Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v chemické službě kpt. Ing. Petra Najmanová MV-GŘ HZS ČR, odbor IZS a výkonu služby, oddělení služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v chemické službě kpt. Ing. Petra Najmanová MV-GŘ HZS ČR, odbor IZS a výkonu služby, oddělení služeb"— Transkript prezentace:

1 Novinky v chemické službě kpt. Ing. Petra Najmanová MV-GŘ HZS ČR, odbor IZS a výkonu služby, oddělení služeb petra.najmanova@grh.izscr.cz

2 Obsah přednášky Materiál „Pomůcky velitele jednotky PO“ Nová chemická legislativa Dekontaminační činidla, stanoviště dekontaminace Chemické laboratoře, výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí

3 Pomůcka pro velitele JPO Kemler kód R-věty / S-věty Tlakové lahve Ovládání zásahového dozimetru URAD 115URAD 115 H-věty Nasazení OPCH a DT Označení OPCH a DT Orientační havarijní přípustné koncentrace a havarijní akční úrovně Orientační havarijní přípustné koncentrace a havarijní akční úrovně P-věty I, P-věty II Výstražné symboly, bezpečnostní značky chemických látek a chemických směsí Dekontaminace – činidla, míchání roztoků NEBEZPEČNÉ LÁTKY Tento souhrn předpisů vznikl s využitím grantu Ministerstva vnitra České republiky. Tvorbu a aktualizaci CD-ROM provádí Česká asociace hasičských důstojníků, poslední aktualizace 11/2011.

4 Pomůcka pro velitele JPO B-agens Detekce Chřipka ptáků KONTROLNÍ LIST

5 NEBEZPEČNOU LÁTKOU NEBO NEBEZPEČNOU SMĚSÍ je látka nebo směs, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které je za podmínek stanovených tímto zákonem zařazena do jedné nebo více skupin nebezpečnosti. DEFINICE (dle zákona č. 350/2011 Sb.): Nová chemická legislativa

6 a) Výbušné b) Oxidující c) Extrémně hořlavé d) Vysoce hořlavé e) Hořlavé f) Vysoce toxické g) Toxické h) Zdraví škodlivé i) Žíravé j) Dráždivé k) Sensibilující l) Karcinogenní (3. kategorie) m) Mutagenní (3. kategorie) n) Toxické pro reprodukci (3. kategorie) o) Nebezpečné pro životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK A SMĚSÍ A SKUPINY NEBEZPEČNOSTI dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

7 Nařizením CLP (Klasifikace (Classification), označování(Labelling) a balení (Packaging) látek a směsí) nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16.12.2008 se mění a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a mění (upravuje) nařízení 1907/2006 Uvedením CLP dojde ke změnám především v klasifikaci a označování nebezpečných látek – důležité pro hasiče Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

8 radioaktivní látky; látky a směsi, které podléhají celnímu dohledu; neizolované meziprodukty; látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj; na leteckou, námořní, silniční, železniční ani vnitrozemskou vodní přepravu nebezpečných věcí (s výjimkou odpadů). Dále se toto nařízení se nevztahuje na látky a směsi, které jsou v konečném stavu a určeny konečnému spotřebiteli, v těchto formách: léčivé a veterinární léčivé přípravky; kosmetické prostředky; zdravotnické prostředky, které jsou invazivní nebo se používají v přímém fyzickém styku s lidským tělem; potraviny nebo krmiva. Nařízení CLP se nevztahuje na:

9 V CLP jsou nové: Výstražné symboly nebezpečnosti, Signální slova, Standardní věty o nebezpečnosti H-věty, Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty NL jsou rozděleny do 4 skupin nebezpečnosti Do 1.12.2010 se chemické látky klasifikují, označují a balí podle směrnice 67/548/EHS tedy dle dosavadního systému Od 1.12. 2010 se budou chemické látky označovat a balit výhradně podle dle nařízení CLP Do 1.6.2015 se budou v případě klasifikace uplatňovat oba systémy Povinnost klasifikovat látky a směsi výhradně dle nařízení CLP až od 1.6.2015. Co se mění, nebo bude měnit a v jakém časovém horizontu

10 Oproti předešlému systému klasifikace, dle směrnice 67/548/EHS, nové nařízení bude přinášet některé změny a některá další rozšíření. 1. Nebezpečné fyzikální vlastnosti 2. Nebezpečné vlastnosti pro zdraví 3. Nebezpečné pro životní prostředí 4. Nebezpečné pro ozonovou vrstvu Tyto změny se projeví i v označování dle CLP Co CLP přináší - třídy nebezpečnosti

11 Nestabilní výbušniny Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B, C, D, E, F Organické peroxidy, typy A, B, C, D, E, F Hořlavé plyny, kategorie 1 Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2 Samozápalné kapaliny, kategorie 1 Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2 Fyzikální nebezpečnost 1 třída nebezpečnosti

12 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3 Oxidující plyny, kategorie 1 Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3 Plyny pod tlakem: - Stlačené plyny - Zkapalněné plyny; - Zchlazené zkapalněné plyny; - Rozpuštěné plyny. Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1

13 Akutní toxicita; Kožní žíravost / dráždivost; Vážné poškození očí / dráždivost; Senzibilizace dýchacích orgánů nebo kůže; Mutagenita pro zárodečné buňky; Karcinogenita; Toxicita pro reprodukci; Orgánová specifická systémová toxicita po jedné dávce; Orgánová specifická systémová toxicita po opakovaných dávkách; Nebezpečnost při aspirací (vdechnutí) ; Nebezpečné vlastnosti pro zdraví 2 třída nebezpečnosti

14 3 třída nebezpečnosti - nebezpečné pro vodní organizmy 4 třída nebezpečnosti – nebezpečné pro ozonovou vrstvu Nebezpečné vlastnosti pro životní prostředí 3, 4 třída nebezpečnosti

15 Výstražné symboly nebezpečnosti Signální slova Standardní věty o nebezpečnosti Pokyn pro bezpečné zacházení Označení výrobku Informace o dodavateli Označování dle CLP

16 Dle nařízení CLP: „výstražným symbolem nebezpečnosti“ složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Na štítku musí být uveden jeden nebo více příslušných výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Výstražné symboly nebezpečnosti pro každou specifickou klasifikaci jsou uvedeny v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v příloze I nařízení. Pro přepravu by měly být použity výstražné symboly stanovené v předpisech ADR. Přidělení symbolů Výstražné symboly nebezpečnosti.docVýstražné symboly nebezpečnosti.doc symboly.pdf; Výstražné symboly nebezpečnosti

17 Dle nařízení CLP: „signálním slovem“, slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím. Rozlišují se tyto dvě úrovně: 1. „nebezpečí“ („danger“) je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; 2. „varování“ („warning“) je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti. Na štítku musí být uvedeno příslušné signální slovo v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi. Signální slova pro každou specifickou klasifikaci jsou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I nařízení. Použije-li se na štítku signální slovo „nebezpečí“, neuvádí se tam signální slovo „varování“. Signální slova

18 Dle nařízení CLP: „standardní větou o nebezpečnosti“ věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti. Na štítku musí být uvedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi. Označení standardních vět „H XXX“ a označení doplňkových informací o nebezpečí „EUH XXX“ Standardní věty o nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I nařízení. H-věty Standardní věty o nebezpečnosti

19 Dle nařízení CLP: „pokyny pro bezpečné zacházení“ věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování. Označení vět pro bezpečné zacházení P XXX Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení. Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí z pokynů uvedených v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I nařízení, které uvádějí prvky označení pro každou třídu nebezpečnosti. CLP používá 5 typů pokynů: 1. Hlavní; (P101 – P103) 2. Prevenci; (P201 - ……) 3. Reakci (v případě náhodného úniku nebo expozice); (P301- ……) 4. Skladování; (P401 - …..) 5. Odstraňování. (P501-…) P-věty I, P-věty II P-věty IP-věty II Pokyn pro bezpečné zacházení

20 Dekontaminační činidla Hvězda dvousložková směs: - alkalická, označovaná AB, je kapalina, která obsahuje mj. 3 % hm. NaOH, 10 % kationogenního tenzidu (alkyldimethylbenzyoamonium chlorid) a méně než 5 % neionogenního tenzidu - peroxidická, označovaná CC, je kapalina, která obsahuje mj. 20 % peroxidu vodíku Složky AB a CC se skladují každá ve zvláštním obalu. příprava roztoku: „Koncentrovaný“ roztok činidla Hvězda se připraví smícháním 4 objemových dílů složky AB a 1 objemového dílu složky CC. Postup přípravy zředěných roztoků spočívá ve zředění složky AB vodou a následném přidání složky CC (eliminace pěnění). Pomůcky pro velitele JPOPomůcky pro velitele JPO – přehled dekontaminačních činidel v závislosti na unikajícím kontaminantu

21 Hvězda - vlastnosti 1) Univerzálnost – použití na průmyslové škodliviny a BCHL (detoxikace), B- agens (dezinfekce) nebo radioaktivní látky (dezaktivace). Expozice Hvězdy je vždy 5 minut. 2) Jednoduchá příprava dekontaminační směsi. 3) Výborné smáčecí vlastnosti - obsahuje tenzidy, které významně snižují povrchové napětí vody. 4) Nevykazuje žádné korozivní účinky na konstrukční prvky dekontaminačních stanovišť používaných HZS ČR, ani žádný negativní vliv na technologii těchto dekontaminačních zařízení. 5) Nemá žádný negativní účinek na kůži. 6) Expirace složky AB je 3 roky, expirace složky CC je 1 rok, což je o půl roku více než je expirace Persterilu. 7) Při aplikaci, lze díky mírnému pěnění směsi dobře kontrolovat nános a oplach dekontaminační směsi. Je-li k dispozici pěnotvorné zařízení, lze Hvězdu využít ve formě pěny. 8) Schválena hlavním hygienikem ČR a Státní veterinární správou ČR.

22 Nejnižší povolené koncentrace dekontaminačního činidla Hvězda (v % obj.) KontaminantTyp dekontaminace Dekontaminovaný objekt – místo dekontaminace OsobyHasiči v POO*Technika Toxické látky včetně BCHL detoxikace10**7510 Radioaktivní látky dezaktivace510 B-agensdezinfekce10 * Protichemické ochranné oděvy ** 4 obj. díly složky AB + 45 obj. dílů vody a nakonec 1 obj. díl složky CC Výroba a distribuce: MPD plus, s.r.o., Rakovník Další informace naleznete na: http://www.hzscr.cz/clanek/chemicka-sluzba-x.aspx

23 Stanoviště dekontaminace Stanoviště dekontaminace osob (SDO) – k dispozici je 12 stanovišť, v letošním roce přibude dalších 8 jednotek určených rovněž k dekontaminaci raněných osob zajištěno plošné pokrytí ČR Stanoviště dekontaminace techniky (SDT) – HZS ČR je vybaven 6 stanovišti HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje, HZS kraje Vysočina, HZS Jihomoravského kraje, Záchranný útvar HZS ČR (Hlučín, Zbiroh)

24 Dislokace dekontaminačních souprav HZS ČR nad Labem BRNO ZLÍN OSTRAVA PRAHA PLZEŇ KARLOVY VARY ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHLAVA PRAH A PARDUBICE LIBEREC HLUČÍN OLOMOUC HRADEC KRÁLOVÉ ÚSTÍ KLADNO TŘEBÍČ TIŠNOV SDO Zbiroh ŽĎÁR N.S. SDO NÁCHOD SDO SDT 3x SDT SDO

25 Stanoviště dekontaminace osob

26 Stanoviště dekontaminace techniky

27 Chemické laboratoře Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Kamenice Třemošná Tišnov Frenštát Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 6/2001, kterým bylo stanoveno rozdělení regionální působnosti výjezdových skupin chemických laboratoří k zabezpečení chemického a radiačního průzkumu, dozimetrické a laboratorní kontroly.

28 Regionální působnost CHL Institut ochrany obyvatelstva – Pardubický a Královéhradecký kraj V rámci své působnosti IOO LB koordinuje a usměrňuje vědecko- výzkumnou činnost CHL a dohlíží na jejich správnou laboratorní praxi. Školicí středisko Kamenice – Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Jihočeský kraj (kromě území ORP Jindřichův Hradec) Školicí středisko Třemošná – Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj Školicí středisko Frenštát p. Radhoštěm – Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, ZÚ HZS ČR – Hlučín Školicí středisko Tišnov – Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, území ORP Jindřichův Hradec

29 Výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí NL (HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje a HZS Ústeckého kraje) Skupiny by měly zlepšit situaci a možnost plnění úkolů v daném regionu  v oblasti ochrany před teroristickými útoky - hl. m. Praha,  plnění úkolů regionálního charakteru v Libereckém kraji, zejména při přepravě NL,  v Ústeckém kraji při řešení MÚ způsobených přítomností chemického průmyslu  v oblasti řešení úkolů vyplývajících pro Jihočeský kraj z přítomnosti jaderné elektrárny Temelín

30

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Novinky v chemické službě kpt. Ing. Petra Najmanová MV-GŘ HZS ČR, odbor IZS a výkonu služby, oddělení služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google