Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Způsobilé výdaje Grantové projekty OP LZZ Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Způsobilé výdaje Grantové projekty OP LZZ Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Způsobilé výdaje Grantové projekty OP LZZ Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010

2 2 Obsah prezentace 1. Úvod 2a. Obecná pravidla způsobilosti výdajů 2b. Pravidla způsobilosti výdajů pro grantové projekty – nepřímé náklady 2.1 Osobní náklady 2.2 Cestovní náhrady 2.3 Zařízení a vybavení 2.4 Nákup služeb 2.5 Drobné stavební úpravy 2.6 Přímá podpora 3. Křížové financování 4. Nezpůsobilé výdaje 5. Daň z přidané hodnoty - DPH 6. Závěr - doporučení

3 3 Úvod Na webových stránkách www.esfcr.cz byla v sekci Desatero OP LZZ aktualizovaná příručka D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ, číslo vydání 1.4 po 4. revizi ze dne 15.10. 2009.www.esfcr.cz

4 4 2a) Obecná pravidla Podpora poskytovaná projektům realizovaným v OP LZZ se vztahuje pouze na způsobilé výdaje. Členění způsobilých výdajů:  Přímé výdaje  Nepřímé výdaje Nezpůsobilé výdaje - jsou výdaje bez přímého vztahu k projektu, dále výdaje vzniklé před počátečním datem způsobilosti výdajů.

5 5 Výdaje jsou způsobilé pro financování v rámci OP LZZ, jestliže splňují všechny následující podmínky:  Účel výdaje - výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu a musí mít přímou vazbu na projekt;  Datum uskutečnění výdaje – způsobilé jsou výdaje vzniklé po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory a během období, které je v tomto právním aktu definováno;  Evidence a prokazování uskutečněného výdaje - každý originál relevantního účetního dokladu je příjemce povinen označit (razítko,text apod.), že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx; Obecná pravidla

6 6  Efektivita výdaje - výdaj musí být přiměřený a musí být vynaložen v souladu s principem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Vyhlašovatel stanoví v rámci výzvy pro předkládání projektů limity pro ceny (viz příloha č.1 + 2).

7 7 Obecná pravidla Finanční limity ke globálnímu grantu CZ.1.04/1.2.05 – Podpora zaměstnanců působících v podniku ohroženém strukturálními změnami Celková částka pro výzvu: 300 519 242 Kč Limity finanční podpory:  minimální výše podpory je 500 000 Kč na jeden projekt  maximální výše podpory je 10 000 000 Kč na projekt Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (ne celkové náklady projektu).

8 8 2b)Nepřímé náklady - obecně Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojeny s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Přesný výčet položek spadajících do nepřímých nákladů naleznete v příručce D5 – Metodika způsobilých výdajů, kap. 2.7.2. Nepřímé náklady.

9 9 N epřímé náklady Objem přímých výdajů (bez výdajů, jež spadají do křížového financování) % nepřímých nákladů ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Do 4 mil. Kč včetně18 % Nad 4 mil. Kč a do 6 mil. Kč včetně16 % Nad 6 mil. Kč do 10 mil. Kč14 % Náklady zahrnované mezi nepřímé nemohou být vykazovány v rámci přímých nákladů projektu. Podíl nepřímých nákladů je vždy počítán z přímých nákladů projektu bez položek spadajících do kapitoly křížového financování. Stanovené procento bude uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude proto závazné po celou dobu realizace projektu.

10 10 Osobní náklady 2.1 Osobní náklady  výdaje na zaměstnance žadatele a jeho českých projektových partnerů, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu včetně pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce,  výdaje musí odpovídat nominálním mzdám, platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem,  tyto výdaje nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru (viz příloha č.2),

11 11 Osobní náklady  pokud se zaměstnanec podílí přímo na projektu pouze částí svého pracovního úvazku, musí být výdaje rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a výdaje s projektem nesouvisející. Použití kritéria musí být žadatel schopen kdykoliv (i po skončení projektu) doložit,  pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát. Jeden pracovník nemůže být zaměstnán na projektech ESF celkově na více než 1,6 úvazku,  jednotky by měly být pro každou pozici v realizačním týmu po celou dobu projektu závazné,  do přímých osobních nákladů nepatří např. vedení účetnictví a mezd pracovníků, vedení rozpočtu, personalistika, atd.

12 12 Cestovní náhrady 2.2 Cestovné Do přímých nákladů patří cestovné spojené se zahraničními pracovními cestami pracovníků českých subjektů a cestovní náhrady pro zahraniční experty. Veškeré cestovní náhrady spojené s tuzemskými pracovními cestami patří do nepřímých nákladů. Cestovní náhrady se zahrnují do jednotlivých kapitol rozpočtu, a to: - u členů realizačního týmu: kapitola rozpočtu Cestovné - u lektorů: kapitola rozpočtu Nákup služeb - účastníci školení: kapitola rozpočtu Přímá podpora

13 13 Cestovní náhrady Druhy způsobilých cestovních náhrad:  Jízdní výdaje  Náhrady za ubytovací služby  Stravné  Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

14 14 Zařízení a vybavení 2.3 Zařízení a vybavení - z prostředků OP LZZ lze v rámci této kapitoly hradit následující výdaje :  výdaje na nákup nového, resp. použitého vybavení a zařízení, které nesmí přesáhnout částku 40.000 Kč (včetně DPH). Výdaje nad tyto limity lze financovat prostřednictvím křížového financování,  výdaje na nákup drobného hmotného majetku (s výjimkou položek zařazených mezi nepřímé náklady),  výdaje na nákup výukového materiálu,  nájem, splátky operativního leasingu zařízení a budov sloužících pro cílovou skupinu (ne pro administraci projektu),  splátky finančního leasingu,  odpisy (amortizace) vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který používá cílová skupina a jeho využívání je nezbytné pro realizaci projektu a přímo souvisí s cíli projektu.

15 15 Zařízení a vybavení nábytku Veškeré výdaje na pořízení nábytku jsou způsobilé pouze v rámci rozpočtové kapitoly Křížové financování. Vybavení a zařízení a dlouhodobý hmotný majetek zakoupený pro realizaci projektu musí do doby dokončení projektu zůstat v majetkové evidenci příjemce dotace nebo jeho partnerů. Náklady na kapitolu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů projektu.

16 16 Zařízení a vybavení Nepřímé náklady v kapitole Zařízení a vybavení:  Náklady na nákup papírů, psacích a kancelářských potřeb, šanony, desky, CD a DVD (bez ohledu zda slouží pro administraci projektu nebo cílovou skupinu),  Náklady na spotřební a kancelářský materiál (jiný než v předchozí odrážce) určený pro administraci projektu, nikoli materiál pro cílovou skupinu - tj. materiál či drobné předměty, které nemají charakter zařízení nebo přístroje nebo jsou určeny k jednorázové nebo postupné spotřebě a jejich životnost nepřesahuje dobu 1 roku,  Náklady na pořízení zásob či materiálu pro občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny, atd.

17 17 Nákup služeb 2.4 Nákup služeb Výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za dodržení následujících podmínek:  pokud bude uzavírána smlouva, musí (kromě dalšího) obsahovat alespoň předmět plnění, cenu, lhůtu dodání nebo harmonogram plnění, místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění,  výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavatelem a z plnění vystavených objednávek nesmí u projektů vybíraných v rámci výzev na grantové projekty převýšit 70 % způsobilých přímých výdajů projektu,  postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se bude řídit zákonem o veřejných zakázkách – Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18 18 Nákup služeb Dodavatele je třeba zavázat:  k poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu projektu,  k povinnosti přiznat jakýkoli příjem projektu vzniklý v průběhu jeho realizace (příjmy z prodeje, služeb, zápisného do kurzů).

19 19 Nákup služeb Přímé náklady v rámci kapitoly Nákup služeb:  zpracování analýz, průzkumů, studií,  lektorské služby,  školení a kurzy pořádané jinými společnostmi,  vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD, DVD (nejedná se o nákup původních děl),  pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (pronájem učebny, prostor pro chráněnou dílnu).

20 20 Nákup služeb Nepřímé náklady v rámci kapitoly Nákup služeb:  nájemné za prostory využívané k administraci projektu (včetně publicity), nikoli k práci s cílovou skupinou (např. kancelář projektu),  energie, vodné, stočné v kanceláři projektu a dalších pronajímaných nemovitostech k realizaci projektu,  internetové a telefonické připojení, poštovné, dopravné,  vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků,  daňové a právní poradenství,  zajištění personalistiky,  zajištění vstupních lékařských prohlídek,  zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, atd.

21 21 Nákup služeb Poznámka k nákupu služeb: Fakturace etapy ze strany dodavatele může nastat až po naplnění příslušné části smlouvy, kdy o jejím převzetí musí být písemný zápis/protokol se zadavatelem, bez něhož nebudou dané výdaje zařazované do žádosti o platbu považovány za uznatelné. Protokol podepsaný odpovědnou osobou potvrzuje, že dílo (jeho část) bylo dodáno v požadovaném čase, kvalitě a rozsahu. Je nutné dodržet postup 1. Převzetí etapy (části díla) > 2. Fakturace etapy

22 22 Nákup služeb Audit: Nejpozději 7 měsíců před plánovaným ukončením projektu je příjemce podpory povinen uzavřít smlouvu s auditorem, jejíž součástí musí být požadavky na audit ze strany poskytovatele podpory uvedené v textu právního aktu o poskytnutí podpory. Zpráva auditora je povinná u projektů s podporou hrazenou z veřejných prostředků rovnající se nebo vyšší než 3 milióny Kč! Náklady na auditora jsou součástí způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu a jsou zahrnuty do rozpočtové položky - Náklady vyplývající přímo ze smlouvy.

23 23 Drobné stavební úpravy 2.5 Výdaje na drobné stavební úpravy Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40.000 Kč (včetně DPH) na každou jednotlivou účetní položku majetku (např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým). Stavební úpravy přesahující limit 40.000 Kč za účetní položku je možné hradit v rámci křížového financování.

24 24 Přímá podpora 2.6 Přímá podpora Výdaje na přímou podporu jednotlivců (mimo mzdových příspěvků) mohou být poskytovány nejvýše do limitu 20 % celkových způsobilých přímých výdajů projektu. Souhrn mzdových příspěvků není limitován. Mzdové příspěvky - jsou způsobilými výdaji projektu. Finanční podpora z veřejných prostředků na mzdové příspěvky je pro cílové skupiny povolena až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, nejvýše však do částky číselně odpovídající trojnásobku minimální mzdy.

25 25 Přímá podpora Doprovodná opatření:  Cestovné, ubytování a stravné - jako přímou podporu účastníkům projektů je možné hradit jejich: cestovní náhrady, ubytování (max. do 1 200 Kč bez snídaně), stravné do úrovně 300 Kč/den, výjimečně až do výše stanovené zákonem,  Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby - příspěvek může být použit na úhradu nutných nákladů spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby např. při účasti osoby pečující o ně na školení (po dobu jeho trvání),  Jiné nezbytné náklady cílové skupiny např. prohlídka zdravotní způsobilosti pro výkon práce, výpis z rejstříku trestů.

26 26 Přímá podpora Příspěvek na zapracování: Poskytuje se zaměstnavateli, pokud přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče (dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti v platném znění). Poskytuje se maximálně po dobu 3 měsíců a může činit nejvýše polovinu minimální mzdy. Všechny výdaje na přímou podporu je třeba doložit. Uhrazeny budou v reálné výši skutečně vzniklého výdaje.

27 27 Křížové financování 3. Křížové financování Smyslem křížového financování je umožnit v projektech financovaných z ESF úhradu také některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové financování je 27 046 731 Kč (tj. 9 % prostředků alokovaných na výzvu). Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny z křížového financování, představuje 3 % způsobilých výdajů projektu.

28 28 Křížové financování Výdaje na křížové financování jsou :  Výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč (včetně DPH) za položku,  Výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny,  Stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč (včetně DPH), a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

29 29 Nezpůsobilé výdaje 4. Nezpůsobilé výdaje:  výdaje, které nebyly vynaloženy v souladu s cíli projektu,  výdaje, které nejsou přiměřené, nejsou v souladu s principem hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti  výdaje, které nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou  výdaje, které nevznikly nebo nebyly skutečně vynaloženy v období 1. 1. 2007 až 31. 12. 2015  výdaje, které nejsou dokladovány účetními doklady nebo nebyly zaznamenány na bankovních účtech příjemce.

30 30 Nezpůsobilé výdaje Příspěvek z ESF nelze poskytnout konkrétně na tyto výdaje:  daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet,  úroky z úvěrů, není-li dotace úroků z úvěru formou podpory,  debetní úroky - úrok z dlužné částky na BÚ,  nákup vozidel, nemovitostí, pozemků a infrastruktury,  výdaje na zaměstnance, kteří se na projektu nepodílejí přímo,  výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti,  pokuty, finanční tresty a výlohy za právní spor,  jiné daně (silniční, z nemovitostí, darovací, dědická, atd.)  odstupné,  peněžitá pomoc v mateřství, atd.

31 31 Daň z přidané hodnoty - DPH 5. Daň z přidané hodnoty - DPH : DPH je uznatelný výdaj v případě, že není možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. a)neplátci DPH - nemají nárok na odpočet DPH na vstupu. DPH je považována za způsobilý výdaj. Ke každé žádosti o platbu přiloží příjemce dotace čestné prohlášení, že ve vyúčtovaném období nebyl plátcem DPH. b) plátci DPH - způsobilým výdajem je ta část DPH, kde plátce nemá nárok na odpočet (doporučujeme ověřit na místně příslušném finančním úřadě, zda je DPH uplatnitelné, nutný písemný souhlas). Pokud si lze uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, pak DPH není uznatelným výdajem. Odpovídající položky rozpočtu projektu budou vyplněny bez DPH.

32 32 Závěr - doporučení 6. Závěr Dílčí připomínky k projektům a jeho kapitolám  Požadavek, aby ze strany příjemců podpory byly dodržovány podmínky uzavřené v právním aktu a ctít zásadu písemného podchycení všech případných dodatečných ujednání a dohodnutých změn.  V kapitole Osobních nákladů projektu je potřeba upozornit na nutnost neměnnosti jednotkových cen po celou dobu realizace projektu (již při tvorbě rozpočtu mít na zřeteli inflační vlivy, zakalkulovat i případné mimořádné odměny a valorizaci atd.), aby nedošlo v monitorovacím období k překročení jednotky.

33 33 Závěr - doporučení  Ke kapitole Cestovních náhrad. Pokud v organizaci existují vnitřní (interní) směrnice o poskytování cestovních náhrad zpřesňující obecná pravidla daná zákonem (např. výše poskytnutých limitů na stravné), je nutné tyto vnitřní směrnice dodržovat.  Doporučujeme ověřit na finančním úřadě, zda bude DPH uplatnitelné u finančního úřadu nebo zda bude uznatelným výdajem projektu.  V případě, že bude DPH uplatnitelné u FÚ, je třeba mít toto potvrzené finančním úřadem, tzn. písemný souhlas, nikoli ústní příslib nebo e-mailovou korespondenci.

34 34 Závěr - doporučení  Obecně formulované položky rozpočtu projektu, např.: „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, „faktury za administrativní činnosti“, apod. jsou nevyhovující, musí být rozepsány konkrétně, tento nedostatečný rozpis má vliv při výběru projektů hodnotící komisí.  Dalším nedostatkem jsou nerozepsané nákupy služeb (např. rekvalifikace zajištěné externí firmou – konkrétně upřesnit).  Jazykové kurzy jsou uznatelnými výdaji pouze v případě, pokud se tyto kurzy vztahují k aktivitě - to znamená přispění ke zvýšení šance uplatnění se na trhu.  V rozpočtu musí být uvedeny mzdové příspěvky včetně zákonných odvodů.

35 35 Děkujeme Vám za pozornost! Ing. Lenka Grunclová e- mail: lenka.grunclova@mpsv.cz Ing. Jitka Kováříková e- mail: jitka.kovarikova@mpsv.cz Další informace: www.esfcr.cz

36 36 Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010 Příloha č.1 Položka zařízení/nábytkuCena bez DPHCena s DPHParametry*/Poznámky Sestava stolní PC 16 80720 000 500 GB HDD, 2 GB RAM, 256 MB grafická karta (vlastní), optická mechanika DVDRW, LCD 19", klávesnice, myš, operační systém** Notebook 20 16824 000 320 GB HDD, 2 GB RAM, 256 MB grafická karta (vlastní), optická mechanika DVDRW, myš, operační systém** Kancelářský balík 5 042 6 000 MS Office 2007 SB (Small Business) - obsahuje Word, Excel, Powerpoint, Outlook (OEM verze) Mobilní telefon 3 782 4 500 telefonování, SMS, GPRS*** Běžná tiskárna pro 1 PC 4 622 5 500 černobílá laserová, 1200 dpi, manuální duplex, rychlost 20 str/min Skener 1 765 2 100 optické rozlišení 2400 x 4800 dpi Multifunkční zařízení pro standardní využití 16 80720 000 určeno pro běžné kancelářské použití a přípravu podkladů pro cílovou skupinu v menším rozsahu; barevná laserová tiskárna, skener, kopírka, rozlišení tisku 1200 x 600, automatický duplex, rychlost 20 str/min

37 37 Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010 pokračování přílohy č.1 Položka zařízení/nábytkuCena bez DPHCena s DPHParametry*/Poznámky Multifunkční zařízení pro intenzivní využití 30 00035 700 určeno pro přípravu podkladů pro cílovou skupinu ve velkém rozsahu; barevná laserová tiskárna, skener, kopírka, rozlišení tisku 1 200 x 600, automatický duplex, síťové připojení na více PC, rychlost 35 str/min Kompaktní přenosný dataprojektor 12 60515 000 určeno pro přenášení, menší místnosti a skupiny; rozlišení XGA (1 024 x 768), jas 2000 ANSI Lm, kontrast 2 000:1 Stacionární dataprojektor 29 41235 000 určeno pro větší místnosti bez zatemění, větší skupiny osob, převážně pro stacionární použití; rozlišení XGA (1 024 x 768), jas 3 500 ANSI Lm, kontrast 2000:1 Plátno 4 202 5 000 velikost 200 x 200 cm, mobilní - stativové Digitální fotoaparát 5 462 6 500 rozlišení cca 8 až 12 MPx, zoom 3x až 6x, optický stabilizátor Digitální videokamera 12 60515 000 senzor 1,3 Mpx, optický zoom 10x, záznam na DVD/HDD/flash USB Disk 420 500 kapacita 2 - 8 GB

38 38 Obvyklé ceny zařízení a vybavení, nákup služby v OP LZZ pro období 2009-2010 pokračování přílohy č.1 Položka zařízení/nábytkuCena bez DPHCena s DPHParametry*/Poznámky Židle kancelářská 2 521 3 000 Otočná s kolečky, včetně opěrek Židle učebna 1 261 1 500 Stůl pracovní kancelářský 5 462 6 500 pracovní místo pro 1 osobu Stůl učebna 3 782 4 500 Pracovní stůl pro 2 osoby Flipchart 1 681 2 000 Audit (služba) 33 613 40 000 Zpráva auditora je povinná – u projektů s podporou hrazenou z veřejných prostředků rovnající se nebo vyšší než 3 milióny Kč (viz příručka pro příjemce fin.podpory - 4.4)

39 39 Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010 pokračování přílohy č.1 * jedná se o typické charakteristiky, kterých lze běžně dosáhnout za uvedenou cenu, konkrétní zařízení a vybavení může vykazovat v daném cenovém limitu odlišné charakteristiky ** je možno zvolit jakýkoliv vhodný operační systém, jeho cena je však již zahrnuta v obvyklé ceně PC/notebooku *** foto modul a MP3 přehrávač nezdůvodňují vyšší cenu Ceny vyšší než výše uvedené hodnoty jsou možné v opodstatněných a odůvodněných případech, které je nutné popsat v projektové žádosti. Podklady a dokumenty použité pro zdůvodnění vyšší ceny jednotky zařízení, vybavení nebo nábytku mohou být ověřeny v rámci ex-ante kontroly.

40 40 Obvyklé mzdy/platy pro období 2009/2010 Příloha č. 2 Pracovní pozice Obsah poziceKódy skupin dle KZAM Hrubá měsíč ní mzda\ úplat( Kč) Hrubá měs. mzda/plat Vč.zákonn ých odvodů (Kč) Uváděno v rozpočtu projektu ) Hrubá měs. mzda/plat Vč.zákonn ých odvodů (Kč) Uváděno v rozpočtu projektu Hrubá hodinová mzda/plat /odměna DPP (Kčhod) Hrubá hodinová mzda/plat /odměna DPP (Kč/hod Hrubá hodinová mzda/plat /odměna DPČ vč.zákon ných odvodů (Kč/hod Dolní hranice Horní hranice Dolní hranice Horní hranice Dolní hranice Horní hranice Dolní hranice Horní hranice Manažer/k a Koordináto r/ka projektu Projektový manažer, finanční manažer, ekonom projektu,vedoucí projektového týmu,vedoucí projektu,koordinát or 3439619 0003400025 46045 560119213159285 Administra tivní asistent/ka Administrativní asistent,admin.pra covník 411515 0002500020 10033 50094156126209

41 41 Obvyklé mzdy/platy pro období 2009/2010 pokračování přílohy č. 2 Pracovní pozice Obsah poziceKódy skupin dle KZAM Hrubá měsíčn í mzda\ú plat(Kč ) Hrubá měs. mzda/pla t Vč.zákon ných odvodů (Kč) Uváděno v rozpočtu projektu ) Hrubá měs. mzda/plat Vč.zákon ných odvodů (Kč) Uváděno v rozpočtu projektu Hrubá hodinová mzda/plat /odměna DPP (Kč/hod) Hrubá hodinová mzda/plat /odměna DPP (Kč/hod Hrubá hodinová mzda/plat /odměna DPČ vč.zákon ných odvodů (Kč/hod Dolní hranice Horní hranice Dolní hranice Horní hranice Dolní hranice Horní hranice Dolní hranice Horní hranice Odborný/á asistent/ka Odborný asistent343117 00029 00022 78038 860106181142243 Sociální pracovníci Sociální pracovník, terénní pracovník, terapeut 2446, 3460 16 00026 00021 44034 840100163134218 Duševní a tvůrčí pracovníci Expert,metodik,su pervizor,tlumočník,překladatel,lektor, psycholog,progra mátor,poradce,ko nzultant,právník apod. 21,22, 24 22 00055 00029 48073 700138344184461

42 42 Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010 pokračování přílohy č. 2 Poznámky:  Obvyklé mzdy/platy jsou aplikovány zejména na pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce  Mzdy/platy vyšší než doporučená horní hranice jsou možné v opodstatněných a odůvodněných případech, které je nutné popsat v projektové žádosti (zdůvodnění by mělo být primárně založeno na údajích pro konkrétní pracovní pozici dle KZAM v ISPV jako hodnota pro 9. decil). Podklady a dokumenty použité pro zdůvodnění vyšší mzdy/platu než doporučená horní hranice mohou být ověřeny v rámci ex-ante kontroly  Pro stanovení mzdy/platu ostatních, zde neuvedených pracovních pozic, doporučujeme použít Informační systém o průměrném výdělku (ISPV - je dostupný na stránkách www.mpsv.cz)www.mpsv.cz  KZAM = Klasifikace zaměstnání podle ČSÚ, uvedeny jsou příklady skupin


Stáhnout ppt "1 Způsobilé výdaje Grantové projekty OP LZZ Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google