Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Klas Žofín, 31. 10. 2013. Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Klas Žofín, 31. 10. 2013. Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Klas Žofín,

2 Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2

3 Novela energetického zákona  Zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon) nabyl účinnosti 1. ledna 2001 a vytvořil právní rámec pro regulaci v energetických odvětvích, pravidla pro uplatňování státní správy v těchto odvětvích a stanovil základní pravidla pro podnikání, práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s elektřinou, plynem a teplem. 3

4 Připravovaná novela energetického zákona je zaměřená, v souladu se současnými předpoklady, především  na transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU, o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES,  dále na doplnění nástrojů v oblasti legislativní pro prosazování SEK a na případné nezbytné úpravy příslušných ustanovení zákona vyplývající zejména z dosažených zkušeností s aplikací energetického zákona ve vztahu k vnitřnímu trhu s energiemi. 4

5 Směrnice o energetické účinnosti:  Zavádí závazná opatření na úspory energie, jejichž součástí budou kromě renovace veřejných budov dále opatření na úspory energií týkající se energetických společností a energetické audity pro všechny velké firmy.  Stanovuje každoroční renovaci budov v rozsahu 3% celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí. Tato povinnost se vztahuje na budovy s celkovou užitnou plochou nad 500 m 2 a následně od července 2015 nad 250 m 2. Současně se uvažuje s tím, že bude možné použít i alternativní opatření.  Další významné opatření se týká úspor energie u konečných zákazníků, které bude nutné též zapracovat do připravované novely energetického zákona. 5

6 Směrnice o energetické účinnosti:  V souladu se současnými předpoklady by měl tento cíl odpovídat od roku 2014 do roku 2020 ekvivalentu každoročních nových úspor energie ve výše 1,5% objemu ročního prodeje energie koncovým zákazníkům, který se vypočítá na základě průměrného prodeje během tří let předcházejících vstupu směrnice v platnost. Z prodeje lze vyjmout objem prodeje energie využívané při přepravě, je-li zachovaná ekvivalence.  Povinnost absolvování energetického auditu se týká velkých podniků. Ten bude nutno provést kvalifikovanými a akreditovanými odborníky do tří let od vstupu směrnice v platnost a následně alespoň každé čtyři roky. Malých a středních podniků s tato povinnost týkat nebude.  Směrnice obsahuje též opatření týkající se finančních mechanizmů ke zvyšování energetické účinnosti. 6

7 Směrnice o energetické účinnosti:  Ze současných pohledů zaměřených na transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti není zřejmé, zda opatření vycházející ze směrnice budou znamenat dostatečné investice do enviromentálních technologií a inovací podmiňujících splnění sledovaných cílů a v návaznosti na to současně přispějí k podpoře ekonomického růstu v České republice.  S novelizací energetického zákona uvažuje též aktualizace Státní energetické koncepce České republiky, kterou vzala vláda koncem minulého roku na vědomí a v rámci podpory realizace SEK stanovuje příslušné nástroje v oblasti legislativní, zaměřené na její prosazování, které by měly být do zákona rozpracované. 7

8 Novela zákona o POZE  Důvodem novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů byla zejména podnikatelskou sférou kritizovaná zvyšující se finanční zátěž pro konečné spotřebitele elektřiny, včetně státního rozpočtu, s dopadem na konkurenceschopnost českého průmyslu, způsobená hrazením nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny a dále nepřiměřeně vysoký stupeň nejistoty spotřebitelů týkající se ceny elektřiny na následující rok v rozsahu ovlivněném výší ceny na úhradu nákladů spojených s podporou OZE. 8

9 Nová právní úprava - zákon č. 310/2013 Sb.  Mění se zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony již tyto zásadní změny reflektuje a současně stanovuje pro další období počínaje rokem 2014 nová pravidla na základě nichž bude podpora obnovitelných zdrojů energie v konkrétních případech zajišťovaná. 9

10 Novela zákona se dotýká:  Podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů  Podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin  Podpory elektřiny z druhotných zdrojů  Podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla  Sazby odvodu ze základu odvodu  Provozní podpory tepla 10

11 Novela zákona se dotýká:  Investiční podpory tepla  Nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla  Provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy  Podpory biometanu  Podpory decentrální výroby elektřiny  Držitelů autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů  Držitelů povolení stavby výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW z obnovitelných zdrojů 11

12 Nová ASEK  Vláda na svém zasedání koncem minulého roku vzala na vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky. Současně schválila předložení aktualizace koncepce do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a hlavní prvky energetické strategie formulované v koncepci. Hodnotící zpráva z tohoto procesu bude předložená Ministerstvu životního prostředí do konce října  V posledních letech dochází v oblasti energetiky k mnoha nesystémovým a často i protichůdným změnám, které jsou vyvolány nejen technologickým pokrokem, ale i intenzivní snahou sledovat možnosti získávání primárních energetických zdrojů, které jsou pro rozvoj tohoto odvětví rozhodující.  Jednou z podstatných charakteristik současné etapy vývoje energetiky v globálním pohledu je především značná míra nejistot dalšího vývoje v oblasti ekonomiky, rozvoje nových energetických technologií a zvyšujících se požadavků na ochranu životního prostředí a klimatu.  Zajištění dostatku energií i vstupních komodit pro naší ekonomiku patří mezi základní strategické oblasti existence státu.  Dlouhodobá vize energetiky České republiky se zásadním způsobem nemění a je zaměřená na bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje. 12

13 Nová ASEK  Hlavním posláním Státní energetické koncepce České republiky je:  zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky České republiky, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek.  vytvořit odpovídající podmínky pro zajištění nezbytných dodávek energie konečným spotřebitelům po dobu krizových situací v rozsahu potřebném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva.  Současná aktualizace Státní energetické koncepce České republiky stanovuje strategické cíle energetiky České republiky a definuje základní priority rozvoje energetiky ČR do roku 2040, tj. na období ve kterém je obvykle zajištěna ekonomická návratnost rozhodujících investic.  Uvedený základní soubor nástrojů na prosazování SEK by měl podpořit naplňování priorit Státní energetické koncepce České republiky v oblasti legislativní, výkonu státní správy, daňové, v oblasti zahraniční politiky, v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu. 13

14 Nová ASEK Nástroje pro prosazování SEK budou podle potřeby postupně aktualizovány v návaznosti na pravidelné vyhodnocování realizace cílů aktualizované Státní energetické koncepce České republiky a na vývoj vnějších a vnitřních podmínek. Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky uvažuje s energetickým mixem založeným na dostupnosti energetických zdrojů, současně klade důraz na nezbytnou diverzifikaci přepravních tras pro dodávky surovin, kterými ČR nedisponuje. 14

15 Nová ASEK  V souvislosti se zachováním únosné míry dovozní závislosti i odpovídající úrovně energetické bezpečnosti České republiky je v současné době uvažováno v návaznosti na evropskou surovinovou strategii:  podporovat efektivní využívání domácích surovinových zdrojů.  podporovat vědu a výzkum v oblasti energetických technologií, zejména v oblasti nízkouhlíkatých technologií. 15

16 Sledovanými prioritami aktualizace Státní energetické koncepce České republiky jsou zejména:  Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu a efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů  Udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv  Rozvoj síťové infrastruktury České republiky v kontextu zemí střední Evropy  Posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické strategie EU  Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti České republiky a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech krizových situací, v případech kumulace poruch a déle trvajících krizí v zásobování palivy  Podpora jaderné energetiky jako jednoho z pilířů výroby elektřiny 16

17 Sledovanými prioritami aktualizace Státní energetické koncepce České republiky jsou zejména:  Vyhledávání a zajištění územní ochrany další vhodné lokality pro rozvoj jaderné energetiky  Zajištění legislativních, administrativních a společenských podmínek pro vybudování a bezpečný a dlouhodobý provoz úložišť radioaktivního odpadu a pravidel pro nakládání s vyhořelým palivem  Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky, podpora školství a zlepšení kvality technicky vzdělaných pracovníků v oblasti energetiky  Zvyšování energetické účinnosti a postupné dosahování úspor energie  Rozvoj ekonomicky efektivních obnovitelných zdrojů energie s postupným odstraněním finančních podpor pro nové zdroje a s podporou státu v oblasti přístupu k síti, povolovacích procesů a technologického vývoje, v souladu s přírodními geograficko-geologicko-klimatickými podmínkami České republiky  Zajištění podmínek umožňujících rekonstrukci existujících velkých kondenzačních uhelných zdrojů výhradně na vysoce účinné zdroje v souladu s platnými standardy  Orientace nových uhelných zdrojů na vysokoúčinnou kogenerační případně kondenzační výrobu 17

18 Závěr:  V rámci předpokladů vývoje struktury primárních energetických zdrojů do roku 2040 je v aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky uvažováno s postupným snižováním objemů černého a hnědého uhlí a s jejich substitucí především zemním plynem, jaderným palivem a obnovitelnými a druhotnými zdroji energie.  Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky se nezabývá rozvojem energetického sektoru po roce 2040 s cílem zohlednit dnešní projekci energetických nároků na investice do energetiky v dlouhodobém časovém horizontu a ve vztahu k tomu neuvádí odpovídající trendy rozvoje odvětví energetiky související i s pokračováním využívání primárních energetických zdrojů, včetně domácích. 18

19 Děkuji za pozornost Ing. Jan Klas Partyzánská 7, Praha 19


Stáhnout ppt "Ing. Jan Klas Žofín, 31. 10. 2013. Úvod Novela energetického zákona Novela zákona o POZE Nová ASEK 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google