Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada starostů 28.2.2011 Porada starostů 28.2.2011 Životní prostředí stručný přehled po složkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada starostů 28.2.2011 Porada starostů 28.2.2011 Životní prostředí stručný přehled po složkách."— Transkript prezentace:

1 Porada starostů 28.2.2011 Porada starostů 28.2.2011 Životní prostředí stručný přehled po složkách

2 Ovzduší Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“ Vymezení zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 4 zákona Vymezení zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 4 zákona Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 12 zákona Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 12 zákona Poplatky za provoz malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 19 zákona Poplatky za provoz malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 19 zákona Pravomoci obce – ust. § 50 odst. 1 zákona Pravomoci obce – ust. § 50 odst. 1 zákona Kontrolní činnost – ust. § 50 odst. 2 zákona Kontrolní činnost – ust. § 50 odst. 2 zákona Obecně závazné vyhlášky obce – ust. § 50 odst. 3 zákona Obecně závazné vyhlášky obce – ust. § 50 odst. 3 zákona Sankce – ust. § 40 zákona Sankce – ust. § 40 zákona Stížnosti a jejich řešení Stížnosti a jejich řešení Prevence, osvěta, … Prevence, osvěta, …

3 Ovzduší Vymezení zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 4 zákona Stacionární zdroj znečišťování ovzduší (dále jen "stacionární zdroj") je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší Stacionární zdroj znečišťování ovzduší (dále jen "stacionární zdroj") je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie 1. zvláště velké, 2. velké, 3. střední a 4. malé, malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. Více zdrojů v objektu jeden komín sčítají se Více zdrojů v objektu jeden komín sčítají se Běžná kamna 8 -12 kW Běžná kamna 8 -12 kW

4 Ovzduší Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 12 zákona odst. 1: Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů, b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady (týká se PFO a PO) c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, obecnímu úřadu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 337/2010 Sb.) d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle ust. § 38 odst. 1, e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,

5 Ovzduší f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, g) oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly podle písmene f) a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.

6 Ovzduší odst. 2: Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. odst. 2: Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

7 Ovzduší Poplatky za provoz malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 19 zákona odst. 1: Provozovatelé zvláště velkých, velkých, středních a malých stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad (dále jen "správce poplatku"). Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří. odst. 1: Provozovatelé zvláště velkých, velkých, středních a malých stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad (dále jen "správce poplatku"). Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří. odst. 2: Poplatkovým obdobím podle tohoto zákona je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován. odst. 2: Poplatkovým obdobím podle tohoto zákona je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován. odst. 6: O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád). Obecní úřad vede evidenci zpoplatněných malých stacionárních zdrojů a evidenci o vyměřených poplatcích za znečišťování ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí. odst. 6: O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád). Obecní úřad vede evidenci zpoplatněných malých stacionárních zdrojů a evidenci o vyměřených poplatcích za znečišťování ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí. Poplatky za provoz malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 19 zákona Poplatky za provoz malých zdrojů znečišťování ovzduší – ust. § 19 zákona odst. 1: Provozovatelé zvláště velkých, velkých, středních a malých stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad (dále jen "správce poplatku"). Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří. odst. 1: Provozovatelé zvláště velkých, velkých, středních a malých stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad (dále jen "správce poplatku"). Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří. odst. 2: Poplatkovým obdobím podle tohoto zákona je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován. odst. 2: Poplatkovým obdobím podle tohoto zákona je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován.

8 Ovzduší odst. 9: Roční výši poplatku pro malý stacionární zdroj vyměří obecní úřady pevnou částkou v rozmezí uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a to úměrně k velikosti stacionárního zdroje a době jeho provozu v poplatkovém období, případně podle druhu a spotřeby paliva. odst. 9: Roční výši poplatku pro malý stacionární zdroj vyměří obecní úřady pevnou částkou v rozmezí uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a to úměrně k velikosti stacionárního zdroje a době jeho provozu v poplatkovém období, případně podle druhu a spotřeby paliva.

9 Ovzduší Palivo Rozmezí sazeb (Kč/rok) Jmenovitý tepelný výkon nad 50 do 100 kW včetně nad 100 do 200 kW Topné oleje s obsahem síry od 0,1do 0,2 % 1.000 – 1.500 1.500 – 2.000 Topné oleje s obsahem síry do 1 % 1.500 – 2.500 2.500 – 3.000 Jiná kapalná paliva a látky, pokud tento zákon jejich spalování nezakazuje 6.000 – 8.000 8.000 – 12.000 Černé uhlí 1.500 – 2.000 2.000 – 3.000 Hnědé uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí 2.500 – 4.000 4.000 – 5.000

10 Ovzduší Hnědé uhlí energetické, lignit 4.000 – 6.000 6.000 – 10.000 Uhelné kaly, proplástky 10.000 – 20.000 20.000 – 40.000 Další podmínky zpoplatňování malých spalovacích zdrojů: U malých spalovacích zdrojů používajících jako paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle ust. § 19 odst. 16.

11 Ovzduší odst. 15: Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost podle odstavce 16. odst. 15: Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost podle odstavce 16. odst. 16: Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 31. března po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok. odst. 16: Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 31. března po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.

12 Ovzduší Pravomoci obce – ust. § 50 odst. 1 zákona - Obecní úřad a) je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů, a) je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů, b) zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, b) zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, c) rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle ust. § 19 odst. 6, c) rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle ust. § 19 odst. 6, d) nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle ust. § 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle ust. § 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti, d) nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle ust. § 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle ust. § 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti, e) může vypracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší, e) může vypracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší, f) může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek podle ust. § 6 odst. 5, f) může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek podle ust. § 6 odst. 5, g) vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci podle ust. § 8 odst. 3, a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování; pokud jde o zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje, informuje o porušení povinností inspekci, g) vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci podle ust. § 8 odst. 3, a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování; pokud jde o zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje, informuje o porušení povinností inspekci, h) vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu, h) vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu, i) vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky může stanovit fugitivní emisní limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě. i) vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky může stanovit fugitivní emisní limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě.

13 Ovzduší Kontrolní činnost – ust. § 50 odst. 2 zákona - Obecní úřad kontroluje a) dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle ust. § 12 a § 19 odst. 16 za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů, a) dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle ust. § 12 a § 19 odst. 16 za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů, b) dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty, b) dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty, c) účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle ust. § 12 odst. 1 písm. f); touto činností může pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu c) účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle ust. § 12 odst. 1 písm. f); touto činností může pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu d) dodržování povinností podle ust. § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá pokuty. d) dodržování povinností podle ust. § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá pokuty.

14 Ovzduší Obecně závazné vyhlášky obce – ust. § 50 odst. 3 zákona - Obec může OZV a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle ust. § 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby, a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle ust. § 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby, b) zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování; seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu, b) zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování; seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu,

15 Ovzduší Sankce – ust. § 40 zákona odst. 4: Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli malého stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu z povinností stanovených v ust. § 3 odst. 3, 4, 9 nebo v ust. § 12 odst. 1. odst. 4: Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli malého stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu z povinností stanovených v ust. § 3 odst. 3, 4, 9 nebo v ust. § 12 odst. 1. § 3 odst. 3: Porušení způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. § 3 odst. 3: Porušení způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. § 3 odst. 4: Spalování paliv, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení. § 3 odst. 4: Spalování paliv, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení. § 3 odst. 9: Neposkytnutí informací o zdroji znečišťování ovzduší. § 3 odst. 9: Neposkytnutí informací o zdroji znečišťování ovzduší. odst. 5: Pokutu ve výši od 500 do 20 000 Kč uloží orgán ochrany ovzduší provozovateli stacionárního zdroje za nesplnění oznamovací povinnosti podle ust. § 19 odst. 10, 14, 16 nebo v ust. § 20 nebo § 22 odst. 1. odst. 5: Pokutu ve výši od 500 do 20 000 Kč uloží orgán ochrany ovzduší provozovateli stacionárního zdroje za nesplnění oznamovací povinnosti podle ust. § 19 odst. 10, 14, 16 nebo v ust. § 20 nebo § 22 odst. 1. § 19 odst. 16: Nezašle podklady pro stanovení výše poplatku z provozu malého zdroje. § 19 odst. 16: Nezašle podklady pro stanovení výše poplatku z provozu malého zdroje. odst. 8: Pokutu ve výši od 1 000 do 10 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli malého stacionárního zdroje, který nesplnil odst. 8: Pokutu ve výši od 1 000 do 10 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli malého stacionárního zdroje, který nesplnil a) opatření ke zjednání nápravy podle ust. § 38 odst. 1, nebo a) opatření ke zjednání nápravy podle ust. § 38 odst. 1, nebo b) pravomocné rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje. b) pravomocné rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje. odst. 10: Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle ust. § 3 odst. 5. odst. 10: Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle ust. § 3 odst. 5. § 3 odst. 5: V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích § 3 odst. 5: V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spaluje např. mokrou trávu, odpad ze stavenišť apod. zařízeních spaluje např. mokrou trávu, odpad ze stavenišť apod.

16 Ovzduší Stížnosti a jejich řešení Nejčastěji: obtěžování kouřem a zápachem ze sousedního rodinného domu, popř. spalování mokré trávy na ohništi (stížnosti směřované proti fyzické osobě). Nejčastěji: obtěžování kouřem a zápachem ze sousedního rodinného domu, popř. spalování mokré trávy na ohništi (stížnosti směřované proti fyzické osobě). Pokud bychom vybrali povinnosti, které se vztahují na obyvatele rodinných domů, pak je jejich povinností dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Při porušení této povinnosti se občan dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bychom vybrali povinnosti, které se vztahují na obyvatele rodinných domů, pak je jejich povinností dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Při porušení této povinnosti se občan dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Prokázání spáchání takového přestupku je velmi problematické z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že občan má podle čl. 7 Listiny základních práv a svobod zaručenu nedotknutelnost svého soukromí. Tento fakt komplikuje provádění kontrol u rodinných domů, protože je zcela na majiteli rodinného domu, zda poskytne součinnost a pustí správní orgán na kontrolu kotelny, či nikoliv. Skutečnost, že majitel rodinného domu neumožní správnímu orgánu vstup do kotelny, ale zároveň nesmí být chápáno, jako doznání ke spáchání přestupku. Prokázání spáchání takového přestupku je velmi problematické z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že občan má podle čl. 7 Listiny základních práv a svobod zaručenu nedotknutelnost svého soukromí. Tento fakt komplikuje provádění kontrol u rodinných domů, protože je zcela na majiteli rodinného domu, zda poskytne součinnost a pustí správní orgán na kontrolu kotelny, či nikoliv. Skutečnost, že majitel rodinného domu neumožní správnímu orgánu vstup do kotelny, ale zároveň nesmí být chápáno, jako doznání ke spáchání přestupku.

17 Ovzduší Další úskalí představuje metoda hodnocení přípustné tmavosti kouře (podle Ringelmanna). Tato metoda je založena na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice lidským zrakem. Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Ringelmannova stupnice se skládá z pěti čtvercových polí. Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická vlastnost kouře vyvolaná pohlcováním světla v kouřové vlečce vystupující z komína a je dodržena, pokud odcházející kouř není tmavší než 2. stupeň Ringelmannovy stupnice. Pokud je přípustná tmavost kouře dodržena, znamená to, že se občan nedopouští přestupku. Vzhledem k tomu, že metoda je vysoce subjektivní a její použití je značně omezené (např. není možné ji použít v zástavbě), je tento důkaz velmi snadno zpochybnitelný a v případě odvolacího řízení zpravidla neobstojí. Co se týče hodnocení zápachu, zde nemá obec žádné pravomoci, neboť vyhláška, která upravuje problematiku pachových látek se nevztahuje na malé stacionární zdroje (přesný postup měření podle Ringelmanna je ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Další úskalí představuje metoda hodnocení přípustné tmavosti kouře (podle Ringelmanna). Tato metoda je založena na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice lidským zrakem. Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Ringelmannova stupnice se skládá z pěti čtvercových polí. Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická vlastnost kouře vyvolaná pohlcováním světla v kouřové vlečce vystupující z komína a je dodržena, pokud odcházející kouř není tmavší než 2. stupeň Ringelmannovy stupnice. Pokud je přípustná tmavost kouře dodržena, znamená to, že se občan nedopouští přestupku. Vzhledem k tomu, že metoda je vysoce subjektivní a její použití je značně omezené (např. není možné ji použít v zástavbě), je tento důkaz velmi snadno zpochybnitelný a v případě odvolacího řízení zpravidla neobstojí. Co se týče hodnocení zápachu, zde nemá obec žádné pravomoci, neboť vyhláška, která upravuje problematiku pachových látek se nevztahuje na malé stacionární zdroje (přesný postup měření podle Ringelmanna je ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.)

18 Ovzduší Jak správně topit? Jak správně topit? –Spalujte v kotli pouze předepsané palivo. Správný kotel je ten, ve kterém spalujeme pouze takové palivo, na které je kotel určen, a způsobem, který je nejúčinnější. Pokud toto pravidlo porušíme - tzn. v kotli na dřevo spalujeme uhlí nebo používáme palivo jiné kvality - tak jednak plýtváme svými penězi a hlavně přispíváme k tomu, že dusíme sami sebe. pouze takové palivo, na které je kotel určen, a způsobem, který je nejúčinnější. Pokud toto pravidlo porušíme - tzn. v kotli na dřevo spalujeme uhlí nebo používáme palivo jiné kvality - tak jednak plýtváme svými penězi a hlavně přispíváme k tomu, že dusíme sami sebe. –Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon. –Používejte kotel s vysokou účinností spalování. –Správný kotel je pouze kotel v dobrém stavu. Loňské nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví, že se při topení tuhými palivy musí komín čistit 2 x ročně. Lze to provádět i svépomocí, ale pak je třeba jednou za rok nechat komín prohlédnout odborníkem. Poměrně nové nařízení má ale zatím i své „mouchy“. Přesně určuje povinnosti „topičům“, ale už neříká, kdo má jejich počínání kontrolovat a případně trestat. Loňské nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví, že se při topení tuhými palivy musí komín čistit 2 x ročně. Lze to provádět i svépomocí, ale pak je třeba jednou za rok nechat komín prohlédnout odborníkem. Poměrně nové nařízení má ale zatím i své „mouchy“. Přesně určuje povinnosti „topičům“, ale už neříká, kdo má jejich počínání kontrolovat a případně trestat.

19 Ovzduší Přemýšlejte při výběru paliva. Mezi palivem a jeho vlivem na naše zdraví a ovzduší Přemýšlejte při výběru paliva. Mezi palivem a jeho vlivem na naše zdraví a ovzduší existují opravdu obrovské rozdíly. Nejekologičtější topení v současné době je použití solárních systémů, tepelných čerpadel nebo plynových kondenzačních kotlů. Pokud máte možnost dálkového vytápění teplárnou, také je to jedna z variant poměrně ekologického způsobu vytápění. Poměrně nezávadné je také vytápění elektřinou, tam však záleží, jakým způsobem byla elektřina vyrobena. existují opravdu obrovské rozdíly. Nejekologičtější topení v současné době je použití solárních systémů, tepelných čerpadel nebo plynových kondenzačních kotlů. Pokud máte možnost dálkového vytápění teplárnou, také je to jedna z variant poměrně ekologického způsobu vytápění. Poměrně nezávadné je také vytápění elektřinou, tam však záleží, jakým způsobem byla elektřina vyrobena. Nespalujte odpad! Nespalujte odpad!

20 Ovzduší Čím topit? Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Problematickou kombinací bývá zejména starý kotel se špatnými parametry spalování a nízkou účinností s použitím málo kvalitního uhlí. Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Problematickou kombinací bývá zejména starý kotel se špatnými parametry spalování a nízkou účinností s použitím málo kvalitního uhlí. Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Zemní plyn je fosilní palivo s nejnižším obsahem uhlíku. Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Zemní plyn je fosilní palivo s nejnižším obsahem uhlíku. Biomasa představuje nejstarší možnost vytápění. Biomasou se v širším smyslu rozumí veškerá hmota organického původu, pro vytápění pak původu rostlinného. Jde tedy jak o klasické topení dřevem, tak také pomocí dřevní štěpky, dřevních briket, dřevních pelet či popřípadě takzvaných biopelet (pelety z nejrůznějších druhů fytomasy - např. šťovík, řepková či kukuřičná sláma). Brikety a pelety jsou vyrobeny ze slisovaného dřevního odpadu, který se díky nim využije. Ekologickou výhodou vytápění biomasou z pohledu ochrany ovzduší je, že při spalování dřevní hmoty nevznikají emise oxidu siřičitého a síra není vázána ani na vznikající nepatrné množství popelu (na rozdíl od fosilních paliv), který je dále využitelný jako palivo, a nižší je rovněž tvorba oxidů dusíku. Biomasa představuje nejstarší možnost vytápění. Biomasou se v širším smyslu rozumí veškerá hmota organického původu, pro vytápění pak původu rostlinného. Jde tedy jak o klasické topení dřevem, tak také pomocí dřevní štěpky, dřevních briket, dřevních pelet či popřípadě takzvaných biopelet (pelety z nejrůznějších druhů fytomasy - např. šťovík, řepková či kukuřičná sláma). Brikety a pelety jsou vyrobeny ze slisovaného dřevního odpadu, který se díky nim využije. Ekologickou výhodou vytápění biomasou z pohledu ochrany ovzduší je, že při spalování dřevní hmoty nevznikají emise oxidu siřičitého a síra není vázána ani na vznikající nepatrné množství popelu (na rozdíl od fosilních paliv), který je dále využitelný jako palivo, a nižší je rovněž tvorba oxidů dusíku.

21 Ovzduší Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání energie z okolního prostředí (z půdy, vody, vzduchu, odpadního tepla apod.). Toto přírodní, takzvané nízkopotenciální teplo o nízké teplotě obsažené ve vodě, půdě nebo vzduchu (které samo o sobě je pro vytápění nevyužitelné), dokáží tepelná čerpadla využít a převést je na teplo o vyšší teplotě, které již použít lze. Tepelná čerpadla jsou tedy schopna využít elektrickou energii ze sítě mnohem efektivněji než jiná zařízení a stávají se tak významnými nástroji snižování energetické náročnosti a tedy i jakousi ekologičtější alternativou běžných elektrických zdrojů vytápění, jelikož ze 60 až 70 procent využívají přírodní energii. Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání energie z okolního prostředí (z půdy, vody, vzduchu, odpadního tepla apod.). Toto přírodní, takzvané nízkopotenciální teplo o nízké teplotě obsažené ve vodě, půdě nebo vzduchu (které samo o sobě je pro vytápění nevyužitelné), dokáží tepelná čerpadla využít a převést je na teplo o vyšší teplotě, které již použít lze. Tepelná čerpadla jsou tedy schopna využít elektrickou energii ze sítě mnohem efektivněji než jiná zařízení a stávají se tak významnými nástroji snižování energetické náročnosti a tedy i jakousi ekologičtější alternativou běžných elektrických zdrojů vytápění, jelikož ze 60 až 70 procent využívají přírodní energii. Solární energii lze pomocí speciálních zařízení - solárních kolektorů - využívat v rodinných domech i pro přitápění (sluneční energetický systém na vytápění přitom kryje asi 25 – 30 procent z celoroční spotřeby tepla, a to především v okrajových měsících topného období). Další možností je využití technologie fotovoltaických panelů, které sluneční energii přeměňují na energii elektrickou, kterou je pak mimo jiné také možno využít k vytápění. Solární energii lze pomocí speciálních zařízení - solárních kolektorů - využívat v rodinných domech i pro přitápění (sluneční energetický systém na vytápění přitom kryje asi 25 – 30 procent z celoroční spotřeby tepla, a to především v okrajových měsících topného období). Další možností je využití technologie fotovoltaických panelů, které sluneční energii přeměňují na energii elektrickou, kterou je pak mimo jiné také možno využít k vytápění.

22 LES Rok 2011 vlastníci lesů o výměře větší než 50 ha, končí platnost lesního hospodářského plánu. vlastníci lesů o výměře větší než 50 ha, končí platnost lesního hospodářského plánu. ORP Bruntál - Bruntál, Horní Benešov, Mezina, Moravskoslezský Kočov, Roudno, Staré Město, Široká Niva. ORP Bruntál - Bruntál, Horní Benešov, Mezina, Moravskoslezský Kočov, Roudno, Staré Město, Široká Niva. podle lesního zákona mají povinnost v letošním roce objednat zpracování nového lesního hospodářského plánu a ve lhůtě do konce února 2012 ho předložit ke schválení na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. podle lesního zákona mají povinnost v letošním roce objednat zpracování nového lesního hospodářského plánu a ve lhůtě do konce února 2012 ho předložit ke schválení na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

23 LES Financování Města a obce jako vlastníci lesů mají možnost požádat o finanční příspěvek na hospodaření v lesích : Města a obce jako vlastníci lesů mají možnost požádat o finanční příspěvek na hospodaření v lesích : z rozpočtu Moravskoslezského kraje Žádost se podává Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Informace o podmínkách příspěvku lze získat na internetových stránkách krajského úřadu : http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/financni- prispevky-na-hospodareni-v-lesich-v-roce-2011-z-rozpoctu- moravskoslezskeho-kraje-13836/ z rozpočtu Moravskoslezského kraje Žádost se podává Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Informace o podmínkách příspěvku lze získat na internetových stránkách krajského úřadu : http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/financni- prispevky-na-hospodareni-v-lesich-v-roce-2011-z-rozpoctu- moravskoslezskeho-kraje-13836/http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/financni- prispevky-na-hospodareni-v-lesich-v-roce-2011-z-rozpoctu- moravskoslezskeho-kraje-13836/http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/financni- prispevky-na-hospodareni-v-lesich-v-roce-2011-z-rozpoctu- moravskoslezskeho-kraje-13836/ http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/dotace/financni-prispevky-na- podporu-myslivosti-a-lesniho-hospodarstvi-v-roce-2011-ze-statniho- rozpoctu-6207/ http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/dotace/financni-prispevky-na- podporu-myslivosti-a-lesniho-hospodarstvi-v-roce-2011-ze-statniho- rozpoctu-6207/ http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/dotace/financni-prispevky-na- podporu-myslivosti-a-lesniho-hospodarstvi-v-roce-2011-ze-statniho- rozpoctu-6207/ http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/dotace/financni-prispevky-na- podporu-myslivosti-a-lesniho-hospodarstvi-v-roce-2011-ze-statniho- rozpoctu-6207/ ze státního rozpočtu informace o dotačních titulech na : http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v- lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/ ze státního rozpočtu informace o dotačních titulech na : http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v- lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/ http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v- lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/ http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v- lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/

24 LES Ochrana lesa V letošním roce může na některých lesních majetcích přetrvávat z minulých let vyšší stav kalamitních hmyzích škůdců lýkožrouta smrkového nebo lýkožrouta lesklého s důsledkem usychání stromů. Je proto nutno, aby vlastníci lesa zajistili pomocí odborně způsobilých osob zákonnou povinnost vyhledávání kůrovcových stromů a jejich včasné zpracování tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na lesním majetku. Kontrolním orgánem jsou OŽPaZ MěÚ Bruntál, ČIŽP pracoviště Ostrava, KÚ MSK, odbor ŽPaZ V letošním roce může na některých lesních majetcích přetrvávat z minulých let vyšší stav kalamitních hmyzích škůdců lýkožrouta smrkového nebo lýkožrouta lesklého s důsledkem usychání stromů. Je proto nutno, aby vlastníci lesa zajistili pomocí odborně způsobilých osob zákonnou povinnost vyhledávání kůrovcových stromů a jejich včasné zpracování tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na lesním majetku. Kontrolním orgánem jsou OŽPaZ MěÚ Bruntál, ČIŽP pracoviště Ostrava, KÚ MSK, odbor ŽPaZ Sankce se pohybují : až 200 000,- Kč Sankce se pohybují : až 200 000,- Kč

25 Kácení mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona povolují obecní úřady Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona povolují obecní úřady Ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy (dřevina není chráněna jako památný strom nebo zvláště chráněný druh, není součástí území NATURA), se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy (dřevina není chráněna jako památný strom nebo zvláště chráněný druh, není součástí území NATURA), se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

26 Kácení mimo les Přijímání oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 2 a 4 je v kompetenci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Přijímání oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 2 a 4 je v kompetenci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

27 Kácení mimo les Zvláštní případy Kácení ve významném krajinném prvku (VKP) jako je rašeliniště, rybník, vodní tok nebo jeho niva Kácení ve významném krajinném prvku (VKP) jako je rašeliniště, rybník, vodní tok nebo jeho niva – podkladem pro rozhodnutí OÚ je závazné stanovisko místně příslušného POÚ III (§ 4 odst.2 zákona) – podkladem pro rozhodnutí OÚ je závazné stanovisko místně příslušného POÚ III (§ 4 odst.2 zákona) - kácení v registrovaném VKP (registrace provedená dle § 6 zákona) - podkladem pro rozhodnutí OÚ je závazné stanovisko místně příslušného POÚ II dle § 4 odst.2 zákona - kácení v registrovaném VKP (registrace provedená dle § 6 zákona) - podkladem pro rozhodnutí OÚ je závazné stanovisko místně příslušného POÚ II dle § 4 odst.2 zákona Kácení památného stromu Kácení památného stromu - kácení památného stromu – podkladem je rozhodnutí příslušného POÚ II nebo Správy CHKOJ o zrušení ochrany - kácení památného stromu – podkladem je rozhodnutí příslušného POÚ II nebo Správy CHKOJ o zrušení ochrany

28 Kácení mimo les Přiměřená náhradní výsadba Přiměřená náhradní výsadba V rozhodnutí o povolení kácení může OÚ uložit žadateli podle § 9 zákona přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně lze uložit následnou péči o vysazené dřeviny, nejvýše však po dobu pěti let. V rozhodnutí o povolení kácení může OÚ uložit žadateli podle § 9 zákona přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně lze uložit následnou péči o vysazené dřeviny, nejvýše však po dobu pěti let. Oceňování dřevin - výpočet Oceňování dřevin - výpočet ekologická újma vzniklá pokácením - podle volně přístupné Metodiky AOPK ČR na stránkách ekologická újma vzniklá pokácením - podle volně přístupné Metodiky AOPK ČR na stránkách www.ochranaprirody.cz www.ochranaprirody.cz www.ochranaprirody.cz - majetková újma – podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) - majetková újma – podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) Odborné posudky Odborné posudky omezeně AOPK ČR, Středisko Ostrava omezeně AOPK ČR, Středisko Ostrava soudní znalci v oboru soudní znalci v oboru

29 Kácení mimo les Metodika: Metodickým orgánem je pro obecní úřady Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Na stránkách krajského úřadu je poměrně podrobně zpracovaná i se vzory Metodická pomoc při vedení správního řízení ve věci povolování kácení. Metodika: Metodickým orgánem je pro obecní úřady Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Na stránkách krajského úřadu je poměrně podrobně zpracovaná i se vzory Metodická pomoc při vedení správního řízení ve věci povolování kácení. Navigace: Navigace: Otevřete stránku Moravskoslezského kraje, rozklikněte ve středové liště veřejnou správu, dále v levé svislé liště informace pro - dále rozklikněte obce - uživatelské jméno je metodika, heslo je obec. Rozbalte zase v levé svislé liště životní prostředí, dále rozbalte metodiku a zásady, najeďte na oddělení ochrany přírody - a v horním rámečku je metodika k povolování kácení. Otevřete stránku Moravskoslezského kraje, rozklikněte ve středové liště veřejnou správu, dále v levé svislé liště informace pro - dále rozklikněte obce - uživatelské jméno je metodika, heslo je obec. Rozbalte zase v levé svislé liště životní prostředí, dále rozbalte metodiku a zásady, najeďte na oddělení ochrany přírody - a v horním rámečku je metodika k povolování kácení.

30 Odpady Základní povinnosti obce - § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech): - § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech): na obce se vztahují povinnosti původce odpadů dle § 16 zákona o odpadech. Mezi základní, kromě jiného, patří: na obce se vztahují povinnosti původce odpadů dle § 16 zákona o odpadech. Mezi základní, kromě jiného, patří: zajistit přednostní využití odpadů zajistit přednostní využití odpadů odpady, které sám nemůže využít, převést do vlastnictví oprávněné osoby odpady, které sám nemůže využít, převést do vlastnictví oprávněné osoby shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých kategorií a druhů shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých kategorií a druhů vést průběžnou evidenci odpadů a ohlašovat odpady příslušnému úřadu vést průběžnou evidenci odpadů a ohlašovat odpady příslušnému úřadu zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením,únikem zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením,únikem s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění obec je povinna určit místa kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a zajistit místa kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev,zářivky). obec je povinna určit místa kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a zajistit místa kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev,zářivky).

31 Odpady 3) Obec může dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejich katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 3) Obec může dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejich katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Obec a roční hlášení o produkci nakládání s odpady Obec tj. původce odpadů je povinna v případě že produkuje nebo nakládá s více jak 100 kg/rok nebezpečného odpadu nebo 100 t/rok ostatních odpadů, zasílat každoročně do 15.února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obec tj. původce odpadů je povinna v případě že produkuje nebo nakládá s více jak 100 kg/rok nebezpečného odpadu nebo 100 t/rok ostatních odpadů, zasílat každoročně do 15.února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Hlášení se zasílá v souladu s § 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, na příloze č. 20 Hlášení se zasílá v souladu s § 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, na příloze č. 20

32 Odpady Obec a černé skládky Častým negativním jevem v obcích je to, že fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání shromažďuje odpady na místech a v objektech, která nejsou k tomu určená. Toto lze ze strany obce řešit použitím ust. § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Častým negativním jevem v obcích je to, že fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání shromažďuje odpady na místech a v objektech, která nejsou k tomu určená. Toto lze ze strany obce řešit použitím ust. § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Obec může také samostatně postupovat i při řešení založení černých skládek fyzickou osobou a to s použitím ust. § 47 odst. 1 písm. h) z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kdy za neoprávněné založení skládky odpadů může uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč. Obec může také samostatně postupovat i při řešení založení černých skládek fyzickou osobou a to s použitím ust. § 47 odst. 1 písm. h) z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kdy za neoprávněné založení skládky odpadů může uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč. Při prevenci vzniku černých skládek je základem jejich úspěšného potírání znalost místních problémů. K tomuto mohou obce využívat např. Městskou policii, která v mnoha případech dokáže úspěšně identifikovat toho, kdo odpad odložil mimo místa k tomu určená. Při prevenci vzniku černých skládek je základem jejich úspěšného potírání znalost místních problémů. K tomuto mohou obce využívat např. Městskou policii, která v mnoha případech dokáže úspěšně identifikovat toho, kdo odpad odložil mimo místa k tomu určená. Významnou prevencí vzniku černých skládek je pravidelný svoz velkoobjemového odpadu jako je např. nábytek, lednice, koberce. Významnou prevencí vzniku černých skládek je pravidelný svoz velkoobjemového odpadu jako je např. nábytek, lednice, koberce.

33 Odpady Obec a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Obce mají povinnost dle ust. § 16 odst. 1 zákona o odpadech třídit komunální odpad. K zajištění této povinnosti slouží smlouva obce s společností EKO-KOM, a.s., která zajišťuje povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Obce mají povinnost dle ust. § 16 odst. 1 zákona o odpadech třídit komunální odpad. K zajištění této povinnosti slouží smlouva obce s společností EKO-KOM, a.s., která zajišťuje povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Smlouva je pro obec vždy výhodná, protože společnost EKO-KOM a.s. v závislosti na množství odevzdaného vytříděného odpadu (papír, plast, sklo) přispívá finančními prostředky na systém sběru,třídění a využití odpadu.V součastné době je do systému zapojeno v našem regionu 22 obcí. Smlouva je pro obec vždy výhodná, protože společnost EKO-KOM a.s. v závislosti na množství odevzdaného vytříděného odpadu (papír, plast, sklo) přispívá finančními prostředky na systém sběru,třídění a využití odpadu.V součastné době je do systému zapojeno v našem regionu 22 obcí.

34 Odpady Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven § 10 b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění - poplatek platí: za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven § 10 b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění - poplatek platí: fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci - je tvořen dle § 10 d, odst. 3 zákona o místních poplatcích: - je tvořen dle § 10 d, odst. 3 zákona o místních poplatcích: částkou až 250 Kč osoba/rok částkou až 250 Kč osoba/rok částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč osoba/rok částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč osoba/rok

35 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Ochrana zvířat Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolet a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolet a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. Zákon stanoví, které činnosti jsou považovány za týrání zvířat, důvody k usmrcení zvířete, upravuje ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat při veřejném vystoupení zvířat, povinnosti pořadatelů těchto akcí, ochranu zvířat při přepravě, stanoví podmínky, které je nutno dodržovat při chovu hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, podmínky chovu a ochrany pokusných zvířat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje rovněž správní delikty ( včetně přestupků) na úseku ochrany zvířat. Zákon stanoví, které činnosti jsou považovány za týrání zvířat, důvody k usmrcení zvířete, upravuje ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat při veřejném vystoupení zvířat, povinnosti pořadatelů těchto akcí, ochranu zvířat při přepravě, stanoví podmínky, které je nutno dodržovat při chovu hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, podmínky chovu a ochrany pokusných zvířat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje rovněž správní delikty ( včetně přestupků) na úseku ochrany zvířat.

36 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Týrání zvířat Za týrání se považuje (nejčastější případy): Za týrání se považuje (nejčastější případy): opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení, chovat zvířata způsobem nebo v prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními předpisy ( např. stavební zákon, veterinární zákon..) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení, chovat zvířata způsobem nebo v prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními předpisy ( např. stavební zákon, veterinární zákon..) omezovat výživu zvířete omezovat výživu zvířete zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolet, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolet, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo poškození zdraví používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo poškození zdraví Přestupky a správní delikty podle tohoto zákona řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností ( tj. MěÚ Bruntál). Přestupky a správní delikty podle tohoto zákona řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností ( tj. MěÚ Bruntál).

37 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Chov a pohyb psů Problematika volného pobíhání psů. Problematika volného pobíhání psů. Je nutné rozlišovat : Je nutné rozlišovat : únik zvířete ( psa) v zájmovém chovu únik zvířete ( psa) v zájmovém chovu porušení obecně závazné vyhlášky vydané obcí porušení obecně závazné vyhlášky vydané obcí Kompetence obce: Kompetence obce: OZV - obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. OZV - obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. Porušení OZV – sankce ( vybírá a vymáhá obec) Porušení OZV – sankce ( vybírá a vymáhá obec) - fyzická osoba - přestupek ( do 50.000,- Kč) dle § 27 odst.1 písm.j) zákona - fyzická osoba - přestupek ( do 50.000,- Kč) dle § 27 odst.1 písm.j) zákona - právnická osoba – správní delikt ( do 50 000,-Kč) dle § 27a) odst.1 písm.g)zákona - právnická osoba – správní delikt ( do 50 000,-Kč) dle § 27a) odst.1 písm.g)zákona

38 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Únik zvířete Kompetence obce s rozšířenou působností ( tj. MěÚ Bruntál): Kompetence obce s rozšířenou působností ( tj. MěÚ Bruntál): Únik zvířete v zájmovém chovu-únik psa ( porušení § 13 odst.1 zákona) Únik zvířete v zájmovém chovu-únik psa ( porušení § 13 odst.1 zákona) Porušení povinnosti – sankce Porušení povinnosti – sankce fyzická osoba – přestupek (do 50 000,-Kč) dle § 27 odst.2 písm.f) a § 27 odst.10 písm.c)zákona fyzická osoba – přestupek (do 50 000,-Kč) dle § 27 odst.2 písm.f) a § 27 odst.10 písm.c)zákona právnická osoba – správní delikt ( do 50 000,-Kč) dle § 27a) odst.3 písm.d) a § 27a) odst.17 písm.c) zákona právnická osoba – správní delikt ( do 50 000,-Kč) dle § 27a) odst.3 písm.d) a § 27a) odst.17 písm.c) zákona Poznámka:. Poznámka:. V praxi dochází ke směšování postihu za nezabezpečení zvířete v zájmovém chovu proti úniku a postihu za porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce obce, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů ( taková vyhláška může upravovat pouze, zda a na kterých místech musí být pes veden na vodítku, případně opatřen náhubkem, a musí vymezit prostory pro volné pobíhání psů). V praxi dochází ke směšování postihu za nezabezpečení zvířete v zájmovém chovu proti úniku a postihu za porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce obce, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů ( taková vyhláška může upravovat pouze, zda a na kterých místech musí být pes veden na vodítku, případně opatřen náhubkem, a musí vymezit prostory pro volné pobíhání psů). Únik lze vykládat tak, že se jedná o vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování. Zvíře není pod kontrolou nebo dohledem chovatele. Únik lze vykládat tak, že se jedná o vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování. Zvíře není pod kontrolou nebo dohledem chovatele.

39 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Upozornění na občanský zákoník (40/1964 Sb.) ve vztahu k ochraně zvířat ust. § 135 ust. § 135 zvíře je věc zvíře je věc pokud není znám vlastník zvířete má obec povinnost se o toulavé a opuštěné zvíře postarat pokud není znám vlastník zvířete má obec povinnost se o toulavé a opuštěné zvíře postarat nepřihlásí-li se vlastník zvířete do 6 měsíců od nálezu zvířete, připadá zvíře do vlastnictví obce nepřihlásí-li se vlastník zvířete do 6 měsíců od nálezu zvířete, připadá zvíře do vlastnictví obce utracení zvířete jen pokud jsou důvody utracení dány zákonem, nikdo nesmí usmrtit zvíře bez důvodu utracení zvířete jen pokud jsou důvody utracení dány zákonem, nikdo nesmí usmrtit zvíře bez důvodu náklady spojené s péči o toulavé zvíře nese obec náklady spojené s péči o toulavé zvíře nese obec ust.§ 127 ust.§ 127 Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. - problematika psů v bytech – štěkot psů - problematika psů v bytech – štěkot psů

40 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést informační a osvětovou činnost zaměřenou na odpovědném chování člověka k zvířatům, zejména v lidské péči informační a osvětovou činnost zaměřenou na odpovědném chování člověka k zvířatům, zejména v lidské péči zabezpečit odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou zabezpečit odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou podporovat regulaci populace (kastrace, sterilizace) podporovat regulaci populace (kastrace, sterilizace) Upozornění: nikdo nesmí bez důvodů usmrtit zvíře ( § 5 zákona) Upozornění: nikdo nesmí bez důvodů usmrtit zvíře ( § 5 zákona) OZV – obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy ( tetováním nebo identifikací čipem). OZV – obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy ( tetováním nebo identifikací čipem). Útulek pro zvířata – obec může zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata Útulek pro zvířata – obec může zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata

41 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Obec povoluje pořádání veřejných vystoupení ( např. cirkus, výstava zvířat, závody psů..) Toto povolení lze vydat jen na základě toho, že pořadatel předloží schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Obec povolení nevydá, pokud by toto vystoupení mohlo narušit místní záležitosti veřejného pořádku nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku. ( § 8 zákona). Obec povoluje pořádání veřejných vystoupení ( např. cirkus, výstava zvířat, závody psů..) Toto povolení lze vydat jen na základě toho, že pořadatel předloží schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Obec povolení nevydá, pokud by toto vystoupení mohlo narušit místní záležitosti veřejného pořádku nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku. ( § 8 zákona).

42 Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. Zaplevelování pozemků Doporučujeme nejdříve na problém zaplevelení upozornit vlastníka pozemku s tím, že v případě, že nedojde-li k nápravě, přistoupit k řešení dle níže uvedených zákonů. Kompetence obce: Zák.č.128/200 Sb., o obcích ( obecní zřízení) Kompetence obce: Zák.č.128/200 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ust. § 58 odst.3 zákona – obec může uložit pokutu právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem až do výše 100 000,-Kč, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled obce. ust. § 58 odst.3 zákona – obec může uložit pokutu právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem až do výše 100 000,-Kč, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled obce. Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon) Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon) ust. § 47b) zákona – přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhlede obce. Za tento přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 10 000,-Kč. ust. § 47b) zákona – přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhlede obce. Za tento přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 10 000,-Kč. Kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( tj. MěÚ Bruntál ) Kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( tj. MěÚ Bruntál ) Zák.č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Zák.č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Zákon řeší výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. (poz. V tomto případě, je nutné prokázat škodlivost plevelů). Zákon řeší výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. (poz. V tomto případě, je nutné prokázat škodlivost plevelů).


Stáhnout ppt "Porada starostů 28.2.2011 Porada starostů 28.2.2011 Životní prostředí stručný přehled po složkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google