Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické problémy acetylenového provozu TP N° 03/09 Revize TP 03/00 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické problémy acetylenového provozu TP N° 03/09 Revize TP 03/00 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS."— Transkript prezentace:

1 Ekologické problémy acetylenového provozu TP N° 03/09 Revize TP 03/00 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS TEL. +32 2 217 70 98 - FAX +32 2 219 85 14  E-mail: info@eiga.eu - www.eiga.eu  EIGA 2009 - EIGA povoluje reprodukci této publikace, pokud bude asociace uvedena jako zdroj

2 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX +32 2 219 85 14 - E-mail: info@eiga.eu - www.eiga.eu DEMENTI Všechny technické publikace asociace EIGA, nebo publikace vydávané jménem asociace EIGA, včetně návodů, bezpečnostních postupů a dalších technických informací obsažených v takových publikacích, byly získány ze spolehlivých zdrojů a vycházejí z technických informací a zkušeností, aktuálně dostupných od členů asociace EIGA a ostatních k datu vydání. Ačkoliv asociace EIGA doporučuje svým členům, aby odkazovali na její publikace nebo je využívali, takové odkazy na publikace asociace EIGA se strany jejích členů nebo třetích stran jsou čistě dobrovolné a nezávazné. Z toho důvodu asociace EIGA nebo její členové neposkytují žádnou záruku za výsledky a nepřebírají žádnou odpovědnost v souvislosti s odkazováním nebo využíváním informací či návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA. Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad realizací nebo zanedbáním, chybnou interpretací, správným nebo nevhodným využitím informací nebo návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA, se strany kterékoliv osoby nebo subjektu (včetně členů EIGA), a asociace EIGA se výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti v uvedených souvislostech. Publikace EIGA podléhají pravidelným revizím, takže uživatelé jsou upozorňováni, aby si opatřili poslední vydání.

3 Cíle školení Toto školení zahrnuje: Ekologické dopady acetylenového provozu Nejlepší praktické postupy, jež je třeba používat, aby dopad byl co nejmenší Dokument EIGA IGC 109 3

4 Ekologický dopad Jakákoliv změna životního prostředí, ať nepříznivá nebo prospěšná, zcela nebo části vyplývající z činností, produktů nebo služeb organizace. Z dokumentu EIGA IGC 88 Správné praktické postupy při řízení vnějšího prostředí (GEMP) pro průmyslové plynárenství 4

5 1 m 3 ACETYLEN VÁPNO VÝROBA ACETYLENU 75 °C VODA 3.3 kg KARBID + VODA 5

6 Výroba acetylenu PEVNÝ ODPAD Sudy, molekulové síto generátorové zbytky katalyzátory, vyschlé nátěry, vyřazené láhve, azbest DO VZDUCHU Odpařování rozpouštědel: DMF/aceton Prosakující acetylen Větrací otvory TEKUTÝ ODPAD Olej, Kyseliny HLUK Voda Karbid vápníku Elektřina Spotřební materiál Láhve ACETYLENOVÝ PROVOZ Acetylen Vápno 6

7 Ekologické dopady acetylenového provozu Používání a vypouštění vody – vápno Odpady – acetylenové láhve aj. odpad Plynné emise – acetylen a ředidlo Používání surovin a spotřebních materiálů Využité chemikálie z procesu (kyseliny / alkálie / oleje) Hluk PCB/PCT (starší pracoviště) 7

8 Voda Zdroje –Generátor a vápenné jámy –Chladicí voda (kompresory a postřik lahví) –Odvodnění stanoviště Je třeba zajistit, aby –byly splněny zákonné požadavky v povoleních –byla v maximální míře prováděna recyklace generátorové vody –byla znečištěná voda posílána schválenému smluvnímu partnerovi pro likvidaci odpadu 8

9 VÁPNO Zpracování –Přednost má regenerace vápna s redukcí objemu pro opětné použití / dopravu Nikdy: –Nevypouštět do kanalizace nebo vnějšího prostředí –Nepřipustit, aby vápno prosakovalo do podloží Vždy: –Skladovat v těsných nádržích, silech, jámách nebo kádích, aby nemohly být znečištěny povrchové nebo spodní vody –Vyhýbat se přetečení, zajistit ochranu proti přeplnění 9

10 Nejčastější problémy Čištění vápenných nádrží –Možnost opětného využití –Problémy s dopravou –Znečištění půdy a spodní vody –Bezpečnostní plánování, přístup, zařízení, osobní ochranné pomůcky 10

11 Odpadní acetylenové láhve Odpadní acetylenové láhve lze spravovat –Ekologicky přijatelně –Bezpečně –S maximálním recyklováním a obnovou –V souladu s EU a národními předpisy Viz dokument EIGA IGC 05 Správa odpadních acetylenových lahví –První vydání 1993, revize 1999, 2003, 2006 11

12 Odpady –Čisticí chemikálie –Generátorové zbytky –Láhve –Nátěrové hmoty a kaly z barev Činnosti –Minimalizovat použití –Likvidovat prostřednictvím koncesovaného smluvního partnera pro odpady –Zabránit dlouhodobému skladování odpadů –Chránit půdu a spodní vody před možným prosakováním 12

13 Plynné emise Zdroje –Emise z vápenných jam, vyprazdňování/čištění lahví, plynojemu, odvětrávání nádrží s rozpouštědlem, nátěrové skříně –Prchavé emise Činnosti –Zajistit řádná povolení a jejich shodu –Pracovat v souladu s konstrukčními parametry –Detekce úniku a program oprav –Vedení záznamů 13

14 Použití spotřebních materiálů Prozkoumat možnosti redukce, recyklace nebo opětného využití materiálů: –Karbid vápníku – kontrola výtěžnosti a účinnosti –Voda –Absorpční činidla –Prací chemikálie –Barvy –Oleje –Papír, plasty, dřevo 14

15 Oleje a čisticí chemikálie Skladové zásoby a využívání olejů Kontrola úniků a rozlití kolem zařízení a plnicích prostor Vyhýbat se přístupu do odpadních systémů Instalace sekundární ochrany Správné skladování Správná likvidace prostřednictvím koncesovaného smluvního partnera pro odpady 15

16 Skladování oleje a chemikálií »Identifikace potenciálních rizik a evidence skladových zásob » Charakteristiky dobrého skladu –Sekundární nádoba – 110 % kapacity největšího kontejneru –Běžná kontrola a údržba » Podzemní zásobníkové nádoby (UST) –Kontrola těsnosti UST a test celistvosti »Technologické nádrže jsou kryty požadavky na mechanickou celistvost 16

17 Hluk Definice a nejlepší praktické postupy podle dokumentu 85 EIGA IGC Identifikace zdrojů; kompresory, větrání Návrh nového provozu Snížení hluku ze stávajícího provozu Vhodné uspořádání stanoviště 17

18 PCB a PCT v transformátorech (historická záležitost) »Odstranění v souladu s legislativou »Likvidace prostřednictvím koncesovaného smluvního partnera »Označení zařízení »Rizika »Pravidelné testování zařízení 18

19 Nejlepší provozní praktické postupy Dodržování specifikované normy a minimalizace jakéhokoliv ekologického dopadu je odpovědností všech pracovníků, podílejících se na výrobě a dodávkách acetylenu. Ekologický dopad je možno omezit např. těmito postupy: Běžná údržba strojního zařízení ve výrobě Efektivní a správná obsluha zařízení Správná a efektivní likvidace odpadu Prevence rozlití a úniku Opatření k obnově tepla a produktu 19

20 Nehody – úniky do vody Je třeba mít po ruce nouzový plán pro případ rozlití a prevenci a systém hlášení nehod Příklady –Trhlina ve dně zásobníkové nádrže s kyselinou sírovou a únik kyseliny do kanalizace provozu, protože uzavírací ventil retenční nádrže zůstal otevřený. –Vápno se dostalo do potoka a způsobilo úhyn ryb kvůli nepřiměřeným provozním postupům 20

21 Nehody Úniky do půdy Netěsnosti podzemních nádrží pro uskladnění ropy 21

22 Směrnice EIGA Acetylenový provoz123 Acetylenový kodex 109 Ekologické problémy acetylenového provozu 84 Plynné emise v acetylenovém provozu Vápno143 Pokyny k aplikaci vápna Acetylenové láhve05 Správa odpadních acetylenových lahví Nejlepší nakládání s odpadem 88 Dobré ekologické praktické postupy IPPC (povolování)108 Ekologická legislativa Výukový balíkTP 3 Legislativa108 Ekologická legislativa 106 Směrnice pro ekologické otázky 22

23 Shrnutí Rozhodněte o hlavních dopadech na svém pracovišti Stanovte priority pro své pracoviště Vypracujte akční plán pro zlepšení životního prostředí 23


Stáhnout ppt "Ekologické problémy acetylenového provozu TP N° 03/09 Revize TP 03/00 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS."

Podobné prezentace


Reklamy Google