Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsob financování GP a způsobilé výdaje. Financování GP  Celková výše dotace: 100 % celkových způsobilých výdajů  Podíl EU: 85 %  Podíl SR: 15 % 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsob financování GP a způsobilé výdaje. Financování GP  Celková výše dotace: 100 % celkových způsobilých výdajů  Podíl EU: 85 %  Podíl SR: 15 % "— Transkript prezentace:

1 Způsob financování GP a způsobilé výdaje

2 Financování GP  Celková výše dotace: 100 % celkových způsobilých výdajů  Podíl EU: 85 %  Podíl SR: 15 %  Limity finanční podpory na projekt:  Minimální částka: 400.000 Kč  Maximální částka: 6.000.000 Kč

3 Financování GP Alokace prostředků v prioritní ose č.1 - Počáteční vzdělávání (3. výzva) Oblast podporyAlokace (v Kč) 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání51.742.228,-- 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 19.277.000,-- 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení23.519.182,--

4 Financování GP  Financování GP je zálohové  První záloha ve výši 25 % z CZV  Další zálohy vždy po kontrole realizace a čerpání předchozí části dotace  Součet všech poskytnutých záloh činí 90 % z celkového rozpočtu

5 Rozpočet projektu  Financovat lze pouze způsobilé výdaje  Nelze překročit schválenou výši  Kvalifikovaný odhad  V průběhu realizace je možné provádět změny rozpočtu  Rozpočet projektu musí být provázán s klíčovými aktivitami projektu

6 Způsobilé výdaje způsobilé výdaje.  Z veřejných prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ:  Charakter výdaje  Účel výdaje  Prokazatelnost  Datum uskutečnění výdaje

7 Přímé a nepřímé náklady  Přímé náklady  Přiřaditelné ke konkrétní aktivitě projektu  Dokládají se účetním dokladem a výpisem z účtu  Slouží jako základ pro výpočet nepřímých nákladů  Nepřímé náklady – stanovují se % z doložených přímých nákladů po odečtení nákladů na křížové financování  Nejsou spojené s konkrétní aktivitou jednoznačně  Převážně spojeny s administrací projektu  Nemusí se prokazovat účetními doklady  Nejsou jimi dotčeny účetní postupy organizace  Výčet nepřímých nákladů viz PPP

8 Tvorba rozpočtu s NN  Rozpočet přímých nákladů (nesmí obsahovat nepřímé náklady viz výčet nepřímých nákladů v PPP)  Před výpočtem % podílu NN je třeba odečíst od přímých nákladů náklady na křížové financování  Nepřímé náklady budou hrazeny formou paušálu ve výši konkrétního procenta stanoveného ve výzvě  Výše nepřímých nákladů je zahrnuta do rozpočtu do pole nepřímých nákladů  3. výzva – výše NN Objem přímých nákladů % z přímých nákladů Př ímé náklady ≤ 4 mil. Kč 18 % P římé náklady > 4 mil. Kč ≤ 5 172 413,80 Kč 16 %

9 Příklad č. 1 pro vytvoření rozpočtu s NN  Celkové způsobilé přímé náklady…………………………………..4 100 000  Výdaje na KF - 0  Základ pro výpočet NN……………………………………………..4 100 000 nepřímé náklady = 16 % z přímých nákladů  Nepřímé náklady 656 000  CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE………………………………..4 756 000

10 Příklad č. 2 pro vytvoření rozpočtu s NN  Celkové způsobilé přímé náklady…………………………………..4 100 000  Výdaje na KF - 150 000  Základ pro výpočet NN……………………………………………..3 950 000 nepřímé náklady = 18 % z přímých nákladů  Nepřímé náklady 711 000  CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE………………………………..4 811 000 Výše KF a limity kapitol se počítají k celkovým způsobilým výdajům!

11 Druhy způsobilých výdajů 1.Osobní výdaje 2.Cestovní náhrady 3.Zařízení související s realizací projektu (max. 25 % CZV) 4.Nákup služeb (max. 49 % CZV) 5.Stavební úpravy 6.Přímá podpora (max. 20 % CZV) 7.Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy

12 1. Osobní výdaje  Mzdové výdaje osob majících v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah (vč. všech zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem);  Nesmí přesahovat výši v daném oboru, místě a čase obvyklou (Metodický dopis č. 4).

13 1. Osobní výdaje

14 2. Cestovní náhrady  Výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců žadatele, partnera a osob zapojených do realizace projektu, které mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah;  Zahraniční cesty mohou být propláceny pouze v případě, že jsou řádně odůvodněny v projektové žádosti;  Výdaje související s tuzemskými služebním cestami spadají do nepřímých nákladů.

15 2. Cestovní náhrady  Cestovné:  Tuzemští pracovníci – zákon č. 226/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, případně interní předpisy žadatele;  Zahraniční subjekty – „per diems“; (http://europa.eu.int./comm/europeaid/perdiem/index_en.htm)

16 3. Zařízení související s realizací GP  Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení smí činit max. 25 % celkových způsobilých výdajů;  Povinnost provést výběrové řízení dle pravidel daných Příručkou pro žadatele/příjemce nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

17 Křížové financování  Křížové financování – max. 9 % z celkových způsobilých výdajů GP (viz. výzva);  V součtu s ostatními výdaji na zařízení nesmí přesáhnout 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.

18 Křížové financování  DHM:  PC > 40 000 Kč;  Doba použitelnosti > 1 rok;  Musí být používán k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina/pro potřeby realizačního týmu;  Nábytek bez ohledu na výši PC (cílová skupina/realizační tým)  Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace) pokud převýšily v úhrnu ve zdaňovacím období 40 tis. Kč a byly provedeny v souvislosti s úpravou pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

19 4. Nákup služeb  Podíl výdajů vynaložených na nákup služeb smí činit max. 49 % celkových způsobilých výdajů (nezapočítávají se výdaje, které vyplývají přímo ze Smlouvy o realizaci GP – Kapitola č. 7);  Povinnost provést výběrové řízení dle pravidel daných Příručkou pro žadatele/příjemce nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;  Dodavatelem služeb nemůže být v rámci projektu osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem!

20 5. Stavební úpravy  Nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku;  Musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou;  Povinnost provést výběrové řízení dle pravidel daných Příručkou pro žadatele/příjemce nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

21 6. Přímá podpora  Výdaje týkající se přímo cílové skupiny;  Podíl výdajů na „Přímou podporu“ jednotlivců smí činit max. 20 % celkových způsobilých výdajů;  Limity:  Občerstvení max. 300 Kč osoba/den;  Ubytování max. 1500 Kč osoba/noc.

22 7. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy  Audit: CZV > 3 000 000 Kč  Ostatní: správní poplatky, notářské poplatky  Výdaje spojené s publicitou a poplatky za vedení BÚ jsou součástí nepřímých nákladů!

23 DPH Obecně jsou všechny daně a cla nezpůsobilými výdaji.  Plátce DPH DPH je způsobilým výdajem jen pokud neexistuje zákonný nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění u Finančního úřadu příjemce podpory, pokud prokazatelně poskytuje svoje služby v rámci projektu bez úplaty, nemá nárok na přijatá zdanitelná plnění (nakoupené zboží a služby) uplatnit odpočet DPH u FÚ; DPH je poté součástí rozpočtu projektu a proplácí se jako způsobilý výdaj; na osobu se pak pohlíží jako na neplátce DPH  Neplátce DPH DPH je způsobilým výdajem v rámci projektu, jelikož žadatel si nemůže nárokovat odpočet DPH na Finančním úřadu

24 Nezpůsobilé výdaje  Nelze je hradit z veřejných prostředků, protože nesplňují pravidla způsobilosti (výdaje, které zcela zřetelně nesouvisí s projektem, nelze je doložit písemným dokladem, nesplňují princip hospodárnosti, účelnosti a efektivity, nebo výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti)  Příjemce je vždy plně hradí ze svých prostředků;  Příjemce je neuvádí do projektové žádosti.

25 Nezpůsobilé výdaje - příklady  Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP VK) a s vyplňováním monitorovacích zpráv a žádostí o platby v případě, že se jedná o externí dodavatele;  Nákupy vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků;  U zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu;  Atd.

26 Chyby v projektových žádostech  Překročení limitů kapitol rozpočtu  Nezpůsobilé výdaje v rozpočtu  Porušování pravidel křížového financování  Nepřímé náklady přiřazené do přímých nákladů

27 Děkuji Vám za pozornost. Kontakt: Tomáš Kysilka Oddělení řízení grantových schémat 485 226 653 tomas.kysilka@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Způsob financování GP a způsobilé výdaje. Financování GP  Celková výše dotace: 100 % celkových způsobilých výdajů  Podíl EU: 85 %  Podíl SR: 15 % "

Podobné prezentace


Reklamy Google