Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vykazování ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb teorie a skutečnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vykazování ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb teorie a skutečnost."— Transkript prezentace:

1 Vykazování ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb teorie a skutečnost úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz

2 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Zákon108/2006 Sb., o sociálních službách – původní znění a původní výklad § 36 Poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby ve vyjmenovaných zařízeních sociálních služeb. Tuto povinnost plní formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zvláštního právního předpisu. ( zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a vyhláška 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) a) prostřednictvím zdravotnického zařízení b) jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

3 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Realizace Odbornost 913 : všeobecná sestra v sociálních službách ze zákona a při splnění všech zákonných nároků zajišťuje: poskytování zdravotní péče pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům,kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů. poskytovaná ošetřovatelská a rehabilitační péče je vykazována na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony

4 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Výkony odbornost 913 06611 Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry 06613 Ošetřovatelská intervence 06621 Komplex – odběr biologického materiálu, eventuálně orientační vyšetření biologického materiálu 06623 Aplikace léčebné terapie p. o., i. m., s. c., i. v., UV, ev. další způsoby apl. terapie či instilace léčiv 06625 Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných a energetických zdrojů, léčby bolesti 06627 Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie 06629 Péče o ránu 06631 Komplex – klyzma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen 06633 Zavádění nazogastrické sondy 06635 Komplex – vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou, ošetření kožních lézí přístrojovou technikou 06637 Nácvik a zaučování aplikace inzulinu 06639 Ošetření stomií 06645 Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v době od 22.00 do 6.00 hodin 00649 Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu

5 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Připomínky OSZSP k návrhu na úpravu poskytování ZP v PZSS v roce 2006 Odbory nesouhlasí se zavedením systému úhrad jednotlivých výkonů, kdy se ze širokého spektra ošetřovatelské péče vyčleňuje úhrada jednotlivých atomizovaných úkonů. Zavedený systém neumožní zajištění poskytování kvalitní ošetřovatelské péče, odstraní ze sociální sféry další odborné/zdravotnické pracovníky a nutí provádět nekvalifikované osoby činnosti, které mohou být pro klienty PZSS rizikové. Rozsah poskytované zdravotní/ošetřovatelské péče v PZSS neobsahuje pouze úkony upravené předpisy o zdravotním pojištění a proto odbory požadují, aby hrazení zdravotní/ošetřovatelské péče bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v plném rozsahu, nejlépe formou úhradových paušálů.

6 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Připomínky OS k vyhlášce č. 134/ 1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, Rok 2011 OS neshledává důvody pro snížení úhrad za minutu výkonu jako relevantní. S předmětnými ustanoveními nesouhlasíme, a to zejména v návaznosti na připomínky uplatněné k předchozímu bodu a proto požadujeme výši bodů za jednu minutu výkonu zachovat v původní výši, platné pro rok 2010. Rok 2013 Zásadně nesouhlasíme s navrženou sestupnou hodnotou výkonů. Nově navrhované hodnoty nereflektují skutečné náklady, nezakládají se na reálných výpočtech a spotřebě příslušného materiálu. Je zarážející, že jsou navrhovány sestupné a restriktivní změny v momentě, kdy je všeobecně známo a kalkulačně doložitelné, že odbornost 913 je nastavena hluboko pod skutečnými náklady. Žádáme vytvořit nové kalkulace u níže uvedených výkonů, které mají odrážet reálný stav kalkulací materiálových nákladů. Zásadně nesouhlasíme s návrhem MZ, neboť návrhem vyhlášky dochází k jejich snížení. Uvedené ceny, které jsou snížené, požadujeme navýšit, nebo minimálně zachovat. Trváme na stanovisku OS, které uplatňujeme již několik let, že zvolený systém úhrad zdravotní péče v odbornosti 913 je naprosto nevhodný. Požadujeme, aby byl naplněn slib, že se z výkonového systému přejde na vytvoření úhradového paušálu, který bude odrážet náročnost péče o klienta sociálních služeb podle skutečné potřeby ošetřovatelské péče. Opakovaně jsme navrhovali vytvořit buď platbu obdobnou platbám za diagnózu, nebo platbu podle „kategorie“. Opakovaně požadujeme, aby byly do novely zapracovány aktualizované mzdové indexy lékařských a nelékařských povolání a aby se ke kalkulacím ceny zdravotní péče zahrnuly nejen náklady na platy/mzdy, ale také na sociální a zdravotní pojištění. Rok 2014 OSZSP ČR požaduje zvýšení úhrady poskytovateli specializované ambulantní péče odbornosti 913 minimálně na 1,30 Kč za bod. Dále požadujeme nastavení režijních nákladů odbornosti 913 na úroveň odbornosti 925.

7 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Připomínky OSZSP k metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu Při každé novele zákona 108/2006 Sb., při každém připomínkování Metodiky MPSV, při každém jednání PT RHSD pro sociální politiku a Plénu RHSD, které řešilo sociální služby připomínkováno:  financování sociálních služeb má být upraveno právním předpisem (nařízením vlády),  z dotace MPSV požadujeme umožnit, do doby než bude vyřešeno pomezí zdravotní a sociální péče, hradit náklady na platy a mzdy zdravotnických pracovníků, jak bylo zakotveno v původní metodice MPSV z roku 2007.  opakovaně nesouhlasíme s tím, že MPSV opět metodicky jen „nastavuje“ dávno nastavený, ovšem bez zákonného podkladu praktikovaný způsob financování sociálních služeb.

8 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Výsledky restriktivní politiky státu vůči odbornosti 913 - zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociálních služeb kategorie zaměstnanců 20012005201120122013 Rozdíl 2001/20013 Všeobecné sestry 76326115502448764814 - 2818 ošetřovatelé 15681066204154116 - 1452 sanitáři 52412590190164140 - 5101

9 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Rok 2014 Opakovaná jednání na vládní úrovni a s ministrem financí Andrejem Babišem  opakovaně upozorněn na nízké platy zaměstnanců v sociálních službách  opakovaně upozorněn na problémy úhrad zdravotní péče v PZSS

10 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Usnesení Vlády ČR č. 619 ze dne 21. července 2014 Vláda I. souhlasí se zvýšením rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a ve střednědobém výhledu na léta 2016 a 2017, a to v závazném ukazateli státního rozpočtu Neinvestiční nedávkové transfery o částku 750 000 tis. Kč na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách; II. ukládá 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí promítnout ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí zvýšení finančních prostředků podle bodu I tohoto usnesení v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a ve střednědobém výhledu na léta 2016 a 2017.

11 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Dopis MF Andreje Babiše MZ Svatoplukovi Němečkovi ze dne 11. 7. 2014 Vážený pane ministře, do mezirezortního připomínkového řízení byl zaslán návrh novely vyhl. MF č. 418/2003 Sb. se záměrem snížit maximální limit přídělu do provozního fondu zdravotních pojišťoven. Očekávám, že novela nabyde účinnosti od 1. ledna 2015 a posílí základní fond pojišťoven až o cca 800 mil. ročně. Rád bych Vás požádal, aby část těchto prostředků byla využita na navýšení úhrad zdravotních služeb, a hospicům prostřednictvím tzv. úhradové vyhlášky na rok 2015. Situaci v oblasti poskytovatelů sociálních služeb totiž považuje za velmi vážnou a tyto segmenty za dlouhodobě podfinancované včetně velmi nízkých mezd jejich pracovníků, přičemž možnosti státního rozpočtu na další zvyšování dotací do těchto segmentů jsou omezené. Proto se domnívám, že číst úspor v nákladech na činnost zdravotních pojišťoven by měla být použita pro zlepšení situace právě v těchto segmentech. Dopis zaslán na vědomí předsedkyni OS Dagmar Žitníkové dne 11.7.2014

12 Usnesení Vlády ČR č. 868 ze dne 27. listopadu 2014 Vláda I. bere na vědomí informace uvedené v části II a III materiálu č.j. 1077/14; II. souhlasí s účelovým přesunem prostředků v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2014 ve výši 335 mil. Kč ze závazného ukazatele Dávky důchodového pojištění ve prospěch dofinancování oblasti dotací poskytovatelům sociálních služeb s tím, že tyto prostředky jsou přednostně určeny na služby, kterým hrozí ukončení či omezení provozu z důvodu fluktuace zaměstnanců způsobené nízkou úrovní odměňování; III. ukládá 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí provést ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí přesun finančních prostředků podle bodu II tohoto usnesení. 20.9.201612

13 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Úhrady ZP v PZSS v roce 2015 a zvýšení platů všeobecných sester Požadavek odborů na jednáních PT RHSD, aby bylo navýšení platů všeobecných sester v PZSS kompenzováno zvýšením úhrad ze ZP Jednání PT RHDS pro sociální politiku dne 17. října 2014, odbory žádají, aby úhrady za poskytovanou péči v PZSS v roce 2014 byly oceněny 1,30 Kč za bod bez uplatnění restrikcí. Závěr z jednání PT RHSD pro zdravotnictví ze dne 22. října 2014 – ministr zdravotnictví přislíbil, že: „navýšení platů bude kompenzováno i zaměstnancům záchranných služeb a zdravotnickým pracovníků v sociálních službách, kteří jsou hrazeni z fondu veřejného zdravotního pojištění (s p. náměstkem Philipem budou konzultovány kalkulace zvýšení)“.

14 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Zdravotní péče v sociálních službách = 7 let bojů za zachování všeobecných sester Jednání s MPSV, jednání se zdravotními pojišťovnami, jednání s ministry, jednání s premiéry koncepční výsledek = 0 Jeden příklad za všechny zadání projektu výzkumu pro potřeby státu s termínem zahájení prací v roce 2007 - Analýza systému sociálně zdravotní péče v kontextu zákona o sociálních službách a zdravotnických norem (náklady 1,9 mil. Kč)  Předpokládané výsledky a přínos pro resort MPSV- objektivní nastavení rozpočtových rámců v obou resortech cílených k zajištění sociálně zdravotní péče. (pozn. správnou aplikací plateb z pojištění je podle odhadů možné saturovat cca 600 mil. Kč ročně v oblasti zajištění provozu pobytových služeb sociální péče) – v roce 2007 byla úhrada ZP PZSS 514 mil. Kč!!!!

15 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Zdravotní péče v sociálních službách = 7 let bojů za zachování všeobecných sester Výsledek – studie VÚPSV, která nebyla nikdy!!! oficiálně publikována a která vyčíslila potřebu ošetřovatelské péče v PZSS Náklady na poskytnutou ošetřovatelskou péči činí podle zjištěných výsledků cca 5,2 mld. Kč, přičemž podle jednotlivých typů pobytových zařízení se pohybují v rozmezí od 5 086 Kč v domovech pro seniory do 11 170 Kč v domovech pro osoby se zdravotním pojištěním, jejich podíl na celkových průměrných nákladech se pohybuje od 28,5 % v domovech pro seniory do 45,1 % v domovech pro osoby se zdravotním postižením,

16 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz A co bude dál? Návrhy odborů: Je nutné vyřešit součinnost MZ a MPSV.  Ve vzájemné spolupráci by měla obě ministerstva spolu se ZP zreálnit úhrady za poskytovanou zdravotní péči.  Ceny, jak sociální, tak zdravotní péče se musí promítnout do jejich úhrad  Sociální péče do objemu financí státního rozpočtu  Zdravotní péče do zdravotně pojistných plánů ZP Dohoda mezi rezorty, kdo a co zaplatí – DPS, DZP = LDN  Od vykazování výkonů přejít na případové paušály  Připravit místo dotační metodiky nařízení vlády

17 úterý, 20. září 2016 www.osz.cmkos.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vykazování ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb teorie a skutečnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google