Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ"— Transkript prezentace:

1 DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ LETNÍ ŠKOLA „MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ“ SUPMAT - Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů (CZ.1.07/2.3.00/ )

2 OBECNÝ POSTUP PRO ZJIŠTĚNÍ PORUCH KONSTRUKCE A PROVEDENÍ JEJÍ OCHRANY A OPRAVY
Diagnostika konstrukce, materiálu Návrh sanace Realizace sanace Kontrola kvality sanace

3 ÚČEL DIAGNOSTIKY fyzikálně – mechanické vlastnosti (nejčastěji pevnost v tlaku, pevnost v tahu povrchových vrstev betonu atd.) fyzikálně – chemické parametry (nejčastěji stupeň karbonatace, míra kontaminace atd.) určení majoritních degradačních vlivů podklad pro návrh sanace – volba vhodných technologií a materiálů

4 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
= soubor diagnostických metod a zkoušek provedených na dané konstrukci = STP zajištění, resp. doplnění dokumentace konstrukce určení způsobu ochrany a opravy konstrukce statický přepočet objektu a jeho reálné zatížitelnosti. (železniční i silniční mosty, železobetonové skelety objektů, chladící věže, základové patky objektů, retenční nádrže, silážní jámy, železobetonová sila, nádrže čističek odpadních vod, atd.)

5 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
předběžný stavebně technický průzkum - orientační vlastnosti, orientačního zjištění rozsahu narušení konstrukce, kontrola stavu konstrukce , předběžného návrhu a odhadu ceny sanace podrobný stavebně technický průzkum - podrobné vlastnosti konstrukce, pro zpracování projektu rekonstrukce, rozsah sanačních prací a jejich kalkulace a volbu optimálních technologických postupů, před sanací konstrukce doplňkový stavebně technický průzkum - doplnění a upřesnění vlastností, detailnější doplnění některé z vlastností, důvodem mohou být nevyhovující nebo velmi rozdílné hodnoty posuzovaných parametrů

6 CÍLE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
zjištění skutečného stavu konstrukce (zjištění vad a poruch včetně určení příčin jejich vzniku, možnosti jejich dalšího rozvoje a vlivu na životnost) zjištění a ověření základních materiálových charakteristik konstrukce pořízení dokumentace stávajícícho stavu konstrukce ověření souladu chování konstrukce s výsledky statického a dynamického výpočtu, dlouhodobé sledování objektu (např. změna jeho napjatosti a deformací, ověření souladu chování konstrukce s výsledky statických a dynamických výpočtů atd.)

7 METODY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
vizuální metody (většinou je doplněno metodami tzv. akustického trasování) metody, které jsou zaměřeny na stanovení fyzikálně-mechanických vlastností betonu a oceli metody, které jsou zaměřené na stanovení stupně korozního narušení betonu a oceli metody zaměřené na určení polohy výztuže metody pro posouzení stavu povrchových úprav zatěžovací zkoušky

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE

27 ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE

28 ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE

29 DIAGNOSTIKA VLASTNOSTÍ ŽELEZOBETONU
ZKOUŠKY PŘI DIAGNOSTICE NA MÍSTĚ SAMÉM (IN SITU) FYZIKÁLNĚ - MECHANICKÉ V LABORATOŘI FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ

30 → fyzikálně - chemické metody - tzv. “FF - test”
NA MÍSTĚ SAMÉM – IN SITU → fyzikálně mechanické vlastnosti vizuální prohlídka + akustické trasování pořízení dokumentace stávajícícho stavu konstrukce nedestruktivní metody zkoušení pevnosti betonu pevnost v tahu povrchových vrstev betonu zjištění polohy a krytí výztuže → fyzikálně - chemické metody - tzv. “FF - test”

31 → nepostradatelná diagnostická metoda
VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA → nepostradatelná diagnostická metoda kontrola geometrického tvaru konstrukčních prvků zjištění a lokalizaci statických, korozních poruch a dalších imperfekcí → jednoduchý grafický náčrt, slovní zápis, fotodokumentace typických poruch konstrukce vyhledávání poruch v betonu (štěrková hnízda, nesoudržné betonové části atd.) kvantitativní stanovení narušení povrchových vrstev stanovení celkové délky trhlin stanovení délky obnažené korodující výztuže.

32 STANOVENÍ ŠÍŘKY TRHLIN

33 AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ → zjišťování lokalit s narušenou povrchovou vrstvou betonu

34 → vyjadřuje se procentem k celkové vyšetřované ploše
Obvyklé členění hloubky porušení na: monolit prefabrikát malá: 0 až 10 mm 0 až 5 mm střední: > 10 až 25 mm > 5 až 15 mm velká: > 25 až 40 mm > 15 až 30 mm extrémní: > 40 mm > 30 mm

35 ROZMÍSTĚNÍ A MÍRA KOROZE VÝZTUŽE
vizuálně - v sekaných sondách magnetický indikátor výztuže – PROFOMETER zjišťuje se množství, průměr, poloha a krytí výztuže Obvyklé členění míry koroze na: povrchová - bez výrazného úbytku profilu hloubková - odlupování korozních zplodin extrémní - úbytek profilu o 50% a více

36 PEVNOST V TAHU POVRCHOVÝCH VRSTEV BETONU
oříznutí dle terče nebo kameniva délka zkoušky 20 sekund síla → hodnota v MPa

37 NEDESTRUKTIVNÍ METODY ZKOUŠENÍ PEVNOSTI BETONU
tvrdoměrné - pevnost betonu se určuje z tvrdosti cementové malty, spojující jednotliví zrna kameniva místního porušení - destruktivní charakter místního porušení - zanedbatelný rozsah dynamické - sledování šíření mechanického vlnění - odvození materiálových charakteristik (ultrazvuková impulsová metoda, rezonanční metoda) radiační – spíše ověření polohy a krytí výztuže elektrické a elektromagnetické - spíše ověření polohy a krytí výztuže

38 TVRDOMĚRNÉ METODY SCHMIDTŮV TVRDOMĚR odrazové (Schmidtův tvrdoměr)
vtiskové (Waitzmannův tvrdoměr, kuličkový tvrdoměr) špičákové (špičák dle Ing. Maška, špičák dle prof. Cigánka) brusné a vrtací (použitelné spíše na zdivo) SCHMIDTŮV TVRDOMĚR zkušební místo přibližně 100 × 100 mm nesmí být nad probíhající ocelovou výztuží (dostatečná krycí vrstva) nesmí se vyskytovat štěrková hnízda, nesoudržný nebo porézní beton, trhliny ani žádné jiné poruchy nesmí být mokrá ani vlhká brusný kotouč - jasně patrná struktura betonu

39 Tvrdoměr se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník opřel kolmo na zkoušený povrch betonu, a plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový beran nevyvodí ráz. Hodnota odrazu se zaznamená současně se směrem zkoušení (vodorovně, svisle). Na každé zkušební ploše se provede minimálně 5 platných měření, doporučený počet měření na jedno zkušební místo je minimálně 7.

40 FF – TEST zjišťuje se roztokem fenolftaleinu (změna při pH 9,6)
orientační stanovení hloubky karbonatace udává se v milimetrech zkouška se provádí na prachu při vrtání nebo na vyřezaných vzorcích

41 ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ V LABORATOŘI
Fyzikálně - mechanické zkoušky: pevnost v tlaku betonu objemová hmotnost pevnost v tahu betonu mrazuvzdornost odolnost vůči CHRL odolnost proti průsaku vody povrchová nasákavost modul pružnosti

42 Fyzikálně - chemické zkoušky:
chemická analýza rentgenová difrakční analýza (RTG) diferenční termická analýza (DTA) stanovení pH betonu ve výluhu snímkování mikrostruktury rastrovacím elektronovým mikroskopem (REM) infračervená absorpční spektrografie nutnost odebrání nějakého vzorku → JÁDROVÝ VÝVRT

43 ODBĚR JÁDROVÝCH VÝVRTŮ

44

45 PEVNOST BETONU V TLAKU

46 PEVNOST V TAHU BETONU

47 ODBORNÁ ZNALOST → ROZSÁHLÉ ZKUŠENOSTI
ZÁVĚR množství metod pro vyšetření stavu a zjištění vlastností železobetonových konstrukcí volba metod - typ a tvar konstrukce, přístupnost konstrukce, druhu vyšetřovaného materiálu, očekávané výsledky diagnostiky, finanční náročnost) Většina základních diagnostických metod je poměrně jednoduše proveditelná, především prováděné „in situ“. vhodná volba jednotlivých metod - získání potřebných údajů správné vyhodnocení souhrnná interpretace výsledků diagnostiky ODBORNÁ ZNALOST → ROZSÁHLÉ ZKUŠENOSTI

48 DĚKUJI ZA POZORNOST PROSTOR NA OTÁZKY


Stáhnout ppt "DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google