Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o stavu přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 informační seminář k PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o stavu přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 informační seminář k PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE."— Transkript prezentace:

1 Informace o stavu přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 informační seminář k PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 14. května 2007, Krajský úřad Ústeckého kraje

2 Harmonogram tvorby plánu Stanovení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti (výběr členů skupin za pomoci návrhů obcí, střešních organizací a současných spolupracujících subjektů (červen – září), realizátor: krajský úřad Analýza poskytovaných služeb - typologie, využívanost služeb, financování (červenec – září) realizátor: Rozvojové centrum při Sociální agentuře v Ústí nad Labem, financováno v rámci projektu BROUK Příprava návrhů v pracovních skupinách (říjen 2006 – květen 2007) Připomínkování plánu a zpracování finální verze (červen – září 2007) Předložení plánu orgánům kraje IV. čtvrtletí 2007

3 Metodika tvorby plánu Výchozí je metodika komunitního plánování. Tu lze beze zbytku použít pouze pro plánování na místní úrovni. (velikost a různorodost územního celku, působnost místních samospráv, …) S plánováním rozvoje služeb na úrovni kraje jsou zkušenosti pouze v dílčích oblastech (protidrogová politika). Obecná metodika tvorby a implementace plánů rozvoje služeb na krajské úrovni neexistuje – je postupně vytvářena a ověřována v praxi.

4 Projekt „Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji“ Hlavní cíle: –zajištění kvalitního průběh procesu tvorby a naplňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji –zvýšení odborných schopností pracovníků zabývajících se plánováním rozvoje sociálních služeb na místní a krajské úrovni –sjednocení postupů plánování rozvoje sociálních služeb v kraji (na místní a krajské úrovni)

5 Hlavní aktivity projektu –společný vzdělávací program pro vedoucí pracovních skupin a pro pracovníky pověřených obcí (rozsah 160 hodin), téma plánování rozvoje soc. služeb na místní a krajské úrovni –informační semináře pro klíčové osoby samospráv (starostové obcí a krajští zastupitelé) a pro klíčové pracovníky obecních úřadů (tajemníci a vedoucí odborů sociálních věcí) –zajištění odborné garance týmu zabývajícího se přípravou střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji –2 krajské konference –evaluace spojení vzdělávacího programu a procesu tvorby koncepčního dokumentu

6 Aktuální stav přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (stav - květen 2007)

7 Pracovní skupiny pro tvorbu plánu: –pro oblast péče o seniory –pro oblast péče o rodinu, děti a mládež –pro oblast sociální prevence –pro oblast péče o osoby zdravotně postižené (včetně péče o zdravotně postižené děti, jejich rodiny a pečovatele) –pro oblast péče o osoby ohrožené drogou –pro oblast péče o příslušníky etnických menšin –pro oblast péče o osoby mentálně postižené a duševně nemocné –pro oblast péče o osoby v přechodné krizi (včetně problematiky domácího násilí, týraných osob) –řídící skupina – vedoucí pracovních skupin

8 Vymezení oblastí poskytování sociálních služeb V rámci řídící skupiny bylo dohodnuto vymezení oblastí, tam, kde pravděpodobně může dojít k překryvům cílových skupin nebo služeb (např. oblast péče o osoby v krizi a oblast sociální prevence) V případě potřeby byla problematika oblasti rozdělena na menší celky (např. péče o duševně nemocné a mentálně postižené)

9 Popis současného stavu problematiky V jednotlivých pracovních skupinách byl vytvořen popis aktuálního stavu problematiky. Zdroje: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, komunitní plány, již zpracované koncepční dokumenty (Akční plán protidrogové politiky, Zdravý kraj, Koncepce rozvoje sociálních služeb), vlastní zkušenost členů pracovní skupiny

10 Zpracování SWOT analýzy Byly identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a rizika pro poskytování služeb v dané oblasti Pro práci se SWOT analýzou při tvorbě cílů a opatření plánu byl zvolen přístup eliminace slabých stránek za využití příležitostí.

11 Návrh cílů plánu Pro každou oblast bylo navrženo zpravidla 2 -5 cílů. Pravidlo: Definice cílů jsou výsledkem konsensu všech členů pracovní skupiny. Zdroje pro návrh cílů: SWOT analýza, údaje popisu aktuálního stavu, stávající komunitní plány, zkušenosti a znalosti členů pracovní skupiny. Podmínky pro návrh cíle: zdůvodnění, konkrétnost, reálnost, měřitelnost, vazba na konkrétní finanční zdroje Vedle udržení sítě stávajících kvalitních a potřebných služeb se nejčastěji objevoval cíl zvýšení dostupnosti služeb v malých obcích a zvýšení informovanosti o poskytovaných službách

12 Návrh opatření (kroků) Ke každému cíli byl navržen potřebný počet opatření v následující struktuře:  popis opatření a jeho dílčích aktivit  předpokládané dopady  cílová skupina  časový horizont realizace  odhad finanční náročnosti  hlavní finanční zdroje  předpokládaní realizátoři  hodnotící indikátory

13 Společné cíle a opatření Na závěr byly ze speciálních částí návrhu plánu vyčleněny cíle a opatření společné pro všechny oblasti poskytování sociálních služeb. Ty byly doplněny o některé další cíle a opatření. Jedná se zejména o:  zvýšení informovanosti o poskytovaných službách  provedení analýzy potřeb  vytvoření struktury pro implementaci a aktualizaci plánu

14 Zpracování realizačního plánu na rok 2008 Pro určení potřebného množství finančních prostředků na rok 2008 bylo přistoupeno ke zpracování ročního realizačního plánu (důvod – funkce plánu jako přílohy souhrnné žádosti o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí). Z navržených opatření na období 2008 – 2011 byly vybrány aktivity, které mají být realizovány v roce 2008. Bude proveden odhad jejich finanční náročnosti a výše požadavku na dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí.

15 Některé zkušenosti a problémy spojené s tvorbou plánu Problematika práce s daty o cílových skupinách uživatelů a o poskytovaných službách (různá úroveň sběru dat, někdy chybí data o poskytovaných službách, neexistují definice výkonů) Kompatibilita s komunitními plány na místní úrovni (metodika a úroveň zpracování plánů na místní úrovni) Co zařadit do plánu? – (budou zařazeny aktivity provázané nebo úzce související s poskytováním sociálních služeb, ale budou finančně odděleny – např. substituční léčba v oblasti péče o uživatele drog) Otázka formulace opatření v rámci plánu (možnosti formulace opatření vůči obcím, nelze stavět plán na konkrétních subjektech) Analýza finanční náročnosti opatření Absence analýzy potřeb

16 Přínos tvorby plánu  zavedení komunikace v rámci pracovních skupin – možnost předávání informací a zkušeností; možnost ovlivňování systému sociálních služeb v kraji  navázání spolupráce s Fakultou sociálně – ekonomickou UJEP (např. otevření možnosti spolupráce při analýze potřeb jednotlivých cílových skupin)

17 Harmonogram nejbližších aktivit  květen –dopracování (revize) výstupů z jednotlivých pracovních skupin –zpracování priorit pro MPSV  červen –příprava střednědobého plánu k připomínkování –14.6. informační seminář pro zástupce samospráv  červen – září –připomínkování střednědobého plánu –doplnění plánu o údaje z registrací poskytovatelů soc. služeb  říjen –vypořádání připomínek, konečné zpracování plánu  IV. Q roku 2007 –předložení plánu Komisi sociální a Radě Ústeckého kraje

18 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Jiří Mach vedoucí oddělení humanitních činností Krajský úřad Ústeckého kraje e-mail: mach.j@kr-ustecky.czmach.j@kr-ustecky.cz tel.: 475 657 427, 603 192 626


Stáhnout ppt "Informace o stavu přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 informační seminář k PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google