné zacházení,  Zákaz diskriminace,  Zásada 3 E:  Hospodárnost (economy),  Efektivnost (efficiency),  Účelnost (expediency).

36 Co musí žadatel dodržet?  Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z jiných projektů, financovaných z IROP, z jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování.  V projektu nelze financovat pořízení stejného majetku více než jednou. V případě poškození nebo zastarání pořízeného majetku musí příjemce po dobu udržitelnosti obnovu hradit z vlastních zdrojů.  Příjemce je povinen zajistit trvalost uložených dat, uchování originálů dokumentů nebo záznamů v elektronické podobě a jejich provedených změn v průběhu stanovené doby uchování – minimálně do roku 2028.  Přijetí finančních prostředků z fondů EU znamená rovněž souhlas příjemce s uvedením v seznamu příjemců pro informování veřejnosti o názvu projektu a částce přidělené z veřejných zdrojů.

37 Děkujeme za pozornost Sledujte nás: www.masbrdy.cz


Stáhnout ppt "Obecná pravidla IROP pro SCLLD ANEB CO POTŘEBUJETE ZNÁT PRO VÝKON ČLENA POVINNÉHO ORGÁNU MAS BRDY Ing. Věra Hronková31. 3. 2016, Jince."

Podobné prezentace


Reklamy Google