Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Krupová. východiska nového občanského zákoníku (NOZ) vybrané novinky a změny zásady stavba součást pozemku rodinné právo dědické právo závazky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Krupová. východiska nového občanského zákoníku (NOZ) vybrané novinky a změny zásady stavba součást pozemku rodinné právo dědické právo závazky."— Transkript prezentace:

1 Tereza Krupová

2 východiska nového občanského zákoníku (NOZ) vybrané novinky a změny zásady stavba součást pozemku rodinné právo dědické právo závazky otázky, diskuse 2

3 nabytí účinnosti 1.1. 2014 3081 paragrafů – obecná část (§ 1 až 654) – rodinné právo (§ 655 až 975) – absolutní majetková práva (§ 976 až § 1720, zahrnuje věcná práva a dědické právo) – relativní majetková práva (§ 1721 až § 2990, zahrnuje závazkové právo – smlouvy, odpovědnost za škodu) – ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 2991 až § 3081) 3

4 §§ 1 – 14: srdce a mozek NOZ § 1 odst. 2: není-li něco výslovně zakázáno, lze si práva a povinnosti sjednat odchylně od zákona § 3 (1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. § 4: každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka § 5: kdo se přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo profese, musí jednat s odbornou péčí 4

5 § 489: Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. zvláštní postavení zvířat a ovladatelných přírodních sil – „poškození“ zvířete X poškození věci stavba součást pozemku – „Vše, co je pevně spojeno s pozemkem, je jeho součástí. Stavba je součást pozemku.“ 5

6 švagrovství (§ 774) – vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela (§ 774) – vyvratitelná domněnka – sešvagřené osoby jsou osoby blízké institut osvojení zletilé osoby (§ 796 a násl.) – není-li to v rozporu s dobrými mravy 6

7 absolutní právo – právo vůči všem věcná práva – vlastnictví – spoluvlastnictví – věcná práva k věcem cizím dědické právo 7

8 dědí se na základě (tzv. dědické tituly) – dědické smlouvy – závěti – zákona nové důvody pro vydědění – spáchání trestného činu za okolností svědčících o zvrhlé povaze potomka – takové zadlužení potomka nebo jeho marnotratné počínání vyvolávající obavu, že účel dědění (zachování hodnot do budoucna) nebude naplněn 8

9  přechod dluhů  není důvod zvýhodňovat dědice na úkor věřitelů  primárně přechod všech dluhů (tj. i nad rozsah dědictví, dědic může hradit i „ze svého“)  dědic možnost vyhradit soupis pozůstalosti, pak povinen k úhradě zůstavitelových dluhů jen do nabytého dědictví 9

10 sjednocení smluvních typů do 1 zákoníku (již ne „2 typy“ kupní smlouvy atd.) autonomie vůle stran pracovní poměr, pojistná smlouva, licence, akreditiv … 10

11 nové druhy smluvních typů – výprosa (§ 2189 a násl.) – pacht (§ 2332 a násl.) – péče o zdraví (§ 2636 a násl.) – smlouva o výměnku (§ 2707 a násl.)  institut předsmluvní odpovědnosti § 1728 - § 1730  náhrada nákladů i ušlého zisku 11

12  neodpovědnost za neuzavření smlouvy, ledaže jednání bez úmyslu smlouvu uzavřít (§ 1728) § 1729 (1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. 12

13  nelze se zprostit povinnosti k náhradě škody (cedulky „za odložené věci se neručí“)  nové skutkové podstaty způsobení škody  náhrada přednostně uvedením do předešlého stavu  upuštění od tabulek pro výpočet náhrad za újmu na životě či zdraví 13

14  škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi: „Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby.“ 14

15 škoda způsobená zvířetem (§ 2933 - § 2934) odpovídá vlastník možnost vyvinění: a)domácí zvíře sloužící k obživě, výkonu povolání b)pomocné zvíře osoby se zdravotním postižením c)prokázáním vynaložení potřebné pečlivosti v případech a) nebo b) 15

16 návaznost na § 4 a § 5 škoda způsobená informací nebo radou: „Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“ 16

17 odškodnění osobního neštěstí a náhrada zvláštní obliby § 2969 Náhrada při poškození věci (1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. (2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby. 17

18 „Na paměti bychom měli mít, že se lidé chovají zpravidla řádně, poctivě a logicky.“ (Občanský zákoník pro každého, str. 61) průlom do současné úpravy soukromého práva předčasné cokoliv hodnotit otázka kapacitní vybavenosti soudů vliv soudů na výklad, tudíž na dotváření obsahu zákoníku 18

19 19 Mgr. Ing. Tereza Krupová tkrupova@gmail.com


Stáhnout ppt "Tereza Krupová. východiska nového občanského zákoníku (NOZ) vybrané novinky a změny zásady stavba součást pozemku rodinné právo dědické právo závazky."

Podobné prezentace


Reklamy Google