Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců LETNÍ ŠKOLA „MATERIÁLOVÉHO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců LETNÍ ŠKOLA „MATERIÁLOVÉHO."— Transkript prezentace:

1 DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců LETNÍ ŠKOLA „MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ“ SUPMAT - Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů (CZ.1.07/2.3.00/20.0111)

2 OBECNÝ POSTUP PRO ZJIŠTĚNÍ PORUCH KONSTRUKCE A PROVEDENÍ JEJÍ OCHRANY A OPRAVY  Diagnostika konstrukce, materiálu  Návrh sanace  Realizace sanace  Kontrola kvality sanace

3 ÚČEL DIAGNOSTIKY  fyzikálně – mechanické vlastnosti (nejčastěji pevnost v tlaku, pevnost v tahu povrchových vrstev betonu atd.)  fyzikálně – chemické parametry (nejčastěji stupeň karbonatace, míra kontaminace atd.)  určení majoritních degradačních vlivů  podklad pro návrh sanace – volba vhodných technologií a materiálů

4 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM = soubor diagnostických metod a zkoušek provedených na dané konstrukci = STP  zajištění, resp. doplnění dokumentace konstrukce  určení způsobu ochrany a opravy konstrukce  statický přepočet objektu a jeho reálné zatížitelnosti. (železniční i silniční mosty, železobetonové skelety objektů, chladící věže, základové patky objektů, retenční nádrže, silážní jámy, železobetonová sila, nádrže čističek odpadních vod, atd.)

5 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM  předběžný stavebně technický průzkum - orientační vlastnosti, orientačního zjištění rozsahu narušení konstrukce, kontrola stavu konstrukce, předběžného návrhu a odhadu ceny sanace  podrobný stavebně technický průzkum - podrobné vlastnosti konstrukce, pro zpracování projektu rekonstrukce, rozsah sanačních prací a jejich kalkulace a volbu optimálních technologických postupů, před sanací konstrukce  doplňkový stavebně technický průzkum - doplnění a upřesnění vlastností, detailnější doplnění některé z vlastností, důvodem mohou být nevyhovující nebo velmi rozdílné hodnoty posuzovaných parametrů

6 CÍLE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU  zjištění skutečného stavu konstrukce (zjištění vad a poruch včetně určení příčin jejich vzniku, možnosti jejich dalšího rozvoje a vlivu na životnost)  zjištění a ověření základních materiálových charakteristik konstrukce  pořízení dokumentace stávajícícho stavu konstrukce  ověření souladu chování konstrukce s výsledky statického a dynamického výpočtu, dlouhodobé sledování objektu (např. změna jeho napjatosti a deformací, ověření souladu chování konstrukce s výsledky statických a dynamických výpočtů atd.)

7 METODY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU  vizuální metody (většinou je doplněno metodami tzv. akustického trasování)  metody, které jsou zaměřeny na stanovení fyzikálně-mechanických vlastností betonu a oceli  metody, které jsou zaměřené na stanovení stupně korozního narušení betonu a oceli  metody zaměřené na určení polohy výztuže  metody pro posouzení stavu povrchových úprav  zatěžovací zkoušky

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE

27

28

29 ZKOUŠKY PŘI DIAGNOSTICE NA MÍSTĚ SAMÉM (IN SITU) FYZIKÁLNĚ - MECHANICKÉ V LABORATOŘI FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ DIAGNOSTIKA VLASTNOSTÍ ŽELEZOBETONU

30 NA MÍSTĚ SAMÉM – IN SITU → fyzikálně mechanické vlastnosti  vizuální prohlídka + akustické trasování  pořízení dokumentace stávajícícho stavu konstrukce  nedestruktivní metody zkoušení pevnosti betonu  pevnost v tahu povrchových vrstev betonu  zjištění polohy a krytí výztuže → fyzikálně - chemické metody - tzv. “FF - test”

31 VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA → nepostradatelná diagnostická metoda  kontrola geometrického tvaru  konstrukčních prvků  zjištění a lokalizaci statických, korozních poruch a dalších imperfekcí → jednoduchý grafický náčrt, slovní zápis, fotodokumentace typických poruch konstrukce  vyhledávání poruch v betonu (štěrková hnízda, nesoudržné betonové části atd.)  kvantitativní stanovení narušení povrchových vrstev  stanovení celkové délky trhlin  stanovení délky obnažené korodující výztuže.

32 STANOVENÍ ŠÍŘKY TRHLIN

33 AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ → zjišťování lokalit s narušenou povrchovou vrstvou betonu

34 Obvyklé členění hloubky porušení na: monolit prefabrikát  malá:0 až 10 mm0 až 5 mm  střední:> 10 až 25 mm> 5 až 15 mm  velká:> 25 až 40 mm > 15 až 30 mm  extrémní:> 40 mm > 30 mm → vyjadřuje se procentem k celkové vyšetřované ploše

35 Obvyklé členění míry koroze na:  povrchová - bez výrazného úbytku profilu  hloubková - odlupování korozních zplodin  extrémní - úbytek profilu o 50% a více ROZMÍSTĚNÍ A MÍRA KOROZE VÝZTUŽE  vizuálně - v sekaných sondách  magnetický indikátor výztuže – PROFOMETER  zjišťuje se množství, průměr, poloha a krytí výztuže

36  oříznutí dle terče nebo kameniva  délka zkoušky 20 sekund  síla → hodnota v MPa PEVNOST V TAHU POVRCHOVÝCH VRSTEV BETONU

37 NEDESTRUKTIVNÍ METODY ZKOUŠENÍ PEVNOSTI BETONU  tvrdoměrné - pevnost betonu se určuje z tvrdosti cementové malty, spojující jednotliví zrna kameniva  místního porušení - destruktivní charakter místního porušení - zanedbatelný rozsah  dynamické - sledování šíření mechanického vlnění - odvození materiálových charakteristik (ultrazvuková impulsová metoda, rezonanční metoda)  radiační – spíše ověření polohy a krytí výztuže  elektrické a elektromagnetické - spíše ověření polohy a krytí výztuže

38  odrazové (Schmidtův tvrdoměr)  vtiskové (Waitzmannův tvrdoměr, kuličkový tvrdoměr)  špičákové (špičák dle Ing. Maška, špičák dle prof. Cigánka)  brusné a vrtací (použitelné spíše na zdivo) TVRDOMĚRNÉ METODY SCHMIDTŮV TVRDOMĚR  zkušební místo přibližně 100 × 100 mm  nesmí být nad probíhající ocelovou výztuží (dostatečná krycí vrstva)  nesmí se vyskytovat štěrková hnízda, nesoudržný nebo porézní beton, trhliny ani žádné jiné poruchy  nesmí být mokrá ani vlhká  brusný kotouč - jasně patrná struktura betonu

39 Tvrdoměr se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník opřel kolmo na zkoušený povrch betonu, a plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový beran nevyvodí ráz. Hodnota odrazu se zaznamená současně se směrem zkoušení (vodorovně, svisle). Na každé zkušební ploše se provede minimálně 5 platných měření, doporučený počet měření na jedno zkušební místo je minimálně 7.

40 FF – TEST  zjišťuje se roztokem fenolftaleinu (změna při pH 9,6)  orientační stanovení hloubky karbonatace  udává se v milimetrech  zkouška se provádí na prachu při vrtání nebo na vyřezaných vzorcích

41 ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ V LABORATOŘI Fyzikálně - mechanické zkoušky:  pevnost v tlaku betonu  objemová hmotnost  pevnost v tahu betonu  mrazuvzdornost  odolnost vůči CHRL  odolnost proti průsaku vody  povrchová nasákavost  modul pružnosti

42 Fyzikálně - chemické zkoušky:  chemická analýza  rentgenová difrakční analýza (RTG)  diferenční termická analýza (DTA)  stanovení pH betonu ve výluhu  snímkování mikrostruktury rastrovacím elektronovým mikroskopem (REM)  infračervená absorpční spektrografie nutnost odebrání nějakého vzorku → JÁDROVÝ VÝVRT

43 ODBĚR JÁDROVÝCH VÝVRTŮ

44

45 PEVNOST BETONU V TLAKU

46 PEVNOST V TAHU BETONU

47  množství metod pro vyšetření stavu a zjištění vlastností železobetonových konstrukcí  volba metod - typ a tvar konstrukce, přístupnost konstrukce, druhu vyšetřovaného materiálu, očekávané výsledky diagnostiky, finanční náročnost) Většina základních diagnostických metod je poměrně jednoduše proveditelná, především prováděné „in situ“.  vhodná volba jednotlivých metod - získání potřebných údajů  správné vyhodnocení  souhrnná interpretace výsledků diagnostiky ODBORNÁ ZNALOST → ROZSÁHLÉ ZKUŠENOSTI ZÁVĚR

48 DĚKUJI ZA POZORNOST PROSTOR NA OTÁZKY


Stáhnout ppt "DIAGNOSTICKÉ METODY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců LETNÍ ŠKOLA „MATERIÁLOVÉHO."

Podobné prezentace


Reklamy Google