Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den s projekty OPZ, 13. 5. 2016 Průběh čerpání alokace z výzev a jak funguje projektové poradenství ASZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den s projekty OPZ, 13. 5. 2016 Průběh čerpání alokace z výzev a jak funguje projektové poradenství ASZ."— Transkript prezentace:

1 Den s projekty OPZ, 13. 5. 2016 Průběh čerpání alokace z výzev a jak funguje projektové poradenství ASZ

2 Koordinovaný přístup s MPSV v praxi Dotační nástroje – 2 výzvy pro 2 vlny obcí spolupracujících s ASZ (OPZ SC 2.1) z RCV – je plánováno podat více než 130 projektů z 8 moravských měst, obcí nebo mikroregionů, podáno zatím cca 25 % projektových žádostí Realizace projektů povede k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ je podkladem pro stanovení alokace) 3 stádia projektových žádostí – Projekty se připravují – Projekty jsou schválené – Projekty se přepracovávají a jdou do nového hodnocení Průběžně získáváme reflexi z hodnocení výběrové komise (2 x zasedání) a tím zdokonalujeme naše projektové poradenství (checklist chyb) Využíváme vlastní odborné poradce (na projekty OPZ, ale také na oblasti sociálních služeb, dluhů, zaměstnanosti, komunitní práce, bydlení, atd.) Reagujeme na nové dotační potřeby v území a ty konzultujeme s MPSV

3 Schéma projektového poradenství a posuzování projektů ASZ Projektové poradenství a posouzení předfinální verze žádosti včetně příloh (nutná podmínka k vydání potvrzení ASZ P2) ASZ Projektové poradenství před přípravou žádosti (nepovinné, ale vhodné) obec Posouzení předfinální verze žádosti včetně příloh (nutná podmínka k vydání potvrzení města/obce/svazku obcí P1), právo připomínkovat některé kontroverzní prvky projektu kraj V případě, že se jedná o projekt na sociální služby, žadatel musí doložit souhlas kraje s poskytováním služby MPSV Nabídka pokládat dotazy na esfforum.cz, možnost konzultovat dílčí části žádosti nebo kompletně celou žádost před odevzdáním s pracovníky MPSV (projekty na sociální začleňování i sociální podnikání)

4 Postup v projektovém poradenství ze strany ASZ Celistvé projektové poradenství – délka max. 10 dnů Posouzení lokálním konzultantem - Zná žadatele a projekt - Provádí základní projektovou a věcnou kontrolu a postupuje podle checklistu - Hodnotí soulad projektu se SPSZ Posouzení expertem na OPZ. Ten zejména sleduje intervenční logiku projektu, cíle, aktivity, rozpočet a indikátory. Posouzení expertem na danou oblast (dluhy, sociální služby, zaměstnanost, bydlení, komunitní práce, atd.). Výsledkem je souhrnná zpráva s komentáři a doporučeními pro žadatele -Nabízíme osobní schůzky k projednání a vysvětlení připomínek k žádosti -Motivujeme žadatele k zapracování připomínek a vysvětlujeme odlišnosti OPZ oproti OPLZZ (zejména v dodržení intervenční logiky a konzistence projektu) -pokud je dodržen soulad projektu se SPSZ, vystavujeme potvrzení

5 V obecných rysech projektu (soulad projektu s výzvou a SPSZ, popis vazby na aktéry v území,..) V harmonogramu (nesprávně nastavené časování projektu) V popisu realizačního týmu (nedostatečné zajištění personální kapacity nebo naopak přemíra úvazků, nezdůvodněný rozsah úvazku, …) V cílové skupině (neprokázaný zájem CS, slabý popis CS) V klíčových aktivitách (sociální služby jsou v samostatné KA, KA nejsou logicky provázané,…) V rozpočtu (nezdůvodněné náklady, nezpůsobilost nákladů, chybné zařazení NN do rozpočtu, …) V indikátorech (chybný výběr, nedostatečně popsaná cílová hodnota, …) Checklist nejčastějších chyb

6 V cílech projektu – Nastavení cílů metodou SMART (konkrétní, měřitelné, odůvodněné, realistické a časově termínované cíle)+ ověření jejich naplnění Příklad:  Do ukončení realizace projektu připravit min. 60 osob z CS na vstup na legální trh práce (prezenční listiny ze vzdělávacích a motivačních seminářů, zápisy z individuálního pracovního poradenství s klientem, atd.)

7 Tématické okruhy dotazů 10:00 - 12:00 formální podmínky OPZ (výzva 26 a 42), projekty na sociální podnikání 12:00 - 13:00 přestávka na oběd 13:00 - 14:00 specifické podmínky projektů na sociální služby a sociální práci 14:00 - 15:00 specifické podmínky ostatních projektů - koordinační projekty sociálního začleňování na obcích, komunitní sociální práci, participativní metody a prevenci soc. pat. jevů, podpory zaměstnanosti

8 Okruhy dotazů – formální podmínky OPZ 1.Jak správně naplánovat úvazky členů realizačního týmu pracujících s CS (přímé náklady) a pro pracovníky mimo práci s CS (nepřímé náklady) tak, aby nedocházelo ke krácení ze strany hodnotitelů? (např. case manažeři, kteří pracují ve prospěch řešení situace klienta, ale jejichž práce spočívá spíše v propojování a nastavování spolupráce institucionálních aktérů) 2.Lze, a pokud ano, tak jakým způsobem, vykazovat dobrovolnickou práci? 3.Tematika indikátorů – bagatelní vs. nebagatelní podpora a jak ji v projektu správně určit? Co všechno se může započítat do přímé práce s klientem (je to administrativa spojená s přímou prací – záznamy ze schůzek s klienty?, příprava komunitní akce?, evaluace ve formě rozhovorů s CS?, další?)

9 Okruhy dotazů – formální podmínky OPZ 4.Jak koncipovat klíčové aktivity? Pokud je projekt zaměřen na rozšíření sociální služby a neobsahuje žádnou fakultativní činnost podle bodu b) až l) výzvy, obsahuje jen další aktivity (jako je evaluace nebo aktivity, které spadají do nepřímých nákladů), tak může být aktivita sociální služba rozdělena na více podaktivit? 5.Jak funguje proces hodnocení? Čemu přikládají hodnotitelé největší váhu? Jak je možné, že se některá hodnocení od sebe dost výrazně liší? 6.Jak pracovat s lhůtami na podávání projektů a lhůtami nutnými pro získání pověření pro sociální službu?

10 Okruhy dotazů – formální podmínky OPZ 7.Jsou náklady na vzdělávání sociálních pracovníků (specifické vzdělávání v mediaci, koučingu, komunitní práci) u neslužbových projektů součástí přímých nákladů? 8.Hodnotitelé i u projektů, kde není povinná příloha analýza CS, kritizují nedostatečné informace o CS. Jak podrobné a jaké informace do projektů uvádět? Je nějaká doporučená struktura?

11 Okruhy dotazů – Sociální podnikání 9.U projektů na sociální podnikání – jak popsat a dostatečně zdůvodnit zájem CS o projektem vytvořená integrační pracovní místa? Kdy například zájem zmapovaný máme, ale podnik místa vytvoří až po schválení dotace, tedy až v horizontu půl roku a během té doby si potenciální zájemce může najít jinou práci nebo naopak přestane být v hledání práce aktivní. 10.Je z pohledu MPSV vyžadována sociální podpora zaměstnanců z CS po celou dobu realizace projektu? 11.Hodnotitelé velmi striktně krátili nebo úplně vyřazovali velké investiční náklady související s rozjezdem podnikání, jaká musí být minimální využitelnost zařízení, aby nebyl náklad seškrtán? (např. 50 % pracovní doby nebo více?) 12.Jak optimálně naplánovat úvazky mistrů pro práci s CS? Je nějaké doporučení? 13.Jaké jsou základní předpoklady k tomu, aby byl projekt dotačně podpořen? 14.Můžou být v KPSVL projekty na sociální podnikání realizovány až po dobu 36 měsíců?

12 Okruhy dotazů – Specifické podmínky projektů na sociální služby a sociální práci 15.Jak konkrétně hodnotí MPSV projekt na soc. služby ve vztahu ke krajskému systému vyrovnávací platby? Hodnotí vždy žádost podle podmínek příslušného kraje nebo používá svojí vlastní metodiku vyrovnávací platby? Vstupují do vyrovnávací platby také náklady na projektové řízení? 16.V hodnocení hodnotitelů se objevují výtky poskytovatelům sociálních služeb, že v projektu není odlišeno, zdůvodněno, jak se aktivity liší od sociálních služeb. Jak zdůvodňovat? 17.Pod jakou optimální síť budou zařazeny službové projekty NNO, jejichž služby jsou vedeny v základní síti MPSV?

13 Okruhy dotazů – Specifické podmínky projektů na sociální služby a sociální práci 18.Jak bude v projektech na sociální služby nahlíženo na unikátnost klientů? Bude unikátnost klientů podmínkou? Jaké je doporučení MPSV ohledně situace, kdy v území poskytují stejnou službu 2 organizace a klienti mají právo zvolit si službu dle své preference. Například u terénních programů pro osoby závislé na návykových látkách nebo u služby NZDM. 19.Jaký je postup při registraci nové sociální služby, může být registrace provedena až po hodnotícím procesu? (příloha 5 a 6 by tedy neobsahovala identifikátor služby)

14 Okruhy dotazů – Specifické podmínky projektů ostatních projektů - koordinační projekty sociálního začleňování na obcích, komunitní sociální práci, participativní metody a prevenci soc. pat. jevů, podpory zaměstnanosti 20.Jak vhodně koncipovat indikátory do projektů APK? Kdo je CS a současně podpořenými osobami v indikátorech? 21.Jaké kvalifikační požadavky stanovuje MPSV na pozici garanta komunitní sociální práce? 22.Může být v projektech na komunitní práci/komunitní centra klíčovou aktivitou navázání kontaktu s komunitou a mapování jejích potřeb nebo musí být zrealizováno již ve fázi přípravy před podáním projektu? 23.V jaké části a podobě mohou být součástí rozpočtu finance na komunitní pracovníky/asistenty z řad zaktivizovaných obyvatel SVL?

15 Děkujeme Vám za účast a za pozornost a přejeme nadšené tvoření projektů Tým RCV ASZ v čele s Martinem Navrátilem Navratil.martin@vlada.cz


Stáhnout ppt "Den s projekty OPZ, 13. 5. 2016 Průběh čerpání alokace z výzev a jak funguje projektové poradenství ASZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google