Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní správa České republiky Ladislava Muzikářová Odbor Právní GŘC Informace o změnách v celní problematice v návaznosti na legislativu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní správa České republiky Ladislava Muzikářová Odbor Právní GŘC Informace o změnách v celní problematice v návaznosti na legislativu."— Transkript prezentace:

1 Celní správa České republiky www.celnisprava.cz Ladislava Muzikářová Odbor Právní GŘC Informace o změnách v celní problematice v návaznosti na legislativu ČR a EU – obecné aspekty

2 Aktuální legislativní vývoj EU www.celnisprava.cz Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (DA) Schváleno 28.7.2015Účinnost 1.5.2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (IA) Schváleno 14.11.2015 Účinnost 1.5.2016 Cílem nařízení DA a IA je zjednodušení a digitalizace celních režimů tak, aby byly snadnější a lépe strukturované. Obě nařízení byla uveřejněna v Úředním věstníku EU č. L 343 dne 29.12.2015.

3 Aktuální legislativní vývoj EU www.celnisprava.cz Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/... ze dne 17.12.2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/... (TDA) Schváleno 17.12.2015 – Rada a Evropský parlament mají dva měsíce (tj. do 17.2.2016), aby vznesly případné námitky. Účinnost 1.5.2016 TDA je předpokladem pro hladké fungování všech režimů v průběhu transformace IT, jak je stanoveno v celním kodexu Unie, a má tak zajistit kontinuitu obchodních toků a také náležité kontroly, a to i přesto, že některé systémy IT potřebné pro provádění celního kodexu Unie nebudou ke dni 1. května 2016 uvedeny do provozu ani modernizovány

4 Aktuální legislativní vývoj ČR www.celnisprava.cz Nový celní zákon zcela nahrazuje stávající zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Stav legislativního procesu Návrh schválen MF a předložen vládě ČR Ukončeny jednání komisí v rámci Legislativní rady vlády 13. 1. 2016 schválen vládou ČR Předložení PSP ČR – do 18. 2. 2016, sněmovní tisk č. 716 („změnový“ zákon ST č. 717) – prvé čtení – 42. schůze PS Vyhlášení ve Sbírce do konce června 2016, účinnost 15 dnů po vyhlášení

5 Aktuální legislativní vývoj ČR – prováděcí předpisy www.celnisprava.cz Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky Návrh vyhlášky Ministerstva financí o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem Návrh vyhlášky Ministerstva financí k provedení některých ustanovení celního zákona V současné době vnější připomínkové – do 8. 3. 2016

6 Primární cíl nové úpravy www.celnisprava.cz Adaptace tuzemského právního řádu na celní kodex EU Snaha o vytvoření moderní právní normy, která bude odpovídat platné legislativě EU a zároveň bude zapadat do kontextu českého právního řádu Adaptace bude zaměřena zejména na sjednocení postupů pro výkon celního dohledu, celní kontroly, celního řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a následný výběr s cílem využít moderní nástroje a technologie (dlouhodobý cíl EU)

7 Primární cíl nové úpravy www.celnisprava.cz Sekundární cíle nové právní úpravy Snaha o maximální usnadnění podnikání v oblasti zahraničního obchodu Rozšíření možností zajištění celního dluhu Zjednodušení institutu nápravy celních prohlášení Posílení institutu solidární odpovědnosti dlužníků Zjednodušení provádění kontrol po propuštění zboží Nastavení principu liberačních ustanovení v oblasti správního trestání s důrazem na vnitřní kontrolní mechanismy deklaranta s cílem zajistit rovné hospodářské podmínky

8 Celní zákon www.celnisprava.cz Zachován princip Nadřazenost předpisů subsidiarity DŘ EU 2 procesní normy SŘ pouze v taxativně v oblasti určených případech rozhodování CKU, DA, IA, TDA Další hmotněprávní předpisy Celní řád Daňový řád Správní řád Kontrolní řad

9 Celní zákon www.celnisprava.cz Místní příslušnost ke správě cla (§ 4) Nový pojem – správce cla Příslušnost ke správě cla – správce cla příslušný k vedení celního řízení, pokud je v něm clo vyměřováno Dále správce cla, který jako první zjistil skutečnosti vedoucí ke vzniku celního dluhu v případech vyměření cla mimo celní řízení doměření cla a zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení nebo doměřovaného cla zajišťovacím příkazem Ve věci zničení nebo prodeje zboží pod celním dohledem ten správce cla, který zboží zadržel

10 Celní zákon – zvláštní ustanovení o stížnosti www.celnisprava.cz § 11 Stížnost proti nevhodnému chování úřední osoby při celní kontrole nebo postupu správce cla při celní kontrole nemusí být vyřízena do ukončení celní kontroly. Lex specialis vůči § 261 DŘ – aplikace zejména při provádění kontroly po propuštění zboží

11 Celní zákon www.celnisprava.cz Celní řízení (§ 12 CZ) Vede se za účelem rozhodnutí o propuštění do režimu a dále ve věci zpětného vývozu, dočasného uskladnění nebo přenechání zboží Celní prostor (§ 13 CZ) K provádění celního řízení (např. mezinárodní letiště) Stanoví se opatřením obecné povahy V případě letišť nutno vyžádat stanovisko Úřadu pro civilní letectví

12 Celní zákon – technické opravy www.celnisprava.cz Zjednodušená forma rozhodnutí pro všechny typy oprav nefiskální povahy (§ 17 CZ) Jak na žádost, tak i z moci úřední Oprava je provedena pouze v IT systému správce cla O provedení opravy sepíše správce cla úřední záznam Deklarant je pouze vhodným způsobem vyrozuměn Nejpozději do 3 let od konce roku, v němž bylo rozhodnutí v celním řízení vydáno Za rok cca 25 tis. rozhodnutí – značná úspora jak na straně CS ČR tak i na straně deklarantské veřejnosti

13 Celní zákon – zadržení zboží a dopravního prostředku www.celnisprava.cz Část sedmá CZ Důvody pro zadržení - § 39 CZ Zadržet lze zboží nebo dopravní prostředek na základě přímo použitelného předpisu EU – opatření dle CKU pro účely řízení o správních deliktech pro účely úhrady nedoplatku na daních spravovaných CÚ nebo FÚ, a to bez ohledu na práva třetích osob Nově lze rozhodnout o propadnutí nejen zadrženého zboží, ale i dopravního prostředku. Následující den po dni zadržení zboží nebo dopravního prostředku pro účely úhrady daňového nedoplatku musí správce cla nebo daně vydat exekuční příkaz.

14 Celní zákon – změna povolení nad rámec CKU www.celnisprava.cz Správce cla změní povolení ex offo (§ 37 CZ), pokud došlo ke změně údajů uvedených v tomto povolení tím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky podle přímo použitelného předpisu EU stanovené v tímto povolení Lze aplikovat i na osvědčení AEO a osvědčení o úlovku při dovozu produktů mořského rybolovu

15 Celní zákon – Intrastat www.celnisprava.cz Změny týkající se Intrastatu Oblast sběru, zpracování a kontroly statistických údajů v části IX Návrh CŘ vypouští správní delikty vztahující se ke statistice Poskytování statistických údajů se řídí DŘ Návrh bude aplikovat pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 1 DŘ Tento způsob postihuje, kromě neplnění oznamovací povinnosti, rovněž i neplnění registrační či evidenční povinnosti Pokuta se zvyšuje na 1 mil. Kč (v DŘ je max. částka 500 tis. Kč) Pokutu vyměřuje správce daně rozhodnutím (v daném případě tedy kontrolní orgán), a to po ukončení kontroly

16 Celní zákon – společná ustanovení www.celnisprava.cz Úhrada v zahraniční měně (§ 63 CZ) – pouze na úhradu cla (nelze aplikovat na poskytnutí jistoty) – použije se přepočet ČNB pro rozhodný den – a to na náklady poskytovatele (plátce cla) Vyloučení úroku z neoprávněného jednání správce cla (§ 66 CZ) Při správě cla se neuplatní ustanovení DŘ o úroku z neoprávněného jednání (po 3 měs. - CKU – čl. 116/6, 112/2, ev. z.č. 83/1998 Sb.) Výkon jiné působnosti při celním dohledu (§ 68 CZ) Pravidla pro provádění celního dohledu se použijí také na jiné kompetence CS, pokud zvláštní zákon nestanoví odlišný postup

17 Celní zákon – společná ustanovení www.celnisprava.cz Svobodné pásmo (§ 69 CZ) Správce cla může prohlásit opatřením obecné povahy část území ČR za svobodné pásmo Konkrétní podmínky pro provozování tohoto zvláštního režimu stanoví správce cla, v jehož územní působnosti bude svobodné pásmo umístěno Správce cla bude rovněž oprávněn vydávat závazná stanoviska jako podklad pro vydání rozhodnutí při umisťování a povolování staveb ve svobodném pásmu

18 Celní zákon – přechodná ustanovení www.celnisprava.cz Řízení o správním deliktu zahájená podle stávající právní úpravy se ukončí podle této úpravy. Dojde-li k porušení povinnosti, která zakládá odpovědnost za správní delikt podle stávající právní úpravy (přičemž k zahájení řízení dosud nedošlo), postupuje se v řízení o správním deliktu již podle nové právní úpravy (včetně liberačních ustanovení)

19 Obecná ustanovení (CKU, DA, IA + CZ) www.celnisprava.cz Veškerá výměna informací mezi celními orgány (CO) a subjekty pouze elektronicky (čl. 6) – přechodná ustanovení nicméně nadále umožňují (čl. 278 a 279 CKU) použití jiného způsobu výměny a uchování dat, pokud příslušné el. systémy nejsou ještě v provozu, nejpozději do 31. 12. 2020 Konkrétní přechodná ustanovení pro jednotlivé systémy budou podrobně specifikovány v TDA Např. výměna dat u propouštění zboží do režimu VO bude probíhat dosavadním způsobem

20 Obecná ustanovení (CKU, DA, IA + CZ) www.celnisprava.cz Poskytování informací celnímu orgánu (čl. 15 CKU) – značné posílení tohoto institutu (původně čl. 199 prováděcího nařízení k CK) Každá osoba podílející se vyřizování celních formalit nebo na celních kontrolách poskytne CO na jejich žádost a v jakémkoliv stanoveném termínu všechny potřebné doklady a informace a veškerou pomoc Povinnost uchovávat doklady a jiné informace – čl. 51 CKU – min. 3 roky § 10 CZ - lhůta pro uchování informací pro účely celní kontroly činí 10 let – rozšíření lhůty zejména s ohledem na max. možnou prekluzivní lhůtu pro doměření cla Nesplnění této povinnosti (§ 47 a 48 CZ) sankce až 4 mil. Kč

21 Obecná ustanovení - zastupování www.celnisprava.cz Celní zástupce – opět přímý a nepřímý (čl. 18 CKU) Musí být, až na výjimky, usazen na území EU CKU hovoří o zastupování v celním řízení (hlava I, kapitola 2, oddíl 2) Definice celního řízení nově upravena v CZ (§ 12) „(1) Celní řízení se vede za účelem rozhodnutí o tom, zda bude zboží propuštěno do navrženého celního režimu, nebo o vyřízení celního režimu, do něhož bylo zboží propuštěno, popřípadě také za účelem stanovení cla. (2) Celní řízení se vede za účelem rozhodnutí ve věci zpětného vývozu, dočasného uskladnění nebo přenechání zboží“ Dopady: Nepřímé zastoupení dopadá výlučně do režimu provádění celního řízení – nikoliv např. do povolovacího nebo správního řízení, a to s ohledem na kumulaci CKU a § 12 celního řádu

22 Obecná ustanovení (CKU, DA, IA + CZ) www.celnisprava.cz Čl. 15 odst. 2 CKU – podáním celního prohlášení se dotyčná osoba stává odpovědnou za správnost a úplnost informací uvedených v celním prohlášení, oznámení nebo žádosti za pravost, správnost a platnost dokladu podporujícího prohlášení, oznámení nebo žádost případně za dodržení všech povinností v souvislosti s propuštěním zboží Jestliže výše uvedené povinnosti poskytuje celní zástupce dotyčné osoby, je těmito povinnostmi vázán i tento celní zástupce Tomu odpovídá i skutková podstata uvedená v § 47 nebo 48 CZ „poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad“

23 Obecná ustanovení - zastupování www.celnisprava.cz Zastupování na základě plné moci Někdy součástí tzv. „generální plné moci“ pro společná správní i daňová řízení (§ 27 a 28 DŘ nebo § 33 SŘ) Platí, že v případě nového zmocnění je vypovězena předchozí plná moc ve stanoveném rozsahu Problémy zejména v kumulovaných řízeních – v řízeních o propuštění do režimu vyvstala otázka, zda nové zmocnění omezí i neukončená „celní“ řízení

24 Obecná ustanovení (CKU, DA, IA + CZ) www.celnisprava.cz Nová úprava v celním řádu § 15 – plná moc v případě přímého zastoupení Pokud si zmocnitel v celním řízení zvolí nového zmocněnce, platí, že nová plná moc nebyla udělena pro věc, v níž dosavadní zmocněnec začal jednat (ledaže zmocnitel v nové plné moci výslovně zmocnění vypověděl) § 31 – zajištění cla přímým zástupcem není dotčeno vypovězením plné moci

25 Obecná ustanovení (CKU, DA, IA + CZ) www.celnisprava.cz Nová úprava v celním řádu § 62 – nepřímé zastoupení -doručení nepřímému zástupci, doručení osobě, na jejíž účet jedná -nepřímý celní → deklarantem → nemožnost ukončení nepřímého zastoupení pro danou věc -Deklarant pro danou věc → nemožnost ujednání nepřímého zastoupení

26 Obecná ustanovení - rozhodování www.celnisprava.cz Rozhodování na žádost (čl. 22 CKU) Osoba uvedená v čl. 5 bod 4 CKU může požádat o rozhodnutí v rámci celních předpisů Přijatá rozhodnutí jsou, až na výjimky, platná na celém území EU (čl. 26 CKU) Rozhodnutí bude prohlášeno za neplatné, pokud (kumulace) bylo přijato na základě nesprávných nebo neúplných údajů držitel o nesprávnosti nebo neúplnosti věděl nebo si této skutečnosti byl vědom a rozhodnutí by bylo jiné, pokud by informace byly správné a pravdivé Zneplatnění nabývá účinku ode dne nabytí účinku původního rozhodnutí Rozhodnutí bude změněno nebo zrušeno pokud nebyla nebo již není splněna alespoň jedna podmínka pro přijetí rozhodnutí nebo na žádost držitele rozhodnutí Účinky zrušení nebo změny nastávají od okamžiku sdělení tohoto rozhodnutí

27 Obecná ustanovení - rozhodování www.celnisprava.cz Rozhodnutí přijatá bez předchozí žádosti (čl. 29 CKU) – z moci úřední Oprávnění celního orgánu rozhodovat i bez žádosti dotyčné osoby Nutno vždy aplikovat právo na slyšení (čl. 22 odst. 6 CKU) Nutno vždy odůvodnit a poučit o právu na odvolání I tato rozhodnutí lze kdykoliv zrušit, změnit nebo zneplatnit

28 Obecná ustanovení – rozhodování – ZISZ, ZIPZ www.celnisprava.cz Nově platnost ZISZ pouze 3 roky (dosud 6 let) Žádost o rozhodnutí lze zamítnout (čl. 33 CKU) - podání žádosti na stejné zboží na témže nebo jiném CÚ - žádost se netýká zamyšleného použití rozhodnutí v souvislosti s celním režimem Závaznost ZISZ a ZIPZ bude závazná nejen pro CO, ale nově i pro držitele rozhodnutí – snaha zabránit použití rozhodnutí jen pokud je pro držitele výhodné Rozhodnutí platná před 1. 5. 2016 budou platit i nadále

29 Obecná ustanovení – rozhodování – ZISZ, ZIPZ www.celnisprava.cz Rozhodnutí pozbyde platnosti (před uplynutím 3 let) pokud dojde ke změně nomenklatur (čl. 56 odst. 2 písm. a) a b) CKU) nebo dojde k přijetí opatření Komisí s cílem určit sazební zařazení s účinkem ode dne použitelnosti této změny nebo opatření (čl. 34 CKU) Zneplatnění rozhodnutí o ZISZ a ZIPZ (čl. 34 odst. 4 CKU) pokud bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných informací poskytnutých ze strany žadatelů (neplatí již od počátku platnosti původního rozhodnutí) Rozhodnutí o ZISZ nebo ZIPZ nelze měnit, nutno zrušit a vydat nové

30 Obecná ustanovení - rozhodování www.celnisprava.cz Změna v celním řádu – oproti stávající úpravě, kde je postupováno dle SŘ, bude nově postupováno dle DŘ Rozhodnutí vydáno jako závazné posouzení dle § 132 DŘ DŘ odvolání neumožňuje – změna? Neplatí se žádné poplatky, s výjimkou náhrady nákladů dle § 65 CŘ viz prov. vyhláška k CZ – paušální náklady ve věci ZI

31 Obecná ustanovení – správní delikty www.celnisprava.cz Přejímá se právní princip vytvořený ESD - dle čl. 42 CKU mají být sankce účinné, přiměřené a odrazující Sankce mohou zahrnovat peněžní pokutu uloženou celními orgány zrušení, pozastavení nebo změnu jakéhokoliv povolení, jehož je dotyčná osoba držitelem Obě formy lze aplikovat v jednom sankčním řízení Konkrétní skutkové podstaty a druhy sankcí ponechány na národní úpravě

32 Obecná ustanovení – správní delikty www.celnisprava.cz Národní úprava – část osmá celního řádu „správní delikty“ Přestupky (§ 47 CZ) – jednotlivé skutkové podstaty Nově lze uložit pokutu až 4 mil. Kč Správní delikty (§ 48 CZ) – jednotlivé skutkové podstaty Výše pokuty stejná jako u přestupků Nově lze uložit zákaz činnosti – mj. se jedná se o aplikaci čl. 42 odst. 2 písm. b) CKU – vazba na zrušení nebo pozastavení povolení Nejprve dojde k uložení zákazu činnosti dotčeným CÚ – sekundárně obligatorní povinnost CÚ odpovědného za konkrétní povolení pozastavit nebo zrušit toto povolení

33 Obecná ustanovení – správní delikty www.celnisprava.cz Zánik odpovědnosti - § 52 CZ Obecně – pokud nedoje k zahájení řízení do 2 let od okamžiku, kdy se správce cla o skutku dozvěděl, nejpozději do 6 let od jeho spáchání Novinka – poskytnutí nesprávného údaje nebo dokladu v celním prohlášení bylo pachatelem deliktu oznámeno a současně došlo k nápravě tohoto stavu Pokud měla nesprávnost vliv na clo – nutno učinit oznámení do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení celního řízení (může učinit i solidární dlužník) Dojde-li k oznámení po lhůtě 60 dnů, platí snížená max. výše pokuty (400 tis. Kč) – posílení motivačního prvku pro deklaranta – oznámím ve lhůtě – oznámím po lhůtě – neoznámím vůbec

34 Obecná ustanovení – správní delikty www.celnisprava.cz Od uložení sankce lze upustit (postačí pouhé projednání věci před správcem cla) Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky pokud byl spáchán delikt touto činností a nestačí uložení pokuty V blokovém řízení lze uložit pokutu až do výše 10 tis. Kč Pokuta je splatná do 30 dní de dne právní moci rozhodnutí

35 Obecná ustanovení – opravné prostředky www.celnisprava.cz Každá osoba má právo podat opravný prostředek proti jakémukoliv rozhodnutí celních orgánů v rámci celních předpisů, jež se jí přímo a osobně a dotýká Zásadní změna oproti stávajícímu stavu – čl. 44 odst. 2 CKU Opravný prostředek lze v první instanci uplatnit přímo před soudem a nikoliv u CO (jako dle stávajícího čl. 243 odst. 2 písm. a) CK), pokud to umožňují vnitrostátní předpisy Procesně se odvolací řízení bude provádět dle DŘ nebo SŘ, poté soudní přezkoumání

36 Kontrola www.celnisprava.cz Zvláštní ustanovení o provádění kontroly po prop. zb. (KPPZ) - (§ 5 CZ) Správce cla provede KPPZ (čl. 48 CKU) nebo zboží vyjmutého z celního dohledu, je-li zboží zjištěno v rámci KPPZ. Odlišnosti od DŘ - KPPZ je zahájena doručením oznámení o jejím zahájení (vymezen předmět a rozsah kontroly) Seznámení se s výsledkem DK a předložení výsledku kontrolního zjištění také jeho doručením Umožněno právo na slyšení – pokud v průběhu DK na základě vyjádření kontrolované osoby dojde ke změně výsledku kontrolního slyšení Ukončení KPPZ opět doručením oznámení o ukončení DK a předložením zprávy – zpráva se s kontrolovanou osobou neprojednává

37 Kontrola www.celnisprava.cz KPPZ v případě nepřímého zastoupení Ustanovena solidární odpovědnost za celní dluh (§ 24 CŘ) Clo se doměří všem osobám, které odpovídají za clo společně a nerozdílně (společný celní dluh) KPPZ je zahájena a provedena jen u jednoho dlužníka (ponecháno na správní úvaze celních orgánů) Nutno umožnit uplatnění práva na slyšení Výsledný DPV je doručen oběma dlužníkům, lze uplatnit řádný opravný prostředek Odpovědnost nepřímého zástupce za celní dluh zaniká až prekluzí cla (max. lhůta 10 let)

38 Celní dluh - vznik www.celnisprava.cz Na základě návrhu deklaranta Celní dluh (CD) vzniká okamžikem propuštění zboží do režimu volného oběhu, včetně režimu konečného užití nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla CD vzniká okamžikem přijetí celního prohlášení Dlužníkem je deklarant V případě nepřímého zastupování je dlužníkem také osoba, na jejíž účet je celní prohlášení činěno § 62 CŘ – s nepřímo zastoupeným dlužníkem jedná správce cla prostřednictvím jeho zástupce – okamžikem doručení rozhodnutí (JSD) nepřímému zástupci se má za to, že došlo k doručení i osobě nepřímo zastoupené (fikce doručení)

39 Celní dluh www.celnisprava.cz Nová úprava v čl. 77 odst. 3 druhý pododstavec CKU – dlužníkem se stává i osoba, která poskytla nepravdivé informace v celním prohlášení a způsobila tak nevybrání celního dluhu, a to i bez nutnosti patřičné úpravy v národním předpise Platí i za situace, kdy se dováží jiné zboží než přihlášené a vzniká tím nesprávný celní dluh (čl. 79 odst. 4 CKU) Dopadá i do oblasti přímého zástupce – přímý zástupce se může stát dlužníkem, pokud bude zodpovědný za nesprávné informace

40 Celní dluh www.celnisprava.cz CD vzniklý nesplněním povinnosti nebo podmínek (čl. 79 CKU) Jedním ze základních pilířů reformy celních předpisů – slučuje stávající čl. 202 až 206 CK a nově tak již nebude nutné složitě určovat, zda CD vzniká protiprávním vstupem, odnětím celnímu dohledu nebo jiným porušením předpisů

41 Celní dluh www.celnisprava.cz Vznik CD z moci úřední – 3 skupiny – čl. 79 odst.1 CKU porušení povinnosti ke zboží, které není zbožím EU (neoprávněný vstup, přeprava, zušlechtění, skladování, uchovávání, použití, zhodnocení, odnětí celnímu dohledu) porušování povinností ke zboží EU v rámci konečného užití nesplnění některé povinnosti pro zboží uvedené v předchozích dvou skupinách (např. absence potřebného povolení) Okamžik vzniku CD – čl. 79 odst. 2 CKU V případě porušení povinností (čl. 79 odst. 1 písm. a) a b) CKU) okamžikem, kdy povinnost není plněna nebo přestala být plněna Okamžikem přijetí celního prohlášení, zjistí-li se, že dotčená podmínka nebyla ve skutečnosti splněna (čl. 79 odst. 1 písm. c) CKU)

42 Celní dluh www.celnisprava.cz Dlužníkem je každá osoba, která měla splnit dané povinnosti každá osoba, která si byla/měla si být vědoma nesplnění povinnosti a která jednala na účet osoby, jež měla splnit danou povinnost nebo která se účastnila úkonu, jenž vedl k nesplnění povinnosti každá osoba, která získala nebo držela zboží a byla/měla si být vědoma, že nebyla splněna povinnost Dlužníkem je také osoba, která poskytla nepravdivé informace při propuštění zboží do režimu, který vyžaduje splnění určitých podmínek

43 Celní dluh www.celnisprava.cz Celní dluh bude vyměřován platebním výměrem – rozhodnutí dle § 101 až 103 DŘ Zachován princip správce DPH – bude součástí platebního výměru K vyměřenému celnímu dluhu bude připočten úrok z prodlení dle čl. 114 odst. 2 CKU – zásadní změna oproti stávající úpravě V případě porušení podmínek např. pro režim zušlechtění bude úrok vyměřen od okamžiku propuštění do tohoto režimu

44 Celní dluh – místo vzniku www.celnisprava.cz Místo vzniku CD CD vzniká v místě, kde je podáno celní prohlášení Ve všech ostatních případech vzniká CD v místě, kde nastaly skutečnosti vedoucí k jeho vzniku Pokud místo nemůže být určeno, vzniká CD v místě, kde se zboží nacházelo v situaci vedoucí ke vzniku CD Pokud CO zjistí, že CD vznikl v jiném státě EU a jeho částka je nižší než 10 000 EUR, považuje se CD za zjištěný ve státě, kde byl zjištěn

45 Oznámení celní dluhu a platba www.celnisprava.cz Pojem „zaúčtování“ se vztahuje k vyměření cla a řeší se na nadnárodní úrovni (vztah EU a jednotlivé členské státy); pro vztahy mezi konkrétním státem a dlužníkem se používá pojem „oznámení celního dluhu“ Celní dluh se oznamuje dlužníkovi dle čl. 102 CKU V rámci nepřímého zastoupení (čl. 62 CŘ) se oznámením CD osobě nepřímého zástupce má za to, že došlo k oznámení i osobě nepřímo zastoupené Úhrada společného CD – eviduje se u každého dlužníka samostatně Dojde-li k úhradě jedním z dlužníků, považuje se CD uhrazený i ostatními dlužníky Případná vratka CD je realizována na účet plátce CD

46 Promlčení celního dluhu www.celnisprava.cz Celní dluh se dlužníkovi neoznamuje po uplynutí 3 let ode dne jeho vzniku (10 let v případě trestného činu) Lhůty se pozastaví, pokud je podán opravný prostředek dle čl. 44 CKU v případě uplatnění práva na slyšení dle čl. 22 odst. 6 CKU (od okamžiku sdělení na uplatnění práva do uplynutí této lhůty) Jakmile lhůta pro zaúčtování uplyne, nelze již CD sdělit

47 Vrácení a prominutí celního dluhu www.celnisprava.cz Clo lze vrátit nebo prominout z důvodu Nelze aplikovat za situace, kdy je oznámení CD výsledkem klamavého jednání ze strany dlužníka (čl. 116 odst. 5 CKU) přeplatku na částce cla (čl. 117 CKU) - do 3 let oznámení CD vadného zboží (včetně situace, kdy zboží neodpovídá smluvním podmínkám) (čl. 118 CKU) – do 1 roku od oznámení CD chyby ze strany příslušných orgánů(čl. 119 CKU) - do 3 let oznámení CD zájmu spravedlnosti (čl. 120 CKU) - do 3 let oznámení CD S výjimkou vadného zboží je povinností CO vrátit clo z moci úředním, žádost nedotčena Lhůty pro podání žádosti

48 Zánik celního dluhu www.celnisprava.cz Jednotlivé situace uvedeny v čl. 124 CKU Rozsah jednotlivých situací významně rozšířen – respektována zásada hospodářského principu

49 Celní správa České republiky www.celnisprava.cz Děkuji za pozornost  +420 261 332 224  l.muzikarova@cs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Celní správa České republiky Ladislava Muzikářová Odbor Právní GŘC Informace o změnách v celní problematice v návaznosti na legislativu."

Podobné prezentace


Reklamy Google