Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná diskuze Projektový záměr ČEŠI EVROPĚ Postavení a historická úloha Čechů v rámci evropské integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná diskuze Projektový záměr ČEŠI EVROPĚ Postavení a historická úloha Čechů v rámci evropské integrace."— Transkript prezentace:

1 Odborná diskuze Projektový záměr ČEŠI EVROPĚ Postavení a historická úloha Čechů v rámci evropské integrace

2 Obsah prezentace Základní údaje Hlavní cíle projektu Zdůvodnění potřebnosti Cílové skupiny Klíčové aktivity Výstupy projektu Přínosy projektu

3 Základní údaje Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 4a – Systémový rámec celoživotního učení Typ projektu: IPn Žadatel: MŠMT Předpokládaná délka projektu: 24 měsíců (1. 4. 2012 – 31. 3. 2014) Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií a pedagogičtí pracovníci Finanční objem projektu: 68 840 740 Kč

4 Hlavní cíle projektu 1/2 podnítit výuku dějepisu věnovanou obdobím a vývojovým trendům, v nichž se evropská dimenze projevila nejzřetelněji, zejména historickým či kulturním událostem a tendencím, jež podporují vědomí evropanství; rozvíjet zájem žáků o historii dalších evropských zemí; zavést či rozvíjet výuku historie samotného budování Evropy; posilování vědomí evropské kulturní identity a mnohotvárnosti a podpory jejího rozvoje; zvyšování povědomí o evropské dimenzi, kterou je třeba zohlednit při koncipování učebních osnov, aby si tak žáci osvojili „vědomí svého evropanství“ otevřené vůči zbytku světa.

5 Hlavní cíle projektu 2/2 Systémově vytvořit v souladu s RVP ZV, oblasti Člověk a společnost, audiovizuální produkty pro zvýšení vnímání osobností českých dějin a jejich přínosu Evropě Posílit znalosti cílových skupin z oblasti historie evropské integrace, přínosu národních osobností tomuto historickému procesu a zároveň posílit výchovu k evropanství a k sebeuvědomění si jednotlivých národů o jejich přínosu evropským dějinám a evropské integraci. Podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků pro 21. století, Zvýšit atraktivitu a kvalitu výuky dějepisu. Zvýšit motivaci žáků a zlepšit spolupráci s učitelem. Zlepšit výuku dějin prostřednictvím moderních výukových audiovizuálních produktů a atraktivních forem.

6 Zdůvodnění potřebnosti 1/3 Projekt vychází ze strategických dokumentů Evropské unie a Rady Evropy a z nich plynoucích potřeb reforem vzdělávání (např. DOPORUČENÍ REC (2001) 15 O VÝUCE DĚJEPISU V EVROPĚ 21. STOLETÍ (přijaté Výborem ministrů dne 31. října 2001 na 771. zasedání zástupců ministrů): prokázat existenci trvalých historických vztahů mezi místní, regionální, národní a evropskou úrovní; podnítit výuku věnovanou obdobím a vývojovým trendům, v nichž se evropská dimenze projevila nejzřetelněji, zejména historickým či kulturním událostem a tendencím, jež podporují vědomí evropanství;

7 Zdůvodnění potřebnosti 2/3 rozvíjet zájem žáků o historii dalších evropských zemí; zavést či rozvíjet výuku historie samotného budování Evropy; zvyšování povědomí o evropské dimenzi, kterou je třeba zohlednit při koncipování učebních osnov, aby si tak žáci osvojili „vědomí svého evropanství“ otevřené vůči zbytku světa; rozvíjení kritických schopností žáků, schopnosti samostatného myšlení; objektivnosti a odolnosti vůči manipulaci;

8 Zdůvodnění potřebnosti 3/3 zkoumání každé z dimenzí evropské historie, nejen dimenze politické, ale i ekonomické, společenské a kulturní; využívat nejširší škálu zdrojů učebních materiálů, zejména pak: -dokumentární a hrané filmy a audiovizuální produkty; -veřejně přístupné archívy, -všechny typy muzeí dvacátého století zřizovaných po celé Evropě a místa nesoucí historickou symboliku, jež v žácích podporují realistické vnímání nedávných událostí, zejména prostřednictvím jejich všednodenního rozměru.

9 Cílové skupiny Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií V počátečním vzdělávání bylo podle statistických údajů zapsáno celkem 1651920 žáků, jedná se o skupinu s nejvyšším dopadem, přímo bude podpořeno cca 10 000 žáků, větší část z dostupné cílové skupiny nepřímo. Pracovníci škol a školských zařízení Celkem je v ČR 230816 přepočtených učitelů, vedoucích a ostatních pracovníků v počátečním vzdělávání. Tato cílová skupina bude při své práci uživateli a konzumenty jeho výstupů; přímo bude podpořeno cca 1 200 pracovníků škol a školských zařízení, větší část z dostupné cílové skupiny nepřímo.

10 Klíčové aktivity projektu – KA 01 KA 01 ANALÝZA VNÍMÁNÍ OSOBNOSTÍ ČESKÝCH DĚJIN A JEJICH PŘÍNOSU EVROPĚ Cíl KA: - provést analýzu vnímání osobností českých dějin a jejich přínosu Evropě a integraci Evropy. - zpracování metodiky výzkumu - provedení výzkumu realizovaného na validním vzorku cílových skupin, zejména žáků druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií, jehož cílem je na základě on-line či písemného dotazníku sesbírat data pro výše uvedenou analýzu.

11 Klíčové aktivity projektu – KA 01 Výstup KA 01: - provedený výzkum cílové skupiny - zpracovaná analýza, která bude popisovat současný stav - informace získané výzkumem a analýzou budou sloužit, jako důležitý podklad pro realizaci KA 02 (ovlivní obsah natáčených dokumentárních seriálů, zaměření seminářů, soutěží, pracovních sešitů atd.).

12 Klíčové aktivity projektu – KA 02 KA 02 ČEŠI EVROPĚ – SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE KOMPETENCÍ ŽÁKŮ PRO 21. STOLETÍ Cíl KA 02: Pomocí systémově vytvořených audiovizuálních produktů, přiblížit cílovým skupinám projektu a sekundárně celé veřejnosti osobnosti českých dějin a jejich přínos evropským dějinám a integraci Evropy.

13 Klíčové aktivity projektu – KA 02 Cíl aktivity bude realizován prostřednictvím následujících činností: 14 dílný dokumentární seriál o významných osobnostech českých dějin a jejich přínosu dějinám evropským a evropské integraci. -díly o délce cca 25 minut -dokumenty ve stylu pořadů BBC počítají s hranými prvky, animacemi a trikovými záběry -ukážou místa Evropy, na kterých zanechali Češi významné stopy (např. Lucembursko, Holandsko, Německo, Švédsko, Rakousko, Itálie atd.).

14 Klíčové aktivity projektu – KA 02 -jednotlivé díly seriálu budou věnovány významným osobnostem českých dějin, které svým významem přesáhli české hranice (např. Přemysl Otakar II., Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova, Jiří z Poděbrad, Jan Amos Komenský, Albrecht z Valdštejna, Jan Jesenius, Jan Evangelista Purkyně, Alfons Mucha, Bedřich Smetana, maršál Josef Václav Radecký z Radče, Tomáš Baťa, František Fajtl atd.) -výčet jmen je ilustrativní, bude upřesněn i na základě realizace KA 01 - Odvysílání seriálu v televizi.

15 Klíčové aktivity projektu – KA 02 -Vytvoření metodiky po učitele, jak s vytvořenými materiály pracovat. - „Letní škola“ pro učitele 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (cílová skupina) - seznámení s výstupy projektu, seznámení s vytvořenou metodikou, praktické vzdělávání v práci s vytvořenými materiály. - TV soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií „O klenoty Karla IV.“ - soutěž se bude týkat významných Čechů a významných počinů a přínosů Čechů pro Evropu.

16 Klíčové aktivity projektu – KA 02 -zpracování pracovního sešitu pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií v elektronické podobě jako pomůcka pro výuku dějepisu a občanské nauky. Školy budou vybírány pro přímé zapojení do projektu na základě jejich zájmu – budou osloveny přímo, a také prostřednictvím publicity projektu, a v případě jejich zájmu budou všechny zařazeny do projektu.

17 Klíčové aktivity projektu – KA 02 Vytvoření komunikační a informační platformy – interaktivní webové aplikace pro školy a veřejnost - Portál www.cesi-evrope.cz eventuálně www.cesi- evrope.euwww.cesi-evrope.czwww.cesi- evrope.eu Obsah portálu: - databáze všech výstupů projektu (seriál bude na portále zpracován jako interaktivní učební pomůcka). Databáze bude postupně v souladu s cíli tohoto projektu naplňována dalšími obrazovými či poslechovými materiály z archivu televize, jakož i podobnými výstupy z jiných projektů realizovaných v rámci OP VK. Využití synergie s výstupy jiných obdobně zaměřených projektů z OP VK Zpřístupnění databáze zejména školám (možnost čerpat pomůcky pro výuku předmětů či eventuálně pro úpravu ŠVP), ale i veřejnosti.

18 Klíčové aktivity projektu – KA 02 -výstupy z konferencí a seminářů vzniklých nejen v rámci tohoto projektu. -informace o významných kulturních akcích v souvislosti s významnými Čechy Roadshow po školách (2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií) ve všech krajích – budou vycházet z odvysílaného televizního dokumentárního seriálu Internetová soutěž na portále - navázaná na roadshow.

19 Klíčové aktivity projektu – KA 03 KA 03 ANALÝZA POKROKU CÍLOVÉ SKUPINY V OBLASTI VNÍMÁNÍ OSOBNOSTÍ ČESKÝCH DĚJIN A JEJICH PŘÍNOSU EVROPĚ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ Cíl KA 03: - zpracování metodiky výzkumu - vlastní provedení výzkumu realizovaného na širokém vzorku cílových skupin, zejména žáků druhého stupně ZŠ a prvního stupně víceletých gymnázií z celé ČR (výzkum proběhne v každém kraji ČR). - zpracování analýzy pokroku ve vnímání osobností českých dějin a jejich přínosu Evropě a integraci Evropy.

20 Klíčové aktivity projektu – KA 04 KA 04 EVALUACE PROJEKTU VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ EVALUAČNÍ STUDIE - Vytvoření evaluačního plánu – základní vodítko pro hodnocení kvality dosažených výsledků a výstupů projektu. Dle evaluačního plánu budou jednotlivé KA hodnoceny tak, aby byly dodrženy základní principy evaluace. Půjde o to, aby tato činnost byla: - systematická - provedena správně metodicky - prováděna pravidelně; - řízena podle předem stanovených kritérií; - použitelná pro rozhodování a další plánování.

21 Klíčové aktivity projektu – KA 04 Vytváření průběžných evaluačních zpráv během realizace projektu a 1 závěrečná evaluační zpráva. Zprávy budou sledovat: 1.evaluaci cílů - zda se podařilo dosáhnout naplnění předpokládaných cílů projektu a nadefinovaných indikátorů 2.evaluaci procesů - zda procesy projektu probíhají předpokládaným postupem a zda vedou k očekávaným výsledkům. 3. evaluaci kvalitativních změn - tato evaluace bude porovnávat poměr mezi vloženými prostředky (nejen finančními) a jim odpovídajícími výstupy. 4. evaluaci aktivit projektu ve vztahu k potřebám cílových skupin – bude se průběžně sledovat kvalita aktivit zaměřených na práci s cílovou skupinou a přijímat následná opatření ke zvýšení této kvality.

22 -provedený výzkum cílové skupiny a na jeho základě zpracovaná analýza, která bude popisovat současný stav a stane se odrazovým můstkem pro další kroky reformy ve vzdělávání v této oblasti; -natočený 14 dílný televizní dokumentární seriál o délce jednoho dílu 25 minut, který bude zpracován v souladu s RVP ZV, oblast Člověk a společnost do formy učební pomůcky pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií; - pracovní sešit v elektronické podobě pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií jako pomůcka pro výuku dějepisu a občanské nauky zpracovaný v souladu s RVP ZV, oblast Člověk a společnost; - TV soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií „O klenoty Karla IV.“; Výsledky a výstupy projektu

23 - interaktivní webový portálu www.cesi-evrope.cz (www.cesi-evrope.eu ), databáze obrazových materiálů, jako pomůcek pro školy při výuce předmětů či pro inovaci ŠVP; - vytvořená metodika práce s vytvořenými materiály pro učitele 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií; - „Letní škola“ pro učitele 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (cílová skupina), na které budou seznámeni s vytvořenou metodikou, budou prakticky vzděláváni v práci s vytvořenými materiály. -zpracovaná a realizovaná roadshow vycházející z odvysílaného dokumentárního seriálu a obsahující vždy novou záhadu vztahující se k tématu roadshow s navazující internetovou soutěží; Výsledky a výstupy projektu

24 - vyhodnocení pokroku CS projektu ve vzdělávání a vnímání osobností českých dějin, metodika výzkumu pokroku CS projektu ve vzdělávání a vnímání osobností českých dějin, zpracována analýza pokroku ve vnímání osobností českých dějin a jejich přínosu Evropě a integraci Evropy, jejíž součástí budou doporučení pro realizátory projektu; -evaluační plán; -průběžné evaluační zprávy (cca 2 z každé aktivity - bude upřesněno v evaluačním plánu); - závěrečná evaluační zpráva - doporučení pro revizi výuky dějepisu a návrh systémových změn v RVP ZV. Výsledky a výstupy projektu

25 KA 01 1 800 000Kč KA 02 44 100 000Kč KA 03 1 800 000Kč KA 04 3 720 000Kč Maximální výše nákladů na jednotlivé klíčové aktivity projektu

26 -komplexní přístup k oblastem a tématům projektu -provázanost s aktuálními potřebami cílové skupiny -vytvořené produkty jsou praktického rázu a respektují aktuální požadavky EU a RE -zapojení audiovizuálních učebních pomůcek k posílení znalostí z oblasti historie evropské integrace, přínosu národních osobností tomuto historickému procesu a zároveň posílit výchovu k evropanství -vytvoření databáze všech výstupů projektu v rámci vytvořené webové aplikace pro školy a veřejnost Přínosy a přidaná hodnota projektu

27 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Odborná diskuze Projektový záměr ČEŠI EVROPĚ Postavení a historická úloha Čechů v rámci evropské integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google