Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel.: +420 222 074 109 MONITORING A EVALUACE V RÁMCI ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Praha, 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel.: +420 222 074 109 MONITORING A EVALUACE V RÁMCI ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Praha, 15."— Transkript prezentace:

1 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: MONITORING A EVALUACE V RÁMCI ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Praha, 15. května 2007 Lektoři: PhDr. Marie Kaufmann PhDr. Oldřich Čepelka

2 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Monitoring a evaluace v rámci činnosti místní akční skupiny Vážené kolegyně a kolegové, V Í T E J T E!!!

3 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Monitoring a evaluace v rámci činnosti místní akční skupiny 8,45 – 9,00Registrace účastníků, zahájení semináře 9,00 – 10,301. téma semináře Účel monitoringu a evaluace 10,30 – 11,00Přestávka 11,00 – 12,302. téma semináře Metoda Leader a činnost MAS – klíčové charakteristiky a zvláštnosti 12,30 – 13,30Oběd 13,30 – 14,303. téma semináře Monitoring a Evaluace v podmínkách MAS 14,30 – 15,00Přestávka 15,00 – 16,304. téma semináře Soustava indikátorů výsledků, výstupů a dopadů na úrovni MAS

4 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Monitoring a evaluace v rámci činnosti místní akční skupiny Evaluace ve Strukturálních fondech EU a a Společný přístup k monitorování a hodnocení Programů pro rozvoj venkova na – PhDr. Marie Kaufmann Evasco, s.r.o. Evaluation & Assessment & Consulting

5 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Východiska evaluace v programovém období – operační programy SF Požadavky legislativy SF – změny a implikace Pokyny Evropské komise – The Guide, – Pracovní dokument č.1 ( Evaluace Ex-ante), 2, 4,5 – Koncepční rámec a techniky Pokyny MMR ČR, MZe ČR – Pokyny k zajišťování evaluace programů hospodářské a sociální soudržnosti. – Metodika uznatelných nákladům Metodika komunikace Operační programy – Řídící orgány Prováděcí dokument Další dokumenty - Operační manuál, Pokyny pro příjemce

6 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Východiska evaluace v programovém období – operační programy SF Methodological Working Papers No.1The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds interventions: No.2Indicators for Monitoring and Evaluation: A practical guide: No.4Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis : No.5Indicative guidelines on evaluation methods : evaluation during the programming period (Draft version) Evaluation of socio-economic development (On-line): THE GUIDE,

7 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Evaluace v programovém období Užitečné odkazy a kontakty European Commission - Regional Policy Directorate-General dokumenty-ek-k-evaluace dokumenty-ek-k-evaluace DG AGRI - The Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF) = Společný rámec pro monitorování a hodnocení:

8 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: PROČ HODNOTÍME - hodnocen í programu/projektu jako jedna z f á z í ř í zen í projektov é ho cyklu (PCM - „ Project Cycle Management “ ) CO HODNOTÍME - metoda logick é ho r á mce (LFA – „ The Logical Framework Approach “ ) použit á na společně financovan é programy JAK HODNOTÍME – Obecná kritéria pro hodnocení: relevance, ú činnost (effectiveness), efektivita (efficiency), udržitelnost (sustainability) NÁSTROJE HODNOCENÍ – Systém ukazatelů pro hodnocení (proces, realizace, výsledek, dopad). Charakteristika QQT souboru ukazatelů KDY HODNOTÍME - Ex-ante, mid-term, on-going, final, ex-post KDE HODNOTÍME - Aktivity v rámci hodnocení ZÁVAZEK K PROVÁDĚNÍ HODNOCENÍ – Součinnost mezi systémem řízení programu a aktivitami v průběhu hodnocení ZPĚTNÁ VAZBA HODNOCENÍ – návrat a šíření poznatků hodnocení: “ doladění ” řízení Programu PODÁVÁNÍ ZPRÁV - Struktura hodnotících zpráv KDE HLEDAT INFORMACE? – EU, EK - odkazy na hodnocení

9 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument (Rozvoj venkova 2007–2013) PŘÍLOHA 1 – OBECNÉ POKYNY A. VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ UKAZATELŮ B. POKYNY K HODNOCENÍ C. POKYNY PRO HODNOCENÍ EX ANTE, VČETNĚ STRATEGICKÉHO POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍLOHA 2 – POKYNY K PROGRAMOVÁNÍ A OPATŘENÍM D. HIERARCHIE CÍLŮ E. INFORMAČNÍ LISTY OPATŘENÍ

10 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PŘÍLOHA 3 – POKYNY K UKAZATELŮM F. SEZNAM SPOLEČNÝCH UKAZATELŮ G. INFORMAČNÍ LISTY ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ H. INFORMAČNÍ LISTY UKAZATELŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝSTUPŮ I. INFORMAČNÍ LISTY UKAZATELŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝSLEDKŮ J. INFORMAČNÍ LISTY UKAZATELŮ DOPADU K. PŘÍKLADY DALŠÍCH UKAZATELŮ PŘÍLOHA 4 – DALŠÍ POKYNY L. ČASTO KLADENÉ DOTAZY M. SÍŤ PRO HODNOCENÍ N. GLOSÁŘ POJMŮ O. UŽITEČNÉ ÚDAJE

11 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: SPOLEČNÝ RÁMEC PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září Strategičtější přístup k rozvoji venkova 2. Společný rámec pro monitorování a hodnocení Článek 80: – povinnost stanovit CMEF – povinnost stanovit omezený počet ukazatelů 3. Hierarchie cílů a ukazatelů 4. Požadavky na monitorování v novém období Článek 79: – ŘO a MV sledují kvalitu provádění programu – ŘO a MV monitorují program pomocí finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a výsledků

12 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: SPOLEČNÝ RÁMEC PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ 5. Požadavky na hodnocení v novém období Článek 85 - Hodnocení ex ante Článek 86 - Hodnocení v polovině období a Hodnocení ex post 6. Požadavky na podávání zpráv Monitorování Hodnocení v polovině období a hodnocení ex post Strategické monitorování

13 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: SPOLEČNÝ RÁMEC PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ 7. Kvantifikace a stanovení cílů Základem účinného monitorování a hodnocení Odhady a role ex ante hodnocení 8. Odpovědnost za stanovení údajů Zodpovědnost ŘO 9. Podpora vývoje monitorování, hodnocení a metodiky Evropská síť pro hodnocení s cílem zavedení osvědčených přístupů a vytváření kapacit pro účely hodnocení

14 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: SPOLEČNÝ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ...Založený na hierarchii cílů a ukazatelů... Posouzení míry dosažení očekávaných cílů pomocí opatření nebo celých programů k prioritám EU... Prostřednictvím kvantitatvního (indikátory) a kvalitativního posouzení.... Na kontinuální bázi – monitorování a průběžné hodnocení (on - going evaluace)

15 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Průběžné hodnocení/Ongoing Evaluace Systém založený na 3 hlavních prvcích Trvalá činnost týkající se hjodnocení programu

16 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Monitoring x Evaluace Monitoring – kontrola produkce oproti předpokladům Evaluace – efekt intervencí zlepšení kvality a účinnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli Evropské unie a České republiky; zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu; zkoumání specifických problémů rozvoje venkova České republiky a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu operačního programu Monitoring a evaluace – požadavky legislativy Operační požadavky – Kvantifikace cílů; finanční a fyzické indikátory; výstupy, výsledky, dopad; provedení (hlavní „core“ indikátory) Odpovědnost – EK, členské státy, Monitorovací výbor – Závazek příjemce Požadavky na reporting – Výroční Implementační zprávy, evaluační zprávy Posíleny v nařízeních (období ) Kategorizace …. Pole intervence SF – Příručky na období , aktualizované

17 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Programové období (1) Vývoj – neúplná revize – značný pokrok – systematická aplikace ve všech Strukturálních fondech Efektivní programový management Větší zaostření a orientace na uživatele – systém indikátorů – Potřeby různých uživatelů – monitoring…. Evaluace Více kvality pro strategické indikátory – Členské státy a EK … partnerství … strategický charakter – Programy SF …. Stanovení pouze dlouhodobějších globálních cílů – Členské státy … Přeměna na operační cíle – Vyšší kvalita … kvantifikace.. indikátory výsledků

18 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Programové období (2) Priority spojené s politikou EU – Posílené vazby mezi programy SF a hlavními politikami EK (Udržitelný rozvoj a Lisabon) – Indikátory a cíle Vytváření sítě přenosu znalostí a příkladů dobré praxe napříč členskými státy – Srovnatelné informace napříč členskými státy – Společné (core) indikátory (malý počet)

19 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Koncepční rámec a kontext Potřeby a intervence Socio-ekonomické a environmentální … problémy … potřeby (finanční a fyzické) Potenciální příspěvek – programy socio-ekonomického rozvoje (politika/program) – Pozitivní/negativní konsekvence? – Zamýšlené/nezamýšlené efekty Nástroje (jaké a rozsah jejich zapojení) pro dosažení cílů? Kontext (socio-ekonomická, environmentální situace) – např. SWOT Základní úroveň/Baseline ….. (dosažitelnost … území, sektor, čas) Indikátory programu (efekt intervencí)

20 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Nová programová struktura/Kroky Strategické obecné zásady Společenství Posíleno propojení mezi Strukturálními fondy a Kohezním fondem a Lisabonskou strategií Národní strategický referenční rámec Strategie pro různé cíle Seznam operačních programů a indikativních finančních alokací Operační programy Strategičtější, zaměřené na úroveň priorit Programový doplněk …. Bez požadavků Stálá potřeba podrobného plánování pro členské státy Měřítka, aktivity ….. Již ne vyjednávání

21 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Logický rámec Vstupy Globální cíle Specifické cíle Operační cíle Výstupy (zboží a služby) Výsledky (přímý a okamžitý efekt) Programové operace Dopad (dlouhodobější efekt) Programové cíle Předpoklady kauzálního modelu?

22 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Hlavní kritéria evaluace Relevance Vhodnost cílů s ohledem na potřeby Efektivita Vztah mezi vstupem a výstupem (aktuální vs. plánované). Jsou efekty úměrné vstupům? Hospodárnost, minimalizace nákladů Účinnost Vztah mezi dopady a cíly. Bylo dosaženo cíle? S jakým výsledkem? Užitečnost Posuzování dopadu v poměru k širším socioekonomickým potřebám. Měl program dopad na cílovou skupinu v souladu s jeho potřebami? Udržitelnost Trvání účinků, rozsah, v jakém jsou výsledky a výstupy intervence trvalé.

23 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: Zdroj: Evaluating socio- economic development, The Guide: Part Two Hlavní kritéria evaluace

24 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel.: JAK hodnotíme - Logika hodnocení CíleAktivity Dopady VstupyVýstupy Potřeby Výsledky Program Socio- ekonomické problémy Hodnocení Efektivita Účinnost Užitečnost a udržitelnost Relevance


Stáhnout ppt "Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel.: +420 222 074 109 MONITORING A EVALUACE V RÁMCI ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Praha, 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google