Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odměňování zaměstnanců Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odměňování zaměstnanců Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Odměňování zaměstnanců Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klíčová slova jakost, namáhavost, druh práce, minimální mzda, plat, mzdový tarif, základní mzda, měsíční plat, složky základní mzdy, náhrady mezd, pobídkové složky mezd, daň z příjmů FO, příklady a řešení

3 Odměňování práce Hlavní obecnou zásadou odměňování práce v tržní ekonomice je tržní úspěšnost práce. Čím více budou výrobky a služby na trhu žádanější, tím větší budou tržby z prodeje výrobků a služeb tím více se budou moci zvyšovat mzdy, společenský prospěch se tím zvyšuje. 3

4 V rámci tržní úspěšnosti je nutno rozlišovat: Jakost práce: kvalita zmetky Namáhavost práce: Fyzická práce lehká, těžká Duševní práce jednoduché úkony v administrativě až práce ředitele 4

5 V rámci tržní úspěšnosti je nutno rozlišovat: Druh práce (kvalifikovanost): základní, střední, vysokoškolské zvláštní kurzy státní zkoušky Množství práce: počet hodin počet výrobků 5

6 V rámci tržní úspěšnosti je nutno rozlišovat: Některé práce jsou vykonávány úplně nebo částečně bez fungování tržního mechanismu. Jde například o: ppráci lékařů uučitelů na státních školách apod. Za vykonanou práci je vyplácena odměna – mzda. 6

7 Minimální mzda Je nejnižší přípustná výše mzdy, platu nebo odměny z dohody. Do mzdy a platu se nezahrnuje:  mzda ani plat za práci přesčas,  příplatek za práci ve svátek,  za noční práci,  za práci ve ztíženém pracovním prostředí  za práci v sobotu a v neděli.

8 Minimální mzda Platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. Znamená to, že zaměstnavatel může určit např. výši minimální mzdy.

9 Nejnižší úroveň zaručené mzdy Platí v nepodnikatelské sféře a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva. Je stanoveno několik skupin podle  složitosti,  odpovědnosti,  namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

10 Mzda Peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda.

11 Plat Je podle zákoníku práce peněžité plnění poskytované zaměstnanci za práci pro zaměstnavatele, kterým je stát. Za plat se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost. Plat nesmí být nižší než minimální mzda.

12 Minimální mzdový tarif Minimální mzdový tarif Mzda nebo plat je nárok, který vznikl zaměstnanci za odvedenou práci. Minimální mzdové tarify pro 40 hodinovou týdenní pracovní dobu stanovuje vládní nařízení o minimálně mzdě dle nařízení vlády č. 333/1993 Sb., v platném znění. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 12

13 Minimální mzdový tarif 13

14 Mzdové tarify Skutečné mzdové tarify jsou zpravidla vyšší než minimální. Tyto odborovou organizací zvýšené mzdové tarify mohou být dohodnuty:  v pracovních smlouvách e vnitřním mzdovém předpisu, který určuje zaměstnavatel kolektivní smlouvě, která vzniká kolektivním vyjednáváním mezi zaměstnavatelem a odborovouorganizací 14

15 Formy základních mezd Pro dělnické profese časová mzda úkolová mzda podílová mzda naturální mzda smíšená mzda Pro technicko-hospodářské pracovníky měsíční plat 15

16 Časová mzda – mzdová forma, při níž je výdělek pracovníka závislý na množství odpracovaného času. Úkolová mzda – mzdová forma, kdy je výdělek závislý na počtu jednotek vykonané práce. Podílová mzda – mzdová forma, která se uplatňuje v obchodních činnostech a některých službách. Podílová mzda je zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství.

17 Naturální mzda – mohou být přiměřeně poskytovány výrobky, výkony, práce nebo služby jen se souhlasem zaměstnance. Smíšená mzda – kombinuje více druhů mezd.

18 Měsíční mzdy Na základě kolektivního vyjednávání jsou minimální mzdové tarify zvyšovány o určitá procenta, která se nazývají rozpětí. Zařazování do mzdových tarifů se uskutečňuje podle charakteristik skupin prací – pracovní náplně. 18

19 Příklad č. 1 časová mzda Zaměstnanec je zařazen do 2. skupiny prací a odpracoval za měsíc 170 hodin, viz tabulka. V kolektivní smlouvě je dohodnuto, že minimální tarifní mzda bude zvýšena o 50 %. Vypočtěte jeho základní mzdu. Týdenní pracovní doba je 40 hodin. 19

20 Řešení č. 1 – časová mzda 53,10 Kč / minimální tarifní mzda za hodinu 53,10 + 26,55 = 79,65 Kč / minimální tarifní mzda + 50% zvýšení za hodinu 79,65 x 170 hodin = 13 540,50 Kč, zaokrouhleno 13 541 Kč hrubá mzda Hrubá mzda se zaokrouhluje na celé koruny. 20

21 Úkolová mzda ‒ výpočet Pro výpočet musíme znát úkolovou sazbu (mzda za kus). Pro stanovení úkolové sazby musíme mít výkonné normy:  buď výkonová norma množství,  nebo výkonová norma času. 21

22 Úkolová mzda Výkonová norma množství udává např. počet kusů za jednu hodinu. Výkonová norma času udává, jaký čas je potřebný na výrobu jednoho výrobku. Výkonem se rozumí například jeden vyrobený oblek. 22

23 Příklad č. 2 úkolová mzda Úkolová sazba (mzda za kus) se vypočítá: Úkolová sazba hodinová mzda / norma množství nebo hodinová mzda / 60 x norma času v minutách 23

24 Řešení č. 2 úkolová mzda Hodinová mzda = 82 Kč Výkon = 2 ks za 1 hodinu Úkolová sazba 82 : 2 = 41 Kč za 1 kus nebo 82 : 60 x 30 = 41 Kč za 1 kus 24

25 Příklad č. 3 Zaměstnanec je zařazen v 7. skupině prací, která na základě kolektivního vyjednávání je zvýšena na 90 Kč. Výkonová norma množství je 5 ks za 1 hodinu. Zaměstnanec vyrobil za měsíc 850 ks. Vypočítejte: ◦h◦h odinovou mzdu ◦ú◦ú kolovou sazbu ◦m◦m ěsíční úkolovou mzdu 25

26 Řešení č. 3 Zvýšená hodinová mzda = 90 Kč Úkolová sazba 90 Kč / 5 ks = 18 Kč nebo 90 Kč / 60 min. x 12 min = 18 Kč Výkonová norma času 60 min. / 5 ks = 12 minut Měsíční úkolová mzda 18 Kč x 850 ks = 15 300 Kč 26

27 Příklad č. 4 Zaměstnanec je zařazen do 4. skupiny prací (4. skupina: 64,70 Kč). Minimální tarifní mzda je zvýšena o 50 %. Výkonová norma množství je 20 ks za 1hodinu. Zaměstnanec vyrobil za měsíc 4 000 ks. Vypočítejte o hodinovou mzdu o úkolovou sazbu o měsíční úkolovou mzdu 27

28 Řešení č. 4 4. skupina: 64,70 Kč + 50% zvýšení Hodinová mzda 64,70 Kč + 32,35 Kč = 97,05 Kč Úkolová sazba 97,05 : 20 = 4,8525 Kč/1 ks Měsíční úkolová mzda 4000 : 20 = 200 hodin x 97,05 =19 410 Kč nebo 4000 x 4,8525 = 19 410 Kč 28

29 Příklad č. 5 podílová mzda Zaměstnanec prodává ovoce. Jeho provize činí 4 % z tržeb. Prodal za den ovoce v hodnotě 9 000 Kč. Kolik činí jeho denní podílová mzda? Řešení č. 5 4 % z 9 000 Kč = 360 Kč 29

30 Příklad č. 6 měsíční plat Účetní František Dlouhý je zařazen do 8. skupiny prací (8. tř. 16 100 Kč). Jeho rozpětí činí 90 %. Vypočítejte měsíční mzdu. Řešení č. 6 Minimální mzda 16 100 Kč + 14 490 Kč (90 % z 16 100) = 30 590 Kč měsíční plat 30

31 Další složky základní mzdy Odměna za pracovní pohotovost Zákon o mzdě stanoví výši odměny za pracovní pohotovost nejméně 10 % průměrného výdělku. Průměrný výdělek se zjišťuje z výdělku za předcházející kalendářní čtvrtletí. Každý podnik by měl mít svůj vlastní katalog prací. 31

32 Příklad č. 5 – odměna za pracovní pohotovost Zaměstnanec měl v měsíci květnu 8 hodin pracovní pohotovost. V 1. kalendářním čtvrtletí (za leden–březen) odpracoval 450 hodin při celkové mzdě 22 500 Kč. Minimální procenta za pracovní pohotovost zvýšená nejsou. Vypočítejte výši odměny za pohotovost. 32

33 Řešení č. 5 8 hodin pracovní pohotovost Odpracoval celkem 450 hodin v 1. čtvrtletí. Celková mzda za 1. čtvrtletí = 22 500 Kč. 22 500 Kč : 450 h = 50 Kč / 1 hodina 10 % z 50 = 5 Kč 8 h x 5 Kč = 40 Kč odměna za prac. pohotovost 33

34 Příklad č. 6 ‒ odměna za pracovní pohotovost Kolektivním vyjednáváním bylo dosaženo zvýšení procenta za pohotovost na 40 %. Přepočítejte předchozí odměnu za pracovní pohotovost Řešení č. 6 22 500 Kč : 450 h = 50 Kč, 40 % z 50 = 20 Kč, 8 h x 20 Kč = 160 Kč odměna za pohotovost 34

35 Příplatky Týkají se práce ve ztíženém pracovním prostředí (a práci v noci). Zákoník práce vymezuje noční práci od 22 h do 6 hodin. Příplatek činí nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy za hodinu práce v tomto prostředí. 35

36 Příplatky Mzda za práci přesčas Zaměstnanci přísluší dosažená mzda zvýšená nejméně o výši 25 % průměrného výdělku, pokud nedošlo k dohodě o poskytnutí náhradního volna. Průměrný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy z předchozího kalendářního čtvrtletí. 36

37 Příplatky za práci v sobotu a neděli Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě.

38 Náhrady mezd V souladu se mzdovými předpisy má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, např. za dovolenou, za svátek apod. Při výpočtu se opět vychází z předchozího kalendářního čtvrtletí. Formy mezd s pobídkovými složkami Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo peněžité hodnoty (naturální mzda) za práci. 38

39 Pobídkové složky mezd Jejich zavádění je zcela v pravomoci podniků. Prémie se vyplácí k časové i úkolové mzdě. Jedná se o prémie za včasnost, kvalitu, splnění plánovaného množství, za vyřešení úkolů apod., známe je dopředu. 39

40 Pobídkové složky mezd Odměny by měly být vypláceny za mimořádné pracovní zásluhy, neznáme je dopředu. Podíly na hospodářských výsledcích se mohou vyplácet ve všech podnicích, u akciových společností se jedná o dividendy z akcií a navíc se můžou vyplácet i podíly na zisku.

41 Úloha č. 1 – další složky základní mzdy 1) Pokuste se formulovat prémiové podmínky (ukazatele) pro účetní. 2) Kterou pobídkovou složku mzdy by měla dostat pracovnice, která vykonala řadu neodkladných prací za nemocnou spolupracovnici? 3) Jakou formou byste promítli do mzdy zaměstnance částku za vedení čety? 41

42 Řešení úlohy č. 1 například Ad 1) Včasné a bezchybné zpracování prvotní evidence, včasná fakturace, průběžná kontrola běžného účtu, včasně zpracování účetní závěrky (prémie). Ad 2) Mimořádná odměna za práci konanou za nemocnou spolupracovnici. Ad 3) Příplatek ke mzdě za vedení pracovní čety, např. 5–15 pracovníků 3 000 Kč měsíčně. 42

43 Daň z příjmů zaměstnanců Zaměstnanci platí ze svých příjmů daň z příjmů ze závislé činnosti, která je součástí daně z příjmů FO. Od 1. 1. 2008 byla zavedena rovná daň z příjmů FO, a to ve výši 15 %. S tímto také souvisí rozšíření daňového základu u FO (zahrnuje i sociální – 25 % a zdravotní pojištění – 9 % placené zaměstnavatelem za zaměstnance), zavedení tzv. superhrubé mzdy. 43

44 Druhy mezd – výpočet Hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny + náhrada mzdy. Čistá mzda = hrubá mzda – zákonné srážky (záloha na daň z příjmu upravená o slevu na daň – viz snímek č. 45, zdravotní 4,5 %, sociální pojištění 6,5 % placené zaměstnancem). Částka k výplatě = čistá mzda – ostatní srážky (např. výživné, spoření) + nemocenské dávky.

45

46 Otázky 1. Uveďte formy základních mezd. 2. Uveďte další složky základní mzdy. 3. Náhrady mezd. 4. Pobídkové složky mezd. 5. Charakterizujte daň z příjmů zaměstnanců. 6. Vysvětlete pojmy superhrubá mzda, hrubá mzda, čistá mzda, částka k výplatě.

47 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009. Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM 47

48 Zdroj Internet: http://www.mpsv.cz/pproposearch.php?pps=333%2F1993 http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv564_2006 http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv567_2006 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/plat/cast2.aspx #par3 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/mzda/cast2.asp x#par4 http://www.zakonik.net/zakonik-prace/mzda-za-praci-v- sobotu-a-v-nedeli.html


Stáhnout ppt "Odměňování zaměstnanců Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google