Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o.s. Školení úspěšných žadatelů z 1. Výzvy 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o.s. Školení úspěšných žadatelů z 1. Výzvy 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do."— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o.s. Školení úspěšných žadatelů z 1. Výzvy 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Současný stav žádostí o dotaci  Všechny žádosti byly SZIF schváleny  Během listopadu budou rozesílány zvací dopisy k podpisu Dohody  Dohody bude OPRÁVNĚNÁ nebo ZMOCNĚNÁ OSOBA podepisovat na SZIF v Brně, tam doloží všechny požadované přílohy. Termín podpisu si předem telefonicky dohodne  Podepsanou dohodu následně okopíruje a kopii zašle do kanceláře MAS (případně naskenuje a zašle mailem), dle odstavce 5g) pravidel IV.1.2 – do 14 dnů

3 Zahájení realizace projektu  Výběr a oslovení dodavatele / dodavatelů Vždy musí být splněna zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace! 1. Předpokládaná cena zakázky do 10 000 Kč (bez DPH) Smlouva/objednávka přímo s jedním dodavatelem (do max. výše 100 000 Kč (bez DPH) součtu těchto samostatných výdajů za projekt)

4 2. Předpokládaná cena zakázky do 500 000 Kč (bez DPH) Průzkum trhu (cenový marketing) – Na výzvu pracovníka SZIF musí žadatel předložit srovnatelný cenový přehled → seznam alespoň 3 dodavatelů, cen za požadovanou službu, práci nebo dodávku a způsob jejich zjištění (telefonicky, internet, katalog, písemná nabídka,…).

5 3. Předpokládaná cena zakázky nad 500 000 Kč (bez DPH) povinnost provést zadávací řízení, vybrat dodavatele min. ze 3 obdržených nabídek a průběh řízení náležitě dokladovat. ZŘ musí splňovat podmínky Pravidel IV.1.2.– kapitola 10.

6 UPOZORNĚNÍ, které platí pro všechny kategorie VZ  zadavatel (žadatel/příjemce dotace) je povinen postupovat transparentně a nediskriminačně, tj. nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli jako k zadavateli zakázky. Nesmí vyzvat osobu blízkou (dle Občanského zákoníku) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace.

7 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  Informace o předmětu zakázky  Identifikační údaje zadavatele  Informace o zadávací dokumentaci  Lhůta a místo pro podávání nabídek  Údaje o hodnotících kritériích (CENA)  Profesní a kvalifikační předpoklady (kopie)  Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele (čestné prohlášení)  Další kvalifikační předpoklady

8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  Vymezení předmětu zadávané zakázky v souladu s projektem  Obchodní podmínky (platební, záruční a servisní)  Technické podmínky – je-li to odůvodněno projektem  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  Požadavky na zpracování nabídky  Způsob hodnocení nabídek  U stavebních prací – PD, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

9 NABÍDKY  Musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace  Musí obsahovat identifikační údaje uchazeče  Musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče  Splnění základních kvalifikačních kritérií může doložit čestným prohlášením  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů – kopie dokladu o oprávnění k podnikání (ŽL, výpis z OR, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, …) Dodavatel, který podal nabídku v ZŘ nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomto ZŘ. Dodavatel, který nepodal samostatnou nabídku, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž ZŘ.

10 HODNOCENÍ NABÍDEK  Zadavatel provede otevírání obálek – pokud ustanoví komisi pro otevírání obálek, je nutné, aby její členové nebyli podjatí ve vztahu k uchazečům v ZŘ a jejich nabídkám (čestné prohlášení)  Posouzení úplnosti nabídek z hlediska obsahu  Neúplné nabídky vyloučí z dalšího hodnocení a uchazeče o tom písemně vyrozumí  Ostatní nabídky posuzuje dle předem daných hodnotících kritérií (cena X ekonom. výhodnost )  Pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, rozhoduje při hodnocení nabídek pro plátce DPH cena bez DPH a pro neplátce cena s DPH

11 UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel odešle vybranému dodavateli a všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze ZŘ  Uzavře smlouvu v písemné podobě nebo vystaví objednávku (pokud hodnota zakázky nepřesáhne výši 500 000 Kč)  Pokud to zadavatel uvede ve výzvě nebo ZD, je možno ZŘ zrušit bez udání důvodu nejpozději do uzavření smlouvy/objednávky

12 Smlouva s dodavatelem zadavatel je povinen ve Smlouvě s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody

13 Upozornění na povinnost pro veřejné a dotované zadavatele dle zákona Dle ustanovení § 147a zákona č 137/2006 Sb., musí veřejný a dotovaný zadavatel uveřejnit celé znění smlouvy jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH (včetně všech změn a dodatků) na svém profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření. Toto ustanovení se týká i veřejných zakázek malého rozsahu !

14  Pozor na dělení zakázky - příjemce dotace může v rámci jednoho projektu provést více zadávacích řízení na samostatné dodávky/služby/stavební práce. Při zadávacích řízeních je však povinen vycházet z vyšší částky, která je součtem všech hodnot za předmět zakázky.  Doklady k proplacení připraví žadatel dle kontrolního listu Seznam dokumentace k zadávacímu řízení

15 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány/vynaloženy následující formou  1. bezhotovostní platbou - příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním způsobilých výdajů prostřednictvím vlastního bankovního účtu,  2. hotovostní platbou - maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 100 000 Kč,  3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace.

16 Způsob účtování o poskytované dotaci: a) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR.  příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost,  při kontrole poskytne příjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. b)Příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko (pokud je účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou); D jinak A.

17 Žádost o proplacení výdajů projektu a) Při vyplnění formuláře Žádosti o proplacení a soupisky je nutné použít registrační číslo uvedené v Dohodě (se SZIF), navíc na straně A3 ŽOP i reg. č. MAS 07/02/41100/562/000009. b) Žádost o proplacení včetně všech příloh nejprve předkládá příjemce dotace na MAS. Na MAS je formulář ŽOP potvrzen a poté může příjemce dotace předložit Žádost na příslušné RO SZIF; D jinak C. c) Následně příjemce dotace předkládá a podepisuje Žádost o proplacení před pracovníkem RO SZIF osobně i s dokladem o kontrole MAS. d) Bez ohledu na předložené účetní/daňové doklady, nebude poskytnuta vyšší dotace, než je částka dotace zakotvená v Dohodě. e) Následně bude provedena kontrola na místě realizace, pokud proběhne vše bez závad bude žádost schválena a následně vyplacena zhruba do 3 (4) měsíců.

18 Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů  1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu – prostá kopie; D jinak K.  2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (výpis z bankovního účtu, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie; D jinak K.  3) Doklad o vedení či zřízení bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude příjemci poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C.  4) Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů; D jinak K.  5) V případě nákupu strojů nebo technologií (v hodnotě nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH) doklad o posouzení shody - prostá kopie; D jinak K. Technickou dokumentaci k výrobku musí být žadatel schopen předložit k nahlédnutí při kontrole na místě.

19  6) V případě, že je předmětem projektu stavba - kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - prostá kopie, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál; D jinak C.  7) V případě věcného plnění - stavební deník a rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno – prostá kopie; D jinak K.  8) Dokumentace k zadávacímu řízení podle kontrolního listu MAS; D jinak K. (archivovat dokumentaci ze ZŘ po dobu 10 let).  9) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. C.  10) Kontrolní listy o provedení kontroly Žádosti o proplacení příslušnou MAS; D jinak C.

20 Provádění změn v průběhu realizace projektu  Žadatel má povinnost oznamovat veškeré změny týkající se Žádosti o dotaci (včetně příloh) od zaregistrování na RO SZIF a po celou dobu vázanosti projektu na účel na formuláři Hlášení o změnách  Veškeré změny musí respektovat splnění účelu projektu, limity a podmínky vyplývající z Metodiky, Fichí, Dohody a preferenčních kritérií;

21 a) Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF 1. změna místa realizace projektu A, (C) 2. změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace (kromě dědického řízení) A, (C), 3. pronájem předmětu projektu dalšímu subjektu, pokud není ve specifických podmínkách Pravidel upraveno jinak; A, (C), 4. změna způsobu realizování projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a naopak; K, 5. změna termínu předložení Žádosti o proplacení oproti termínu uvedenému v Dohodě (změna musí byt oznámena nejpozději ve smluvně stanoveném datu předložení Žádosti o proplacení); může být provedeno max. třikrát (24/36 měsíců) 6. změna způsobu financování z leasingu na jinou formu financování (24 resp. 36 měsíců)

22 b) Změny, které je příjemce dotace povinen předložit nejpozději v den předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF, 1. změny technických parametrů projektu dle údajů uvedených v kapitole „Technické řešení projektu“, ve stavebním povolení nebo ohlášení stavby; A, 2. přidávání/odstranění kódů výdajů, na které může být poskytnuta dotace, oproti údajům v Dohodě (včetně dodatků); D jinak K, 3. změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod. V případě, kdy je nutné podat Hlášení o změnách, předá žadatel/příjemce dotace podepsané Hlášení na MAS a to v dostatečném předstihu (minimálně však 5 pracovních dní předem); A.

23 Sankční systém 1. Korekce [K] při administraci ŽOP: a) do 3% (včetně) je příjemci vyplacena částka odpovídající způsobilým výdajům po přezkoumání, b) o více než 3%, je příjemci vyplacena zjištěná částka po přezkoumání snížená ještě o sankci odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání způsobilosti výdajů. 2. Sankční systém: v případě nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude po případně provedených korekcích a sankcí dle bodu 1b) postupováno následujícím způsobem: - A: snížení dotace o 10 % částky dotace po přezkoumání Žádosti o proplacení, - B: snížení dotace o 50 % částky dotace po přezkoumání Žádosti o proplacení, - C: snížení dotace o 100 % (před proplacením se jedná o ukončení administrace, po proplacení se jedná o vymáhání dlužné částky), - D: uložení nápravného opatření ze strany SZIF.

24 Sankce může být uložena po celou dobu vázanosti, tj. 5 let od podání žádosti o proplacení

25 POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ PROJEDNÁVÁNÍ strategického dokumentu - Olešnice 25.11.2013 v 16:00 - Lysice 27.11.2013 v 17:00 - Kunštát 28.11.2013 v 17:00 - Lomnice 2.12.2013 v 16:30 - Svitávka 3.12.2013 v 17:00 - Boskovice 4.12.2013 v 16:00

26 DĚKUJEME ZA POZORNOST  V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte kancelář MAS Boskovicko PLUS, o.s.  Ing. Radka Bezděková  Tel.: 725 777 898, E-mail: bezdekova@masboskovickoplus.cz bezdekova@masboskovickoplus.cz  Barbora Palánová  Tel.: 605 352 227, E-mail: palanova@masboskovickoplus.cz palanova@masboskovickoplus.cz  www.masboskovickoplus.cz www.masboskovickoplus.cz

27

28 Věcné plnění ze strany žadatele  VP je způsobilé max. do výše vlastního podílu žadatele na způsobilých výdajích  Jen stavební práce (ne st. materiál)  Výběr dodavatele st. materiálu se řídí podmínkami uvedenými v Pravidlech  Pro ocenění je nutné použít katalog st. prací RTS a.s. Brno. Činnosti, jež nejsou v tomto katalogu, nelze nárokovat  Žadatel je povinen vést stavební deník

29 Investiční výdaje  investiční výdaj musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle §26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. jedná se o:  1. samostatné movité věci (případně soubory movitých věcí), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok  2. budovy  3. stavby  4. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky  5. jiný majetek, zejména technické zhodnocení  6. předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než 60.000,- Kč a doba jeho použitelnosti vyšší než jeden rok  Žadatel/příjemce dotace, který je účetní jednotkou, může využít vlastní klasifikaci hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy to umožňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky. Toto je podmíněno doložením příslušného dokumentu v souladu s platnou legislativou vymezujícím tuto hranici, a to při kontrole na místě. V případě nedoložení tohoto dokumentu bude hmotný a nehmotný majetek klasifikován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  Za investiční výdaj jsou dále považovány pozemky.


Stáhnout ppt "Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o.s. Školení úspěšných žadatelů z 1. Výzvy 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do."

Podobné prezentace


Reklamy Google