Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E- GOVERNMENT Role ICT v procesech reforem a modernizace veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E- GOVERNMENT Role ICT v procesech reforem a modernizace veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 E- GOVERNMENT Role ICT v procesech reforem a modernizace veřejné správy

2 VÝZVY VEP Transparentnost, rychlost, 3Em kvalita veřejných služeb, dostupnost Jeden z nástrojů: ICT Strategie modernizace VS v ČR OP, ESIF 2

3 D EFINICE E G OVERNMENTU 3 eGovernment je využívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb.“ LIDINSKÝ, Vít. eGovernment bezpečně. Praha : Grada, 2008. „Účelem E-Governmentu je zlepšení fungování veřejné správy a jejího vztahu k veřejnosti.“ OECD e-government studies. E-government for better government. Paříž : OECD Publishing, 2005. „Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům).“ ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do eGovernmentu v České republice : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády ČR, 2007.

4 K ATEGORIE SLUŽEB E - GOVERNMENTU Služby e- governmentui Vlastní e-služby pro veřejnost InformaceE-participaceE-správa Outsourcing služeb, zadávání veřejných zakázek aj. 4

5 C O JE EGOVERNMENT Zapojování informačních a komunikačních technologií do činností veřejné správy Posilování vnitřní i vnější komunikace, i vnitřních a vnějších vztahů Elektronické procesy uvnitř veřejné správy (Plzeňský kraj, Elektronizace vnitřních procesů krajského úřadu, aneb eGovernment začíná uvnitř úřadu 2010, Centralizace poskytování ICT služeb pro zřizované organizace územního samosprávného celku 2012 ) Poskytování e-služeb (informace): větší rychlost, pohodlnost, dostupnost (G2C-government to citizens, G2B government to business) Rozlišujeme věcnou oblast, na kterou se zavádění ICT orientuje: e-health, e-justice, e-environment, e-Demokracie (elektronické hlasování) Využívání mobilních telefonů pro poskytování veřejných služeb 5

6 H LAVNÍ OBLASTI APLIKACE E - GOVERNMENTU e-Government e-Assistance elektronické životní situace Help desk žatec e-Administration elektronické spojení s úřady e-Democracy elektronická politická spolupráce 6

7 E- GOVERNMENT X NPM NPM: Reforma vnitřní struktury VS, řízení ve VS Reorganizace vedení, nové organizační prvky a řídící nástroje Produktivita VS – klesající daňové výnosy x nároky na služby Využívání ICT ve smyslu přiblížení služeb „zákazníkům“ VS = instituce orientované na výkon, používající moderní informační a komunikační techniku a další nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti území a zvýšení atraktivity podnikatelského prostředí ICT – redukování výdajů VS, vyšší kvalita služeb zaměřením na konkrétní zákazníky, lepší výsledky veřejných politik, větší zapojování občanů 7

8 3 ZÁKLADNÍ PILÍŘE MODERNÍHO STÁTU MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA NĚMECKO Moderní management veřejné správy Odbourání byrokracie E- government 8

9 V EŘEJNÉ SLUŽBY PRO OBČANY (EU) Daň z příjmů, přiznání Služby úřadů práce umožňující vyhledávání práce Příspěvky sociálního zabezpečení (podpora v nezaměstnanosti, přídavky na dítě, náklady lékařské péče, granty studentům…) Osobní dokumenty (pasy, řidičáky) Registrace aut Žádost o stavební povolení Oznámení policii (krádež) Veřejné knihovny (katalogy, vyhledávání) Certifikáty (narození, manželství), žádost o doručení Oznámení stěhování, změna adresy Služby týkající se zdraví – objednávání do nemocnic, interaktivní rady o dostupnosti služeb v různých nemocnicích apod. 9

10 V EŘEJNÉ SLUŽBY PRO PODNIKATELE Sociální pojištění na zaměstnance DPPO, přiznání, oznámení výměru DPH Registrace nové společnosti Zasílání dat statistickým úřadům Celní deklarace Povolení vztahující se k ŽP Veřejné zakázky 10

11 I NSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC IMPLEMENTACE EG Součást evropských kohezních politik, Strategie 2020 a dalších dokumentů (Digitální agenda pro Evropu, Akční plán eGovernmentu 2011 – 2015 = blízká budoucnost) Finance na podporu: EU, IOP, OP LZZ Ministerstvo informatiky – Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Poskytování vědomostní základny zejména pro rozhodování vlády v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti Cílem: provázanost a koordinace resortních a národních projektů v oblatsi IT MV garant (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby) 11

12 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA o Strategie Smart Administration o Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů o transformovat a zjednodušit postupy používané dnes ve veřejné správě (VS) i proto, aby mohly využívat moderních komunikačních a informačních technologií (ICT). 12

13 OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ Časopis e-governement, http://egovernment.cz/best/ http://egovernment.cz/best/ Zlatý erb, http://zlatyerb.obce.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_ org=200005&id=1187&p1=53 http://zlatyerb.obce.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_ org=200005&id=1187&p1=53 Parádní web http://www.mvcr.cz/clanek/propozice-souteze- paradni-web-2014.aspx 13

14 Z ÁKLADNÍ PILÍŘE Služby pro veřejnost Datové schránky Elektronický podpis Czechpoint Zjednodušení agendy VS Registry Vzdělávací Egon centra Národní digitální archiv Technologická centra 14

15 E- GOVERNMENT V ČR 15

16 EGON : SYMBOL ELEKTRONIZACE VS, MODERNÍ, PŘÁTELSKÝ A EFEKTIVNÍ ÚŘAD 16 Prsty: Czech POINT - soustava snadno dostupných kontaktních místCzech POINT Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy, zajišťující bezpečný přenos datKIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy Srdce: Zákon o eGovernmentu - zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi č.300/2008 Sb.Zákon o eGovernmentu Mozek: Základní registry veřejné správy- bezpečné a aktuální databáze dat o občanech a státních i nestátních subjektechZákladní registry veřejné správy

17 KLAUDIE – NOVÝ SYMBOL EGOVERNMENTU 17

18 KLA UDIE Hlavní propojovací místo pro všechny egon služby: společné technické, bezpečností a SW služby Komunikace se systémy EU Společné komunikační a bezpečnostní standardy 18

19 Z ÁKLADNÍ REGISTRY Vytvoření jednotného a vzájemně provázaného systému s aktuálními informacemi – občan nemusí dokládat stále tytéž informace Řešení nejednotnosti, multiplicity a neaktuálnosti klíčových databází VS Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Úřady jsou povinny využívat data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat po občanovi Informační systém základních registrů, tzv. ISZR Registr obyvatel - ROB - základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství Registr práv a povinností - RPP - referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod.,slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech Registr osob - ROS - údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN -spravující údaje o základních územních a správních prvcích 19

20 CZECHPOINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál projekt, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa občan často musí navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „ obíhala data ne občan “ 20

21 E- GON CENTRA informovanost ústřední státní správy a územních samosprávných celků v oblasti další modernizace veřejné správy a eGovernmentu pro přechodné období 2013 a nové programovací období 2014+ http://www.egoncentrum.cz/ 21

22 T ECHNOLOGICKÁ CENTRA Vytvoření potřebné infrastruktury ICT a umožnění provozovat služby potřebné pro obce regionu zajistit technologický systém konzistentní se systémy obcí v území ORP realizace robustního, škálovatelného a rozšiřitelného HW prostředí pro zpracování potřebných aplikací, které umožňuje o přenášet, uchovávat a zpracovávat velké množství dat, které lze v reálném čase prezentovat uživatelům systému Zřízení elektronické spisové služby, digitální mapa VS, digitalizace a ukládání dat, datové sklady 22

23 F AKTORY ZAVÁDĚNÍ E - GOVERNMENTU Legislativa Systém řízení VS (koordinace, znalosti apod.) Političtí představitelé Občané Podnikatelské subjekty 23

24 CÍLE PROJEKTU: vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné: získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů úředně ověřit dokumenty a listiny převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi podat podání pro zahájení řízení správních orgánů 24

25 25

26 CO POSKYTUJE CZECHPOINT? Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Výpis z insolvenčního rejstříku Datové schránky Autorizovaná konverze dokumentů Centrální úložiště ověřovacích doložek Úschovna systému Czech POINT CzechPOINT@office Základní registry 26

27 27

28 HISTORIE PROJEKTU: pilotní provoz se rozběhl v březnu 2007 ve 37 obcích České republiky závěrečná zpráva ukázala, že jde o smysluplný projekt a proto byl od ledna 2008 zahájen ostrý provoz na více než osmi set pobočkách - zprvu nejvíce na matrikách při obecních úřadech a postupně došlo k rozšiřování rok 2011 začal pro projekt rekordně - byl vydán 4 500 000 výpis a proběhla 10 000 000 operace a počet kontaktních míst vzrostl na 6 500 28

29 29

30 S TRUKTURA PRACOVIŠŤ : 30

31 STRUKTURA VYDANÝCH VÝPISŮ: 31

32 CZECHPOINT Cíl: vyřizování úředních dokumentů na jednom místě Výpis z obchodního rejstříku, rejstřík trestů, bodové konto řidičů… Možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě přes Datovou schránku Občané mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů více než 6937 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů 32

33 M ODERNIZAČNÍ PROCESY V NĚMECKU 90. léta Kontext zavádění ICT: Model Nový způsob řízení „ Neues Steuerungsmodell“ Modernizační strategie z oboru: personalistiky (odměňování dle výkonů, vzdělávání zaměstnanců, atd.) jednání (porovnávání výkonů, orientace na zákazníka), řízení (plošší hierarchie, projektové řízení) financování (globální rozpočet, účetnictví nákladů – vyrovnaný rozpočet!) organizování (projektový management, plošší hierarchická struktura). Orgány VS – organizace nabízející službu Státní i komunální úroveň Založen 1991: Komunální úřad pro správní management, „Tilburgerský model“, návody na reformování jednotlivých oblastí 33

34 Z AVÁDĚNÍ ICT DO VEŘEJNÉ SPRÁVY akční program: Info2000 – Německá cesta k informační společnosti (1995) Cíl: zefektivnění práce a zintenzivnění kontaktu s občany zvýšení používání internetu ze strany občanů, státních institucí i ekonomických subjektů, posilování IT gramotnosti, zvyšování moderních IT prvků ve vzdělávání vytvoření jednotného portálu sdružujícího nabídku elektronických služeb veřejné správy tzv. One Stop Shops. Informační spojení Berlín-Bonn: zprovoznění vnitřní sítě spolkové (státní) správy (intranet), posílení komunikace mezi správními institucemi 34

35 B UND O NLINE 2005 Iniciativa spolkové vlády: cíl zpřístupnit služby veřejné správy prostřednictvím internetu Vytvořen centrální internetový portál www.bund.de sdružující celou nabídku služeb e-Government Vytvořeny jasné technické standardy – bezpečnost, přenos dat … Vytvořena příručka e-governmentu pro všechny úřady VS technické problémy včetně návodu jejich řešení, organizační informace těm, kteří jsou za projekty e-Governmentu zodpovědní Dokončen k 2005 Dnes více jak 400 služeb dostupné veřejnosti Zapojeno více jak 100 úřadů Německo online – funkční propojení všech úřadů v Německu, rozvoj komunikace mezi úřady, stanovení společných standardů pro nabídku e-služeb 35

36 P ODPŮRNÉ PROJEKTY Veřejný nákup online všechny úřady musí od 2003 nabízet veřejné zakázky na internetu časové (vyplňování papírových formulářů a poté zadávání elektronicky) a finanční úspory (úspory poštovních nákladů, úspory za vytištění podkladů atd.), posílení transparentnosti obchodů (data k obchodu je možné kdykoliv dohledat, i zpětně) a bezpečnosti (využívání elektronického podpisu), posílení konkurence (k online zadání veřejných zakázek má přístup každý) snížení ceny Centrální zastřešení všech veřejných zakázek, online dostupnost, sjednocení metodiky zadávání veřejných zakázek (+) centrální nákupní místo pro státní zaměstnance – „obchodní dům státu“, jednotné objednávky zboží a služeb na základě katalogu prostřednictvím intranetu spolkové vlády nebo speciálně zabezpečených internetových stánek, rámcové smlouvy se zadavateli – otázka pružnosti(?) 36

37 D ALŠÍ PODPŮRNÉ PROJEKTY Pracovní úřad Online aktuální seznam volných míst, možnosti rekvalifikací a dalšího vzdělávání Firmy bezplatný přístup Elektronické zprostředkování studentských půjček a podpor Možnost podat elektronickou formou daňové přiznání pro občany i firmy + online poradenství geodetický portál GeoPortal.Bund Německá informační sít životního prostředí gein ® údaje o státní správě na úseku vodstev, vodních cest a správy vodní plavby (rekreace + obchodní účely) On-line služby pro obce (OP, pasy), celní úřady Celní aukce zabaveného zboží (přístup pro úřady i občany) Patentové databáze …. 37

38 D ALŠÍ PODPŮRNÉ PROJEKTY Spolek elektronického podpisu sdružuje státní instituce (ministerstva vnitra, financí a hospodářství a práce a další) i hospodářské subjekty (Siemens, a.s., aj.) vytvoření podpisových čipových karet ( Signatur- Chipkarten ), které mají multifunkční použití „v úředním styku, online bankovnictví, elektronických nákupech hospodářských subjektů i obyvatelstva Motivace – více uživatelů a využití pro úřední styk, snížení nákladů 38

39 MEDIA@K OMM Projekt digitálních radnic, rozvoj e-komunikace s občany, užívání e podpisu, e služeb Soutěž federální vlády mezi jednotlivými lokálními a regionálními samosprávami – vítězové finance na další rozvoj ICT na úřadech (65 mld euro) Soutěž v projetech na rozvíjení e-gov. Na úřadech 136 měst – vítěz Brémy, Esslingen, Norimberk Navazující projekt MEDIA@Komm – Transfer, šíření „best practice “ 39

40 E.G OVERNMENT V USA Anglosaský systém veřejného managementu Důraz na lidské zdroje x právní principy USA – roztříštěné dle jednotlivých států – vybrané společné znaky Zavádění modernizačních prvků: motivovat jak občany, tak samotné pracovníky úřadů 40

41 E- GOVERNMENT V USA Model Reinventing Government, Osborn a Gaebler Národní partnerství pro znovuobjevenou vládu“ ( National Partnership for Reinventing Government, po roce 1992, Clinton, Al Gore kvalitní marketing: ve velmi dobrá informovanost občanů o zamýšlených krocích vlády Snížit náklady VS – snížit zaměstnance Nedostatky a přebytky v procesech v řízení ve VS odměnit zaměstnance a jejich osvědčené nápady, disfunkční procesy zrušit a nadbytečné zaměstnance propustit Všechny instituce musely vytvořit strategický plán a stanovit si ukazatele, podle kterých budou hodnotit svůj výkon a dosažení svého plánu manažeři veřejné správy musely 1x rok podávat zprávu o všem co dělají a posoudit výkonnost svých oddělení zákon o zefektivnění veřejných nákupů, transparentní veřejné výběrové řízení zlepšení kontaktu s občany a zlepšení služeb: Každý úřad měl zformovat plán služeb pro občany Změnit uvažování zaměstnanců VS aby viděli dál než to, co dělají na svém oddělení 41

42 I MPLEMENTACE E - GOVERNMENT V USA National Partnership for Reinventing Government – posílení role ICT ve veřejné správě – ve smyslu zvýšení výkonnosti a efektivity VS motto „americké @ je nejlepší“ ( America @ Its Best ) Základní cíl: snížení hierarchické struktury, zjednodušení byrokracie, posílit přes ICT decentralizovanou správu a komunikaci mezi jednotlivými úřady předávání informací o občanech mezi organizacemi veřejné správy, občan nemusí být vázán na místo bydliště/pracoviště, stačí navštívit jeden orgán VS 42

43 Z LEPŠENÍ SLUŽEB OBČANŮM Informace veřejné správy, zaměřené zejména na zlepšení služeb občanům, se sdružují na portálech s doménou gov. Centrální portál veřejné správy First.gov: online služby pro obyvatele, firmy i pro státní zaměstnance Grants.gov :,ektronické hledání a žádosti o granty, obsahuje více jak 900 grantových programů od 26 vládních grantových agentur Business.gov napomáhá občanům orientovat se v předpisech a nařízeních souvisejících s podnikáním. Tento portál pomáhá zjednodušit občanům začátky podnikatelské aktivity a ukazuje cestu jak být v této činnosti úspěšný. 43


Stáhnout ppt "E- GOVERNMENT Role ICT v procesech reforem a modernizace veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google