Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 Problematika projektů vytvářející příjmy dle čl. 55 obecného nařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 Problematika projektů vytvářející příjmy dle čl. 55 obecného nařízení."— Transkript prezentace:

1 11 Problematika projektů vytvářející příjmy dle čl. 55 obecného nařízení

2 22 Zakládá projekt veřejnou podporu? Ano Čl. 55 Obecného nařízení se nebude aplikovat Ne Bude se aplikovat čl. 55 Obecného nařízení Postupuje se dle pravidel “Veřejné podpory“ čl. 87 odst.1 smlouvy o založení ES Projekty spolufinancované ERDF nebo FS, jejichž celkové náklady přesahují 1 milion EUR Příjmy nelze objektivně odhadnout předem Příjmy lze objektivně odhadnout předem Odečtou se čisté příjmy vytvořené do pěti let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi Výše dotace se vypočítá pomocí „finanční mezery“ Čl. 55 (2) Příjmy nebyly zohledněny dle odst. 2 a 3 Čl. 55 (3)Čl. 55 (4) Příjmy jsou vráceny do souhrnného rozpočtu EU v poměru k příspěvku z fondů Finanční mezeraOdpočetRefundace

3 3 Projekt vytvářející příjmy Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt, jehož předmětem je poskytování služeb nebo prodej výrobků, a to včetně projektů:  zahrnujících investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli nebo  zahrnujících prodej nebo pronájem pozemků, staveb, výrobků atd. nebo  jiné poskytování služeb za úplatu.

4 4  Podle Obecného nařízení č. 1083/2006, se pravidla dle čl. 55 použijí jen u projektů vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR.  U projektů vytvářející příjmy je podpora z fondů EU vypočtena na principu finanční mezery. Projekt vytvářející příjmy

5 Posouzení příjmu projektu Pro posouzení příjmů projektu používá ROP Střední Morava webovou aplikaci, která je k dispozici na internetové stránce Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava www.rr-strednimorava.cz pod kapitolou Analýza projektu.www.rr-strednimorava.cz V analýze projektů je vypočítávána výše dotace automaticky a mohou nastat dva případy:  Jestliže provozní příjmy v investiční variantě jsou nižší než provozní výdaje v investiční variantě, tak se dotace nepřepočítává.  Jestliže provozní příjmy v investiční variantě jsou vyšší než provozní výdaje v investiční variantě, tak se dotace přepočítává na základě finanční mezery.na základě finanční mezery. 5

6 Stanovení výše dotace prostřednictvím finanční mezery Příjmy realizované v rámci projektu můžeme rozdělit na peněžní příjmy dle čl.55 a jiné peněžní příjmy. Do výpočtu finanční mezery jsou zahrnovány pouze příjmy odpovídající definici čl. 55, tzn. příjmy, které jsou přímo hrazené uživateli popř. příjmy plynoucí z konsolidace vstupů (jsou-li vlastník a provozovatel odlišné subjekty). Jedná se o tyto příjmy:  příjmy z poplatků hrazených přímo jednotlivými uživateli (např. zpoplatnění silnice apod.),  příjmy z prodeje nebo pronájmu pozemků či budov,  příjmy z jiného poskytování služeb za úplatu (např. pronájem, vstupné na koupaliště, sportovní zařízení, propagační materiály apod.). 6

7 Příklady rozdělení na peněžní příjmy dle čl.55 a jiné peněžní příjmy 7 P ENĚŽNÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55J INÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY Mýtné účtované řidičům za užívání dálnicPříjmy z prodeje vykácených stromů Jízdenky placené cestujícími Dotace od veřejných orgánů na provozní náklady příp. jiné Ceny/nájemné placené uživateli za užívání budov a služeb v rámci projektu Úhrady hrazené zdravotními pojišťovnami Školící poplatky, vstupnéSoukromé dary Vstupné placené návštěvníkyPříjmy z prodeje starého vybavení Poplatky placené návštěvníky Provozní dotace na úhradu části provozních výdajů

8 8 Termíny provádění výpočtu:  V rámci zpracování a předložení projektové žádosti  V rámci dopracování projektu - tj. etapa 2  V průběhu realizace projektu ve vazbě na vzniklé podstatné změny projektu  Při zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu  V průběhu povinné udržitelnosti projektu

9 9 Krácení dotace: Na základě aktualizovaného výpočtu bude pracovníky Úřadu Regionální rady provedeno porovnání výše vypočtené finanční mezery s její výší použitou ve Smlouvě o poskytnutí dotace či posledního výpočtu, dle něhož byla dotace krácena, a v případě změny ve výši finanční mezery větší než 10% v posledním roce udržitelnosti projektu bude případný přeplatek požadován k vrácení. V případě, že dojde ke snížení výše finanční mezery a výsledná vypočtená maximální výše dotace bude tedy větší než skutečně proplacená a obsažená ve Smlouvě, půjde tento rozdíl na vrub příjemce.

10 10 Změna projektu, kdy projekt bude nově vytvářet příjmy Předloží-li žadatel projekt jako nevytvářející příjmy, ale v průběhu realizace bude zjištěno, že se jedná o projekt vytvářející příjmy dle definice v Metodickém pokynu Projekty vytvářející příjmy, je povinností žadatele nejpozději se Závěrečnou monitorovací zprávou předložit „Výpočet maximální výše dotace u PVP“ z webové aplikace „Finanční a ekonomická analýza projektu“. Na základě vypočtené hodnoty finanční mezery může být krácena výše proplacených prostředků v závěrečné žádosti o platbu tak, aby skutečně poskytnutá dotace odpovídala pravidlům principu finanční mezery, případně požadováno vrácení přeplatku dotace.

11 Příklad krácení dotace: 11

12 Webová aplikace v době udržitelnosti-testování Ve webové aplikaci Finanční a ekonomická analýza (FEA) je vyhotovena Etapa III., ve které je jediné stádium s názvem "Udržitelnost projektu". Projekty, které splní podmínky pro projekty vytvářející příjmy, jsou do tohoto stádia automaticky převedeny ke dni 30.11. každého roku. Jakmile bude FEA převedena, tak žadatelé mohou v FEA měnit provozní příjmy a provozní výdaje. 12

13 13 Ing. Zdeněk Říha Odborný referent pro způsobilé výdaje oddělení metodiky zdenek.riha@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Tel.: 587 333 336 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "11 Problematika projektů vytvářející příjmy dle čl. 55 obecného nařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google