Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické problémy provozů ASU TP N° 02/09 Revize TP 02/99 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické problémy provozů ASU TP N° 02/09 Revize TP 02/99 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32."— Transkript prezentace:

1 Ekologické problémy provozů ASU TP N° 02/09 Revize TP 02/99 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98 - FAX +32 2 219 85 14 - E-mail: info@eiga.eu - www.eiga.eu  EIGA 2009 - EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source

2 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98 - FAX +32 2 219 85 14 - E-mail: info@eiga.eu - www.eiga.eu DEMENTI Všechny technické publikace asociace EIGA, nebo publikace vydávané jménem asociace EIGA, včetně návodů, bezpečnostních postupů a dalších technických informací obsažených v takových publikacích, byly získány ze spolehlivých zdrojů a vycházejí z technických informací a zkušeností, aktuálně dostupných od členů asociace EIGA a ostatních k datu vydání. Ačkoliv asociace EIGA doporučuje svým členům, aby odkazovali na její publikace nebo je využívali, takové odkazy na publikace asociace EIGA se strany jejích členů nebo třetích stran jsou čistě dobrovolné a nezávazné. Z toho důvodu asociace EIGA nebo její členové neposkytují žádnou záruku z a výsledky a nepřebírají žádnou odpovědnost v souvislosti s odkazováním nebo využíváním informací či návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA. Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad realizací nebo zanedbáním, chybnou interpretací, správným nebo nevhodným využitím informací nebo návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA, se strany kterékoliv osoby nebo subjektu (včetně členů EIGA), a asociace EIGA se výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti v uvedených souvislostech. Publikace EIGA podléhají pravidelným revizím, takže uživatelé jsou upozorňováni, aby si opatřili poslední vydání

3 3 Cíle školení Školení zahrnuje: »Ekologický vliv dělení vzduchu »Nejlepší praktické postupy, jež je třeba používat k minimalizaci dopadu »Dokument EIGA IGC 94

4 4 Jakákoliv změna životního prostředí, ať nepříznivá nebo prospěšná, je zcela nebo částečně výsledkem činností, produktů nebo služeb organizace. Z dokumentu EIGA IGC 88 Správné praktické postupy řízení vnějšího prostředí (GEMP) pro plynárenský průmysl Vliv na životní prostředí

5 5 Úvod Zařízení na dělení vzduchu (ASU) mají minimální přímý vliv na životní prostředí, a to díky inherentní povaze procesů, jež se v takových zařízeních používají.

6 6 Ekologický vliv ASU Filtry Kompresory Chladicí zařízení Čisticí zařízení Výměník Chladicí jednotka Turbína Destilace Vzduchové emise x Použité filtry o Absorbční činidlo o Hlukx Olej o Chemikálieo Hlukx Chladicí voda x Hluk p Absorpční činidlo o Hlukp Hlukx Chladivoo Olejo Hlukx Olejo Produkt x Absorpční činidlo o Izolace o Vzduch Spotřební materiál Energie Chemikálie Voda Spotřební materiál Vodík pro deoxo Spotřební materiál VSTUPYVÝSTUPY Trvalýx Periodickýp Příležitostný nebo náhodnýo Hlavní vlivy

7 7 »Využívání energie »Hluk »Použití a vypouštění vody » Plynné emise » Těkavé organické složky (VOC) » Používání spotřebních materiálů » Oleje » Jiné odpady » Uskladnění » PCB (historická záležitost) » Události k diskusi Ekologické problémy zařízení ASU

8 8 Využití energie Provozní energie Přídavná energie Zlepšení výkonu »Shromažďování a analýza faktur »Záznam trendů ve spotřebě výkonu »Porovnávání výkonu a cílových zlepšení »Kontrola tarifů »Prohlídka stanoviště »Implementace akčního plánu

9 9 » Definice nejlepších pracovních postupů podle dokumentu EIGA IGC 85 » Zdroje: kompresory, ventilace, doprava » Návrh nového zařízení » Snížení hluku stávajícího zařízení » Správné uspořádání stanoviště Hluk

10 10 Použití a vypouštění vody » Zdroje –Oběh chladicí vody –Kondenzát ze vzduchového kompresoru –Odvodnění stanoviště » Zajistit –Minimální spotřebu vody –Úpravu před vypouštěním –Řádnou kontrolu –Zákonné požadavky a jejich plnění –Řádná povolení k vypouštění odpadní vody na stanovišti

11 11 Hlavními plynnými emisemi, jež jsou výsledkem jakýchkoliv procesů dělení vzduchu, jsou neškodné generátorové plyny a nečistoty ve vzduchu, jež se vracejí zpět do vzduchu. Mezi další plynné emise mohou patřit: »Chladivo uniklé během provozu nebo údržby »Olejová mlha z kompresorů, expandérů nebo jiných strojů »Vodní pára z chladicích věží »Těkavé organické složky (VOC) při používání čisticích rozpouštědel Plynné emise

12 12 Těkavé organické složky » Dopady –Ekologická rizika rozpouštědel –Spotřeba ozónu, vliv na jakost vzduchu, vliv rozlití na vodu a půdu, ohrožení zdraví » Činnosti –Vyhýbat se nadměrnému používání rozpouštědel –Pokud je to možné, používat alternativní rozpouštědla –Regenerovat a recyklovat –Dodržovat požadavky Směrnice o ředidlech (1999/13/CE) –Při čištění zařízení na dopravu kyslíku dodržovat dokument EIGA 33

13 13 Používání spotřebních materiálů Zkoumat možnosti omezení, např.: –Vody –Chemikálií pro úpravu (vyhodnotit minimalizaci ekologického dopadu např. kyseliny sírové, chlóru, pesticidů) –Absorpčních činidel –Katalyzátorů –Kalibračních plynů –Nátěrových hmot –Olejů –Chladicích prostředků –Papíru, plastů, dřeva

14 14 Oleje »Skladové zásoby a použití olejů »Kontrola úniků a rozlití kolem zařízení a prostorů k plnění »Zajistit, aby se olej nedostal do odvodňovacích systémů Instalovat sekundární ochranu Zajistit řádné uskladnění »Zajistit správnou recyklaci nebo likvidaci prostřednictvím smluvního partnera, vybaveného licencí »Rizika olejových výparků

15 15 Jiné odpady »Zdroje –Katalyzátory –Baterie –Kovové odpady –Izolační materiály (včetně asbestu) –Vzduchové filtry –Absorpční prostředky –Elektrická zařízení »Činnost –Minimalizovat použití –Oddělovat pro recyklaci nebo likvidaci

16 16 Skladování oleje a chemikálií »Vyznačte potencionální rizika a shromážděte údaje o skladových zásobách »Charakteristiky správného skladování –Sekundární nádoba – 110 % kapacity největšího kontejneru –Pravidelná kontrola a údržba » Podzemní zásobníkové nádrže (UST) –Kontrola a testování celistvosti UST »Na provozní nádrže se vztahují požadavky mechanické celistvosti

17 17 PCB a PCT v transformátorech (historická záležitost) » Odstraňování v souladu s legislativou » Likvidace prostřednictvím smluvního dodavatele s licencí » Označení zařízení štítkem » Rizika » Pravidelné testování zařízení

18 18 Únik do vzduchu při nehodách » Chladiva –Uhlovodík –Čpavek

19 19 Únik do vody při nehodách » Únik topného oleje z povrchu do kanalizace » Netěsnost podzemního potrubí » Přeplnění zásobníkové nádrže s HCl

20 20 Únik do půdy při nehodách »Únik z podzemní nádrže s naftou »Náhodné uvolnění perlitové izolace během údržby

21 21 Nejlepší praktické pracovní postupy Dodržování stanovených norem a minimalizace ekologických dopadů je odpovědností všech pracovníků, podílejících se na provozování zařízení ASU. Ekologický dopad je možno zlepšit pomocí těchto praktických postupů: » Pravidelná údržba výrobního strojního zařízení » Účinná a správná obsluha zařízení » Správná a účinná likvidace odpadu » Prevence rozlití a úniků » Opatření pro obnovu tepla a produktu

22 22 Shrnutí »Rozhodujte o hlavních dopadech ze svého stanoviště »Stanovte priority problémů pro své stanoviště »Vypracujte akční plán a jeho dodržováním přispívejte ke zlepšení životního prostředí


Stáhnout ppt "Ekologické problémy provozů ASU TP N° 02/09 Revize TP 02/99 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32."

Podobné prezentace


Reklamy Google