Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Klas Žofín, 31. 10. 2013. Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Klas Žofín, 31. 10. 2013. Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Klas Žofín, 31. 10. 2013

2 Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2

3 Novela energetického zákona  Zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon) nabyl účinnosti 1. ledna 2001 a vytvořil právní rámec pro regulaci v energetických odvětvích, pravidla pro uplatňování státní správy v těchto odvětvích a stanovil základní pravidla pro podnikání, práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s elektřinou, plynem a teplem. 3

4 Připravovaná novela energetického zákona je zaměřená, v souladu se současnými předpoklady, především  na transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU, o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES,  dále na doplnění nástrojů v oblasti legislativní pro prosazování SEK a na případné nezbytné úpravy příslušných ustanovení zákona vyplývající zejména z dosažených zkušeností s aplikací energetického zákona ve vztahu k vnitřnímu trhu s energiemi. 4

5 Směrnice o energetické účinnosti:  Zavádí závazná opatření na úspory energie, jejichž součástí budou kromě renovace veřejných budov dále opatření na úspory energií týkající se energetických společností a energetické audity pro všechny velké firmy.  Stanovuje každoroční renovaci budov v rozsahu 3% celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí. Tato povinnost se vztahuje na budovy s celkovou užitnou plochou nad 500 m 2 a následně od července 2015 nad 250 m 2. Současně se uvažuje s tím, že bude možné použít i alternativní opatření.  Další významné opatření se týká úspor energie u konečných zákazníků, které bude nutné též zapracovat do připravované novely energetického zákona. 5

6 Směrnice o energetické účinnosti:  V souladu se současnými předpoklady by měl tento cíl odpovídat od roku 2014 do roku 2020 ekvivalentu každoročních nových úspor energie ve výše 1,5% objemu ročního prodeje energie koncovým zákazníkům, který se vypočítá na základě průměrného prodeje během tří let předcházejících vstupu směrnice v platnost. Z prodeje lze vyjmout objem prodeje energie využívané při přepravě, je-li zachovaná ekvivalence.  Povinnost absolvování energetického auditu se týká velkých podniků. Ten bude nutno provést kvalifikovanými a akreditovanými odborníky do tří let od vstupu směrnice v platnost a následně alespoň každé čtyři roky. Malých a středních podniků s tato povinnost týkat nebude.  Směrnice obsahuje též opatření týkající se finančních mechanizmů ke zvyšování energetické účinnosti. 6

7 Směrnice o energetické účinnosti:  Ze současných pohledů zaměřených na transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti není zřejmé, zda opatření vycházející ze směrnice budou znamenat dostatečné investice do enviromentálních technologií a inovací podmiňujících splnění sledovaných cílů a v návaznosti na to současně přispějí k podpoře ekonomického růstu v České republice.  S novelizací energetického zákona uvažuje též aktualizace Státní energetické koncepce České republiky, kterou vzala vláda koncem minulého roku na vědomí a v rámci podpory realizace SEK stanovuje příslušné nástroje v oblasti legislativní, zaměřené na její prosazování, které by měly být do zákona rozpracované. 7

8 Novela zákona o POZE  Důvodem novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů byla zejména podnikatelskou sférou kritizovaná zvyšující se finanční zátěž pro konečné spotřebitele elektřiny, včetně státního rozpočtu, s dopadem na konkurenceschopnost českého průmyslu, způsobená hrazením nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny a dále nepřiměřeně vysoký stupeň nejistoty spotřebitelů týkající se ceny elektřiny na následující rok v rozsahu ovlivněném výší ceny na úhradu nákladů spojených s podporou OZE. 8

9 Nová právní úprava - zákon č. 310/2013 Sb.  Mění se zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony již tyto zásadní změny reflektuje a současně stanovuje pro další období počínaje rokem 2014 nová pravidla na základě nichž bude podpora obnovitelných zdrojů energie v konkrétních případech zajišťovaná. 9

10 Novela zákona se dotýká:  Podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů  Podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin  Podpory elektřiny z druhotných zdrojů  Podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla  Sazby odvodu ze základu odvodu  Provozní podpory tepla 10

11 Novela zákona se dotýká:  Investiční podpory tepla  Nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla  Provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy  Podpory biometanu  Podpory decentrální výroby elektřiny  Držitelů autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů  Držitelů povolení stavby výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW z obnovitelných zdrojů 11

12 Nová ASEK  Vláda na svém zasedání koncem minulého roku vzala na vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky. Současně schválila předložení aktualizace koncepce do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a hlavní prvky energetické strategie formulované v koncepci. Hodnotící zpráva z tohoto procesu bude předložená Ministerstvu životního prostředí do konce října 2013.  V posledních letech dochází v oblasti energetiky k mnoha nesystémovým a často i protichůdným změnám, které jsou vyvolány nejen technologickým pokrokem, ale i intenzivní snahou sledovat možnosti získávání primárních energetických zdrojů, které jsou pro rozvoj tohoto odvětví rozhodující.  Jednou z podstatných charakteristik současné etapy vývoje energetiky v globálním pohledu je především značná míra nejistot dalšího vývoje v oblasti ekonomiky, rozvoje nových energetických technologií a zvyšujících se požadavků na ochranu životního prostředí a klimatu.  Zajištění dostatku energií i vstupních komodit pro naší ekonomiku patří mezi základní strategické oblasti existence státu.  Dlouhodobá vize energetiky České republiky se zásadním způsobem nemění a je zaměřená na bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje. 12

13 Nová ASEK  Hlavním posláním Státní energetické koncepce České republiky je:  zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky České republiky, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek.  vytvořit odpovídající podmínky pro zajištění nezbytných dodávek energie konečným spotřebitelům po dobu krizových situací v rozsahu potřebném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva.  Současná aktualizace Státní energetické koncepce České republiky stanovuje strategické cíle energetiky České republiky a definuje základní priority rozvoje energetiky ČR do roku 2040, tj. na období ve kterém je obvykle zajištěna ekonomická návratnost rozhodujících investic.  Uvedený základní soubor nástrojů na prosazování SEK by měl podpořit naplňování priorit Státní energetické koncepce České republiky v oblasti legislativní, výkonu státní správy, daňové, v oblasti zahraniční politiky, v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu. 13

14 Nová ASEK Nástroje pro prosazování SEK budou podle potřeby postupně aktualizovány v návaznosti na pravidelné vyhodnocování realizace cílů aktualizované Státní energetické koncepce České republiky a na vývoj vnějších a vnitřních podmínek. Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky uvažuje s energetickým mixem založeným na dostupnosti energetických zdrojů, současně klade důraz na nezbytnou diverzifikaci přepravních tras pro dodávky surovin, kterými ČR nedisponuje. 14

15 Nová ASEK  V souvislosti se zachováním únosné míry dovozní závislosti i odpovídající úrovně energetické bezpečnosti České republiky je v současné době uvažováno v návaznosti na evropskou surovinovou strategii:  podporovat efektivní využívání domácích surovinových zdrojů.  podporovat vědu a výzkum v oblasti energetických technologií, zejména v oblasti nízkouhlíkatých technologií. 15

16 Sledovanými prioritami aktualizace Státní energetické koncepce České republiky jsou zejména:  Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu a efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů  Udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv  Rozvoj síťové infrastruktury České republiky v kontextu zemí střední Evropy  Posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické strategie EU  Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti České republiky a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech krizových situací, v případech kumulace poruch a déle trvajících krizí v zásobování palivy  Podpora jaderné energetiky jako jednoho z pilířů výroby elektřiny 16

17 Sledovanými prioritami aktualizace Státní energetické koncepce České republiky jsou zejména:  Vyhledávání a zajištění územní ochrany další vhodné lokality pro rozvoj jaderné energetiky  Zajištění legislativních, administrativních a společenských podmínek pro vybudování a bezpečný a dlouhodobý provoz úložišť radioaktivního odpadu a pravidel pro nakládání s vyhořelým palivem  Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky, podpora školství a zlepšení kvality technicky vzdělaných pracovníků v oblasti energetiky  Zvyšování energetické účinnosti a postupné dosahování úspor energie  Rozvoj ekonomicky efektivních obnovitelných zdrojů energie s postupným odstraněním finančních podpor pro nové zdroje a s podporou státu v oblasti přístupu k síti, povolovacích procesů a technologického vývoje, v souladu s přírodními geograficko-geologicko-klimatickými podmínkami České republiky  Zajištění podmínek umožňujících rekonstrukci existujících velkých kondenzačních uhelných zdrojů výhradně na vysoce účinné zdroje v souladu s platnými standardy  Orientace nových uhelných zdrojů na vysokoúčinnou kogenerační případně kondenzační výrobu 17

18 Závěr:  V rámci předpokladů vývoje struktury primárních energetických zdrojů do roku 2040 je v aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky uvažováno s postupným snižováním objemů černého a hnědého uhlí a s jejich substitucí především zemním plynem, jaderným palivem a obnovitelnými a druhotnými zdroji energie.  Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky se nezabývá rozvojem energetického sektoru po roce 2040 s cílem zohlednit dnešní projekci energetických nároků na investice do energetiky v dlouhodobém časovém horizontu a ve vztahu k tomu neuvádí odpovídající trendy rozvoje odvětví energetiky související i s pokračováním využívání primárních energetických zdrojů, včetně domácích. 18

19 Děkuji za pozornost Ing. Jan Klas Partyzánská 7, 170 00 Praha Email: klas@csze.cz klas@csze.cz 19


Stáhnout ppt "Ing. Jan Klas Žofín, 31. 10. 2013. Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google