Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 Program 1.Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2.Financování sociálních služeb Ing. Šustrová, Ing. Rausová – OSV KrÚ JMK 3.Zpracování účetní závěrky za rok 2015 - termíny Ing. Jana Tomková 4.Očekávané změny v účetní legislativě pro rok 2016 Ing. Jana Tomková 5.Konsolidace účetních výkazů – „Seznam“ Ing. Antonín Špaček 6.Finanční vypořádání a SZÚ za rok 2015 Ing. Marek Kurka 7.Vývoj daňových výnosů v roce 2015 Ing. Antonín Špaček 8.Rozpočtová skladba, pokladny a termínové účty v roce 2016 Ing. Marek Kurka 9.Dotace – Úřad práce ČR Ing. Marek Kurka 10. Závěr 2

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 ve formátu XML (vyhláška č. 383/2009 Sb. a technický manuál) - (nelze zasílat výkazy ve formátu.pdf,.txt apod.) v aktuální XSD schéma – na stránkách MF ČR Předmět e-mailu začíná WinVYK25 Př.: WinVYK25_12/2015_10.12.2015_08:15:10_12345678 Město XYZ vykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.czvykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.cz (jediná existující adresa automatu pro obce a nově i pro neškolské PO pro sběr všech typů výkazů) POZOR NA ANALYTIKY ÚČTŮ dle Vašeho SW – pro správné generování výkazů! Zpětný protokol je ÚJ povinna porovnat s výstupem ze svého účetnictví!!! Opravy lze pořídit pouze do období, na kterém se s metodikem domluvíte, aby mohl být do CSÚIS odeslán správný výkaz! NEZASÍLAT TIŠTĚNÉ VÝKAZY !!! Zpracování účetní závěrky 2015 3

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 Obce vykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.cz vykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.cz výkaz FIN 2-12 Múčetní výkazyvýkazy PAP do 20.1.2016do 5.2.2016do 17.2.2016 + opravyobce s PAP či DPH + opravy do 10.2.2016 + opravy + konsolidační tabulka (na adresu příslušného metodika) do 20.1.2016 Neškolské PO zřizované obcemi vykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.cz vykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.cz účetní výkazy výkazy PAP do 10.2.2016do 17.2.2016+ opravy 4 Zpracování účetní závěrky 2015 Termíny pro sběr výkazů

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 5 Zpracování účetní závěrky – FIN 2-12 M Doporučujeme ověřit uvedené postupy: u transferů, které jsou rozpočtovány položkami třídy 4, nezapomínat uvádět UZ, případně atributy Nástroj a Prostorovou jednotku položky 413x se zařazují na paragraf 6330 položky 4111, 4113, 4116, 4118, 4122, 4123, 4211, 4213, 4216, 4218, 4222, 4223 a 5366 se pojí vždy s UZ dodržovat použití rozpočtové skladby ve vztahu k těmto UZ: položka 4111 a 4211 UZ 98xxx položka 4123 a 4223 UZ 82xxx až 88xxx položka 4113 a 4213 UZ 89xxx, 90xxx, 91xxx, 92xxx, 93xxx, 94xxx položka 4118 a 4218 UZ 95xxx položka 4160 a 4240 UZ 97xxx položka 4116 a 4216 všechny ostatní UZ v oddílu VI. Stavy na bankovních účtech je třeba ověřit skutečné zůstatky podle bankovních výpisů základní běžný účet ř. 6010 musí souhlasit na účet 231 - Základní běžný účet v rozvaze

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 6 Zpracování účetní závěrky – FIN 2-12 M V oddílu IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace je třeba ověřit stejnou absolutní hodnotu řádků: ř. 4440 - Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř. 4450 - Financování ř. 4470 - Financování celkem po konsolidaci. Konsolidace příjmů ř. 4060 musí být stejná jako konsolidace výdajů ř. 4250 (jedná se o konsolidaci uvnitř účetní jednotky, kdy se konsolidují převody mezi rozpočtovými účty obce, protože nevyjadřují efektivní příjem nebo výdaj směrem ven nebo dovnitř účetní jednotky). Položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu musí být rozpočtována dle zaslaného rozpisu a musí odpovídat skutečnosti. Položka 5182 – Poskytnuté zálohy pokladně - DOPORUČUJEME, aby vykazovala nulový zůstatek. Pokladna hospodářské činnosti může vykazovat zůstatek. Neprovedla-li obec na konci roku odvod na běžný účet a potřebuje provést vynulování položky 5182, jeví se nejvhodnější zápis 231 pol. 5182 minus D / 231 pol. 8901 D a na začátku roku obrácený zápis 231 pol. 8901 MD / 231 pol. 5182 D

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 7 Zpracování účetní závěrky – FIN 2-12 M Je třeba zabezpečit vyúčtování případné zálohy poskytnuté organizační jednotce a s tím související vynulování položky 5181. Stavy a obraty na jednom analytickém účtu 231 musejí odpovídat skutečnému zůstatku na bankovním výpise konkrétního bankovního účtu. Ověřte správný převod do PS 2015 - musí být bez RS! Čerpání kontokorentního úvěru - položka 8905 se rozpočtuje! rok X: 231 pol. 8905 MD / 281 D; rok x+1: 281 MD / 231 pol. 8905 D

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 8 Zpracování účetní závěrky - Rozvaha hodnoty se vykazují s kladným znaménkem vyjma 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407 a 408 a účtové skupiny 43 a 49 plovoucí účty 336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 375, 475 a 363 aktiva se musí rovnat pasivům drobné majetky - účty 018 a 028 (netto hodnoty = 0) ostatní majetkové účty skupiny 01, 02, 03 (netto hodnoty ≥ 0) účty 041, 042 a 043 nemohou mít záporný zůstatek uspořádací účty technického zhodnocení (k 31.12. stav 0) limitky (od roku 2012 účtujeme na účet 231)

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 9 Zpracování účetní závěrky - Rozvaha Pokud byla schválena účetní závěrka, musí být účet 431 roven 0, pokud není schválená, může vykazovat zůstatek. Výsledek hospodaření minulého roku musí být přeúčtován z účtu 431 na účet 432 ke dni schválení účetní závěrky. Účty 281 - Krátkodobé úvěry a 451 - Dlouhodobé úvěry – smí zde být zaúčtovány jen čerpané a nesplacené úvěry, nikoli účtování pouze na základě uzavřených smluv. Zaúčtovat případné inventarizační rozdíly. Pokud ÚJ účtuje zásoby způsobem B, pak je nutné zúčtovat počáteční a konečné stavy. Prověřit správnost nastavení a účtování odpisů dlouhodobého majetku, včetně případného souvisejícího investičního transferu. Majetek oceněný reálnou hodnotou se neodepisuje. Opravné položky k pohledávkám je možné tvořit jednorázově až v rámci roční účetní závěrky. Nelze stanovit hranici významnosti ve vnitřním předpise, hladina významnosti je dána vyhláškou (za každých 90 dní po splatnosti 10%).

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 10 Zpracování účetní závěrky - Rozvaha Opravné položky k majetku je třeba tvořit, pokud se objevuje významné přechodné snížení hodnoty majetku (lze testovat například aktuální využitelnost majetku z hlediska technického stavu, otázku poškození majetku, omezení ve využitelnosti majetku apod.). Pokud je majetek prodejný alespoň za zůstatkovou hodnotu, není třeba uvažovat o tvorbě opravných položek ve vztahu k omezení jeho využitelnosti. Je třeba odsouhlasit, zda jsou předepsány všechny pohledávky a závazky, tyto účty nesmí vykazovat minusové zůstatky. Nejpozději ke dni zařazení majetku do užívání zaúčtovat výši investičního transferu na účet 403!

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 11 Zpracování účetní závěrky - VZZ O veškerých nákladech a výnosech musí být účtováno v tom účetním období, s nímž věcně a časově souvisí. Pro užití časového rozlišení (účty 381, 383, 384 a 385) musíme znát: účel vynaložené částky výši vynaložené částky období, ke kterému se částka vztahuje Nejsou-li splněny tyto podmínky, využijí se dohadné účty aktiv a pasiv (účty 388 a 389). POZOR na využívání závazných analytik Vašeho SW pro hlavní a hospodářskou činnost. daň z příjmů za obec (odhad daňového přiznání do nákladů 591/341) zaúčtovat neinvestiční dotace ve věcné a časové souvislosti na účet 672

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 12 Zpracování účetní závěrky - Příloha část A.1. – A.3. a A.6. – A.9. – textové části - vzor pro vyplnění textových částí v materiálu „Výkaz Příloha“ http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 V části A.3. je vhodné okomentovat případnou změnu odpisových plánů (pokud ÚJ zrušila „5%“ zbytkovou hodnotu) část A.4. – podrozvahy – pozor na účtování na správné straně (viz dále) část A.5. – pouze splatné soc. a zdrav. poj. a daňové nedoplatky (nemělo by se nic vykazovat, pokud není ÚJ v prodlení se splatností) (změna od r. 2016 – viz dále) část C. – účet 403 (viz dále) část D. – lesní pozemky části E.1. - E.4. – doplňující informace k položkám účetních výkazů POZOR - vyplnit všechny sloupce (viz dále) část F. – fondy ÚSC (viz dále)

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 13 Zpracování účetní závěrky - Příloha části G. a H. – stavby a pozemky (pozor na AU u korekce) části I. a J. – Náklady a výnosy z přecenění RH část K. – Doplňující informace k poskytnutým garancím (podrozvahy 98x – nepatří sem zajištění vlastních úvěrů) část L. – Doplňující informace o projektech partnerství veř. a soukr. sektoru

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 14 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část A.4. podrozvahy – účtování na chybných stranách či s chybným protiúčtem řeší metodika JMK Na podrozvahových účtech se předpokládá zůstatek vždy na té straně, která odpovídá svým charakterem původnímu rozvahovému účtu, ke kterému je vytvářen. Protiúčtem je vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999. (Analytické účty = 0 a číslo SÚ – tj. např. k účtu 901 je vyrovnávacím účtem účet 999.0901). Pozor na závazné analytiky Vašeho SW! Pro podmíněné pohledávky a podmíněné závazky platí např. u Gordicu závazné členění analytik podobně jako pro tř. 5 a 6.

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 15 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část A.4.

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 16 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část A.4.

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 17 řádek 3. vyřešen již v roce 2013 Zpracování účetní závěrky – Příloha - část A.5.

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 18 Zpracování účetní závěrky – Příloha - část A.5. 09/2015 – Gordic – doplněk metodiky 1/2015 změna závazného analytického členění účtů 336 a 337 do Přílohy A.5. vstupují pouze analytiky 04xx (závazky po datu splatnosti) účinnost dodatku již od závěrky k 30. 9. 2015.

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 19 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část C. Závazné analytiky účtu 403 v Gordicu: Z 01xx svěření majetku příspěvkové organizaci (Příloha č. 4 - A.III.1.) Z 02xx bezúplatné převody (Příloha č. 4 - A.III.2.) Z 03xx investiční transfery (Příloha č. 4 - A.III.3. a Příloha č. 5 - C.1.) Z 06xx Z 04xx dary (Příloha č. 4 - A.III.4.) Z 05xx snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Z 07xx (Příloha č. 4 - A.III.5. a Příloha č. 5 - C.2., CF – A.I.6) Z 00xx ostatní (Příloha č. 4 - A.III.6.) Z 08xx, 09xx

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 20 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část C. v části C se v položkách C.1. i C.2. vykazují jen změny během jednoho účetního roku (tedy z obratů)!!! OPRAVY MINULÝCH OBDOBÍ – AU (00xx, 08xx či 09xx) ostatní Co s účtem 403 v dalších účetních obdobích? nechat na původních analytikách i přes závěrku roku při generování PS vynulovat všechny AU ručně na jednu analytiku (např. „0000“) se zachováním ostatních analytických členění, které je vhodné využívat pro odlišení jednotlivých dotací (ORJ,ORG…) kombinace (část vynulovat proti sobě např. u dotací, které jsou již rozpuštěné např. v souvislosti s odepsáním či prodejem majetku a část ponechat) DOPORUČENÍ - odlišit dotace - vše o jedné dotaci "svázat" za pomocí ORJ či Org jakékoliv změny analytik – jedině v PS (nutné použít druh dokladu 1)

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 21 Zpracování účetní závěrky - Příloha - část E.1.-E.4. V částech E.1. – E.4. je nutno vyplňovat všechny tři sloupce K položce Doplňující informace Částka nestačí veškerý text uvést pouze do sloupce doplňující informace...

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část F. 22 problematika „účtování“ fondů ÚSC metodika JMK 2015 v příkladech uvádí postup 548 + 648 varianta použití účtu 401 je v úvodu kapitoly rovněž nastíněna (pozor na AU zejména u velkých organizací) nutno respektovat závazné AU Vašeho programu pro správné generování účetních výkazů! pohlídat si v PS převedení na jednu AU !!! AU účtu 236 a AU 419 na sebe určitým způsobem navazují příklad AU členění pro sociální fond (dle Gordicu) 236.0100 419.0100 – počáteční stav fondu (G.I.) 419.010x – tvorba fondu (G.II.) 419.011x – použití (čerpání) fondu (G.III.)

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část K. K. Doplňující informace k poskytnutým garancím (podrozvahy 98x – nepatří sem zajištění vlastních úvěrů) nelze stanovit jednoznačný algoritmus – bude nutné vždy ruční vyplnění 23

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 Zpracování účetní závěrky – Příloha – část L. L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru nelze stanovit jednoznačný algoritmus – bude nutné vždy ruční vyplnění Ty projekty partnerství jsou zcela výjimečné - tam nepatří všechny veřejné zakázky, ale projekty, kdy soukromé firmy financují nějaké akce - např. kanalizaci, domov pro seniory, nebo třeba staví obchodní dům a k němu příjezdovou komunikaci - a obec se na těchto projektech podílí třeba tak, že přispěje na tu komunikaci, nebo pak platí za dostupnost služby - že např. v soukromém hospici může někoho ubytovat.... 24

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 25 Zpracování účetní závěrky za rok 2015 Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu POZOR!!! Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.) sestavují ÚJ, které splní následující kritéria: aktiva celkem (brutto) > 40 mil. Kč výnosy > 80 mil. Kč 2 roky za sebou výkaz ve formátu XML zaslat na automat společně s účetními výkazy!!! za rok 2014 jej v celém JMK předkládalo 39 ÚJ

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 § 3a technické vyhlášky – zachování hranic příspěvkové organizace aktiva celkem (netto) > 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích … zjistíme až po předání výkazů za 12/2015 … musí si ÚJ hlídat sama!!! obce počet obyvatel > 3000 (k 1.1.2015) 26 PAP pro rok 2016

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 příspěvkové organizace aktiva celkem (netto) > 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích … zjistíme až po předání výkazů za 12/2015 … musí si ÚJ hlídat sama!!! Může jich být víc, výsledek bude znám až po odeslání výkazů za 12/2015 Adepti na PAP v roce 2017?!? Zkušenosti s výkazem PAP – předávání výkazů PAP v roce 2016 27 IČOÚčetní jednotka12.201409.2015 344648Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace149 448 951,10162 005 166,18 Zřizovatel účetní jeIČOÚčetní jednotka | Syntetický účet12.201312.201409.2015 Statutární město Brn70887039Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace99 989 122,3596 313 513,79104 276 091,92 Město Šlapanice75023920 Základní škola, Šlapanice, okres Brno - venkov, příspěvková 54 047 735,8953 668 762,37238 235 184,19 Město Hodonín49418815 Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace 58 851 088,4759 253 714,44102 912 305,06 Město Vyškov42660424Zoopark Vyškov91 745 833,5794 088 970,72100 151 535,54

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 28 PAP pro rok 2016

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 Úprava vnitřních předpisů (směrnic) pro potřeby ČÚS 710 29 V okamžiku účtování o skutečnostech daných bodem 7. ČÚS 710 musí být zpracován vnitřní předpis zejména z důvodu naplnění průkaznosti a) Způsob zajištění účetního záznamu pro potřeby ocenění DM Oběh účetních dokladů v souvislosti s DM, zejm. povinnosti pracovníků z účtáren i mimo účtárny Způsob a osoby zajištující informaci o ocenění při bezúplatném nabytí DM zejm. od jiné VÚJ Kalkulace nákladů (nejen nepřímých) při ocenění DM vytvářeného vlastní činností Přiřazení nákladů souvisejících s pořízením více položek DM Dolní hranice pro DDHM a DDNM (SÚ 901 a SÚ 902) Zajištění členění podle části G. a H. ve výkaze Příloha Náležitosti účetního dokladu pro zařazení, převod, vyřazení (všechny způsoby vyřazení) Okamžiky, osoby a způsoby výpočtu opravných položek k DM b) Zahrnování / nezahrnování úroku z úvěru a půjček na pořízení DM c) Zahrnování / nezahrnování nepřímých nákladu do ocenění DM pořizovaného ve vlastní režii d) Zahrnování / nezahrnování výdajů souvisejících se získáním transferu na pořízení DM do ocenění tohoto DM e) OUUP a jiné skutečnosti související s majetkem určeným k prodeji a oceněným RH podle § 64 vyhlášky Způsob stanovení okamžiku (OUUP) ocenění RH Způsob odhadu RH (kdy znalec, kdy majetkoví pracovníci, kdy cenová mapa,...) Osoba v rámci ÚJ odpovědná za provedení odhadu RH Hladina významnosti pro ocenění RH a její zdůvodnění Předání informace k zaúčtování (oběh dokladů) Způsob inventarizace RH

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 Úprava vnitřních předpisů (směrnic) pro potřeby ČÚS 710 30 Hladina významnosti pro ocenění RH a její zdůvodnění Je důležité, jak má ÚJ ve vnitřním předpise stanovenu hladinu významnosti!!! Ve směrnici je uvedeno: „Reálná hodnota je významně rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25. Za významný rozdíl je považována částka 260 tis. nebo 0,3% aktiv netto účetní jednotky za minulé účetní období a to ta hodnota, která je nižší.“ Názor oddělení přezkumu obcí: „Posuzujeme rozdíl mezi výší reálné hodnoty a pořizovací cenou, protože ve směrnici je řečeno, že se posuzuje rozdíl od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25. Tento § řeší, jak je majetek oceňován při pořízení, tzn. cenu pořízení. Pokud bude mít účetní jednotka ve vnitřním předpise stanoveno, že významnost posuzuje jako rozdíl mezi výší reálné hodnoty a zůstatkovou hodnotou majetku, bude to OPO samozřejmě respektovat.“ Doporučení: Zkontrolovat a opravit vnitřní předpisy!!! Jednoznačně uvést, pokud ÚJ hodlá využít netto hodnotu.

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 Úprava vnitřních předpisů (směrnic) 31 Pozor na obsah vnitřních předpisů!!! Nesmí odporovat současnému znění právních předpisů!!! Nelze např. vnitřním předpisem stanovit, že: ÚJ nebude účtovat o RH... lze však stanovit hladinu významnosti (viz výše) jednotlivá TZ se pro posouzení hodnotového limitu sčítají... ne, posuzuje se hodnota jednotlivých TZ samostatně majetek pořízený bez vedlejších pořizovacích nákladů se účtuje přímo na majetkový účet... ne, musí jít přes nedokončený majetek 041 či 042

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 32 Prováděcí vyhláška vykazování nemovitých a movitých věcí nabytých za účelem bezúplatného předání v položce zásob nahrazen stávající bod A.5. výkazu Příloha (nyní nedoplatky SP, ZP a FÚ) – informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona o zápisu do veřejného rejstříku, zrušení „Uspořádacích účtů technického zhodnocení dlouhodobého majetku“ (SÚ 044 a 045) - technické zhodnocení dlouhodobého majetku je souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku. Zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku se vzájemně nesčítají a technické zhodnocení není nezbytně omezeno délkou účetního období. Vývoj legislativy – předpokládané změny od r. 2016 Návrhy novel vyhlášek

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 33 Technická vyhláška nově Pomocný konsolidační záznam - vysvětlení k významným rozdílům křížových kontrol v rámci identifikace vzájemných vztahů zpracování a odeslání pomocného konsolidačního záznamu do pěti pracovních dnů  přesunutí závazného vzoru „Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ z konsolidační vyhlášky do technické vyhlášky zpřesnění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (část K. a L. výkazu Příloha) rozdělení účetních záznamů Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu Pokud účetní jednotka (DSO nebo ÚJ, která není vybranou účetní jednotkou) v účetním období splňuje podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 po sobě následující účetní období, nestanoví-li ministerstvo jinak. Pro zachování kontinuity zahrnování účetních jednotek, které splnily podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačních celků státu, nicméně v jednom z následujících období by tyto podmínky přestaly přechodně splňovat. Vývoj legislativy – předpokládané změny od r. 2016 Návrhy novel vyhlášek

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2015 34 Technická vyhláška významné zjednodušení rozsahu vyplňování Pomocného konsolidačního přehledu obchodními korporacemi, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek pouze podstatný nebo společný vliv na řízení a ovládání, respektive neovládá obchodní korporaci. Jedná se o úpravu, při níž dotčené účetní jednotky pouze uvedou takové položky, které jsou nezbytné pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku v oblasti kapitálu. Jedná se pouze o uvedení výše základního kapitálu, kapitálových fondů, rezervního fondu, nedělitelného fondu a ostatních fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období. Uvedené obchodní korporace budou do Centrálního systému účetních informací státu předávat pouze Část VI Pomocného konsolidačního přehledu. Vývoj legislativy – předpokládané změny od r. 2016 Návrhy novel vyhlášek

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 35 dojde ke spuštění nových KRKů – „konsolidační KRK“ některé nové kontroly interní, některé externí pro konsolidační KRK nebude vyžadováno zasílání vysvětlení rozdílů do ServiceDesku Pomocný konsolidační záznam zasíláno na základě rozdílů KRK, ale i v jiných případech zpočátku nastavena vysoká hladina významnosti (10 mil. a výše) tvořen systémem automaticky i manuálně (rozdílný rozsah požadovaných informací) XSD schéma zveřejněno v balíčku č. 29 úprava EKIS, aby uměl zpracovávat stavové zprávy s upozorněním na žádanku (ukládání ID hlavičky žádanky a položky žádanky, vůči kterému musí jít zpět odpověď). Konsolidační KRK Pomocný konsolidační záznam

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 36 Konsolidační KRK Pomocný konsolidační záznam – možná podoba

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 37 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO  vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)  konsolidační manuál – vydán podle § 14, odst. 1 a 2 vyhlášky  návod na vyplnění výkazu „Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ (dále jen „Seznam“),  návod na vyplnění a rozsah vykazovaných skutečností v Pomocném konsolidačním přehledu (dále jen „PKP“),  doporučené převodové můstky pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle jiných prováděcích vyhlášek, než podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 38 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO CÍL KONSOLIDACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ  sestavení konsolidovaných účetních výkazů za skupinu účetních jednotek tak, jako by se jednalo o jedinou účetní jednotku,  konsolidace není pouhou agregací účetních dat, ale představuje zejména vyloučení vzájemných vztahů tak, aby byly získány informace bez vzájemně uskutečněných transakcí a především bez vzájemně realizovaných zisků a ztrát v rámci příslušného konsolidačního celku.

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 39 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO ROZFÁZOVÁNÍ ZAPOJENÍ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ DO KONSOLIDACE  první fáze za účetní období roku 2015  byly zahrnuty do konsolidace pouze vybrané účetní jednotky, kromě zdravotních pojišťoven a příspěvkových organizací,  důvod nezahrnutí příspěvkových organizací - zachování možnosti vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu těm příspěvkovým organizacím, u nichž o tom rozhodl zřizovatel - pro rok 2015 tedy nebyly příspěvkové organizace konsolidovanou jednotkou státu,  žádná z účetních jednotek neměla za účetní období roku 2015 povinnost předávat PKP.

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 40 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO ROZFÁZOVÁNÍ ZAPOJENÍ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ DO KONSOLIDACE  druhá fáze za účetní období roku 2016  budou zahrnuty ostatní dotčené subjekty podle konsolidační vyhlášky státu,  dojde k prvnímu předání PKP, který budou do CSÚIS předávat zejména zdravotní pojišťovny a po splnění podmínek daných konsolidační vyhláškou státu dále dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace ovládané a řízené územními samosprávnými celky a státem a státní podniky,  podle § 13 odst. 4 konsolidační vyhlášky státu jsou konsolidované jednotky státu povinny na žádost ministerstva předat i pomocný konsolidační záznam.

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 41 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO DOPADY (NÁROKY) NA OBCE DO 3 TIS. OBYVATEL  zahrnuty do konsolidace na základě zaslaných účetních výkazů (tedy bez dalších nových nároků na vykazování)  status tzv. „spravující jednotky“ = povinnost předat Seznam do 15. 1. 2016  poprvé ve stavu k 31. 12. 2015 a to do 15. 1. 2016  informační povinnost ke konsolidované jednotce státu, která je součástí DKCS této obce = obec bude informovat danou účetní jednotku ve svém DKCS o jejím zahrnutí do Konsolidačního celku Česká republika.

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 42 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO DOPADY (NÁROKY) NA OBCE OD 3 TIS. DO 10 TIS. OBYVATEL  zahrnuty do konsolidace na základě zaslaných účetních výkazů  + nároky na vykazování pokryty tzv. nerozšířeným PAPem  status tzv. „spravující jednotky“ = povinnost předat Seznam do 15. 1. 2016  poprvé ve stavu k 31. 12. 2015 a to do 15. 1. 2016  informační povinnost ke konsolidované jednotce státu, která je součástí DKCS této obce = obec bude informovat danou účetní jednotku ve svém DKCS o jejím zahrnutí do Konsolidačního celku Česká republika.

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 43 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO DOPADY (NÁROKY) NA OBCE NAD 10 TIS. OBYVATEL  zahrnuty do konsolidace na základě zaslaných účetních výkazů  + nároky na vykazování pokryty tzv. rozšířeným PAPem  status tzv. „spravující jednotky“ = povinnost předat Seznam do 31. 3. 2015  poprvé ve stavu k 31. 12. 2014 a to do 31. 3. 2015  informační povinnost ke konsolidované jednotce státu, která je součástí DKCS této obce = obec bude informovat danou účetní jednotku ve svém DKCS o jejím zahrnutí do Konsolidačního celku Česká republika.

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 44 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO DOPADY (NÁROKY) NA DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ  zahrnuty do konsolidace na základě zaslaných účetních výkazů  POMOCNÝ KONSOLIDAČNÍ PŘEHLED  pouze při splnění kritérií podle § 10 odst. 2 vyhlášky  netto aktiva, cizí zdroje, náklady a výnosy - alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč  poprvé ve stavu k 31. 12. 2016 a to do 31. 7. 2017  status tzv. „spravující jednotky“ = povinnost předat Seznam do 15. 1. 2016  poprvé ve stavu k 31. 12. 2015 a to do 15. 1. 2016  informační povinnost ke konsolidované jednotce státu, která je součástí DKCS této obce = DSO bude informovat danou účetní jednotku ve svém DKCS o jejím zahrnutí do Konsolidačního celku Česká republika.

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 45 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO DOPADY (NÁROKY) NA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚSC  zahrnuty do konsolidace na základě zaslaných účetních výkazů  + nároky na vykazování pokryty tzv. rozšířeným PAPem, POKUD TENTO PAP PŘEDÁVAJÍ PODLE § 3a technické vyhlášky č. 383/2009 Sb.  UPOZORNĚNÍ: pouhé zahrnutí PO do konsolidace počínaje 1. 1. 2016 neznamená, že všechny PO musí sestavovat PAP http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni- reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/pokyny-a-sdeleni/2015/ucetni- konsolidace-statu--informace-pro-22826http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni- reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/pokyny-a-sdeleni/2015/ucetni- konsolidace-statu--informace-pro-22826  nemají status tzv. „spravující jednotky“ = nepředávají Seznam.

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 46 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO DOPADY (NÁROKY) NA MAJETKOVÉ ÚČASTI, RESP. JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, S VLIVEM OBCÍ A DSO NA ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ  zahrnuty do konsolidace podle §§ 5 – 7, přičemž současně musí splnit podmínky významnosti podle § 9 KVS – pokud splní  POMOCNÝ KONSOLIDAČNÍ PŘEHLED  poprvé ve stavu k 31. 12. 2016 a to do 31. 7. 2017  k jeho předání budou potřebovat získat status ZO/NZO !!!  nemají status tzv. „spravující jednotky“ = nepředávají Seznam  příprava těchto subjektů na dopady – materiál MF na webu JMK Metodická pomůcka pro majetkové účasti, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další subjekty předávající Pomocný konsolidační přehled

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 47 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO POMOCNÝ KONSOLIDAČNÍ PŘEHLED U DSO  bude se týkat cca 30 nevýznamnějších svazků obcí na území Jihomoravského kraje s významnou vodárenskou infrastrukturou,  způsob vyplnění PKP  pravděpodobně nebude přímá softwarová podpora  půjde o „ruční“ sestavení výkazu  metodické návod – Konsolidační manuál  účasti „pod podstatným vlivem“ nebo „pod společným vlivem“ budou mít výrazněji jednodušší PKP – pouze novou část VI. (informace pro konsolidaci kapitálu) – svazek obcí má však PKP v plném rozsahu – může být značně pracné!  zvážíme samostatný seminář pro „významné“ DSO.

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 48 Konsolidace účetních výkazů – obce, DSO a PO DALŠÍ ÚLEVY PRO „OBCE DO 10 TIS. OBYVATEL“, „NEVÝZNAMNÉ DSO“ A „PO BEZ PAP“  DKCS těchto spravujících jednotek tvoří pouze spravující jednotka a zřízené příspěvkové organizace,  nepředávání dalších informací vyžádaných MF ČR pro účely provedení konsolidace (§ 13, odst. 4),  neprovádění vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků (§ 22)  nestanovování výše ocenění pohledávek a závazků, od které by bylo toto vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků prováděno.

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 49 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  Seznam = identifikace ÚJ, které mohou být zahrnuty do konsolidace  k zahrnutí do konsolidace dochází  na základě identifikace v Seznamu  na základě určení vlivu na řízení a ovládání  na základě splnění podmínek významnosti  Seznam byl dosud přílohou č. 1 konsolidační vyhlášky  od roku 2016 bude přílohou č. 3b technické vyhlášky  v roce 2016 upravená podoba ve srovnání s rokem 2015  XSD-schéma upraveného Seznamu součástí tzv. balíčku č. 28 – účetní softwary mohou implementovat bez ohledu na legislativní vývoj do konce roku 2015!

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 50 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  Část I. – Přehled účetních jednotek  Část II. - Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v Části I.  Část III. – Přehled členů dobrovolného svazku obcí  vyplňují pouze dobrovolné svazky obcí

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 51 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  název – přesný název podle zakladatelských dokumentů (DSO), obec (vs. obecní úřad)  sídlo, IČO  hladiny významnosti  údaj není povinný; pokud bude uvedeno, musí jít o kladné číslo  sestaveno k – okamžik, ke kterému je seznam sestavován (dd.mm.rrrr)

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 52 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  okamžik sestavení – datum vyplnění (dd.mm.rrrr)  uvádějte datum roku 2016...  kontaktní osoba – povinný údaj!

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 53 Konsolidace účetních výkazů – Seznam ČÁST I: PŘEHLED ÚČETNÍCH JEDNOTEK  tuto část vyplní spravující jednotka vždy!  pokud není zřizovatelem, zakladatelem žádné ÚJ a nevlastní žádnou majetkovou účast → vyplní pouze hlavičku Seznamu  jedná se o kompletní přehled – tedy bez ohledu na velikost vlivu či velikost daných ÚJ!

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 54 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  IČO – sloupec A  ARES, obchodní rejstřík  zahraniční ÚJ → kód země sídla (metodika PAP)  název – sloupec B  podle zakladatelských dokumentů, ARES, obchodní rejstřík

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 55 Konsolidace účetních výkazů – Seznam VLIV NA ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ (vyjádřený v %)  přesnost na dvě desetinná místa  vychází ze zakladatelských listin, stanov či jiných dokumentů upravujících řízení a ovládání dané ÚJ  pokud je spravující jednotka zakladatelem nebo zřizovatelem, nebo je oprávněna ji sama řídit na základě jiných vztahů → 100,00 %

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 56 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  PŘÍMÝ VLIV – sloupec C1  obchodní korporace – zejména výše podílu na hlasovacích právech  dobrovolný svazek obcí  vliv v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování v rámci nejvyššího orgánu DSO (uvedeno ve stanovách)  pokud není uvedeno ve stanovách → podle počtu členů DSO  ostatní subjekty  vliv v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování (uvedeno v zakladatelských dokumentech)  pokud není uvedeno v zakladatelských dokumentech → podle počtu členů.

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 57 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  NEPŘÍMÝ VLIV – sloupec C2  vliv spravující jednotky na obchodní korporaci prostřednictvím ovládaných osob  pro stanovení je zásadní výše vlivu spravující jednotky v té ÚJ, přes kterou chce tento nepřímý vliv na řízení a ovládání uplatňovat  musí jít o ovládanou osobu (sloupec D = hodnota 1)!  pokud přímo vlastněná ÚJ není ovládanou osobou, pak nemůže spravující jednotka přes tuto účetní jednotku uplatňovat nepřímý vliv!

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 58 NEPŘÍMÝ VLIV A.S. – pouze přímý vliv  vliv na řízení a ovládání (sloupec C1) = 60,00%  podíl na základním kapitálu (sloupec J1) = 30,00%  sloupce C2, J2 = 0,00% S.R.O. – přímý i nepřímý vliv  přímý vliv  sloupec C1 = 41,00%  sloupec J1 = 40,00%  nepřímý vliv  sloupec C2 = 10,00%  sloupec J2 = 6,00% ((0,3*0,2)*100)

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 59 Konsolidace účetních výkazů – Seznam 1 = OVLÁDANÁ OSOBA  v souladu se zákonem o obchodních korporacích – viz. dále 2 = PODSTATNÝ VLIV  nejméně 20% hlasovacích práv, např. majetková účast vykázaná k 31.12. na syntetickém účtu 062 3 = SPOLEČNÝ VLIV  spravující jednotka vykonává společný vliv (§ 22 odst. 4 zákona o účetnictví) 4 = NEVÝZNAMNÝ  jiné než zbývající možnosti 5 = KONKURZ  uváděná účetní jednotka je v konkurzním řízení nebo v likvidaci.

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 60 Konsolidace účetních výkazů – Seznam OVLÁDANÁ OSOBA  majetková účast vykázaná k 31.12. na syntetickém účtu 061  příspěvková organizace zřízená spravující jednotkou  nadace, nadační fond nebo ústav zřízený podle občanského zákoníku  pouze spravující jednotkou nebo  spolu s dalšími zakladateli, které spravující jednotka ovládá  obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je  pouze spravující jednotka nebo  spolu s dalšími zakladateli, které spravující jednotka ovládá  veřejně výzkumná instituce, jejímž zřizovatelem je nebo funkci zřizovatele plní spravující jednotka  účetní jednotka, která není obchodní korporací, ale je obdobně podle zákona o obchodních korporacích ovládanou osobou.

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 61 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  účetní data v Kč s přesností na dvě desetinná místa ve stavu k 31.12. posuzovaného období  pokud tato data nejsou do 15. ledna běžného roku známa → uvedou se data za předcházející období UVÁDĚNÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA je  vybraná účetní jednotka  sloupce E – I není třeba vyplňovat  obchodní korporace, ostatní subjekty  MUSÍ SE UVÉST HODNOTY, pokud C1 + C2 ≥ 5 % NETTO AKTIVA, CIZÍ ZDROJE  z rozvahy nebo obdobného výkazu CELKOVÉ NÁKLADY, CELKOVÉ VÝNOSY  roční vyjádření!!! KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  povinnost vyplývá z § 22 zákona o účetnictví.

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 62 Konsolidace účetních výkazů – Seznam  opět s přesností na dvě desetinná místa  u ÚJ, kde je spravující jednotka zřizovatel či zakladatel → 100,00 %  obchodní korporace – výše majetkového podílu  dobrovolný svazek obcí  podíl na základním kapitálu DSO ve výši podílu na vypořádání zisku či ztráty (uvedeno ve stanovách)  pokud není uvedeno ve stanovách → poměr vloženého majetku člena k vloženému majetku všech členů (za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky)  ostatní subjekty  podíl na základním kapitálu v zakladatelských dokumentech  pokud není uvedeno v zakladatelských dokumentech → stejná hodnota jako v C1.

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 63 Konsolidace účetních výkazů – Seznam STANOVENÍ NEPŘÍMÉHO VLIVU  viz. slide k sloupcům C1 a C2.

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 64 Konsolidace účetních výkazů – Seznam HLADINA VÝZNAMNOSTI PODLE § 22 ODST. 1 KONSOLIDAČNÍ VYHLÁŠKY STÁTU  opět s přesností na dvě desetinná místa  zvlášť pohledávky, zvlášť závazky – NEJEDNÁ SE OVŠEM O HODNOTY POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z ÚČETNÍCH VÝKAZŮ !!!  vyplnění K. a L. je nepovinné!  MF ČR však z důvodu efektivního provádění odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků doporučuje uvádět!  odsouhlasení zůstatků nižších než jsou stanovené hladiny není povinné!

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 65 Konsolidace účetních výkazů – Seznam ČÁST II: PŘEHLED OSTATNÍCH VÝZNAMNÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ (VLASTNICKÁ STRUKTURA) ÚČETNÍCH JEDNOTEK UVEDENÝCH V ČÁSTI I  tuto část vyplní spravující jednotka tehdy, pokud uváděná ÚJ v Části I. je obchodní korporace nebo zahraniční subjekt a součet hodnot ve sloupci C1 a C2 ≥ 5 %  sloupce M - P → identifikace takových spoluvlastníků, kteří se významným způsobem podílí na rozhodování a řízení uváděné ÚJ, tj.  drží jeden z vlivů (ovládaná osoba, podstatný vliv, společný vliv) nebo  drží vliv min. ve výši 10 % včetně  fyzické osoby se uvádět nemusí.

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 66 Konsolidace účetních výkazů – Seznam ČÁST II: PŘEHLED OSTATNÍCH VÝZNAMNÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ (VLASTNICKÁ STRUKTURA) ÚČETNÍCH JEDNOTEK UVEDENÝCH V ČÁSTI I  sloupce O a P – obdobně jako jako sloupce C1 a J1.

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 67 Konsolidace účetních výkazů – Seznam ČÁST III: PŘEHLED ČLENŮ DOBROVOLNÉHO SVAZKU  tuto část vyplňuje pouze spravující jednotka DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PODÍL NA JMĚNÍ ČLENA SVAZKU SE STANOVÍ  ve výši podílu na vypořádání zisku či ztráty DSO (uvedeno ve stanovách), nebo  jako poměr vloženého majetku člena do DSO k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO, kdy za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky (pokud informace podle písm. a) není ve stanovách uvedena).  suma ve sloupci R = 100,00 %

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 68 Konsolidace účetních výkazů – Seznam K uvádění příspěvkových organizací příspěvková organizace je zřízena vždy jednou konkrétní obcí, z čehož vyplývá způsob vyplnění –sloupec C1 → 100,00 ; C2 → 0,00, –sloupec D → 1 = ovládaná osoba –sloupce E - I → jde o VÚJ, tudíž se nevyplňují –sloupec J1 → 100,00 ; J2 → 0,00, –Část II. → prázdné, neboť nemohou být jiní spoluvlastníci a nejde o obchodní korporaci.

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 69 Konsolidace účetních výkazů – Seznam K uvádění DSO v Seznamu obce právní forma dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 49-53), obec jako člen DSO uvede o daném dobrovolném svazku obcí –sloupec C1 → %, kterým se podílí na rozhodování (hlasování) sloupec C2 → 0,00, –sloupec D → podle výše vlivu –sloupce E - I → jde o VÚJ, tudíž se nevyplňují –sloupec J1 → % podílu na vypořádání zisku či ztráty dobrovolného svazku obcí za posuzované období; J2 → 0,00 –Část II. → ostatní členové DSO se neuvádí (nejde o obchodní korporaci).

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 70 Konsolidace účetních výkazů – Seznam K uvádění členských obcí v Seznamu DSO výčet členských obcí uveden v Části III: PŘEHLED ČLENŮ DOBROVOLNÉHO SVAZKU –součet % za všechny členy = 100,00 pokud DSO sám má "vliv" na jiné organizace, tyto účasti již uvádí dle obecných pravidel v Části I. a II. –v případě DSO takto připadají v úvahu např. Místní akční skupiny –větší DSO v oblasti vodohospodářské infrastruktury by měly též prověřit podíly v s.r.o. či a.s. působících ve stejné oblasti.

71 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 71 Konsolidace účetních výkazů – Seznam Návrh postupu u DSO v případě dobrovolných svazků obcí doporučujeme jako optimální postup, aby orgány DSO zpracovaly přehledovou tabulku pro všechny své členské obce, které z ní převezmou údaje do svých "seznamů", především stanovení % podílů si bude vyžadovat analýzu stanov příslušného svazku obcí, neboť zde je stanoven způsob, jakým se jednotlivé obce podílejí na rozhodování DSO a též podílení se na zisku a ztrátě –způsob podílení se na rozhodování může být stanoven způsobem 1 obec = 1 hlas, ale může též vycházet z jiných kritérií, –způsob podílení se na zisku či ztrátě může být stanoven podle počtu obyvatel členských obcí, ale může též vycházet z jiných kritérií, –příklad východiska z jiných kritérií - např. u vodohospodářského DSO se může vycházet z objemů odebraných či odvedených m 3.

72 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 72 Konsolidace účetních výkazů – Seznam K uvádění obchodních korporací (a.s., s.r.o.) v případě s.r.o. předpokládáme spíše situaci, kdy obec bude jediným zakladatelem, přičemž vyplnění hodnot o daném s.r.o. je potom bezproblémové, složitější může být situace především v oblasti akciových společností –sloupec C1 a C2 → %, kterým se podílí na rozhodování (hlasování) - hodnotu bude třeba identifikovat v závislosti na množství a druhu držených akcií, –sloupec D → vychází z % ve sloupci C –sloupec J1 a J2 → % podílu na základním kapitálu - bude třeba identifkovat na hodnotě držených akcií. –Část II: → bude třeba uvést významné spoluvlastníky nad 10% vlivu.

73 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 73 Konsolidace účetních výkazů – Seznam K uvádění obchodních korporací (a.s., s.r.o.) v případě akciových společností bude opět třeba ve spolupráci s orgány a.s. zjistit % podíly vlivu na řízení této akciové společnosti a % podílu na základním kapitálu. zejména u akciových společností (zejména oblast vodohospodářství, nakládání s odpady), u kterých je obecně známé, že akcionáři jsou především obce (např. příslušného okresu), je opět vhodné, aby orgány akciové společnosti zpracovaly pro všechny své akcionáře (obce) "seznam" s údaji pro jednotlivé obce, které je následně převezmou do svých „Seznamů". zdůrazňujeme, že je třeba důsledně posoudit veškeré vazby; v „Seznamu" se uvede pouze přímá nebo nepřímá vazba (přímo obec či DSO je akcionářem nebo ovládá prostřednictvím další osoby). Naproti tomu nelze uvést např. a.s., která využívá na základě nájemní smlouvy s DSO infrastrukturu vloženou obcemi do daného DSO.

74 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 74 Konsolidace účetních výkazů – Seznam K uvádění „spolků“ apod. Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, SPOV –právní forma - zájmová sdružení právnických osob –web Svazu měst a obcí http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/postup-k- urcovani-vlivu-a-podilu-v-dobrovolnem-svazku-obci-a-svazu.aspxhttp://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/postup-k- urcovani-vlivu-a-podilu-v-dobrovolnem-svazku-obci-a-svazu.aspx Místní akční skupiny –právní forma bývá - dle provedeného průzkumu - občanské sdružení – nyní spolek –dle informací dostupných na webových stránkách některých MAS jsou obce členy těchto MAS zpravidla prostřednictvím dobrovolných svazků obcí, tudíž by informaci o členství v MAS vyplňoval příslušný dobrovolný svazek obcí, nikoli obec jako taková, –při vyplňování údajů o "místních akčních skupinách" by se vycházelo ze stanov konkrétní "místní akční skupiny", počtu členů apod. Honební společenstva –právní forma "honební společenstvo" vychází ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

75 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 75 Konsolidace účetních výkazů – Seznam JAK VŠE PROBĚHNE? I. fáze PROVEĎTE AKTUALIZACI „SEZNAMU“ v EXCEL, který jste sestavili v závěru roku 2013 (obce nad 10 tis. obyvatel na počátku 2015), do aktuální podoby výkazu  listopad + 1. polovina prosince 2015 – získání aktuálních informací o účastech a míře vlivu  2. polovina prosince - sestavení Seznamu v Excelu  „překopírování“ Seznamu do účetního softwaru (po ověření, že umožňuje zadávat veškeré hodnoty dle aktuálního vzoru Seznamu) veškeré potřebné informace jsou k dispozici  možnost zjištění informací (stavu) k 31. 12. 2015?  v případě, že do 15. ledna běžného roku nejsou hodnoty posuzovaných dat podle § 9 známé, uvede spravující jednotka hodnoty dat za období předcházející posuzovanému období

76 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 76 Konsolidace účetních výkazů – Seznam JAK VŠE PROBĚHNE? I. fáze 21. prosinec 2015 – uzavření sběru výkazu FIN 2-12M za období listopad 2015 nejpozději 22. prosinec 2015 – překlopení automatu do období prosinec 2015 a jeho spuštění pro příjem výkazů za období 12/2015 1. leden 2016 – pátek, první pracovní den pondělí 4. ledna 2016 termín pro předložení Seznamu do CSÚIS – pátek 15. leden 2016 termín pro zaslání Seznamu na Automat KrÚ JMK – do 8. ledna 2016!

77 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 77 Konsolidace účetních výkazů – Seznam JAK VŠE PROBĚHNE? I. fáze 21. prosinec 2015 – uzavření sběru výkazu FIN 2-12M za období listopad 2015 nejpozději 22. prosinec 2015 – překlopení automatu do období prosinec 2015 a jeho spuštění pro příjem výkazů za období 12/2015 1. leden 2015 – pátek, pracovní den pondělí č. ledna termín pro předložení Seznamu do CSÚIS – pátek 15. leden 2015 termín pro zaslání Seznamu na Automat KrÚ JMK – pátek 8. leden 2015!

78 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 78 Konsolidace účetních výkazů – Seznam JAK VŠE PROBĚHNE? II. fáze INFORMOVÁNÍ ÚJ O JEJICH ZAHRNUTÍ DO KONSOLIDACE MF ČR nejpozději do 10. února na webu zveřejní výčet ÚJ v konsolidaci spravující jednotka informuje příslušnou ÚJ o jejím zahrnutí do konsolidačního celku státu do 5 pracovních dnů –kdo má informovat → bude zveřejněno ve výčtu –bude se vycházet z výše vlivu na ovládání – kdo má největší, ten informuje v případě stejného vlivu – abecedně první v pořadí –forma informování – je na zvážení dané spravující ÚJ.

79 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 79 Odsouhlasování pohledávek a závazků Podle § 22 odst. 1 si konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10 stanoví výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků. Z toho vyplývá, že v případě obcí si výši ocenění pohledávek a závazků stanoví takové obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období roven nebo větší než 10 000. Ve výčtu konsolidovaných jednotek státu uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí si konsolidovaná jednotka státu vyhledá partnera a zjistí jím stanovenou výši ocenění pohledávek a závazků. –V roce 2016 vychází konsolidovaná jednotka státu z výčtu konsolidovaných jednotek státu zveřejněného v r. 2015. V roce 2017 vychází konsolidovaná jednotka státu z výčtu konsolidovaných jednotek státu zveřejněného do 10. února 2016. Forma komunikace pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků je zcela ponechána na rozhodnutí účetních jednotek. Příklad - předpokládejme, že výše pohledávky ÚJ A vůči ÚJ B bude ve výši 200. ÚJ A z výčtu konsolidovaných jednotek státu zjistí, že ÚJ B má stanovou výši ocenění pro odsouhlasení závazku ve Vámi uváděné výši 500. ÚJ B není povinna provést odsouhlasení a ÚJ A nemusí danou konsolidovanou jednotku státu kontaktovat. Doporučujeme však provést odsouhlasení bez ohledu na stanovou výši ocenění pro odsouhlasení závazku.

80 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 80 Konsolidace účetních výkazů

81 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 81 připravovaná zcela nová vyhláška k finančnímu vypořádání, která nahradí stávající vyhlášku č. 52/2008 Sb. ukončeno vnější připomínkové řízení, zapracovávány jednotlivé připomínky do konečného znění, nyní LRV = přesná podoba není známa, snaha o zjednodušení a zpřehlednění procesu finančního vypořádání, navrhovaná účinnost od 1.1.2016, použije se na finanční vypořádání dotací a návratných výpomocí roku 2015, termíny pro předložení finančního vypořádání zůstaly zachovány, dojde však ke změně předkládaných tabulek, tj. příloh vyhlášky. Finanční vypořádání za rok 2015

82 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 82 přímo ve vyhlášce bude uvedeno, že se přílohy vyplní v Kč s přesností na dvě desetinná místa podle stavu k 31.12., lhůta pro vrácení nepoužitých prostředků je nejpozději splněna, pokud je vratka ve stanovené lhůtě odepsána z účtu příjemce dotace a poukázána zřizovateli, poskytovateli či zprostředkovateli, pokud lhůta upravená vyhláškou připadá na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den, u dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů se finanční vypořádání provádí až po jejich ukončení a předložené podklady se týkají celé doby trvání projektu. Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování, Finanční vypořádání za rok 2015 – obecná pravidla

83 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 83 přílohy označené písmenem A jsou pro vypořádání dotací a NVF poskytovaných z prostředků ČR, přílohy označené písmenem B jsou určeny pro vypořádaní dotací poskytovaných z prostředků ČR na spolufinancování a na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU či finančních mechanismů (tj. EU peníze včetně podílu státního rozpočtu na spolufinancování), příjemci dotací a NFV předkládají pouze tabulky, které se jich týkají, tj. nepředávají se prázdné, „nulové“ tabulky, u povinností krajů vypuštěny samostatné lhůty pro kontrolu předložených podkladů od obcí a povinnost potvrzovat obcím přijetí vratek. Finanční vypořádání za rok 2015 – obecná pravidla

84 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 84 nově upraveno předložení KOMENTÁŘE k finančnímu vypořádání: jsou v něm shrnuty skutečnosti, které souvisí s odvody vratek při finančním vypořádání, uvádí se v něm: předepsaná výše vratek, částka, která byla skutečně odvedena na příslušné účty pro odvod vratek dotací a NFV, vyčíslí se případný rozdíl mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při FV a tento rozdíl se zdůvodní, vyčíslení a popis případných vratek, které byly odvedeny nad rámec FV, nebude tak nutné předkládat komentář u plně vyčerpaných dotací. Finanční vypořádání za rok 2015 – obecná pravidla

85 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 85 dotace a NFV, které obce a DSO obdržely prostřednictvím Jihomoravského kraje, mají být vypořádány prostřednictvím kraje na příloze č. 7 – termín do 5.2. nebo 15.2. dotace a NFV, které obce a DSO obdržely přímo z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace na příloze č.3 – termín do 15.2. dotace a NFV, které obce a DSO obdržely přímo z kapitoly VPS či OSFA (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace (Ministerstvem financí) na příloze č.3 – termín do 15.3. Finanční vypořádání za rok 2015

86 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 86 dotace z Národního fondu (pol. 4118, 4218) příjemce předloží FV přímo poskytovateli dotace v termínu do 15. března rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen. Ve stejném termínu příjemce převede i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků poskytovatele na příloze č. 9. dotace v rámci programového financování (EDS/SMVS) dle vyhl. č. 560/2006 Sb. v nové vyhlášce k FV již není samostatně upraveno jejich vypořádání – vypořádají se obdobným způsobem jako ostatní přímo poskytnuté dotace ze resortních ministerstev v termínu do 15.2. na příloze č. 3, pokud byly poskytnuty prostřednictvím Jihomoravského kraje, pak v termínu do 5.2. budou předloženy kraji na příloze č. 7. Finanční vypořádání za rok 2015

87 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 87 dotace v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání kromě příspěvku na vybraná zdravotnická zařízení, jednotný termín pro odeslání všech vratek a podkladů (pol. 4116, 4216, 4111, 4160, 4240) je do 5.2.2016 včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (vše na příloze č. 7), větší prostor pro řešení případných nesrovnalostí, dotace z každého ministerstva vždy na samostatné příloze k finančnímu vypořádání – samostatná příloha č. 7, při vrácení nevyčerpaných prostředků je třeba ve variabilním symbolu použít číslo ÚZ a e-mailem poslat avízo na příslušného metodika. Finanční vypořádání za rok 2015 - OFO

88 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 88 Příloha č. 9A či 9B – JIŽ NEPOUŽÍVAT!!!!!!! Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Kapitola: Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2014 Čerpáno k 31.12.2014 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2014 Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání abc1234 5 = 2 - 3 – 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom:

89 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 89 Nové přílohy k FV - Příloha č. 7A-národní programy

90 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 90 Nové přílohy k FV - Příloha č. 7B – pro EU projekty

91 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 91 dotace na vybraná zdravotnická zařízení – speciální příloha z MF ČR č. 4a dotace na sociální práci (ÚZ 13015) nový dotační titul MPSV pro rok 2015, budou nějaké speciální požadavky ze strany MPSV jako u dotace na SPOD? pokud ne, vypořádání na příloze č. 7A. Finanční vypořádání za rok 2015

92 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 92 dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí (ÚZ 13011) přislíbeny opět informace k FV ze strany MPSV, jejich zaslání zřejmě až po uveřejnění nové vyhlášky k FV se Sbírce zákonů ČR, lze očekávat speciální přílohy k FV, předpoklad uhrazení oprávněných doplatků ze strany MPSV, realizace vratek z této dotace již v letošním roce dle pokynů MPSV (Blansko, Brno, Ivančice, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Vyškov), vratky z dotací na dofinancování agendy SPOD roku 2014 z důvodu matematického zaokrouhlení požadavků ze strany MPSV, vracet či nevracet???? vrátit v letošním roce či až v rámci FV???? Finanční vypořádání za rok 2015

93 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 93 Finanční vypořádání za rok 2015 – EU projekty Vypořádání na příloze č. 7B, následující rok po ukončení realizace projektu, jak k tomuto termínu přistupují jednotlivá ministerstva? MPSV (ÚZ 13233) – sociální projekty v rámci OPLZZ + nově i SPOD, (ještě cca 30 projektů k vypořádání), MV (ÚZ 14012) – Vzdělávání v Egoncentrech krajů a ORP, MV (ÚZ 14013, 14924) – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy, MV (ÚZ 14023) – Asistent prevence kriminality II, MŠMT (ÚZ 33123, 33019, 33058) – EU peníze školám v rámci OPVK, individuální projekty v rámci OPVK, nové tzv. „šablony“ pro školy-výzvy 56 a 57 v rámci OPVK.

94 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 94 Finanční vypořádání za rok 2015 – EU projekty Problematické oblasti: Ukončení realizace projektu x kdy předložit FV? x známe tyto termíny? x budou informace od jednotlivých resortů či žadatelů? Vratky dotací v průběhu realizace projektu: zejména vratky z projektů MPSV (ÚZ 13233) a MŠMT (ÚZ 33019), vykázání těchto vratek v tabulce 7B: ve sloupci 1 (skutečně čerpáno) se uvede objem přijatých dotací snížený o případné vratky v průběhu realizace projektu, vratky dotací dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb. prostřednictvím krajů – nejsou již součástí FV???, nutnost vypořádat u některých projektů dotace nadvakrát – nejdříve s poskytovatelem a pak s krajem?????

95 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 95 U dotací poskytnutých školským PO je třeba rozlišit, zda byla dotace z kraje uvolněna přes zřizovatele (obec) nebo přímo. dotace uvolněné přímo budou školské PO vypořádávat bez účasti zřizovatele (dle pokynu odboru školství KrÚ JMK - vratky dotací zasílají PO přímo na příslušný účet JMK), dotace uvolněné prostřednictvím zřizovatele (obce) budou školské PO vypořádávat prostřednictvím svého zřizovatele (vratky dotací zasílají PO přes účet zřizovatele, ten je odešle na příslušný účet JMK). V případě vracení nevyčerpaných prostředků je třeba použít variabilní symbol, který bude tvořit účelový znak a čtyřmístné číslo organizace. Finanční vypořádání za rok 2015 - školské PO

96 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 96 Snaha řešit v rámci připomínkového řízení finanční vypořádání dotací uvolněných příspěvkovým organizacím prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, Kdo má tyto dotace vypořádávat? Sama PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE či její ZŘIZOVATEL? Jaký má být tok informací? Dle vypořádání připomínek tyto dotace vypořádává vždy ZŘIZOVATEL, jehož rozpočtem dotace protekla, při finančním vypořádání vystupuje v roli PŘÍJEMCE, Vratky finančních prostředků od PO přes účet zřizovatele, Vypořádání dotací poskytnutých PO v rámci OPVK (ÚZ 33058)??? Finanční vypořádání za rok 2015 – PO

97 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 97 U vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol.4122, 4222) je třeba se držet ustanovení týkajících se vyúčtování dotace, která jsou uvedena v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace – termín předložení vypořádání uveden ve smlouvě! Z důvodu sběru finančních a účetních výkazů nikoliv účetních dat nemůžeme provádět kontroly čerpání krajských dotací ve Vašem účetnictví, Nebudeme požadovat předložení žádných pomocných tabulek pro vypořádání těchto krajských dotací jako v minulých letech. Kontrola čerpání dotací je opět jen na obcích!!! Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

98 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 98 V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má třímístný účelový znak, je třeba zaslat na účet JMK, ze kterého Vám byla dotace poskytnuta: variabilní symbol platby – číslo dotační smlouvy a to pouze numerické hodnoty před lomítkem – např. číslo smlouvy 021592/15/OKH do variabilního symbolu uvede obec 21592, specifický symbol platby – IČO obce či DSO. Současně je třeba e-mailem poslat krátké avízo na příslušného pracovníka oddělení účetnictví JMK (jejich identifikace bude součástí metodického pokynu k FV). dotační výdajový účet 35-1416620267/0100 (mixova.tereza@kr-jihomoravsky.cz)mixova.tereza@kr-jihomoravsky.cz zvláštní účet pro vodní hospodářství 27-9408320287/0100 (uherkova.irena@kr-jihomoravsky.cz)uherkova.irena@kr-jihomoravsky.cz Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

99 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 99 Způsob zatřídění – Veškeré vratky dotací zaslané v rámci finančního vypořádání za rok 2015 na účet Jihomoravského kraje budou v účetnictví obcí a DSO zaúčtovány následujícím způsobem: § 6402, položka 5366, ÚZ, (bez záznamové jednotky), Všechny podklady k finančnímu vypořádání posílejte nejdříve elektronicky na příslušného metodika a následně poštou případně prostřednictvím datové schránky ve stanoveném termínu!!! Finanční vypořádání za rok 2015

100 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 100 Vyhláška č. 419/2001 Sb., v platném znění, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu, termínech a sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, v roce 2015 novelizace – pouze drobné změny (termíny i tabulky stejné), Obce předloží krajskému úřadu podklady za vlastní hospodaření v termínu do 5.2.2016. Tabulkovou část tvoří: tabulka č. 1b – Přehled úvěrů přijatých obcemi a DSO od peněžních ústavů v r. 2015 – nové úvěry uzavřené v roce 2015, zaslat i negativní! tabulka č. 5 – Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení v roce 2015. Komentář za vlastní hospodaření obce lze předložit až do 20.2.2016. Předložení údajů pro sestavení SZÚ 2015

101 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 101 Veškeré vratky týkající se finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu zaslat do 5. února 2016, Podklady (za FV a SZÚ) jak v elektronické podobě tak v podobě písemné - poštou nebo prostřednictvím datové schránky zaslat také do 5. února 2016, Pro případnou kontrolu ze stran finančních orgánů pro dodržení vyhláškového termínu bude rozhodující razítko podatelny KrÚ JMK či datum doručení podkladů prostřednictvím datové schránky. Předložení podkladů pro FV a SZÚ na KrÚ JMK - shrnutí

102 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 102 Vývoj celostátního inkasa DPH v mld. Kč (listopad 2015)

103 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 103 Vývoj celostátního inkasa DPH v mld. Kč (listopad 2015)

104 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 104 Vývoj celostátního inkasa DPPO v mld. Kč (listopad 2015)

105 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 105 Vývoj celostátního inkasa DPPO v mld. Kč (listopad 2015)

106 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 106 Vývoj celostátního inkasa DPFO závislá v mld. Kč (listopad 2015)

107 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 107 Vývoj celostátního inkasa DPFO závislá v mld. Kč (listopad 2015)

108 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 108 Vývoj celostátního inkasa DPFO z přiznání v mld. Kč (listopad 2015)

109 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 109 Vývoj celostátního inkasa DPFO z přiznání v mld. Kč (listopad 2015)

110 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 110 Vývoj celostátního inkasa DPH, DPFO, DPPO v mld. Kč (listopad 2015)

111 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 111 Vývoj celostátního inkasa DPH, DPFO, DPPO v mld. Kč (listopad 2015)

112 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 112 Srovnání vývoje daňových příjmů – SR x ÚSC SDÍLENÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY – INKASO DPH, DPFO A DPPO OBDOBÍ SR Obce JMK únor 2015/201485,02 %85,73 % březen 2015/201493,22 %86,40 % duben 2015/201494,25 %91,07 % květen 2015/201495,53 %88,96 % červen 2015/201499,13 %95,35 % červenec 2015/2014 101,30 % x srpen 2015/2014 102,94 %98,35 % září 2015/2014 102,98 % 100,09 % říjen 2015/2014 103,13 % 100,67 % listopad 2014/2014 104,06 % ? v plnění rozpočtů ÚSC se projevuje (mimo jiné) vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku vliv DPPO na přelomu 2015 / 2016 by měl být eliminován – 15. prosince je úterý + vliv usnesení FK AK ČR.

113 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 113 Výsledky RUDu 2015 obcí v Jihomoravském kraji

114 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 114 Vývoj daně z příjmů fyzických osob – přiznání

115 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 115 Vývoj daně z příjmů fyzických osob – přiznání

116 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 116 Vývoj motivačních složek v RUDu obcí

117 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 117 Schéma realizace převodů daní

118 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 118 Převod podílu 30 % DPFO z přiznání obcím v roce 2014

119 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 119 Princip zdaňování DPFO

120 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 120 Schéma ročního zúčtování zaměstnance u zaměstnavatele a při podání DP

121 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 121 Řešení DPFO z podávaných přiznání Návrhy SMO ČR 1a) u druhu příjmů 162 (DPFO OSVČ 30%) vracet přeplatky osobám podávajícím daňové přiznání ve stejném poměru, v jakém se na tomto příjmu obce podílejí, a to jen do výše konkrétní obci převedené částky tohoto sdíleného daňového příjmu. Nad převedenou částku vracet přeplatky v poměru, jaký je u DPFO ze závislé činnosti. Stanovisko MF ČR: Legislativně a technicky nerealizovatelné. 1b) u poplatníků podávajících daňové přiznání převádět jejich zálohově zaplacenou daň (ze závislé činnosti) z účtu 713 – DPFO ze závislé činnosti na účet 721 – DPFO podávajících přiznání Stanovisko MF ČR: velmi administrativně náročné řešení (členění daňového přiznání „zaměstnanecká část“ a „ostatní příjmy“; daň je jedna (při souběhu až pěti dílčích základů → po uplatnění slev a odpočtů může být daň nula či vznikne daňový bonus).

122 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 122 Řešení DPFO z podávaných přiznání Návrhy SMO ČR 2) ponechat 30% podíl obcí na DPFO z podnikání (přiznání) a zvýšit podíl ze 1,5% na 5 – 6% u DPFO ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů. Stanovisko MF ČR: pouze posílení daňových příjmů vybraných obcí (výnos na jednoho zaměstnance - odhady 1,5% = 426 Kč, 5% = 1420 Kč, 6% = 1704 Kč). 3) nastavení procenta souběhu příjmů, od kterých by část spadala pod 30% motivaci a část se týkala závislé činnosti (např. alespoň 50% příjmů z podnikatelské činnosti uplatněných na základě daňového přiznání jako relevantních pro uplatnění motivačních prvků. Stanovisko MF ČR: Legislativně a technicky nerealizovatelné.

123 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 123 Řešení DPFO z podávaných přiznání Návrhy SMO ČR 4) Zvýšení podílu DPH. Stanovisko MF ČR: pouze zvyšuje příjmy obcí. Možno kombinovat navýšení podílu DPH v návaznosti na zrušení podílu obcí na 30% DPFO z podávaných přiznání. 5) DPPO vázat na sídlo právnické osoby. Stanovisko MF ČR: dosud solidární rozdělování, aplikace by znamenala nezanedbatelné dopady na některé obce. 6) Daň z nemovitých věcí – zavedení daně z tržní ceny pozemků. 7) Zavedení podílu na spotřebních daních... a další návrhy

124 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 124 Řešení DPFO z podávaných přiznání Návrhy MF ČR zrušení 30% podílu obcí na DPFO z podnikání (přiznání) a navýšení podílu na sdílených daních, popř. motivační složky 1,5% objem finančních prostředků u podílu 30% DPFO z podnikání v posledních sedmi letech klesá z 8 mld. v roce 2005 na 1,1 mld. v roce 2016 obtížná predikovatelnost tato složka již neplní motivační funkci, pro kterou byla zavedena zjednodušení členění daňových příjmů, na kterých se obce a kraje podílí podíl obcí a krajů bude vázán pouze na celkový výnos DPFO, nikoliv jako doposud, kdy jsou stanoveny samostatně podíly na DPFO ze závislé činnosti, DPFO z přizná a DPFO vybíraných srážkou.

125 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 125 Jak by mohlo vypadat schéma RUD?

126 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 126 Legislativní vývoj RUDu (krajů) sněmovní tisk 416 schváleno 23. října 2015 bez dopadů na RUD obcí senátní tisk 149 projednáno 2. prosince 2015 s dopady na RUD obcí zvýšení podílu na výnosu z DPH od roku 2017 zvýší na 21,4 % zrušení 30% motivačního prvku projednávání ve Sněmovně zařazeno na aktuální 36. schůzi – přesné datum se prozatím nezná...

127 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 127 Předložena do vnějšího připomínkového řízení ještě později než poslední novela v roce 2014 (připomínky do 16. prosince 2015), Zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR k 31.12.2015???? Řada změn navázána na probíhající legislativní proces, který ještě nebyl ukončen, Spíše drobnější úpravy v rozpočtové skladbě – avšak možnost „nepříjemných“ dopadů na zpracování rozpočtů na rok 2016 schvalovaných v roce 2015, Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb.

128 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 128 zrušení stávajících položek 1351 a 1355 a jejich nahrazení novými položkami: 1381 – Daň z hazardních her, 1382 – Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP, 1383 – Odvod z výherních hracích přístrojů, pokud nebude přijata nová úprava daně z hazardních her (ST 579), pak do této novely nebudou zařazeny??? úprava náplní položek 2211, 2212 a 5363 zařadí se zde i nově i vrácené dotace dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb. a § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. úprava náplně položky 2324 příjmy úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině, Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb.

129 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 129 úprava náplně položky 2329 příjmy z případných výher kontrolních pracovníků při provádění kontrol hracích automatů, příjmy inkasované neoprávněně, zejména v důsledku plátcova omylu, úprava náplně podseskupení položek 413 mezi položky konsolidované na úrovni účetní jednotky se přidává i položka 4138, zpřesnění náplně položky 5137 odkaz na definici drobného dlouhodobého majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. úprava náplně položky 5168 položka se týká pouze služeb, neslouží pro zachycení pořízení majetku, Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb.

130 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 130 úprava náplně položky 5171 doplnění definice pro nadlimitní a podlimitní technické zhodnocení hmotného, nehmotného majetku a materiálu, TZ podlimitní na hmotném majetku – položka 5137, TZ nadlimitní na hmotném majetku – položky podseskupení 612, TZ podlimitní na nehmotném majetku – položky 5172 či 5179, TZ nadlimitní na nehmotném majetku – položky podseskupení 611, TZ podlimitní na materiálu??? – položka 5169. úprava náplně položky 5179 zatřídí se nově členské příspěvky spolkům jejichž je organizace členem a nemající povahu transferů (neslouží pro členské příspěvky DSO), zachycení plateb za zřízení práva stavby nebo věcného břemene, nepřevyšují-li 60 tis. Kč. Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb.

131 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 131 úprava náplně položky 6112 zachycení plateb za zřízení práva stavby nebo věcného břemene, převyšují-li 60 tis. Kč. úprava náplně položky 5192 nepatří zde platby označené jako náhrady či příspěvky dle zvláštních předpisů, které mají povahu transferů (např. příspěvek na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na jejich území poskytovaný MV). úprava náplně položky 5199 peněžní prostředky vydané v hotovosti kontrolním pracovníkům na kontrolní nákupy. Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb.

132 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 132 Pokladna s rozpočtovou skladbou Položka 4138 – Převody z vlastní pokladny pokladna v režimu, v němž se proti rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům ani na konci roku funguje jako samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) převody z něj (položka 5348) její příjmy a výdaje se nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtování na účet pokladny a s příjmy a výdaji rozpočtu se ve výkaze FIN 2-12M sčítají možnost začátku použití pokladny v režimu oddělených pokladen – vždy jen za začátku roku a skončení s jeho používáním vždy jen s koncem roku!! POLOŽKA 5348 – Převody do vlastní pokladny

133 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 133 Pokladna s rozpočtovou skladbou Příklad možného použití PŘEVOD DO ODDĚLENÉ POKLADNYMD 262.0xxx / D 231.0xxx § 6330, pol. 5348 PŘÍJEM DO ODDĚLENÉ POKLADNY MD 261.0??? § 6330, pol. 4134 / D 262.0xxx POUŽITÍ ODDĚLENÉ POKLADNYMD 501.03xx / D 261.0??? § 6171, pol. 5139 ODVOD PROSTŘEDKŮ ODDĚLENÉ POKLADNY NA ÚČET MD 262.0xxx / D 261.0??? § 6330, pol. 5345 PŘÍJEM PROSTŘEDKŮ NA ÚČTUMD 231.0xxx § 6330, pol. 4138 / D 262.0xxx

134 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 134 Pokladna s rozpočtovou skladbou – závazné AU V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM MOŽNOSTI REŽIMU ODDĚLENÝCH POKLADEN LZE OČEKÁVAT STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH ANALYTIK V ÚČETNÍCH SOFTWARECH Možný nástin stanovení závazných analytik účtu 261 01xx – k hospodářské činnosti v CZK - bez rozpočtové skladby 02xx – k hlavní činnosti v CZK - bez rozpočtové skladby 03XX,04XX,05XX – k hlavní činnosti v CZK - rozpočtová skladba 06xx – k peněžním fondům ÚSC v CZK – bez rozpočtové skladby 07XX – k peněžním fondům ÚSC v CZK – rozpočtová skladba 08xx - v cizí měně – bez rozpočtové skladby 09XX – v cizí měně – rozpočtová skladba PO ZVEŘEJNĚNÍ METODIK ÚČETNÍCH SOFTWARŮ PROVĚŘTE STÁVAJÍCÍ POUŽÍVÁNÍ ANALYTIK ÚČTU 261! NESPRÁVNĚ POUŽITÉ ANALYTIKY ZPŮSOBÍ CHYBNÉ GENEROVÁNÍ VÝKAZU FIN 2-12M!

135 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 135 Pokladna s rozpočtovou skladbou Zavedení režimu oddělených pokladen proveditelné pouze od 1. 1. každého roku prověření softwarové podpory úpravy předkontací V režimu oddělených pokladen je třeba zohlednit časový nesoulad při převodech na konci období – podobně jako u převodů mezi rozpočtovými účty či u transferů mezi obcemi (DSO) – dané položky 4138 a 5348 musí být konsolidovány na úrovni účetní jednotky a výše.

136 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 136 Pokladna s rozpočtovou skladbou – výkaz FIN Konsolidace na úrovni účetní jednotky očekáváme zahrnutí položek 4138 a 5348 do závazného vzoru výkazu FIN 2-12M, část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Zobrazení oddělené pokladny (jako samostatného peněžního fondu) definice „peněžní fond“ pro účely rozpočtové skladby – viz. podseskupení položek 413 Peněžním fondem se rozumí bankovní účet (§ 2662 až 2675 občanského zákoníku), popřípadě spojený s jiným bankovním účtem, s pokladnou nebo s jiným nástrojem pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava účtů. Rozumí se jím i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Není jím vkladní knížka, účet termínovaných vkladů ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání (§ 2676 až 2681 občanského zákoníku). Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.

137 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 137 Pokladna s rozpočtovou skladbou – výkaz FIN Zobrazení oddělené pokladny (jako samostatného peněžního fondu) část VI. výkazu - Stavy a obraty na bankovních účtech a pokladně

138 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 138 Termínované vklady – výkaz FIN termínované vklady nejsou považovány za „peněžní fond“ → nebude umožněno u nich zadávat rozpočtovou skladbu také zde lze očekávat změnu v dosud závazných analytikách – pravděpodobně pouze doporučené bude o nich účtováno podobně jako o jiných účtech, na kterých jsou vykazovány aktiva související s aktivním řízení likvidity (06x, 25x).

139 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 139 Pokladna: nový systém oddělených rozpočtových pokladen (bez položky 5182) – zůstatek pokladny na konci roku bude vykázán jako přebytek z hospodaření minulých let (vykázán samostatně v části VI. výkazu FIN 2-12 M) – jeho zapojení do rozpočtu následujícího roku bude prostřednictvím položky 8115, stávající systém pokladen s využitím položky 5182 – předpoklad „nulování“ pokladny na konci roku, tj. fyzický odvod peněz na běžný účet obce, (bude součástí přebytku na účtu 231), zapojení do rozpočtu následujícího roku opět prostřednictvím položky 8115, Rozpočet vs. nové pojetí termínovaných účtů a pokladny

140 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 140 Pokladna: stávající systém pokladen s využitím položky 5182 – v situaci, kdy bude na konci roku pokladna „nulována“ pouze účetně prostřednictvím položky 8901, zůstatek pokladny na účtu 261 nebude součástí přebytku hospodaření, tento zůstatek byl proúčtován do financování, jeho zpětné zapojení do rozpočtu následujícího roku by bylo možné prostřednictvím položky 8901 na straně MD, stávající systém pokladen s využitím položky 5182 – v situaci, kdy nebude pokladna „nulována“ na konci roku ani účetně, tj. bude ponechán zůstatek na položce 5182, pak je nutné na konci roku položku 5182 rozpočtovat, zůstatek pokladny nebude součástí přebytku hospodaření, ten je v rozpočtu běžného roku v podstatě utracen, jeho zpětné zapojení do rozpočtu následujícího roku by bylo možné prostřednictví položky 5182, jako záporného výdaje na položce 5182 ve výši stavu pokladny k 31.12. roku minulého. Rozpočet vs. nové pojetí termínovaných účtů a pokladny

141 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 141 Termínované účty: do roku 2015 byly převody finančních prostředků na termínované účty zachyceny na rozpočtové skladbě vždy jako oboustranné operace (zároveň pol. 8117 a 8118 – krátkodobé financování, zároveň pol. 8127 a 8128 – dlouhodobé financování), do roku 2015 bylo možné zapojení zůstatku termínovaných účtů do rozpočtu jen prostřednictvím položek 8115 či 8125, od roku 2016 se u účtů 244 a 068 nepoužívá rozpočtová skladba, tedy je zachycen na rozpočtové skladbě jen převod finančních prostředků z BÚ na termínovaný účet (pol. 8118, 8128) či příjem finančních prostředků na BÚ z termínovaného účtu (pol. 8117, 8127) tj. RS je jen u účtu 231, Rozpočet vs. nové pojetí termínovaných účtů a pokladny

142 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 142 Termínované účty: od roku 2016 bude možné zapojení zůstatků termínovaných účtů do rozpočtu jen prostřednictvím položek 8117 či 8127. doporučujeme převody finančních prostředků z BÚ na termínované účty zachycené na položkách 8118 a 8128 i rozpočtovat. Rozpočet vs. nové pojetí termínovaných účtů a pokladny

143 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 143 stále vracíme do státního rozpočtu vratky sociálních dávek vyplacených před rokem 2007 z dotací Ministerstva financí, odeslání prosincových vratek od občanů na kraj co nejdříve společně s identifikací platby Ing. Špačkové (spackova.katerina@kr-jihomoravsky.cz),spackova.katerina@kr-jihomoravsky.cz dne 30.12.2015 budeme vracet finanční prostředky za prosinec na MF, vratky by měly připsány nejpozději do 29.12.2015. Vratky sociální dávek z minulých let

144 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 144 na konci měsíce října zaznamenána nová informace, kterou rozesílal ÚP v rámci některých okresů na obce, ohledně použití účelových znaků, nástrojů, prostorových jednotek a poměrů spolufinancování u jednotlivých typů uzavřených smluv, zřejmá snaha o co nejvyšší dočerpání dotací z OPLZZ (programové období 2007-2013), přechod projektů v rámci dvou programových období OPLZZ vs. OPZ = bohužel zvýšená pravděpodobnost komplikací = přelívání financování z obou operačních programů v rámci jedné smlouvy, u nového operačního programu OPZ nastavení odlišného poměru spolufinancování u příspěvků na VPP: 82,38 % (EU) : 17,62 % (SR) Příspěvky od Úřadu práce v roce 2015

145 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 145 poměry spolufinancování, účelové znaky, nástroje odvislé od typu uzavřených smluv Příspěvky od Úřadu práce v roce 2015 Operační program Označení dohody Připsání příspěvku ÚZPodíl EU (v %) Podíl SR (v %) Nástroj OP LZZSN, VNcelé období13234851533 OP LZZSF, VFdo 30.6.13234851533 OP ZSF, VF1.7.-31.10.1301382,3817,62104 OP LZZSF, VF1.11.-31.12.13234851533 OP ZSZ, VZod 1.9.1301382,3817,62104 OP Zdodatky k SN, VN dle platnosti dodatku 1301382,3817,62104

146 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 146 změna účelového znaku a nástroje u tzv. flexibilních smluv označených kódem VF a SF byla známa již od měsíce června 2015 (viz informace ve Zprávách OFO č. 2/2015), značně problematická je však dodatečná informace ke změně poměru spolufinancování u příspěvků hrazených z nového Operačního programu Zaměstnanost, nutná oprava poměru spolufinancování tj. použití prostorových jednotek 1 a 5 v příjmech ale i výdajích u ÚZ 13013, zaokrouhlování jednotlivých podílů spolufinancování - EU podíl na 2 desetinná místa dolů, SR podíl dopočtem termín provedení opravy????? = nejzazší termín promítnutí oprav do finančního výkazu k 31.12.2015, pozor na změnu financování u smluv VF a SF zpět na OPLLZ (ÚZ 13234, nástroj 33) pro příspěvky uvolněné ÚP od 1.11. do 31.12.2015. Příspěvky od Úřadu práce v roce 2015

147 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 147 PVSS x novela zákona č. 13/1997 Sb. registr smluv – sněmovní tisk 42 účtování krajských dotací – zůstává stejné DSO Šlapanicko návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí poplatek KB za zvýšení stavu depozit nová právní úprava pojištění vkladů územních samosprávných celků od roku 2016 – Sn.T 537, Sen.T 159. Ve zkratce...

148 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 Přejeme krásné a pohodové Vánoce a do roku 2016 jenom to nejlepší… 148

149 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 149


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosinec 2015 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google