Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody - legislativa Martina Sobotková, B 775 Konzultační hodiny: dle dohody Katedra hydromeliorací a krajinného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody - legislativa Martina Sobotková, B 775 Konzultační hodiny: dle dohody Katedra hydromeliorací a krajinného."— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody - legislativa Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: dle dohody Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze, Fakulta stavební EKOLOGIE

2 Legislativa Zákon č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí - http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf Zákon č. 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny - http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#cast1 nebo http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/58170589 e7dc0591c125654b004e91c1?OpenDocument http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#cast1 http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/58170589 e7dc0591c125654b004e91c1?OpenDocument Zákon č. 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o zemědělského půdního fondu - http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf Zákon č. 334/1992 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů - http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf

3 EKOLOGIE ZCHÚ = přírodovědecky či esteticky významná nebo jedinečná území lokality s unikátní nebo reprezentativní biologickou rozmanitostí, a to na úrovni druhů, populací i společenstev území s jedinečnou geologickou stavbou území reprezentující charakteristické prvky krajinného rázu kulturní krajiny území významná z hlediska vědeckého výzkumu Cílem ochrany nejčastěji bývá udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území či jeho části samovolnému vývoji.

4 EKOLOGIE ZCHÚ NP – národní parky CHKO – chráněné krajinné oblasti NPR – národní přírodní rezervace PR – přírodní rezervace NPP – národní přírodní památka PP – přírodní památka

5 Národní park – NP dle č. 114/1992 Sb. definován jako rozsáhlé území jedinečná v národním či mezinárodním měřítku značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam přičemž veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením 1. Národní park Šumava 2. Národní park Podyjí 3. Národní park České Švýcarsko 4. Krkonošský národní park EKOLOGIE

6 NP Krkonoše – vyhlášení r. 1963 tundry rozloha 385 km 2 Foto: Strašek Jiří

7 NP Podyjí – vyhlášení r. 1991 krajina říčního údolí řeky Dyje (údolí má místy hloubku až 220 m), vytváří četné meandry Foto: Pavel Ouředník

8 NP Šumava – vyhlášení r. 1991 ochrana pestré mozaiky unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer Foto: Pavel Ouředník

9 NP České Švýcarsko – vyhlášení r. 2000 pískovce z období druhohor rozloha 79 km 2

10 CHKO rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou charakteristicky vyvinutý reliéf významný podíl přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů hojné zastoupení dřevin popřípadě dochované památky historického osídlení ČR 25 chráněných krajinných oblastí EKOLOGIE

11 https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3% A9_krajinn%C3%A9_oblasti_v_%C4%8Cesku#/media/File:CH KO%2BNP_Czech_map.png CHKO EKOLOGIE

12 NPR menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku NPP přírodní útvar menší rozlohy geologický či geomorfologický útvar naleziště nerostů vzácné či ohrožené druhy ve fragmentech ekosystémů národní nebo mezinárodní ekologický, vědecký či estetický význam, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk EKOLOGIE

13 PR definována jako menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast PP přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk EKOLOGIE

14 NATURA 2000 soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie Vytvoření soustavy Natura 2000: směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků, (nahrazuje směrnici Rady 79/409/EHS) směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin EKOLOGIE

15 NATURA 2000 dva typy chráněných území: 1.ptačí oblasti – 41 oblastí, 2004 – 2005, 2007, 2009 2.evropsky významné lokality – národní seznam (schválen vládou a publikován v podobě jejího nařízení pod č. 318/2013 Sb.), 1075 lokalit Národní seznam je fakticky rozdělen do dvou částí podle tzv. biogeografických oblastí, do nichž ČR zasahuje: panonské (pokrývající převážnou část Jihomoravského a část Zlínského kraje) a kontinentální (96 % území ČR). http://www.nature.cz/natura2000- design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=seznam&quickf ilter=3&show_all=0 EKOLOGIE

16 EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY

17 PTAČÍ OBLASTI zřizují se nařízením vlády souhrn doporučených opatření - přímá vazba na zabezpečení ochrany biotopů významných pro druhy, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí, a dále na zajištění klidu jedinců dotčených druhů v průběhu hnízdního období Aktuality - Natura 2000 http://www.mzp.cz/cz/aktuality_natura http://kvmuz.cz/typ/priroda- karlovarska/coje-natura-2000-a-ptaci-oblasti EKOLOGIE

18 VODA Ochrana vod: ochrana množství a jakosti povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU. Směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000 http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/planovani_oblasti_vod/$FILE /OOV-RS_60_2000-20001222.pdf Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Monitoring vod: sledování stavu povrchových a podzemních vod. Plánování v oblasti vod: Směrný vodohospodářský plán ČSR EKOLOGIE

19 Směrnice 2000/60/ES zabránění zhoršování stavu povrchových a podzemních vod zlepšit stav vody zlepšit stav ekosystémů na vodu vázaných ! do r. 2015 dosáhnout dobrého stavu (vyjímky do r. 2027) Plánovací období: 1. 2009 – 2015 Plán hlavních povodí České republiky Plán oblastí povodí Plán mezinárodních povodí 2. 2016 – 2021 Národní plány povodí Plány dílčích povodí 3. 2022 – 2027 EKOLOGIE

20 VODA – odkazy Informační systém veřejné správy http://voda.gov.cz/portal/cz/ Český hydrometeorologický ústav http://portal.chmi.cz/ Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Ministerstvo zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/ EKOLOGIE

21

22 Děkuji za pozornost a přeji krásný Vánoce …. EKOLOGIE Dotazy, připomínky….???


Stáhnout ppt "Ochrana přírody - legislativa Martina Sobotková, B 775 Konzultační hodiny: dle dohody Katedra hydromeliorací a krajinného."

Podobné prezentace


Reklamy Google