Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ochrana životního prostředí Nakládání s vybranými druhy odpadů

2 Osnova přednášky 1.Historie zákona o odpadech 2.Právo v odpadovém hospodářství 3.Základní ustanovení 4.Povinnosti při nakládání s odpady 5.Povinnosti původce odpadů 6.S hromažďování odpadů 7.Sběr a výkup odpadů 8.Průběžná evidence o odpadech 9.Zpětný odběr výrobků 10.Trend ne odpad ale komodita

3 Historie zákona o odpadech Předcházející právní úpravy současného zákona o odpadech Zákon č. 238/1991 Sb. Zákon č. 125/1997 Sb. (zneškodnit) Současný zákon o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb. (zbavit v souladu se zákonem nebo oprávněnou osobou)

4 Zákon o odpadech zákon č. 185/2001 Sb.

5 Historie zákona o odpadech Vývoj zákona v poslední době Cca 30 novel současného zákona o odpadech poslední změna novela č. 169/2013 Sb. Novelizace hlavní ze dvou důvodů: -aproximace evropského práva -úpravy přijaté v souvislosti s problémy s aplikací v praxi připravovaný nový zákon – účinnost 2015 ? (vztah mezi odpady a výrobky rozšiřování komodit, posloupnost využití odpadů, druhotné suroviny atd.)

6 Právo v odpadovém hospodářství Vyhlášky: č. 376/2001 Sb. (hodnocení nebezpeč. vlastností), č. 381/2001 Sb.(Katalog odpadů), č. 384/2001 Sb. (PCB), č. 237/2002 Sb. (zpětný odběr výrobků), č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 294/2005 Sb. (skládky, povrch terénu), č. 352/2005 Sb. (elektro) č. 341/2008 Sb. (biologicky rozložitelné odpady) č. 351/2008 Sb. (zpráva o zpětném odběru, hlášení o produkci, nakládání) č. 352/2008 Sb. (autovraky) Zákony: č. 383/2008 Sb. (výkup odpadů a identifikace osob, poplatky za autovraky) č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění

7 Základní ustanovení Důležitým je pojem odpad Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. V pochybnostech zda jde o odpad rozhoduje KÚ (na žádost, z moci úřední). Důležité pojmy jsou dále v nakládání s odpady - shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování

8 Základní ustanovení Shromažďování - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady (není třeba souhlasu u NO) - (prvotní) původce odpadů, nebezpečný odpad (H1-15), KO, odpadové hospodářství, oprávněná osoba, skladování, obchodník, konečný uživatel atd. Způsoby využívání v příloze č. 3, R1-13, a odstraňování č. 4 D1-15

9 Základní ustanovení hiearchie způsobů nakládání s odpady -předcházení vzniku odpadů -příprava k opětovnému použití -recyklace odpadů -jiné využití odpadu např. energetické využití -odstranění Lze se odchýlit, je-li to vhodné

10 Základní ustanovení K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu (ZO, ŽZ, IPPC,OZ), nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 (např. celulózka, železárny: odpad je surovina) nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) (malé zařízení BRO), nebo za podmínek stanovených §17 též obec (KO). 1x 10 t/max 150 t za rok Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

11 Základní ustanovení S odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena (§ 14 odst. 1, skládky – na 4 roky, Kovohutě Příbram, kompostárny nad 10 t - souhlas KÚ). Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy Předání (prokázání osoby), převzetí odpadu, oprávněnost -vlastník Míšení a ředění nepovoleno

12 Povinnosti při nakládání s odpady Odpadový hospodář, původce odpadů, oprávněná osoba v posledních dvou letech v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, skládka, zajišťuje původci odborné nakládání s odpady, jedná za původce s orgány státní správy, atd., oznámení příslušnému KÚ s doklady o způsobilosti (vzdělání VŠ, SŠ, praxi 3,5 let).

13 Povinnosti při nakládání s odpady Odpady zařazovat podle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů v souladu, odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby (dopravce, ale nevlastní), ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.

14 Povinnosti původce odpadů Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu (MO zasílá hlášení přímo MŽP) další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci (100 kg NO, 100 t OO; 15.2.). Evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem (5 let minimálně), spolupráce Ministerstva obrany s MŽP (§ 39 odst. 9).

15 Povinnosti původce odpadů Nakládat s odpady v souladu se zákonem a prováděcími předpisy (předcházet, třídit, vlastní využití, předávat oprávněné osobě k přednostnímu využití, odstranění),+ umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, jen obec: zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění (ročně 100 t NO, 1 000 t OO, 5 let + změny), vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

16 Povinnosti původce odpadů Ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem (v posledních 2 letech více než 100 t za rok; též u I. A II. fáze skládky), platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy. Odpovědnost původce za odpad do doby jeho předání oprávněné osobě ! Původce je nejdůležitějším subjektem v odpadovém hospodářství – ovlivňuje další nakládání s odpady!

17 S hromažďování odpadů Shromažďování odpadů (tj. krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích prostředků). Prostředky – speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže splňující ochranu ŽP a zdraví. Požadavky na shromažďovací prostředky (odlišení, odolné odpadům, ochrana před povětrností, zneužitím, znehodnocením, odcizením, smícháním, únikem, čištění a desinfekce po vyprázdnění atd.). Volba místa a prostředku shromažďování – bezpečnost obsluhy, PO, dostupnost mechanizačními prostředky.

18 S hromažďování odpadů

19 Sběr a výkup odpadů Provozovatel zařízení je mimo jiné povinen vést evidenci osob od kterých odpady převzal nebo vykoupil. Evidence osob obsahuje: druh a množství odpadu, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a číslo OP nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady vykoupeny nebo odebrány. 170401 měď, bronz, mosaz 170402 hliník 170403 olovo 170404 zinek 170406 cín 170407 směsi kovů 170411 kabely 160117 železné kovy 160118 neželezné kovy 170405 železo a ocel 200140 kovy

20 Průběžná evidence o odpadech Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Forma průběžné evidence není pevně stanovena pouze její obsah podle přílohy 20 prováděcí vyhlášky, vede se při každé jednotlivé produkci odpadu (tj. každé plnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku) nebo převzetí odpadu od původce či oprávněné osoby nebo předání jiné oprávněné osobě. V případě kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech, při periodickém svozu KO v měsíčních intervalech

21 Průběžná evidence o odpadech

22 Průběžná evidence obsahuje: vždy datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za její vedení množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo, kategorie) kódy A - vlastní, B, C (z předchozího roku) způsob naložení s odpadem (kódy R, D, N – předání oprávněné osobě) množství předaného odpadu k využití či odstranění a identifikační údaje oprávněných osob včetně IČ, kterým byl předán

23 Roční hlášení (k 15.2.)

24

25 Zpětný odběr výrobků ZO elektrických a elektronických zařízení – elektrozařízení v příloze č. 7: 10 skupin (neplatí na zařízení pro účely obrany státu); Elektrodpad - celý kus, elektrozařízení z domácnosti – i podobný elektroodpad od právnických a fyzic. osob oprávněných k podnikání, zpětný odběr elektrozařízení - z domácností od spotřebitelů konečných uživatelů bez nároku na úplatu, oddělený sběr elektroodpadu - nejde o domácnosti, ZOV některých výrobků (oleje, akumulátory, baterie, výbojky a zářivky, pneu – 35 %, elektrozařízení z domácnosti) – kdo uvádí na trh od konečného uživatele.

26 Trend ne odpad ale komodita Kovový šrot Kritéria suroviny šrot železný, ocelový a hliníkový Šrot přestává být odpadem a z dřívějšího původce odpadu se tento stává výrobcem Celkové množství nečistot u železného a ocelového šrotu nesmí být vyšší než 2 %, u hliníkového šrotu nesmí být vyšší než 5 % hmotnosti. Nesmí obsahovat odkapávající ropné látky a vykazovat nebezpečné vlastnosti

27 Trend ne odpad ale komodita Biologické odpady Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - materiálového využívání bioodpadů, v malém zařízení (tj. zařízení nepřekračující zpracování biologicky rozložitelného odpadu v množství 150 t/rok, přičemž žádná ze zakládek nesmí být větší jak 10 tun) a velkém (kompostárny a bioplynové stanice). Kvalita odpadů vystupujících ze zařízení, pokud není konečným produktem kompost - limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek a prvků, stabilizace (kompost, rekultivační digestát) a kritérií hygienizace. Výstupy ze zařízení zpracovávajícího bioodpad jsou výrobky, například bioplyn, kompost, digestát (ne perkolát) a odpady již nejsou považovány za bioodpady.

28 Trend ne odpad ale komodita Seznam využitelných bioodpadů - jen kategorie ostatní odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a výroby a zpracování živočišného i rostlinného původu potravin z kuchyní, jídelen a stravoven, odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, odpadní obaly (papírové, lepenkové, dřevěné), absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy, stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy, odpady z čistíren odpadních vod (kaly z čištění komunálních odpadních vod, směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky), komunální odpady (biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, jedlý tuk a olej, oděvy, textilní materiály, kal ze septiků a žump, odpady ze zahrad a parků a další biologicky rozložitelný odpad).


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google