Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kate ř ina Št ě pa ř ová U Č O: 104835 Brno 2015 ŠUMAVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kate ř ina Št ě pa ř ová U Č O: 104835 Brno 2015 ŠUMAVA."— Transkript prezentace:

1 Kate ř ina Št ě pa ř ová U Č O: 104835 Brno 2015 ŠUMAVA

2

3  Nachází se z v ě tší č ásti v Jiho č eském kraji (J Č K), ale také v Plze ň ském kraji (PK)  Státní hranicí sousedí s N ě meckem a Rakouskem, v rámci Č R s kraji Vyso č ina, St ř edo č eským a Plze ň ským  Z jedné t ř etiny J Č K tvo ř í lesy, co ž je významné bohatství kraje  Šumavou protékají ř eky Vltava (pramen), Otava a Lu ž nice  Poho ř í, hory, skály, údolí, jezera, rašeliništ ě, vodopády, ale také pralesy (nejznám ě jší Boubínský prales)

4  NP Šumava je nejv ě tším NP Č eské republiky (rozloha 68 064 ha)  Z 80% je NP zalesn ě n a zbylých 20% je nezalesn ě né plochy jako nap ř. zem ě d ě lské plochy, vodní plochy a toky, zástavby a ostatní  Nejvyšším horou NP: Plechý (1378 m nad mo ř em)  Nejni ž ším bodem je údolí Otavy u Rejštejna (570 m n. m.)  Skupiny – ob č anské sdru ž ení CHANCE IN NATURE LOCAL AKTION GROUP

5  Prales Boubínský prales (920 – 1110 m) rozloha 666 ha. BP byl vyhlášen národní p ř írodní rezervací v roce 1858. Le ž í na úpatí hory Boubín. Je tvo ř en zeména bukem, smrkem a jedlí. Nejstarší smrky a jedle dosahují stá ř í 300-400 let. Ž ofínský prales – té ž národní p ř írodní rezervace

6  Hory: Boubín (1362 m) tvo ř í spolu s ost ř e tvarovaným Bobíkem (1264 m n.m.) charakteristickou siluetu. Hora Špi č ák (1202 m) – tr č í nad obcí Ž elezná Ruda T ř ístoli č ník (1311 m) – krásn ě jsou udtud vid ě t Alpy.

7  Fauna ( ž ivo č ichové) Ž ijí zde ohro ž ené druhy ž ivo č ich ů, jako nap ř. vydra, rys, tet ř ev, výr, u ž ovka  Flora (rostliny) Rostou ohro ž ené druhy kv ě tin: Chrpa horská, Ost ř ice ba ž inná, Šafrán b ě lokv ě tý…). Chrán ě né jsou nejen rostliny, ale i okolní ž ivotní prost ř edí jako neodd ě litelný celek.

8  Ohro ž ení rašeliništních biotop ů – nap ř.: Lesnictvím – nevhodné metody lesního hospoda ř ení, které jsou č asto provázené p ř írodními kalamitami (v ě trem – nyní aktuální problém č i k ů rovcem neboli Lýko ž routem smrkovým – p ř emno ž ení v roce 2012 a zni č ení velké plochy – ř ešení rozestav ě ní lapák ů, lapa čů a pou ž itím biocid ů – jed hubící hmyz „veškerý“ – je t ř eba o zvláštní povolení). Lýko ž rout není brán jen jako zlo, ale má naopak ozdravující funkci lesa. Zasahuje toti ž p ř evá ž n ě staré, slabé a nemocné stromy, č ím ž omlazuje les

9  Ohro ž ení rašeliništních biotop ů – nap ř.: Odvod ň ováním – rizikem je jakákoliv zm ě na vodního re ž imu (nap ř. odvedením vody z blízkých lesních porost ů za ú č elem zlepšení podmínek pro p ě stování lesa). Pr ů myslová t ěž ba rašeliny je soust ř ed ě na do t ř í lokalit a tím má za následek zánik p ů vodních rašeliništních biotop ů.  Bi otop = je to ž ivotní prost ř edí ur č itého organismu/ ů

10  Šumava je braná jako jeden z nejoblíben ě jších turistických míst v Č R.  Nabízí r ů znorodost aktivit – turistika, cyklistika, rybolov, ly ž ování, sjí ž d ě ní ř ek, vodáctví č i jiné vodní sporty (nejdelší p ř ehrada – Lipno, Nejv ě tší p ř ehrada – Orlík).  Je zachována p ř íroda jako taková, ideální pro rodinné výlety na nau č ných turistických stezkách.  Nachází se tu plno památek (hrady, zámky, z ř íceniny, památníky). Mezi nejznám ě jší kulturní památky J Č K spadá Č eský Krumlov, který je zapsán v seznamu kulturních památek UNESCO.

11

12  Zdroje: RIS – Regionální informa č ní servis = http://www.risy.cz/cs http://www.risy.cz/cs Národní park Šumava = http://www.npsumava.cz/cz/http://www.npsumava.cz/cz/ P ř íroda.cz = http://www.priroda.cz/http://www.priroda.cz/


Stáhnout ppt "Kate ř ina Št ě pa ř ová U Č O: 104835 Brno 2015 ŠUMAVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google