Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Kateřina Chobotová Zprávu ověřila: Alexandra Baňařová Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Kateřina Chobotová Zprávu ověřila: Alexandra Baňařová Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví."— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Kateřina Chobotová Zprávu ověřila: Alexandra Baňařová Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 1

2 OBSAH: Základní údaje Členské obce v roce 2012 Složení výboru Činnost svazku obcí Malé Posázaví Projekty jednotlivých obcí PŘÍLOHY: Zápisy ze zasedání svazku Zpráva o hospodaření Tiskové zprávy Stanovy svazku obcí MP Mandátní smlouva Rámcová partnerská smlouva Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 Kostel sv. Jakuba v Rovné Kostel sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice vodárenská železniční věž v 2

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRÁVNÍ FORMA:Dobrovolný svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb. SÍDLO: Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady IČ: 693 471 82 BANKA: Česká spořitelna a.s., pobočka Benešov ČÍSLO ÚČTU:528 121 329/0800 POČET OBYVATEL:8.371 ROZLOHA:7.974 ha Svazek obcí Malé Posázaví zahájil svou činnost 30. června v roce 1999. Malé Posázaví se rozkládá v okrese Benešov, v jeho severní části podél toku řeky Sázavy. Správním územím obcí Stříbrná Skalice, Kaliště a Senohraby přesahuje do okresu Praha - východ. Svazek obcí leží v atraktivní příměstské rekreační krajině v dobré dopravní dostupnosti dálkových silničních komunikací. Významným prvkem je železniční trať Čerčany - Světlá nad Sázavou, procházející územím Malého Posázaví od západu k východu v souběhu s řekou Sázavou. Přibližně středem svazku prochází dálnice D1, která výrazně ovlivňuje dopravní dostupnost mikroregionu. Členitý, lesnatý terén s hlubokým zářezem řeky Sázavy a četnými přítoky stékajícími ze zalesněných svahů zvyšuje turistickou atraktivitu mikroregionu. Území Malého Posázaví má značný rekreační potencionál, v současné době však využitý převážně v oblasti individuální rekreace. Pensionů, hotelů, campů a zařízení agroturistiky je v mikroregionu zatím relativně málo. Atraktivitou Malého Posázaví je vodácké využití řeky Sázavy. Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 3

4 MALÉ POSÁZAVÍ V ROCE 2012 ČLENSKÉ OBCE SVAZKU 1. Čerčany 2. Čtyřkoly 3. Hvězdonice 4. Chocerady 5. Kaliště 6. Lštění 7. Nespeky 8. Přestavlky u Čerčan 9. Senohraby 10. Stříbrná Skalice Svazek obcí Malé Posázaví je tvořen deseti obcemi: Čerčany, Čtyřkoly, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Lštění, Nespeky, Přestavlky u Čerčan, Senohraby a Stříbrná Skalice. Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 4

5 SLOŽENÍ VÝBORU MALÉHO POSÁZAVÍ V ROCE 2012 Předsedkyně : Alexandra Baňařová Místopředseda: Jan Herbst Finanční výbor: Miloslava Myslivcová – z důvodu úmrtí byl jmenován do výboru od 2.10.2012 RNDr. Antonín Králík Zdeněk Krejcárek Štěpán Benca Kontrolní výbor : Jiří Procházka Jan Mervart – z důvodu odstoupení z funkce starosty byla jmenována do výboru od 1.3.2012 Ing. Dana Tomášková Ing. Zdeněk Dolejší zasedání výboru svazku 5

6 Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 ORGÁNY SVAZKU Předsedkyně:Alexandra Baňářová, starostka obce Hvězdonice E-mail: hvezdonice@cmail.cz Telefon: 724 188 063 Statutární zástupce svazku obcí, který zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. Místopředseda: Jan Herbst, zastupitel obce Chocerady E-mail: jan.herbst@iol.cz Telefon:602 707 025 Zastupuje předsedu svazku v jeho nepřítomnosti. Finanční výbor: Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí Malé Posázaví a s jeho finančními prostředky, kontroluje roční účetní uzávěrku, připomínkuje návrh rozpočtu a o své činnosti podává k těmto dokumentům výboru svazku svoje stanoviska. Kontrolní výbor: Má všeobecnou kontrolní působnost nad činností výkonných orgánů. 6

7 Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 ZAMĚSTNANCI SVAZKU Účetní svazku obcí: Jana Nálevková Stará se o finanční chod svazku obcí. Projektová manažerka: Ing. Kateřina Chobotová E-mail: chobotova@posazavi.com Telefon:604 577 761 Jednou z hlavních náplní manažera mikroregionu je zprostředkovávat kontakt jednotlivých obcí s veškerými dotačními tituly. Tím je myšleno sledovat celé dotační prostředí, připravovat projekty pro následné žádání o dotace, doporučovat obcím, jaké projekty mají připravovat a jakým směrem se ubírat. Další náplní je pomáhat již s realizací projektů podpořených dotacemi až do závěrečného vyúčtování. Neméně důležitou aktivitou spojenou s dotacemi je připravovat společné svazkové projekty, zaměřené jednak na občanskou vybavenost celého území, ale také i na prezentaci mikroregionu jako takového. 7

8 Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 HODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2012 Společným cílem svazku obcí Malé Posázaví je maximálně využívat všech pozitivních faktorů mikroregionu k jeho všestrannému rozvoji. Předmětem činnosti svazku obcí Malé Posázaví je společné řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zejména v oblastech komplexní obnovy venkova, zkvalitňování technické infrastruktury, rozvoje občanské vybavenosti, ochrany životního prostředí a rozvoje přiměřeného cestovního ruchu. STANOVY Svazek obcí se v roce 2012 řídil podle platných stanov schválených dne 8. 2. 2011 na zasedání svazku obcí Malé Posázaví. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ Při přezkoumání závěrečného účtu finančním a kontrolním výborem a také kontrolou auditora nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením svazku obcí souhlasit bez výhrad. Závěrečný účet svazku obcí za rok 2012 byl schválen na zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví dne 27. 6. 2013. AUDIT Audit za rok 2012 byl proveden zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 14. 9. 2012 a závěrečný dne 25. 4. 2013 v sídle svazku ve Hvězdonicích. Audit neshledal žádné závažné porušení rozpočtové kázně a neshledal žádné nedostatky ve vedení účetnictví. 8

9 ČINNOST SVAZKU OBCÍ MALÉ POSÁZAVÍ Svazek obcí Malé Posázaví pracoval v roce 2012 standardním způsobem. Výbor svazku se sešel celkem sedmkrát na svých řádných zasedáních, kde byli zástupci jednotlivých členských obcí informováni o aktuálních možnostech čerpání dotací a kde starostové konzultovali společné problémy na obcích. Jednotlivá zasedání se konala v různých obcích mikroregionu. Projektová manažerka svazku obcí zpracovávala na přání jednotlivých obcí žádosti o dotace. Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 9

10 SVAZEK OBCÍ PŘISPĚL POSÁZAVÍ o.p.s. NA VYČIŠTĚNÍ ŘEKY SÁZAVY Svazek obcí Malé Posázaví se zařadil do dlouhé řady dárců, kteří finančně pomohli Posázaví o.p.s. s čištěním řeky Sázavy. Ze svého rozpočtu přispěl částkou ve výši 30 000,- Kč. Všechny obce Malého Posázaví se nacházejí v těsné blízkosti Sázavy a proto se každoročně rády podílejí na této akci. 10

11 PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ Malé Posázaví stejně jako každý rok usilovně pracovalo na tom, aby do svazku obcí přibylo dostatek financí, které by zlepšily život místních obyvatel v regionu. Manažerka svazku zpracovala v roce 2012 mnoho nejrůznějších žádostí o dotace. PROJEKTY OBCÍ - dotace do rozpočtu obcí v roce 2012 prostřednictvím svazku obcí. Úspěšně realizované projekty – žádosti o dotaci podané ve spolupráci s mikroregionem v roce 2012: OBEC ČERČANY Název projektu:Černá skládka v obci Čerčany Poskytovatel dotace:Středočeský kraj – Fond životního prostředí a zemědělství Získaná dotace:49 875,- Kč Celkové náklady:70 465,- Kč Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 Lensedly - obnova návsi (I. etapa) : Program rozvoje venkova 11

12 Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN Název projektu:Obnovení dětského hřiště v Přestavlkách Poskytovatel dotace:Ministerstvo pro místní rozvoj Získaná dotace:366 130,- Kč Celkové náklady:523 044,- Kč 12 OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE Název projektu:Technika pro obnovu a výchovu lesa Stříbrné Skalice Poskytovatel dotace:SZIF - Program rozvoje venkova Získaná dotace:412 155,- Kč Celkové náklady:1 150 200,- Kč

13 Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE Název projektu:Výměna fasádního pláště II.etapa budovy obecního úřadu č.p. 323 ve Stříbrné Skalici Poskytovatel dotace:Středočeský kraj – Fond rozvoje obcí a měst Získaná dotace:2 906 805,- Kč Celkové náklady:3 081 361,09 Kč 13

14 Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví za rok 2012 14 SOUHRN Dotační fondy přidělená dotace v Kč Ministerstvo pro místní rozvoj – hřiště 366 130,- Program rozvoje venkova 412 155,- Středočeský kraj 2 956 680,- CELKEM 3 734 965,- Náklady na činnost manažerky v roce 2012: 540 824,73 Obdržené dotace prostřednictvím manažerky za rok 2012: 3 734 965,- (nejsou zde zahrnuté úspěšné projekty, které se realizují až v roce 2012, jedná se o skutečně obdržené dotace)


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Kateřina Chobotová Zprávu ověřila: Alexandra Baňařová Výroční zpráva svazku obcí Malé Posázaví."

Podobné prezentace


Reklamy Google