Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdokonalovací kurz OŽP Ochrana životního prostředí v AČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdokonalovací kurz OŽP Ochrana životního prostředí v AČR."— Transkript prezentace:

1 Zdokonalovací kurz OŽP Ochrana životního prostředí v AČR

2 Osnova:  Povinnosti velitelů a náčelníků  Povinnosti pracovníka ochrany životního prostředí  Povinnosti příslušníků vojenských útvarů a zařízení při ochraně životního prostředí  Dokumentace pracovníka OŽP

3 Povinnosti velitelů a náčelníků  Velitel je odpovědný za vytvoření účinného programu životního prostředí ve svém útvaru, zařízení ( dále jen útvaru). To vyžaduje, aby měl u útvaru odpovídající odborný personál a disponoval příslušnými zdroji. Musí klást důraz na plnění environmentálního programu na všech úrovních svého útvaru, neboť jeho úspěšné plnění vyžaduje plné zaujetí všech příslušníků útvaru a není věcí jen ekologických orgánů.  Velitel si musí být vědom, že má za životní prostředí u útvaru plnou právní odpovědnost a musí být dobře seznámen s příslušnou legislativou!  Pokud útvar, zařízení nakládá s některým druhem nebezpečného odpadu musí si vyžádat „ Souhlas k nakládání s NO“od příslušného krajského odboru životního prostředí.

4 Povinnosti velitelů a náčelníků  Zajistit a kontrolovat dodržování bezpečnostních předpisů, pravidel ochrany ŽP a školení v oblasti ochrany životního prostřední a nakládání s N-CHLP. Určit zaměstnance, kteří jsou povinni zúčastnit se periodického školení ochrany životního prostředí a nakládání s N-CHLP – jedenkrát ročně.  Umožnit orgánům státní správy přístup do objektů, v doprovodu s odpovědnou osobou poskytovat požadované informace související s kontrolou (ŽP, odpady, nakládání s chemickými látkami a přípravky, nakládání s obaly), provést zápis o kontrole. V případě zjištění závad nebo zahájení správního řízení neodkladně informovat nadřízený stupeň (pracovníka OŽP).

5 Povinnosti velitelů a náčelníků  V případě zrušení útvaru nebo jeho přeorganizování a změny čísla útvaru zpracuje hlášení (jako roční) o produkci odpadů k danému datu zrušení nebo reorganizace útvaru a předá je nadřízenému stupni  Provádět pravidelné, příp. namátkové kontroly pracovišť, práce dodavatelských firem za účelem zjištění dodržování ochrany ŽP, nakládání s odpady, obaly, nakládání s N-CHLP, vedením příslušné evidence apod. Výsledky kontrol zapisovat do knihy kontrol a „Základní ekologické karty“.  Spolupracovat s orgány státní správy, poskytovat vyžadované podklady a jednat ve správních řízeních.

6 POVINNOSTI PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Pracovník ochrany životního prostředí u vojenského útvaru (dále jen ekolog) je poradním orgánem velitele a společně s velitelem odpovídá za celou oblast ochrany životního prostředí (dále jen OŽP).  Zabezpečuje plnění obecně platných právních norem, vnitřních předpisů v OŽP.  Zpracovává a vede předepsanou dokumentaci životního prostředí stanovenou legislativou pro OŽP (především v oblasti odpadového hospodářství, ochrany vody, půdy a ovzduší).  Zabezpečuje periodická školení všech příslušníků útvaru z „Havarijních plánů a ochrany životního prostředí, včetně nakládání s N-CHLP.  Provádí kontrolní činnost v této oblasti  Podílí se na plánování finančních prostředků na zabezpečení OŽP  Zabezpečuje odpadové hospodářství v souladu s právními dokumenty zabývající se touto problematikou. Zpracovává „Pokyny pro nakládání s odpady u útvaru“

7 POVINNOSTI PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Podílet se na výběru firem k odstraňování odpadů, nákupu materiálu nezbytného pro OŽP, různých ekologických služeb (vzorkování, odběry a analýzy, čištění lapolů a jímek apod.) a výkupu druhotných surovin (kovový šrot, papír, plasty, dřevo apod.).  2) Vést přehled všech smluv uzavřených v oblasti ochrany ŽP, (včetně smluv na zpětný odběr výrobků, smluv na odstraňování komunálního odpadu a likvidaci zářivek od provozního střediska atd.).  3) Vést evidenci příslušníků útvaru, zařízení proškolených v oblasti ochrany životního prostředí a N-CHLP. Školení pro vybrané zaměstnance periodicky organizovat a zajišťovat.  4) Spolupracovat s veliteli jednotek a náčelníky oddělení, a ostatními příslušníky útvaru, zařízení a poskytovat jim metodickou pomoc v oblasti ochrany ŽP a odpadového hospodářství.

8 POVINNOSTI PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Poskytovat metodickou pomoc v oblasti nakládání s N-CHLP a v oblasti nakládání s obaly velitelům, náčelníkům a všem příslušníkům společně s pracovníkem pověřeným BOZP.  Zajistit vedení průběžné evidence odpadů a na vyžádání ji předkládat nadřízeným stupňům a orgánům státní správy. Zpracovává a odesílá roční hlášení o produkci odpadů za uplynulý rok (způsob a forma zpracování je dána programem EisProW) nadřízenému ekologovi. Ve stejné podobě zpracovává a zasílá čtvrtletní hlášení o produkci odpadů.  Roční hlášení se u útvaru ukládá po dobu 5-ti let.  Do průběžné evidence odpadů zaznamenávat (zpravidla správce shromaždiště odpadů) každý odpad vznikající při činnosti vojenského útvaru, zařízení, včetně podřízených součástí.  Po dobu 5ti let ukládat evidenci o znečišťování ovzduší, včetně výpočtů a vyměřování poplatků za znečišťování.

9 POVINNOSTI PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  V případě zrušení útvaru nebo jeho přeorganizování a změny čísla útvaru zpracuje hlášení (jako roční) o produkci odpadů k danému datu zrušení nebo reorganizace útvaru a předá je nadřízenému stupni.  10) Žádat o povolení k nakládání s nebezpečnými odpady u příslušného odboru životního prostředí krajského úřadu v souladu s příslušnými předpisy.  11) Vést a ohlašovat evidenci zařízení s obsahem PCB v případě výskytu takovéhoto zařízení v souladu s platnými předpisy. Koordinovat práce při odstraňování zařízení s obsahem PCB v případě výskytu takového zařízení v souladu s platnými předpisy. Koordinovat práce při odstraňování zařízení s obsahem PCB v případě jejich zjištění. Zajistit dodržení vedení evidence požadované zákonem.  12) Zasílat nadřízenému ekologovi údaje o znečišťování ovzduší na formulářích Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle vydaných pokynů (zpravidla do konce února běžného roku) za uplynulý rok. Hlavní ekolog MO poté předkládá souhrnné provozní údaje o znečišťování ovzduší za celou AČR Ministerstvu životního prostředí

10 POVINNOSTI PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Provádět pravidelné, příp. namátkové kontroly pracovišť, práce dodavatelských firem za účelem zjištění dodržování ochrany ŽP, nakládání s odpady, obaly, nakládání s N-CHLP, vedením příslušné evidence apod. Výsledky kontrol zapisovat do knihy kontrol a „Základní ekologické karty“.  14) Spolupracovat s orgány státní správy, poskytovat vyžadované podklady a jednat ve správních řízeních.  15) Dbát na dodržování právních předpisů v ochraně ŽP, tyto rozpracovávat na podmínky útvaru, zařízení. Průběžně se seznamovat s novými právními předpisy a novými poznatky v oblasti ochrany ŽP.  16) Zajistit shromažďování vzniklých odpadů utříděně podle druhů a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením nebo jiným nežádoucím únikem. Pečovat o shromažďovací prostředky a vést jejich seznam.

11 POVINNOSTI PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Udržovat a doplňovat určená pracoviště prostředky pro zachycení a likvidaci úniku NL a NO. Požadovaný rozsah a druh vybavení je třeba konzultovat s vedoucími pracovišť. V případě havárie postupovat podle „Havarijních plánů“.  19) Zajistit správné nakládání, využití nebo odstranění odpadů. Využití odpadů má přednost před jejich odstraněním.  Komise životního prostředí:1)  Podle povahy, charakteru útvaru může velitel ustanovit „Komisi životního prostředí“ jako svůj poradní odborný orgán.  KŽP je pracuje v tomto složení  Předseda: většinou jeden ze zástupců velitele  Sekretář: ekolog  Členové: počet podle potřeby.

12 POVINNOSTI PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Zpracovává:  Plán činnosti na rok  Zápisy z jednání (schází se zpravidla 1x za tři měsíce nebo podle potřeby)  Provádí kontrolní činnost a předkládá veliteli návrhy na odstranění nedostatků v OŽP  Předkládá návrhy na zlepšení v dané oblasti

13 Dokumentace pracovníka OŽP  Rozsah a vedení dokumentace ekologa útvaru jsou stanoveny zákonnými normami a vnitřními předpisy.  Předepsaná dokumentace OŽP u útvaru:  Základní ekologická karta,  Výpis z rozkazu č.1 ( určení osoby odpovědné za OŽP, určení komise ŽP., určení havarijního družstva, určení správce shromaždiště odpadů včetně provozní doby shromaždiště, určení osob a systému kontrol na pracovištích s NL apod ).  Evidence odpadů - v elektronické podobě programu EisProW a průběžná evidence vedená ve shromaždišti (včetně zápisů o vstupu jednotlivých osob. Pokyny k práci s programem EisProW

14 Dokumentace pracovníka OŽP  Platný souhlas příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k nakládání s nebezpečnými odpady nacházejících se u zařízení. Vyžaduje se, kde vnikají nebo se nacházejí nebezpečné odpady.  Pokyny k nakládání s odpady U zdravotních útvarů musí být schváleny orgánem vojenské hygienické služby ÚVZU Praha) u veterinárních útvarů také hlavním veterinářem AČR.  Provozní řády: shromaždiště odpadů, lapačů ropných látek, tuků včetně kuchyňských bloků, čističek vod, mycích můstků, stání vozidel, dílen,vojenských skládek odpadů a všude tam, kde se zachází s nebezpečnými nebo závadnými látkami a na místech, kde se skladují.

15 Dokumentace pracovníka OŽP  Havarijní plán útvaru : Zpracovává se pokud útvar splňuje kritéria dané zákonnými předpisy. Musí být schválený příslušným vodoprávní úřadem.  Evidence o stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší ( výpočty emisních limitů a hlášení o znečišťování o vzduší) ISPOP  Doklady o předání odpadů oprávněné osobě (zakládat po dobu 5ti let). U NO jako doklad o předání odpadu slouží „Evidenční list přepravy nebezpečného odpadu“Evidenční list přepravy nebezpečného odpadu (zakládá se po dobu 5 let), Nová zákonná úprava.  U ostatního odpadu „Vážní lístek“.

16 Dokumentace pracovníka OŽP  Pomocná evidence ve shromaždišti odpadu Sešit vstupu do shromaždiště odpadu,  Sešit na zapisování teploty - zapisuje se 2x denně. Týká se zdravotnických a veterinárních útvarů. Nebo útvarů, kde povaha odpadu vyžaduje jeho skladování v chladícím zařízení určeného pro odpady.  11) Provozní řád shromaždiště nebezpečného a ostatního odpadu viz příloha č.5  12) Smlouva s oprávněnou osobou (firmou) může původce odpadu uzavřít za podmínky, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněná pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu4)  13) Identifikační listy NO katalogové čísla a vlastnosti odpadů musí odpovídat Katalogu odpadů, viz.příloha č. 7  14) Kopie ročních hlášeních o produkci nebezpečných

17 Dokumentace pracovníka OŽP  Bezpečnostní list N- CHLP1,2  V místě a skladování nebo používání N CHLP a dalších závadných látek (označené kryptogramem nebezpečných vlastností a H – P větami musí být „Bezpečnostní list“. Obsah viz příloha č. 9. Všichni zaměstnanci, kteří zacházejí s se závadnými látkami musí být prokazatelně seznámeni s příslušným bezpečnostním listem a musí znát jeho umístění  Písemné přípravy o prováděných školení z OŽP včetně prezenčních listin.  U útvarů a zařízení, které mají podřízené součástí je vedena v kopii výše uvedená dokumentace za každý celek a tyto celky jsou zaznamenány v Základní ekologické kartě. Každý vojenský útvar a zařízení, kde se produkuje odpad si vede vlastní dokumentaci. Výše uvedená dokumentace je řádně zaevidována.


Stáhnout ppt "Zdokonalovací kurz OŽP Ochrana životního prostředí v AČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google