Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1www.hradeckralove.org Postup při poskytování dotací z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ Seminář odboru kultury, sportu a CR pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1www.hradeckralove.org Postup při poskytování dotací z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ Seminář odboru kultury, sportu a CR pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 1www.hradeckralove.org Postup při poskytování dotací z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ Seminář odboru kultury, sportu a CR pro žadatele o dotace 15.04.2015

2 2www.hradeckralove.org seznámení s aktuálním zněním směrnice „Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P“aktuálním zněním směrnice „Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P“ důvod setkání: Dne 20. 2. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato novela zcela nově upravuje ve svých ustanoveních § 10a - § 10d proces poskytování dotací z rozpočtů územních samosprávných celků. postup při podávání žádostí prezentace aktuálního znění smluv o poskytnutí finanční podpory diskuze Program semináře

3 3www.hradeckralove.org Režim zákona se vztahuje na všechny dotace a návratné finanční výpomoci (půjčky) poskytované z rozpočtu ÚSC na základě předem schváleného programu, na základě individuální žádosti nebo na základě speciálního zákona (např. zajištění dopravní obslužnosti). Nevztahuje se na příspěvky na provoz a investiční potřeby příspěvkových organizací. Dotace se poskytuje vždy jako účelově vázaná a podléhá finančnímu vypořádání (vyúčtování). Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy dle správního řádu. Tímto se poskytování dotací přesouvá z dosavadní občanskoprávní do veřejnoprávní roviny. Základní principy novely zákona týkající se dotací

4 4www.hradeckralove.org Spory z právních poměrů při poskytování dotací rozhoduje podle správního řádu v případě obcí krajský úřad v přenesené působnost. Na poskytnutí dotace není právní nárok, ale v případě nevyhovění žádosti, musí být žadateli sděleny důvody nevyhovění. Program, na základě kterého jsou dotace poskytnuty, musí být zveřejněn na úřední desce nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Program obsahuje zákonem stanovené náležitosti. Základní principy novely zákona týkající se dotací

5 5www.hradeckralove.org Specifické podmínky pro jednotlivé dotační programy schvaluje v návaznosti na Pravidla 5P zastupitelstvo města. Specifické podmínky upravují podrobněji podmínky poskytnutí a použití dotací v rámci jednotlivých dotačních programů, přičemž mohou být, s ohledem na specifika daného programu, upraveny i odlišně od Pravidel 5P. V takovém případě mají přednost před Pravidly 5P. Program je schvalován zpravidla na rozpočtový rok, v důvodných případech i na jiné období. Aktuální znění směrnice „Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P“

6 6www.hradeckralove.org Program pro příslušnou dotační oblast obsahuje alespoň: účel, na který může být dotace poskytnuta, důvody podpory stanoveného účelu, celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok, případně na jiné období, maximální výši dotace určenou buď pevnou částkou nebo procentuálním vyjádřením podpory z předpokládaných uznatelných nákladů na projekt, okruh způsobilých žadatelů, lhůtu, pro podání žádosti, resp. lhůty pro podání žádosti v jednotlivých kolech, Aktuální znění směrnice „Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P“

7 7www.hradeckralove.org Program pro příslušnou dotační oblast obsahuje alespoň: kritéria pro hodnocení žádosti, lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, podmínky pro poskytnutí dotace, vzor žádosti, případně obsah jejích příloh. Aktuální znění směrnice „Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P“

8 8www.hradeckralove.org Vyhlášení programu – schválení ZM, následně 30 dní na úřední desce a poté podávání žádostí Formální náležitosti formuláře – příslušný odbor Komise rady města – hodnoticí kritéria Rada města Zastupitelstvo města Postup při podávání žádostí

9 9www.hradeckralove.org Schválený program a výzva pro podání žádosti jsou zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách města nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Program se zveřejňuje po dobu 90 dní ode dne zveřejnění. Stejným způsobem jsou zveřejněny i termíny pro podání žádosti v případě konání dalšího kola. Veřejnoprávní smlouvy nad 50.000 Kč schvaluje zastupitelstvo města a zveřejňují se na úřední desce do 30. dnů od uzavření. (Pozn.: tato povinnost platí od 1. 7. 2015). Smlouvy jsou zveřejněny po dobu 3 let od zveřejnění. Postup při podávání žádostí

10 10www.hradeckralove.org O dotaci žádá žadatel na základě dotačního programu a výzvy k podání žádostí. Formulář žádosti je k dispozici na příslušném odboru a na webových stránkách města. Na každý jednotlivý projekt se podává jedna samostatná žádost. Jeden projekt nebo jedna akce může být podpořena pouze v jednom dotačním programu. Není přípustné podávat žádost o dotaci na jeden projekt pod různými názvy. V případě, že bude komisí rady města shledána zjevná podobnost projektů s různými názvy, budou tyto posuzovány jako jeden projekt. Rozhodující pro posouzení je obsah projektu, nikoliv jeho název. Postup při podávání žádostí

11 11www.hradeckralove.org Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně magistrátu města, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Žádosti podané po termínu jsou vyloučeny z dalšího projednávání. Postup při podávání žádostí

12 12www.hradeckralove.org Příslušný odbor vyhodnotí úplnost a formální náležitosti žádosti. V případě zjištěných nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění, případně k doplnění žádosti ve lhůtě 7 pracovních dní. Nedoplní-li žadatel v této lhůtě všechny požadované náležitosti, bude žádost z dalšího projednávání vyloučena. Za formální náležitost je považována zejména přesně uvedená identifikace žadatele (název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO nebo datum narození), úplné a správné vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti, použití stanovených formulářů, způsobu a formy podání, doložení povinných příloh, podepsání žádosti osobou oprávněnou jednat za žadatele atd. Postup při podávání žádostí

13 13www.hradeckralove.org BEZDLUŽNOST! Na poskytnutí finanční podpory nemá nárok žadatel, který je dlužníkem města Hradec Králové, obchodní společnosti, jejímž je město Hradec Králové jediným společníkem, příspěvkové organizace, jejímž je město zřizovatelem nebo veřejně prospěšné společnosti, jejímž je město zakladatelem. Za dlužníka se nepovažuje žadatel, který svůj splatný závazek uznal co do důvodu a výše, o jeho úhradě uzavřel dohodu o splátkách dluhu a tuto dohodu řádně a včas plní. Postup při podávání žádostí

14 14www.hradeckralove.org Sportovní akce – do 50.000 Kč, nad 50.000 Kč, více akcído 50.000 Kčnad 50.000 Kčvíce akcí Činnost sportovních organizací – smlouvasmlouva Činnost sportovních organizací, nájem – smlouvasmlouva Vrcholový a výkonnostní sport – smlouvasmlouva Rozvoj a údržba sportovišť – smlouvasmlouva Calendarium Regina – smlouvasmlouva Rozvoj cestovního ruchu - smlouvasmlouva Kulturní akce – do 50.000 Kč, nad 50.000 Kčdo 50.000 Kčnad 50.000 Kč Činnost kulturních organizací – do 50.000 Kč, nad 50.000 Kčdo 50.000 Kčnad 50.000 Kč Aktuální vzory veřejnoprávních smluv

15 15www.hradeckralove.org Výše finanční spoluúčasti Účel poskytnutí dotací Odchylka v čerpání dotace, max. +- 10 % Žádost o změnu rozpisu účelu čerpání dotace Termíny: Realizace akce – v období realizace akce musí být akce zrealizována a všechny faktury a výdaje zaúčtovány a uhrazeny Vyúčtování – do data ve smlouvě musí být odevzdáno kompletní a správně vyplněné vyúčtování včetně všech příloh Nově budou vyúčtování podávat i akce s příspěvkem do 5.000 Kč Aktuální znění smluv o poskytnutí dotací

16 16www.hradeckralove.org Poskytování dotací dle těchto pravidel je v jednotlivých případech posuzováno z hlediska souladu s čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dle svého obsahu a rozsahu jsou poskytované dotace podřazeny do následujících režimů: dotace nezakládá veřejnou podporu závazek veřejné služby blokové výjimky notifikace Veřejná podpora

17 17www.hradeckralove.org podpora de minimis podpora de minimis – jedná se o podporu poskytnutou jednomu subjektu do výše 200.000 EUR v posledních třech letech v souladu s Nařízením komise EU č. 1407/2013. Taková dotace je považována za slučitelnou s právem Evropské unie; Nový formulář Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Nový formulář Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis je povinnou přílohou k žádosti. Veřejná podpora

18 18www.hradeckralove.org

19 19www.hradeckralove.org Nedodržení termínu podání žádostí a vyúčtování čerpání a použití dotace dle smlouvy Formuláře použití nesprávného formuláře nedostatečné vyplnění formuláře všech předepsaných kolonkách celkový přehled ve formuláři – ekonomická část: nedostatečně vyplněn „Souhrnný přehled skutečných výdajů a zdrojů financování organizace“ chybně zpracována část tabulky „Výdaje a čerpání dotace“: rozpočet výdajů uvedený v žádosti nesouhlasí s rozpočtem uvedeným ve formuláři vyúčtování skutečné čerpání dotace neodpovídá položkám dle uzavřené smlouvy Nedostatky ve vyplňování žádostí a při podávání vyúčtování dotace

20 20www.hradeckralove.org Účetní doklady na kopiích předložených dokladů chybí nebo není zřetelně uvedeno označení originálu dokladu číslem smlouvy k předloženým dokladům – fakturám chybí doložení jejich úhrady - výpis z bankovního účtu, výdajový, příjmový pokladní doklad apod. účetní doklady (kopie) jsou nečitelné, např. účtenky za materiál k předloženým dokladům o úhradě pronájmu prostor na akci je nutné dokládat např. smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v případě předkládání více dokladů k jednomu účelu je vhodné vytvořit seznam těchto dokladů Nedostatky ve vyplňování žádostí a při podávání vyúčtování dotace

21 21www.hradeckralove.org Propagace chybí doložení způsobu zveřejnění podpory města a vydané propagační materiály chybí fotografie jako povinné přílohy – buď přiložit na CD k vyúčtování, nebo zaslat na foto@mmhk.cz použití chybného logotypu, případně znaku města, v textu chybně uvedeno „S podporou Magistrátu města Hradec Králové“. Projekt podporuje vždy STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ! Užití znaku města je podmíněno schválením Radou města! Nedostatky ve vyplňování žádostí a při podávání vyúčtování dotace

22 22www.hradeckralove.org

23 23www.hradeckralove.org Mgr. Ilona Červenková – vedoucí oddělení právního 495 707 425, ilona.cervenkova@mmhk.czilona.cervenkova@mmhk.cz Ing. Jaroslava Fikrová – vedoucí odboru interního auditu a kontroly 495 707 400, jaroslava.fikrova@mmhk.czjaroslava.fikrova@mmhk.cz Mgr. Aleš Mokren – vedoucí odboru kultury, sportu a CR 495 707 290, ales.mokren@mmhk.czales.mokren@mmhk.cz Mgr. Milena Březinová – granty v oblasti cestovního ruchu 495 707 291, milena.brezinova@mmhk.czmilena.brezinova@mmhk.cz Radka Coufalová – granty v oblasti sportu 495 707 295, radka.coufalova@mmhk.czradka.coufalova@mmhk.cz Bc. Eva Müllerová – Calendarium Regina 495 707 297, eva.mullerova@mmhk.czeva.mullerova@mmhk.cz Jaroslava Součková – granty v oblasti kultury 495 707 293, jaroslava.souckova@mmhk.czjaroslava.souckova@mmhk.cz Kontakty

24 24www.hradeckralove.org


Stáhnout ppt "1www.hradeckralove.org Postup při poskytování dotací z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ Seminář odboru kultury, sportu a CR pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google