Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v chemické službě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v chemické službě"— Transkript prezentace:

1 Novinky v chemické službě
kpt. Ing. Petra Najmanová MV-GŘ HZS ČR, odbor IZS a výkonu služby, oddělení služeb

2 Obsah přednášky Materiál „Pomůcky velitele jednotky PO“
Nová chemická legislativa Dekontaminační činidla, stanoviště dekontaminace Chemické laboratoře, výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí

3 Pomůcka pro velitele JPO
Nebezpečné látky Kemler kód R-věty / S-věty Tlakové lahve Ovládání zásahového dozimetru URAD 115 H-věty Nasazení OPCH a DT Označení OPCH a DT Orientační havarijní přípustné koncentrace a havarijní akční úrovně P-věty I, P-věty II Výstražné symboly, bezpečnostní značky chemických látek a chemických směsí Dekontaminace – činidla, míchání roztoků Tento souhrn předpisů vznikl s využitím grantu Ministerstva vnitra České republiky. Tvorbu a aktualizaci CD-ROM provádí Česká asociace hasičských důstojníků, poslední aktualizace 11/2011.

4 Pomůcka pro velitele JPO
Kontrolní list B-agens Detekce Chřipka ptáků

5 Nová chemická legislativa
NEBEZPEČNOU LÁTKOU NEBO NEBEZPEČNOU SMĚSÍ je látka nebo směs, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které je za podmínek stanovených tímto zákonem zařazena do jedné nebo více skupin nebezpečnosti. DEFINICE (dle zákona č. 350/2011 Sb.): Většina čisticích přípravků v domácnosti jsou nebezpečnými látkami podle výše uvedené definice. Stačí se podívat na příbalový leták, či etiketu k výrobku. Závěry z přednášky na TIS: nejpostiženější skupinou jsou děti, naučí se otevírat i zátky s ochranou proti otevření dětmi, v případě kapalných látek dojde u pacientů k pozření a tím zasažení nejen dutiny ústní, ale i celého trávicího traktu, u pevných látek většinou dojde po „ochutnání“ k vyplivnutí a tím k zasažení „jen“ dutiny ústní, z toho vyplývá, že kapalné prostředky jsou více nebezpečné. Z toho také vyplývá, že není vhodné přelívat obsah z původních obalů do obalů náhradních, neoznačených. Dochází k časté záměně a důsledky mohou být fatální. Průmyslové škodliviny, resp. nebezpečné látky….skupenství plynného, kapalného i pevného. Výskyty NL při činnostech v JPO: pohonné hmoty – benzín, nafta; pomocné látky – maziva, mrazuvzdorné přípravky, čisticí a desinfekční prostředky, impregnace; kontaminované sorbenty….

6 VLASTNOSTI LÁTEK A SMĚSÍ A SKUPINY NEBEZPEČNOSTI dle zákona č
VLASTNOSTI LÁTEK A SMĚSÍ A SKUPINY NEBEZPEČNOSTI dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů Výbušné Oxidující Extrémně hořlavé Vysoce hořlavé Hořlavé Vysoce toxické Toxické Zdraví škodlivé Žíravé Dráždivé Sensibilující Karcinogenní (3. kategorie) Mutagenní (3. kategorie) Toxické pro reprodukci (3. kategorie) Nebezpečné pro životní prostředí V budoucnu dojde ke změně platné legislativy, z důvodu převzetí evropského práva….REACH, CLP…. v tuto chvíli platí souběh obou právních prostředků, a to….více viz přednáška

7 Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
Nařizením CLP (Klasifikace (Classification), označování(Labelling) a balení (Packaging) látek a směsí) nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne se mění a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a mění (upravuje) nařízení 1907/2006 Uvedením CLP dojde ke změnám především v klasifikaci a označování nebezpečných látek – důležité pro hasiče

8 Nařízení CLP se nevztahuje na:
radioaktivní látky; látky a směsi, které podléhají celnímu dohledu; neizolované meziprodukty; látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj; na leteckou, námořní, silniční, železniční ani vnitrozemskou vodní přepravu nebezpečných věcí (s výjimkou odpadů). Dále se toto nařízení se nevztahuje na látky a směsi, které jsou v konečném stavu a určeny konečnému spotřebiteli, v těchto formách: léčivé a veterinární léčivé přípravky; kosmetické prostředky; zdravotnické prostředky, které jsou invazivní nebo se používají v přímém fyzickém styku s lidským tělem; potraviny nebo krmiva.

9 Co se mění, nebo bude měnit a v jakém časovém horizontu
V CLP jsou nové: Výstražné symboly nebezpečnosti, Signální slova, Standardní věty o nebezpečnosti H-věty, Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty NL jsou rozděleny do 4 skupin nebezpečnosti Do se chemické látky klasifikují, označují a balí podle směrnice 67/548/EHS tedy dle dosavadního systému Od se budou chemické látky označovat a balit výhradně podle dle nařízení CLP Do se budou v případě klasifikace uplatňovat oba systémy Povinnost klasifikovat látky a směsi výhradně dle nařízení CLP až od

10 Co CLP přináší - třídy nebezpečnosti
Oproti předešlému systému klasifikace, dle směrnice 67/548/EHS, nové nařízení bude přinášet některé změny a některá další rozšíření. Nebezpečné fyzikální vlastnosti Nebezpečné vlastnosti pro zdraví Nebezpečné pro životní prostředí Nebezpečné pro ozonovou vrstvu Tyto změny se projeví i v označování dle CLP

11 Fyzikální nebezpečnost 1 třída nebezpečnosti
Nestabilní výbušniny Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B, C, D, E, F Organické peroxidy, typy A, B, C, D, E, F Hořlavé plyny, kategorie 1 Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2 Samozápalné kapaliny, kategorie 1 Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2

12 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
Oxidující plyny, kategorie 1 Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3 Plyny pod tlakem: - Stlačené plyny - Zkapalněné plyny; - Zchlazené zkapalněné plyny; - Rozpuštěné plyny. Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1

13 Nebezpečné vlastnosti pro zdraví 2 třída nebezpečnosti
Akutní toxicita; Kožní žíravost / dráždivost; Vážné poškození očí / dráždivost; Senzibilizace dýchacích orgánů nebo kůže; Mutagenita pro zárodečné buňky; Karcinogenita; Toxicita pro reprodukci; Orgánová specifická systémová toxicita po jedné dávce; Orgánová specifická systémová toxicita po opakovaných dávkách; Nebezpečnost při aspirací (vdechnutí) ;

14 Nebezpečné vlastnosti pro životní prostředí 3, 4 třída nebezpečnosti
3 třída nebezpečnosti - nebezpečné pro vodní organizmy 4 třída nebezpečnosti – nebezpečné pro ozonovou vrstvu

15 Označování dle CLP Výstražné symboly nebezpečnosti Signální slova
Standardní věty o nebezpečnosti Pokyn pro bezpečné zacházení Označení výrobku Informace o dodavateli

16 Výstražné symboly nebezpečnosti
Dle nařízení CLP: „výstražným symbolem nebezpečnosti“ složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Na štítku musí být uveden jeden nebo více příslušných výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Výstražné symboly nebezpečnosti pro každou specifickou klasifikaci jsou uvedeny v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v příloze I nařízení. Pro přepravu by měly být použity výstražné symboly stanovené v předpisech ADR. Přidělení symbolů Výstražné symboly nebezpečnosti.doc symboly.pdf;

17 Signální slova Dle nařízení CLP: „signálním slovem“, slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím. Rozlišují se tyto dvě úrovně: „nebezpečí“ („danger“) je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; „varování“ („warning“) je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti. Na štítku musí být uvedeno příslušné signální slovo v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi. Signální slova pro každou specifickou klasifikaci jsou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I nařízení. Použije-li se na štítku signální slovo „nebezpečí“, neuvádí se tam signální slovo „varování“.

18 Standardní věty o nebezpečnosti
Dle nařízení CLP: „standardní větou o nebezpečnosti“ věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti. Na štítku musí být uvedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi. Označení standardních vět „H XXX“ a označení doplňkových informací o nebezpečí „EUH XXX“ Standardní věty o nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I nařízení.  H-věty

19 Pokyn pro bezpečné zacházení
Dle nařízení CLP: „pokyny pro bezpečné zacházení“ věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování. Označení vět pro bezpečné zacházení P XXX Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení. Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí z pokynů uvedených v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I nařízení, které uvádějí prvky označení pro každou třídu nebezpečnosti. CLP používá 5 typů pokynů: Hlavní; (P101 – P103) Prevenci; (P201 - ……) Reakci (v případě náhodného úniku nebo expozice); (P301- ……) Skladování; (P401 - …..) Odstraňování. (P501-…) P-věty I, P-věty II

20 Dekontaminační činidla
Pomůcky pro velitele JPO – přehled dekontaminačních činidel v závislosti na unikajícím kontaminantu Hvězda dvousložková směs: alkalická, označovaná AB, je kapalina, která obsahuje mj. 3 % hm. NaOH, 10 % kationogenního tenzidu (alkyldimethylbenzyoamonium chlorid) a méně než 5 % neionogenního tenzidu peroxidická, označovaná CC, je kapalina, která obsahuje mj. 20 % peroxidu vodíku Složky AB a CC se skladují každá ve zvláštním obalu. příprava roztoku: „Koncentrovaný“ roztok činidla Hvězda se připraví smícháním 4 objemových dílů složky AB a 1 objemového dílu složky CC. Postup přípravy zředěných roztoků spočívá ve zředění složky AB vodou a následném přidání složky CC (eliminace pěnění).

21 Hvězda - vlastnosti Univerzálnost – použití na průmyslové škodliviny a BCHL (detoxikace), B-agens (dezinfekce) nebo radioaktivní látky (dezaktivace). Expozice Hvězdy je vždy 5 minut. Jednoduchá příprava dekontaminační směsi. Výborné smáčecí vlastnosti - obsahuje tenzidy, které významně snižují povrchové napětí vody. Nevykazuje žádné korozivní účinky na konstrukční prvky dekontaminačních stanovišť používaných HZS ČR, ani žádný negativní vliv na technologii těchto dekontaminačních zařízení. Nemá žádný negativní účinek na kůži. Expirace složky AB je 3 roky, expirace složky CC je 1 rok, což je o půl roku více než je expirace Persterilu. Při aplikaci, lze díky mírnému pěnění směsi dobře kontrolovat nános a oplach dekontaminační směsi. Je-li k dispozici pěnotvorné zařízení, lze Hvězdu využít ve formě pěny. Schválena hlavním hygienikem ČR a Státní veterinární správou ČR.

22 Dekontaminovaný objekt – místo dekontaminace
Nejnižší povolené koncentrace dekontaminačního činidla Hvězda (v % obj.) Kontaminant Typ dekontaminace Dekontaminovaný objekt – místo dekontaminace Osoby Hasiči v POO* Technika Toxické látky včetně BCHL detoxikace 10** 75 10 Radioaktivní látky dezaktivace 5 B-agens dezinfekce * Protichemické ochranné oděvy ** 4 obj. díly složky AB + 45 obj. dílů vody a nakonec 1 obj. díl složky CC Další informace naleznete na: Výroba a distribuce: MPD plus, s.r.o., Rakovník

23 Stanoviště dekontaminace
Stanoviště dekontaminace osob (SDO) – k dispozici je 12 stanovišť, v letošním roce přibude dalších 8 jednotek určených rovněž k dekontaminaci raněných osob zajištěno plošné pokrytí ČR Stanoviště dekontaminace techniky (SDT) – HZS ČR je vybaven 6 stanovišti HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje, HZS kraje Vysočina, HZS Jihomoravského kraje, Záchranný útvar HZS ČR (Hlučín, Zbiroh)

24 Dislokace dekontaminačních souprav HZS ČR
SDO SDO ÚSTÍ nad Labem LIBEREC SDO NÁCHOD SDO SDT SDO 3x SDO KARLOVY VARY HRADEC KRÁLOVÉ KLADNO SDT SDT PRAHA PRAHA PARDUBICE OSTRAVA SDO HLUČÍN SDO PLZEŇ SDT OLOMOUC Zbiroh ŽĎÁR N.S. SDO SDT Dostupnost dalších útvarů AČR na teritoriu krajů je znázorněna na snímku. Například: v Ústeckém kraji – 41. mpr v Žatci v Středočeském kraji – 13. db v Jincích, przab (26 brigády velení a řízení průzkumu) ve Staré Boleslavi. 21 základna taktického letectva v Čáslavi, v Plzeňském kraji – 142. prapor oprav v Klatovech v Jihočeském kraji – 253. prapor zabezpečení ve Strakonicích, 42. mpr v Táboře, motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci v Libereckém kraji – 31. brigáda radiační chemické a biologické ochrany v Liberci v kraji Vysočina – 22. základna letectva v Náměšti n/Oslavou v Pardubickém kraji – 14. brigáda logistické podpory v Pardubicích, 43. vmpr v Chrudimi, v Jihomoravském kraji – UO Brno, Výcviková základna ve Vyškově, mopr v Bučovicích v Olomouckém kraji – 71. mpr v Hranicích n. Moravě, 72. mpr a 73. tpr v Přáslavicích, 23. základna vrtulníkového letectva v Přerově. v Moravskoslezském kraji je dislokován záchranný prapor předaný MV ČR SDO SDO JIHLAVA TIŠNOV SDT ZLÍN TŘEBÍČ BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE 24 24

25 Stanoviště dekontaminace osob

26 Stanoviště dekontaminace techniky

27 Chemické laboratoře Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Kamenice Třemošná Tišnov Frenštát Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 6/2001, kterým bylo stanoveno rozdělení regionální působnosti výjezdových skupin chemických laboratoří k zabezpečení chemického a radiačního průzkumu, dozimetrické a laboratorní kontroly.

28 Regionální působnost CHL
Institut ochrany obyvatelstva – Pardubický a Královéhradecký kraj V rámci své působnosti IOO LB koordinuje a usměrňuje vědecko-výzkumnou činnost CHL a dohlíží na jejich správnou laboratorní praxi. Školicí středisko Kamenice – Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Jihočeský kraj (kromě území ORP Jindřichův Hradec) Školicí středisko Třemošná – Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj Školicí středisko Frenštát p. Radhoštěm – Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, ZÚ HZS ČR – Hlučín Školicí středisko Tišnov – Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, území ORP Jindřichův Hradec

29 Výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí NL
(HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje a HZS Ústeckého kraje) Skupiny by měly zlepšit situaci a možnost plnění úkolů v daném regionu v oblasti ochrany před teroristickými útoky - hl. m. Praha, plnění úkolů regionálního charakteru v Libereckém kraji, zejména při přepravě NL, v Ústeckém kraji při řešení MÚ způsobených přítomností chemického průmyslu v oblasti řešení úkolů vyplývajících pro Jihočeský kraj z přítomnosti jaderné elektrárny Temelín

30 30

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Novinky v chemické službě"

Podobné prezentace


Reklamy Google